KSZA/9Co/970/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9Co/970/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6114201945 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Burik ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:6114201945.3Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: K. T., bytom X. C. XX, J., proti odporcom: v 1/ rade JUDr. Peter Chovanko, Krajský súd v Banskej Bystrici, so sídlom Skuteckého 7, Banská Bystrica, v 2/ rade JUDr. Juraj Babjak, Krajský súd v Banskej Bystrici, so sídlom Skuteckého 7, Banská Bystrica, odporcovi v 3/ rade JUDr. Alojz Palaj, Krajský súd v Banskej Bystrici, so sídlom Skuteckého 7, Banská Bystrica a odporcovi v 4/ rade JUDr. Renáta Deáková, Krajský súd v Banskej Bystrici, so sídlom Skuteckého 7, Banská Bystrica, o nejasnom a neúplnom podaní zo dňa 30. 01. 2014, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 7C/27/2014-73 zo dňa 26. septembra 2014, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd odmietol podanie navrhovateľa. Z jeho rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľ vo svojom podaní nevymedzil skutkové okolnosti tak, aby bolo jasné, akého nároku sa domáha a z akých skutočností svoje právo odvodzuje, a to aj napriek výzve súdu. K návrhu priložil množstvo listín, ktoré by mali preukazovať jeho tvrdenia. Tieto listiny však majú preukazovať len ním tvrdené skutočnosti, teda nepreukazujú rozhodujúce skutkové vymedzenie predmetu konania (takému, aby nielen súd vedel, čo je predmetom konania). Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ vady podania neodstránil, v návrhu nie sú uvedené skutkové tvrdenia, z ktorých vyplýva nárok, a nie je ani jasné, čoho sa navrhovateľ svojím podaním domáha (t. j. petit), a teda ani po výzve súdu nespĺňa podanie náležitosti riadneho návrhu, súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. O trovách konania súd nerozhodol vzhľadom na to, že pri postupe v zmysle ustanovenia § 42 ods. 3 O. s. p. a § 43 O. s. p. nevznikajú trovy žiadnemu z účastníkov konania s výnimkou, ak by súd napríklad podanie, ktoré nemá náležitosti návrhu, zaslal odporcovi na vyjadrenie. V danom prípade nevznikli trovy ani navrhovateľovi, pretože v konaní nebol zaplatený žiadny súdny poplatok a navrhovateľ nie je ani zastúpený právnym zástupcom.

Proti uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ. Podľa jeho názoru mal o súdnych poplatkoch rozhodovať Krajský súd v Žiline a nie Okresný súd Banská Bystrica. Navrhovateľovi bola odňatá možnosť konať pred súdom. Má vedomosť o tom, že súd nemal právomoci nepredvolať ho na pojednávanie len preto, že údajne nepredložil kompletný dôkazový materiál. Súd sa mal zaoberať viac formou ako obsahom. Poukázal na dôvody väzby a postup sudcov v trestnom konaní. Zamietnutím návrhu okresný súd podporuje beztrestnosť sudcov, ktorí sa vŕšia bezhlavo na nevinných ľuďoch, porušujú zákony, etiku a ignorujú spravodlivé posúdenie veci, ktoré je ich náplňou práce. Konštatovanie okresného súdu, že ničím nepreukázal ujmu žiadneho druhu, odvádza pozornosť od predmetu žaloby a svedčí o arogancii súdnictva. Žiadal, aby odvolací súd vrátil vec okresnému súdu na pojednávanie. Zároveň v ďalších štrnástich bodoch poskytol komentár k napadnutému uzneseniu. Napadnuté uznesenie okresného súdu bolo vydané vyššou súdnou úradníčkou. Sudkyňa okresného súdu postupovala v súlade s ust. § 374 ods. 4 druhá veta O.s.p. a nakoľko odvolaniu v celom rozsahu nemienila vyhovieť, predložila vec odvolaciemu súdu.

