KSZA/9CoP/18/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9CoP/18/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5815205823 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Burik ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5815205823.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Burika, členov senátu JUDr. Jozefa Turzu a JUDr. Ladislava Mejstríka, vo veci vo veci starostlivosti súdu o maloletého S. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom ako matka, zastúpený kolíznym opatrovníkom - Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, dieťa matky Bc. P. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XXX/XX, I., zastúpenej JUDr. Milanom Štúrikom, advokátom so sídlom v Q., Z. XX a otca Bc. X. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. XXX/XX, G., zastúpeného spoločnosťou Záhoráková & Partners, s.r.o. advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Krasovského 13, IČO 47 232 412, o návrhu matky na zmenu úpravy styku a podávanie informácií, na odvolanie rodičov proti rozsudku Okresného súdu Martin, č. k. 6P/150/2016-128 zo dňa 20. decembra 2016, takto

rozhodol:

Rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku o úprave styku mení tak, že otec j e o p r á v n e n ý stretávať sa s maloletým S. v bežnom roku každý párny týždeň od piatku 17,30 hod. do nedele 17,30 hod.; počas letných prázdnin každý rok od 01. 07. od 17,30 hod. do 15. 07. do 17,30 hod. a od 01. 08 od 17,30 hod. do 15. 08. do 17,30 hod.; počas vianočných sviatkov každý párny rok od 27. 12. od 17,30 hod. do 03. 01. nasledujúceho roka do 17,30 hod. a každý nepárny rok od 22. 12. od 17,30 hod. do 30. 12. do 17,30 hod.; počas veľkonočných sviatkov každý párny rok od štvrtku od 17,30 hod. do nedele do 17,30 hod. a každý nepárny rok od nedele 17,30 hod. do utorka do 17,30 hod. Každý párny rok j e otec o p r á v n e n ý stretávať sa s maloletým počas jarných prázdnin od piatku predchádzajúceho jarným prázdninám od 17,30 hod. do štvrtku do 17,30 hod.

Otec si maloletého prevezme v stanovenom čase pred bytom matky, kde ho aj v stanovenú dobu odovzdá.

V ostatných častiach rozsudok súdu prvej inštancie potvrdzuje.

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1) Napadnutým rozsudkom súd zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava III zo dňa 21.10.2014, č. k. 38P/271/2014-166, v časti úpravy styku otca s maloletým S. W., otec si maloletého prevezme a odovzdá na železničnej stanici Žilina, matke uložil povinnosť maloletého na styk riadne pripraviť a styk umožniť. V prípade, ak sa styk z vážnych dôvodov nebude môcť zrealizovať, rodičom uložil povinnosť oznámiť túto skutočnosť druhému rodičovi najneskôr 48 hodín pred započatím styku, inak bezprostredne po jej vzniku. Uložil matke povinnosť raz za 2 mesiace písomne informovať otca o zdravotnom stave, školských výsledkoch a mimoškolských aktivitách maloletého a v prípade vážnych zmien týkajúcich sa zdravotného stavu a zmeny bydliska podať informáciu otcovi bezodkladne. Zároveň rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania. 2) Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka. Nesúhlasila s úpravou styku stanovenou súdom. Súd neprihliadol na lekárske správy a hodnotenia zdravotného a psychického stavu maloletého. Mala za to, že súd favorizoval nárok otca na úpravu styku s maloletým. Rozhodnutie odôvodnil prvoradým záujmom dieťaťa na zachovanie vzťahu k obom rodičom, za ktorým účelom nariadil aj výsluch maloletého. Poukázala na neadekvátny výsluch maloletého, ako aj závery, ktoré súd na základe výsluchu urobil. Úprava styku počas sviatkov a prázdniny je podľa jej názoru nesprávna. Nesúhlasila ani s miestom preberania a odovzdania dieťaťa na železničnej stanici v Žiline. Žiadala preto rozhodnutie zmeniť, čo do úpravy styku počas prázdnin a sviatkov, miesta odovzdania dieťaťa, informačnej povinnosti rodičov a samotného počiatku zmeny úpravy styku otca s maloletým.

3) Otec v podanom odvolaní nesúhlasil s miestom prevzatia a odovzdania dieťaťa. Navrhol, aby týmto miestom bola autobusová stanica v Novom Meste nad Váhom. Mal za to, že, aj keď má vyšší príjem ako matka, má aj vyššie náklady. Poukázal na to, že pre maloletého S. chodí spolu s manželkou a aj maloletým synom, pričom cesta mu trvá 2 hodiny do Žiliny a 2 hodiny naspäť.

