KSZA/8Co/365/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/365/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1213238084 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Rapčanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:1213238084.1Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci žalobcu: Intrum Justitia Slovakia, s. r. o., so sídlom Bratislava, Karadžičova 8, IČO: 35 831 154, zastúpeného splnomocneným zástupcom JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom so sídlom A., K. X, P. O. A. XXX, proti žalovaným: 1/ T. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom R. V., X. V. XXXX/XX, 2/ D. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom R. Y., Y. XXX/XX, o zaplatenie 16.084,54 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 10C/73/2014-85 zo dňa 12. januára 2015, takto

rozhodol:

vo vzťahu k zamietajúcemu výroku rozsudku okresného súdu v časti o zaplatenie istiny 443,42 eur s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 58,66 eur od 11. 03. 2013 do zaplatenia pripúšťa späťvzatie návrhu žalobcu, rozsudok okresného súdu v tejto časti zrušuje a konanie zastavuje.

Vo zvyšnej časti zamietajúceho výroku a vo výroku o trovách konania rozsudok okresného súdu zrušuje a vec v tejto časti vracia okresnému súdu na ďalšie konanie.

Výroku rozsudku okresného súdu, ktorým žalovaným 1/, 2/ uložil zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne 13.607,85 eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 11.785,77 eur od 11. 03. 2013 do zaplatenia, ktoré súd žalovaným povolil splácať v mesačných splátkach vo výške 120,- eur, splatných vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku, pričom omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia, sa nedotýka.

odôvodnenie:

