KSZA/8Co/394/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/394/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5713210424 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Rapčanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5713210424.5Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a členov senátu JUDr. Františka Potockého a Mgr. Zuzany Hartelovej, v právnom spore žalobcu: T. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom T., ul. I. č. XX/XX, za účasti intervenienta na strane žalobcu: Ochrana spotrebiteľov a vlastníkov bytov, so sídlom Košice - Staré Mesto, ul. Škultétyho č. 3, IČO: 42 249 708, zastúpený splnomocnenou zástupkyňou JUDr. Darinou Solárovou, advokátkou, so sídlom W., ul. P. č. X, proti žalovanému: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Košice, ul. Garbiarska č. 2, IČO: 31 690 904, zastúpený splnomocneným zástupcom MST PARTNERS, s.r.o., so sídlom Bratislava, ul. Laurinská č. 3, IČO: 36 861 545, o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Martin č. k. 7C/162/2013-287 zo dňa 09. decembra 2015, takto

rozhodol:

odvolanie žalovaného odmieta.

Žalobca m á nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Martin rozsudkom č. k. 7C/162/2013-287 zo dňa 09.12.2015 zrušil rozhodcovský rozsudok Arbitrážneho súdu Košice č. k. 3C 998/2012 zo dňa 19.01.2012. Žalovanému náhradu trov konania nepriznal. Vedľajšiemu účastníkovi na strane žalobcu náhradu trov konania nepriznal. Konštatoval, že žalobca sa podanou žalobou dňa 17.07.2013 domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku Arbitrážneho súdu Košice č. k. 3C 998/2012 zo dňa 19.01.2012, ktorým bol zaviazaný zaplatiť žalovanému sumu 123,48 eur. Žalobu odôvodnil neplatnosťou rozhodcovskej doložky, ktorá nebola individuálne vyjednaná a spôsobila nevyváženosť v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech žalobcu ako spotrebiteľa. Žalovaný zastával názor, že žalobcovi nebolo odňaté právo na prístup k rozhodcovskému súdu. Rozhodcovská doložka účastníkmi bola individuálne dojednaná. Bola oddelená od ostatného textu Všeobecných poistných podmienok a to v osobitných zmluvných dojednaniach a žalobca ju nemusel podpísať. Po vykonanom dokazovaní mal súd preukázanú dôvodnosť podanej žaloby a tejto vyhovel s poukazom na § 40 ods. 1 písm. c/ a písm. g/ zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. V zmysle ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ďalej len „O. s. p.“ súd nepriznal žalobcovi náhradu trov konania, aj keď ten mal úspech vo veci, nakoľko tento si žiadne trovy konania neuplatnil. Taktiež súd nepriznal ani vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania, majúc za to ich nepovažoval za účelné.

2. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný prostredníctvom splnomocneného zástupcu dňa 05.02.2016 odvolanie. V tomto uviedol, že ho podáva proti všetkým výrokom rozsudku pretože považuje rozsudok za nezákonný a nesprávny. Rozsudok napáda z odvolacích dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. a/ až f/ O. s. p. Žalovaný navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že žalobu ako nedôvodnú zamietne a zaviaže žalobcu na náhradu trov konania alebo, ak dôjde k záveru, že v okolnostiach prípadu sú dané dôvody na zrušenie rozsudku podľa § 221 O. s. p., aby rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V závere uviedol, že chýbajúce náležitosti odvolania spočívajúce v odôvodnení a konkretizácii odvolacích dôvodov (§ 205 ods. 1 O. s. p.) doplní po postupe súdu podľa § 209 ods. 1 O. s. p.

3. Následne Okresný súd Martin uznesením č. k. 7C/162/2013-298 zo dňa 19.02.2016 podľa § 209 ods. 1 O. s. p. vyzval žalovaného, aby svoje neúplné odvolanie zo dňa 04.02.2016, doručené súdu dňa 09.02.2016, doplnil o náležitosti uvedené v odôvodnení tohto uznesenia, v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia. Z odôvodnenia vyplývalo, že odvolanie žalovaného zo dňa 04.02.2016 neobsahuje „uvedenie v čom považuje postup alebo rozhodnutie súdu č. k. 7C/162/2013-287 zo dňa 09.12.2015 za nesprávne“. Zároveň bol žalovaný poučený, že v prípade, že odvolanie v stanovenej lehote nedoplní, nebude možné pokračovať v konaní a odvolací súd predmetné odvolanie odmietne v zmysle § 218 ods. 1 písm. d/ O. s. p. Splnomocnený zástupca žalovaného uznesenie okresného súdu prevzal dňa 15.04.2016, pričom naň písomne nereagoval.