4) Matka vo svojom vyjadrení zdôraznila, že bola nútená odsťahovať sa k svojim rodičom, situáciou v rodine a manželstve bola prístupná rodičovskej dohode, kde miesto preberania bude stanica v Žiline. Súd podľa jej názoru prihliadol na skutočnosti, na ktoré poukazoval otec v priebehu súdneho konania. Nestotožnila sa s tvrdeniami otca ohľadne drahšieho života v Bratislave. Nevlastní motorové vozidlo a je nútená žiadať jej priateľa a známych o pomoc pri vykonávaní prepravy syna do Žiliny.

5) Krajský súd, ako súd odvolací (§ 34 CSP), preskúmal vec v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 65 CMP a § 66 CMP a bez nariadenia pojednávania (§ 385 CSP) odvolaním napadnutý rozsudok vo výroku o úprave styku otca s maloletým, ako i vo výroku o prebraní a odovzdaní maloletého podľa ust. § 388 CSP zmenil. Vo zvyšnej časti rozsudok podľa ust. § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

6) Ako vyplynulo z vykonaného dokazovania rodičia maloletého dieťaťa sa na výkone rodičovských práv nedohodli, a preto súd prvej inštancie postupoval správne, keď na základe návrhu matky rozhodoval o výkone rodičovských práv a povinností. V tomto smere vykonal vo veci i dostatočné dokazovanie, no nevyvodil z neho správny záver, pokiaľ išlo o úpravu styku otca počas sviatkov a letných prázdnin. V tejto časti odvolací súd na rozdiel od súdu prvej inštancie prihliadol na záujem maloletého dieťaťa a zároveň i na práva a povinnosti rodičov. Tak dieťa ako i rodičia majú právo tráviť spoločný čas počas prázdnin, resp. dovolenkového obdobia primerane a v tejto časti nemožno suplovať úpravu styku počas bežného kalendárneho roka (súd prvej inštancie na rozdiel od tohto názoru konštatoval, že rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, má právo na úpravu styku vo väčšom rozsahu). 7) Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností potom odvolací súd upravil styk rodičov počas letných, jarných prázdnin, ako i sviatkov v rozsahu tak, aby dieťa mohlo tráviť rovnaký čas s každým z rodičov. Pokiaľ išlo o jesenné a polročné prázdniny, tu odvolací súd nepovažoval za potrebné upravovať styk otca s maloletým, s prihliadnutím na dĺžku (trvanie) prázdnin, keď otec má upravený styk v bežnom roku každý parný týždeň od piatka do nedele. Vzhľadom na kolíziu, ktorá by tu mohla nastať a vznikali by i problémy pri realizácii styku z pohľadu uprednostňovania jednotlivých výrokov.

8) Odvolací súd ďalej považoval za potrebné zmeniť rozhodnutie vo výroku týkajúceho sa odovzdania dieťaťa. Tu prihliadol na záujem maloletého dieťaťa, lebo podľa jeho názoru otcovi nemôžu spôsobovať existenčné problémy náklady spojené s prevzatím dieťaťa v mieste bydliska matky. Matka je povinná dieťa na styk pripraviť, čím je potrebné rozumieť i zabezpečenie osobných vecí a aj z pohľadu maloletého dieťaťa je nedôstojné, aby si ho rodičia odovzdávali na „stanici,“ resp. na inom mieste. 9) Pokiaľ matka namietala výrok súdu prvej inštancie týkajúci sa pravidelného informovania, tu súd prvej inštancie postupoval správne, keď návrhu otca v tejto časti vyhovel, lebo ako vyplýva z ust. § 24 ods. 5 Zákona o rodine takéto rozhodnutie je v súlade so zákonom. 10) Záverom je potrebné zdôrazniť, že i napriek rozhodnutiu súdu rodičia majú právo po vzájomnej dohode si upraviť výkon rodičovských práv s prihliadnutím na konkrétnu situáciu, ktorá môže v priebehu realizácie styku vzniknúť.

11) O trovách rozhodol v zmysle ust. § 52 CMP, podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ak tento zákon neustanovuje inak (v spojení s ust. § 58 CMP, podľa ktorého o nároku na náhradu a o výške trov konania rozhoduje súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.). 12) Toto rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).