Okresný súd Liptovský Mikuláš rozsudkom č. k. 10C/73/2014-85 zo dňa 12. 01. 2015 uložil žalovaným 1/, 2/ povinnosť zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne 13.607,85 eur, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 11.785,77 eur od 11. 03. 2013 do zaplatenia, ktorý dlh povolil žalovaným splácať v mesačných splátkach vo výške 120,- eur, splatných vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti rozsudku, pod následkom straty výhody splátok (výrok I.). Vo zvyšnej časti súd žalobu zamietol (výrok II.) a žalovaným uložil povinnosť nahradiť žalobcovi spoločne a nerozdielne trovy konania vo výške 667,78 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 544,99 eur, do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku (výrok III.). V odôvodnení uviedol, že žalobca sa voči žalovaným žalobou podanou dňa 08. 11. 2013 domáhal spoločne a nerozdielne zaplatenia sumy 16.084,54 eur a úroku z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 13.666,51 eur od 11. 03. 2013 do zaplatenia, na základe úverovej zmluvy uzavretej medzi právnym predchodcom žalobcu Slovenskou sporiteľňou a. s. a žalovanými 1/, 2/. Citujúc ust. § 52 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 261 ods. 3 písm. d/, § 497 Obchodného zákonníka, § 2 písm. a/, b/, § 4 ods. 1, 4 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „zákon č. 258/2001 Z. z.“) súd žalobe čiastočne vyhovel. Súd mal za preukázané, že žalovaní ako dlžníci a Slovenská sporiteľňa, a. s. ako veriteľ uzatvorili dňa 02. 03. 2010 zmluvu o splátkovom úvere, na základe ktorej bol žalovaným poskytnutý úver vo výške 12.000,- eur, ktorý sa žalovaní zaviazali splácať v mesačných splátkach vo výške 132,99 eur, následne vo výške 182,90 eur. Účastníci si dojednali aj poplatok za správu úveru vo výške 1,99 eur a poistné vo výške 9,15 eur. Dňa 19. 10. 2010 uzatvorili účastníci zmluvy dodatok č. 1 k zmluve o úvere, predmetom ktorého bola zmena výšky splátky na 212,76 eur, ako aj zmluvné dojednanie o znížení splátok v období od 15. 11. 2010 do 14. 05. 2011 na sumu 50,- eur mesačne. Dňa 20. 02. 2013 vyhlásila banka mimoriadnu splatnosť úveru ku dňu 19. 02. 2013 a vyzvala žalovaných na úhradu dlžnej sumy 16.435,35 eur do 10 dní od prevzatia oznámenia. Žalovaná 2/ prevzala oznámenie dňa 28. 02. 2013, žalovanému 1/ nebolo oznámenie doručené - toto bolo vrátené s poznámkou „adresát neznámy“. Dňa 05. 04. 2013 oznámila banka žalovaným postúpenie pohľadávok na žalobcu. Z vyčíslenia uplatnenej pohľadávky súd zistil, že nesplatená istina úveru predstavuje 11.738,66 eur, neuhradené riadne úroky za obdobie od 02. 03. 2010 do 31. 10. 2011 vo výške 1.822,08 eur, neuhradené poplatky za obdobie od 02. 03. 2010 do 31. 10. 2011 vo výške 35,88 eur, neuhradené poistné za to isté obdobie vo výške 69,89 eur, zmluvné úroky za obdobie od 01. 10. 2011 do 19. 02. 2013 vo výške 2.367,20 eur a poplatky za obdobie od 01. 10. 2011 do 19. 02. 2013 vo výške 50,83 eur. Súd konštatoval, že vzhľadom na to, že zmluva bola uzavretá medzi dodávateľom a spotrebiteľmi, jednalo sa o spotrebiteľskú zmluvu, vzhľadom na charakter a obsah zmluvy išlo o zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Zmluva obsahovala všetky zákonom stanovené náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, vrátane údajov o ročnej percentuálnej miere nákladov a priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov. Nakoľko povinnosťou dlžníka zo zmluvy o úvere je vrátiť poskytnutý úver a zaplatiť dojednaný úrok, súd uložil žalovaným povinnosť zaplatiť žalobcovi 13.607,85 eur. Uvedená suma pozostáva zo sumy 11.738,66 eur, predstavujúcej dlžnú istinu úveru, sumy 1.822,08 eur predstavujúcej dlžnú sumu úrokov od vzniku zmluvného vzťahu, t. j. od 02. 03. 2010 do 31. 10. 2011, zo sumy 69,89 eur predstavujúcej dlžné poistné za obdobie od 02. 03. 2010 do 31. 10. 2011, t. j. spolu 13.630,63 eur, od ktorej sumy bola odpočítaná suma 22,78 eur vzniknutá ako preplatok na zaplatených poplatkoch za správu úveru. V zostávajúcej časti súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. Súd zamietol žalobu v časti uplatnených úrokov za obdobie od 01. 11. 2011 do 19. 02. 2013 vo výške 2.367,20 eur, nakoľko úroky ako odplata za poskytnutie úveru prislúchajú len z poskytnutej istiny. Z tvrdení žalobcu mal súd preukázané, že úroky za obdobie od 01. 11. 2011 do 19. 02. 2013 boli vyčísľované zo sumy 13.666,51 eur, ktorá zahŕňala okrem nesplatenej istiny úveru aj nesplatené úroky, poplatky a poistné, z ktorých však veriteľovi úrok neprislúcha. Súd tiež zamietol žalobu v časti uplatnených poplatkov vo výške 50,83 eur, nakoľko mal preukázané, že počas trvania úverového vzťahu z úverovej zmluvy žalovaní v plnom rozsahu zaplatili všetky individuálne dojednané poplatky uvedené v zmluve, navyše na zaplatených poplatkoch vznikol preplatok. Nakoľko žalovaní sa dostali s plnením svojho peňažného záväzku voči žalobcovi do omeškania, súd priznal žalobcovi aj úroky z omeškania vo výške 8,75 % ročne, avšak len zo sumy dlžnej istiny a poistného, po odpočítaní preplatku na poplatkoch, t. j. zo sumy 11.785,77 eur, nakoľko podľa ustálenej judikatúry nie je možné priznať príslušenstvo z príslušenstva. Súd priznal žalobcovi úroky z omeškania od 11. 03. 2013 v súlade s návrhom žalobcu, nakoľko k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti úveru došlo dňa 20. 02. 2013, oznámenie bolo doručené dňa 28. 02. 2013, pričom žalovaní boli vyzvaní na plnenie v 10-dňovej lehote, ktorá uplynula dňa 10. 03. 2013, teda dňom 11. 03. 2013 sa dostali do omeškania s plnením svojho peňažného záväzku voči žalobcovi. Súd zaviazal žalovaných na plnenie spoločne a nerozdielne, nakoľko úverovú zmluvu uzatvorili a úver prevzali ako spoludlžníci. V súlade s ust. § 160 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) súd povolil žalovaným splácať dlžnú sumu s príslušenstvom v splátkach vo výške 120,- eur mesačne. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 2 O. s. p. a žalobcovi, ktorý bol v konaní čiastočne úspešný, priznal pomernú časť náhrady trov konania. Úspech žalobcu predstavoval 13.607,85 eur, čo predstavuje 84,6 %, jeho neúspech 2.476,69 eur, čo predstavuje 15,4 %. Pomer úspechu a neúspechu žalobcu tak predstavuje 69,2 %. Súd preto priznal žalobcovi náhradu trov konania vo výške 69,2 % zo zaplateného súdneho poplatku z návrhu na začatie konania vo výške 965,- eur, čo predstavuje 667,78 eur a náhradu trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších právnych predpisov vo výške 69,2 % z celkových trov právneho zastúpenia, t. j. zo sumy 787,56 eur, čo činí 544,99 eur, za 2 úkony právnej služby - prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby na súd po 320,34 eur, režijný paušál k dvom úkonom právnej služby po 7,81 eur a DPH 20 %, čo činí 131,26 eur. Rovnako ako na priznané plnenie súd aj na náhradu trov konania zaviazal žalovaných spoločne a nerozdielne.