4. Vzhľadom na to, že krajský súd vo veci rozhodoval za účinnosti nového procesného kódexu, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“) účinného od 01.07.2016, bol povinný pri svojom postupe aplikovať novú právnu úpravu (§ 470 ods. 1 C. s. p.) s tým, že účinky procesných úkonov uskutočnených do 30.06.2016 ostali zachované (§ 470 ods. 2 C. s. p.“). Zároveň súd v odôvodnení prispôsobil terminológiu novej právnej úprave.

5. Od 01.07.2016 sa preberá doterajšie ustanovenie § 205 O. s. p. upravujúce povinné náležitosti odvolania v ust. § 363 C. s. p. Podľa tohto ustanovenia, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

6. Ak má odvolanie vady, teda mu chýbajú obligatórne náležitosti (§ 363 C. s. p.), súd prvej inštancie vyzve odvolateľa, aby chýbajúce náležitosti doplnil. Urobí tak formou uznesenia, v rámci ktorého poučí odvolateľa o tom, že odvolací súd odmietne odvolanie, ak nemá náležitosti podľa § 363 C. s. p. a ak pre vady odvolania nie je možné v odvolacom konaní pokračovať.

7. Podľa § 386 písm. d/ C. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ak nemá náležitosti podľa § 363, ak pre vady odvolania nemožno v odvolacom konaní pokračovať.

8. Z odvolania podaného žalovaným uvádzajúceho, že rozsudok súdu napáda z odvolacích dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. a/ až f/ O. s. p. (účinného do 30.06.2016 - poznámka odvolacieho súdu) nebolo ani odvolaciemu súdu zrejmé, v čom postup súdu alebo rozhodnutie považuje za nesprávne keďže neuviedol konkrétne vady (vady konania i rozhodnutia skutkové a hmotnoprávne) vedúce podľa neho k nesprávnemu rozhodnutiu. Odkaz odvolateľa len na všetky zákonné ustanovenia nemožno považovať za uvedenie dôvodov, z akých napáda prvostupňové rozhodnutie. Naviac žalovaný si bol sám vedomý, že jeho odvolanie nemá náležitosti keď uviedol, že chýbajúce náležitosti odvolania spočívajúce v odôvodnení a konkretizácii odvolacích dôvodov (§ 205 ods. 1 O. s. p.) doplní po postupe súdu podľa § 209 ods. 1 O. s. p. účinného do 30.06.2016. Tieto nedostatky sa nepodarilo odstrániť ani týmto postupom, t.j. výzvou na doplnenie odvolania s poučením o následkoch neodstránenia odvolania, nakoľko žalobca naň napriek doručeniu dňa 15.04.2016 (č.l. 299 p.v. spisu) nereagoval a to ani do dňa rozhodnutia odvolacieho súdu. Nakoľko nedostatky odvolania neumožňovali odvolaciemu súdu v konaní pokračovať, odvolanie žalovaného podľa § 386 písm. d/ C. s. p. odmietol, rozhodujúc bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 ods. 1 a contrario C. s. p.

9. O trovách konania odvolací súd rozhodol per analogiam podľa § 256 ods. 1 C. s. p., nakoľko C. s. p. neobsahuje osobitnú úpravu rozhodovania o trovách konania v prípade, že odvolanie je odmietnuté. Podľa tohto ustanovenia, ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane. V danom prípade ukončenie odvolacieho konania procesne zavinil žalovaný, ktorý podal odvolanie nemajúce zákonné náležitosti, preto by bol povinný uhradiť protistrane trovy odvolacieho konania. Odvolací súd preto s poukazom na ust. § 396 ods. 1, § 262 ods. 1 a § 256 ods. 1 C. s. p. rozhodol len o nároku žalobcu na náhradu trov odvolacieho konania a pomere jeho úspechu vo veci, t.j. v rozsahu 100 %. O výške náhrady trov konania rozhodne v zmysle ust. § 262 ods. 2 C. s. p. súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia.

10. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 (za) - 0 (proti).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

P o u č e n i e : Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C. s. p.).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C. s. p.). Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne. Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 1 a 2 C. s. p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1 a 2 C. s. p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C. s. p.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1 a 2 C. s. p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ustanovených v § 127 ods. 1 C. s. p. (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpísania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C. s .p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 C. s. p.).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 C. s. p.).