KSZA/9Co/335/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9Co/335/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5316204556 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5316204556.1Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ladislava Mejstríka a členov senátu JUDr. Jána Burika a JUDr. Jozefa Turzu, v právnej veci žalobcu Diners club CS, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Námestie slobody 11, IČO: 35 757 086, zastúpeného JUDr. Júliusom Brichtom, advokátom so sídlom K., W. X-X, proti žalovanému Ing. B. Z., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom Y., Y. XXXX, v konaní o zaplatenie 4 303,34 Eur s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby po vydaní platobného rozkazu Okresného súdu Čadca, č. k. 16C/184/2016-18 zo dňa 15. augusta 2016, takto

rozhodol:

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, platobný rozkaz Okresného súdu Čadca, č. k. 16C/184/2016-18 zo dňa 15. augusta 2016 zrušuje a konanie vo veci z a s t a v u j e .

Žalobca nemá nárok na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1) Súd prvej inštancie platobným rozkazom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 4 303,34 Eur, spolu s úrokom z omeškania. Zároveň mu uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 258 Eur z titulu zaplateného súdneho poplatku a trovy právneho zastúpenia vo výške 383,11 Eur.

2) Po doručení platobného rozkazu, ešte predtým ako nadobudol právoplatnosť, zobral žalobca svojím podaním zo dňa 31. 08. 2016 návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, nakoľko žalovaný uhradil žalovanú sumu aj s príslušenstvom. Žiadal konanie zastaviť a žiadnemu z účastníkov nepriznať náhradu trov konania.

3) K späťvzatiu sa vyjadril žalovaný, ktorý uviedol, že so späťvzatím súhlasí.

4) V zmysle ust. § 370 ods. 1, 2 CSP, ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.

5) Vychádzajúc z citovaného zákonného ustanovenia vzhľadom na skutočnosť, že žalobca zobral žalobu späť skôr, než rozhodnutie prvostupňového súdu nadobudlo právoplatnosť, a žalovaný vyjadril so späťvzatím súhlas, pričom súd nevidel vážne dôvody pre ktoré by nebolo možné pripustiť späťvzatie žaloby, platobný rozkaz súdu prvej inštancie zrušil a konanie zastavil.

6) O trovách konania rozhodol súd podľa ust. § 396 ods. 1 CSP, § 256 ods. 1 CSP a ust. § 262 ods. 1 CSP, v zmysle ktorých ustanovení by mal nárok na náhradu trov konania žalobca, nakoľko zobral späť žalobu v celom rozsahu, no bol to žalovaný, ktorý zavinil zastavenie konania, keďže uhradil svoj dlh voči žalobcovi až po začatí konania (v priebehu konania). Vzhľadom na to, že nežiadal priznať náhradu trov konania a navrhol, aby žiaden z účastníkov nemal právo na náhradu trov konania, súd mu tento nárok nepriznal.

7) Toto rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie j e prípustné .

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).