KSZA/9Co/432/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9Co/432/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5712207769 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Burik ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5712207769.1Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného spoločnosťou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, proti odporcom: v rade 1/ X. M., nar. XX. X. XXXX, bytom U. XXX, zastúpený JUDr. Vladimírom Kašubom, advokátom so sídlom A. XX, X., 2/ X. D., nar. XX. X. XXXX, bytom P. V. XX, X., zastúpený Mgr. Petrom Balážom, advokátom so sídlom P. X. XX, X. a v rade 3/ F. M., nar. X. X. XXXX, bytom U. XXX, zastúpený JUDr. Vladimírom Kašubom, advokátom so sídlom A. XX, X., v konaní o zaplatenie 19 072,18 Eur s príslušenstvom, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Martin, č.k. 9C/12/2013-129 zo dňa 19.6.2013, takto

rozhodol:

Rozsudok okresného súdu zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin návrh voči odporcom zamietol. O trovách konania rozhodne samostatným uznesením. Dospel k záveru, že návrh je potrebné zamietnuť pre nedostatok aktívnej vecnej legitimácie na strane navrhovateľa, nakoľko postúpenie pohľadávky bolo neplatné. Následne nebol dôvod zaoberať sa otázkou vznesenej námietky premlčania. Rozhodnutie o trovách konania si vyhradil na čas po právoplatnosti rozsudku v merite veci.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie navrhovateľ, a to z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci a nedostatočného zistenia skutkového stavu. Poukázal na to, že postúpenie pohľadávky nespočíva len v jednoduchom prevode pohľadávky, ale v zmene záväzku spôsobujúcej zámenu v osobe veriteľa. Postupník ako nový veriteľ nadobúda spolu s postúpenou pohľadávkou aj legitimáciu na jej uplatnenie a vymoženie cestou súdu. Odporca ako dlžník nebol postúpením pohľadávky vo svojom právnom postavení dotknutý, zároveň poukázal na názor Najvyššieho súdu SR vyjadrený v rozsudku zo dňa 11.6.2003, sp. zn. 4 Obo 210/01. Navrhovateľ mal ďalej za to, že v danom prípade nejde o žiadnu komplikovanú formuláciu Dohody o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku a z daného textu je zrejmé, že odporca v rade 2/ pristupuje k záväzku odporcu v rade 1/. Podľa jeho názoru došlo k nespochybniteľnému pristúpeniu a uznaniu dlhu vo výške 4 460,33 Eur s príslušenstvom odporcom v rade 2/, kedy nastali právne účinky spojené s uznaním práva podľa ust. § 110 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka a zároveň ustanovenie § 558 Občianskeho zákonníka spája vedomosť toho, kto uznal premlčaný dlh, o jeho premlčaní, so vznikom vyvrátiteľnej domnienky, že dlh v čase uznania trval. Navrhovateľ bol názoru, že odporca v rade 2/ po tom, čo sa oboznámil s obsahom dohody, svojím podpisom pristúpil k záväzku odporcu v rade 1/, pričom on sám nebol k podpisu dohody žiadnym spôsobom donútený, navrhovateľ poskytol odporcovi možnosť plniť už existujúci splatný záväzok v splátkach. Záverom navrhol, aby odvolací súd rozsudok okresného súdu zmenil tak, že jeho návrhu vyhovie, resp. aby rozsudok okresného súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Zároveň si uplatnil náhradu trov konania. K podanému odvolaniu sa vyjadril odporca v rade 2/ a navrhol rozhodnutie okresného súdu potvrdiť ako vecne správne. V prejednávanom prípade zmluvné strany sledovali postúpenie pohľadávky z bezdôvodného obohatenia, ku ktorému však nedošlo a podľa výkladu textu úverovej zmluvy postúpenie pohľadávky z úveru, čomu bráni absencia príslušného predmetu podnikania. Neplatnosť postúpenia je daná tým, že zmluva o postúpení pohľadávky odporuje zákonu tým, že by na jej základe navrhovateľ vykonával činnosť, na ktorú nemá oprávnenie, ako aj tým, že vôľa a prejavy vôle konajúcich boli v čase uzatvárania zmluvy vo vzájomnom rozpore. Zároveň si uplatnil trovy odvolacieho konania.

K odvolaniu podali vyjadrenie aj odporcovia v rade 1/ a 3/. Uviedli, že aj keď je odvolanie navrhovateľa argumentačne dobre zvládnuté, tak podľa ich názoru je výrok napadnutého rozhodnutia správny. Poukázali na dve podstatné skutočnosti, ktoré ich k tomu viedli a navrhli napadnuté rozhodnutie potvrdiť, pričom si uplatnili trovy odvolacieho konania.

Krajský súd, ako súd odvolací, preskúmal vec v intenciách ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a postupom bez nariadenia pojednávania podľa § 214 O.s.p. rozsudok okresného súdu podľa ust. § 221 ods. 1 písm. f/, h/ O.s.p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, ak sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých bol v dôsledku nesprávneho postupu súdu vylúčený. Ak súd prvého stupňa v konaní postupoval v rozpore s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku tým, že účastníkovi konania odoprel alebo znemožnil uplatnenie procesných práv, odvolací súd musí v každom prípade jeho rozhodnutie zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.

Okresný súd s poukazom na absenciu „vymáhania, resp. uplatňovania si nárokov na základe postúpenia pohľadávok z úverovej zmluvy“ v predmete činnosti navrhovateľa vyhodnotil, že postúpenie je neplatné. S takýmto názorom okresného súdu sa odvolací súd nemohol stotožniť, nakoľko v zmysle príslušných ust. § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka (ktoré uvádza aj súd prvého stupňa) veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému a s postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Z príslušných ustanovení vyplývajú podmienky pre platné postúpenie pohľadávky. Pre platné postúpenie pohľadávky sa nevyžaduje, aby mal nadobúdateľ v predmete podnikania vymedzený predmet činnosti vymáhanie, či uplatňovanie nárokov na základe postúpenia pohľadávok z úverovej zmluvy.

Prvostupňový súd, ktorý je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu (§ 226 O.s.p.) v novom rozhodnutí rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie j e prípustné.