Krajský súd, ako súd odvolací, preskúmal vec v rozsahu mu danom ust. § 212 ods. 1 O. s. p. a bez nariadenia pojednávania (§ 214 O. s. p.) rozhodnutie prvostupňového súdu podľa ust. § 221 ods. 1 písm. h), f) O. s. p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Návrh na začatie konania patrí medzi vecné procesné podmienky. Ak v konkrétnej veci nie sú splnené procesné podmienky, takéto konanie vykazuje nedostatky, ktoré rozlišujeme na odstrániteľné a neodstrániteľné. Neúplnosť návrhu na začatie konania (§ 42 a § 79 O.s.p.) je považovaný za odstrániteľný nedostatok. Odstrániteľné nedostatky majú tie dôsledky, že súd sa musí pokúsiť tieto nedostatky v súčinnosti s účastníkmi konania odstrániť. Ak sa súdu nepodarí nedostatky odstrániť, zváži, či ide o také nedostatky, ktoré bránia ďalšiemu konaniu a rozhodovaniu. Podmienkou vydania uznesenia o odmietnutí podania je existencia takého nedostatku návrhu, ktorý bráni súdu pokračovať v konaní. Je v dispozícii navrhovateľa, aby svojím návrhom na začatie konania vyvolal začatie konania a súčasne, aby vymedzil predmet konania a okruh jeho účastníkov. Návrh na začatie konania spôsobuje predpokladané účinky, len ak obsahuje zákonom požadované náležitosti, a to všeobecné (§ 42 ods.3 O.s.p.), náležitosti predpokladané ustanovením § 79 ods. 1 O.s.p.. Ak návrh na začatie konania tieto náležitosti neobsahuje, súd uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote nie kratšej ako 10 dní. V uznesení uvedie ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Ak navrhovateľ v stanovenej lehote svoje nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie neopraví (nedoplní) a ak v konaní nemožno pre tento nedostatok pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania (v zmysle ust. § 43 ods. 2 O.s.p.). V zmysle ostatne cit. zákonného ustanovenia, ak teda sudca, alebo zamestnanec súdu dôjde k záveru, že podanie je nesprávne, neúplné, alebo nezrozumiteľné, uznesením rozhodne o ďalšom postupe podľa toho, či ide o podanie, ktoré by podľa obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania, alebo o podanie, ktoré takým návrhom nie je. Obsahom uznesenia, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je výzva účastníkovi, ktorý posudzované podanie urobil, aby podanie opravil, alebo doplnil. Súčasťou výzvy je aj poučenie o spôsobe, rozsahu a potrebe opravy, alebo doplnenia a poučenie o následkoch neopravenia, alebo nedoplnenia podania. Občiansky súdny poriadok umožňuje v cit. ustanovení podanie, ktoré by mohlo byť podľa obsahu návrhom na začatie konania odmietnuť, ak účastník napriek výzve sudcu podanie neopraví, alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, pre taký postup alebo rozhodnutie, musia byť splnené predpoklady ustanovené v § 43 ods. 1 O.s.p.; pričom v prípade odmietnutia podania, musí napokon v odôvodnení svojho uznesenia súd vysvetliť, ktoré konkrétne vady vytýkané navrhovateľovi, neboli opravené a či vady bránili v konaní pokračovať.

Pokiaľ okresný súd vyslovil názor, že predmetné podanie navrhovateľa neobsahuje náležitosť, a to skutkové tvrdenia a takisto nie je zrejmé, čoho sa má podaním domáhať, podľa názoru odvolacieho súdu v zmysle § 43 ods. 2 O. s. p. z hľadiska posúdenia tejto otázky je potrebné skúmať, či absencia opísania rozhodujúcich skutočností vytvára procesnú prekážku vôbec ďalej konať o veci. Odvolací súd poukazuje na to, že zmyslom zákonom požadovaného úplného opísania rozhodujúcich skutočností už v návrhu na začatie podľa § 79 ods. 1, 2 O.s.p. je to, aby bolo súdu už hneď na začiatku konania umožnené usmerniť jeho priebeh z hľadiska zistenia skutkového stavu veci a v záujme hospodárnosti. Z tohto hľadiska by procesnou prekážkou postupu konania mohlo byť napríklad neuvedenie žiadnych rozhodujúcich skutočností alebo nezrozumiteľné uvedenie takýchto skutočností, ktoré by súdu bránilo v identifikácii skutkových okolností prejednávaného prípadu z hľadiska miesta, času a právnych skutočností, vzťahujúcich sa k uplatnenému nároku. Návrh na začatie konania, ktorý by síce obsahoval opísanie rozhodných skutočností, nie však všetkých, nie je možné považovať za dôvod na odmietnutie podania, ktoré by mohlo byť návrhom na začatie konania podľa § 43 ods. 2 O.s.p., a to ani v prípade, že by ho navrhovateľ na výzvu súdu nedoplnil, nakoľko jeho dodatočné doplnenie môže byť dosiahnuté v priebehu konania, najmä v rámci vykonávania dokazovania. V súvislosti s opísaním rozhodných skutočností v návrhu odvolací súd poukazuje aj na to, že od procesnej nemožnosti konať je potrebné odlišovať nedostatočné odôvodnenie petitu z hľadiska hmotného práva, ktorý nedostatok nemôže viesť k odmietnutiu podania podľa § 43 ods. 2 O. s. p., ale len k zamietnutiu. Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti potom odvolací súd posudzujúc podanie navrhovateľa podľa jeho obsahu, dospel k presvedčeniu, že toto podanie nevykazuje také nedostatky, ktoré by bránili súdu pokračovať v konaní. Sú v ňom riadne označení účastníci konania, i to čoho sa navrhovateľ domáha (uhradenie sumy 106 000 Eur ako odškodnenia z tvrdenej nezákonnej väzby). Pokiaľ i podľa názoru prvostupňového súdu navrhovateľ nedostatočným spôsobom opísal rozhodujúce skutočnosti, táto okolnosť sama o sebe nebráni súdu pokračovať v konaní a meritórne rozhodnúť. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany navrhovateľa (ani v priebehu konania) by mohlo mať vplyv len na rozhodnutie súdu vo veci samej s prihliadnutím na unesenie, resp. neunesenie dôkazného bremena, a preto odvolací súd, ako už je vyššie uvedené, rozhodnutie prvostupňového súdu o odmietnutí podania zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.