Proti tomuto rozsudku, čo do výroku, ktorým súd žalobu vo zvyšnej časti zamietol, podal žalobca prostredníctvom splnomocneného zástupcu odvolanie, ktorým sa domáhal zmeny napadnutého rozsudku spočívajúcej v zaviazaní žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť mu istinu 2.033,27 eur s úrokom z omeškania 8,75 % ročne od 11. 03. 2013 do zaplatenia a trovy konania. Odvolanie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa v napadnutej časti dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Podľa žalobcu rozhodnutie súdu je nesprávne čo do sumy 2.033,27 eur, ktorá predstavuje zmluvný úrok 13 % ročne z istiny 11.738,66 eur za obdobie od 01. 11. 2011 do 19. 02. 2013. Súd mal v konaní preukázané, že nesplatená istina poskytnutého úveru je 11.738,66 eur, zmluvný úrok bol dohodnutý v sadzbe 13 % ročne a úver bol mimoriadne splatný dňa 10. 03. 2013. Riadnym hodnotením dôkazov podľa § 132 O. s. p. by súd zistil skutkový stav tak, že ním uplatnená pohľadávka v časti riadnych úrokov v sume 2.367,20 eur je dôvodná čo do sumy 2.033,27 eur. Rozhodnutie súdu v zamietajúcej časti nad túto sumu je vecne správne. Z uvedeného dôvodu zobral žalobca žalobný návrh v časti o zaplatenie istiny vo výške 443,42 eur s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 58,66 eur od 11. 03. 2013 do zaplatenia späť a navrhol, aby súd v tejto časti konanie zastavil a odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel.

Žalovaná 2/ vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu uviedla, že v časti, kde žalobca požaduje zmeniť napadnutý rozsudok tak, aby zaplatili istinu vo výške 2.033,27 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne od 11. 03. 2013 do zaplatenia, a teda nie rozsudkom určenú výšku istiny vo výške 11.785,77 eur, resp. 13.607,85 eur spolu s úrokom z omeškania, s odvolacím návrhom žalobcu súhlasí. Nesúhlasí s výškou trov konania 1.874,06 eur a v prípade, že súd návrhu vyhovie a uloží im zaplatiť istinu v sume 2.033,27 eur s príslušenstvom, žiada, aby im súd určil povinnosť náhrady trov konania len v pomernej časti zodpovedajúcej úspechu žalobcu, čo predstavuje 122,- eur.

Na výzvu odvolacieho súdu, či súhlasí s čiastočným späťvzatím návrhu v časti o zaplatenie istiny 443,42 eur s príslušenstvom, obsiahnutým v odvolaní žalobcu, žalovaná 2/ uviedla, že jej nie je jasné o akú istinu sa v prípade sumy 443,42 eur jedná. V prípade, ak to však má jej strane pomôcť znížiť záväzok voči žalobcovi, tak s odvolaním v tejto časti súhlasí. V ďalšom s poukazom na vyjadrenie k odvolaniu uviedla, že ak ju odvolací súd zaviaže namiesto istiny podľa rozhodnutia okresného súdu zaplatiť žalobcovi len istinu vo výške 2.032,27 eur s príslušenstvom, tak s týmto bodom odvolania žalobcu súhlasí. Ak by ju však rozsudok odvolacieho súdu mal zaviazať zaplatiť sumy vyššie ako sú určené rozhodnutím okresného súdu, tak s týmto bodom odvolania, ako aj všetkými ďalšími bodmi nesúhlasí.

Žalovaný 1/ sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril, rovnako tak nereagoval na výzvu súdu, aby oznámil, či súhlasí s čiastočným späťvzatím návrhu žalobcu. Nakoľko žalovaný 1/ bol vo výzve na vyjadrenie k čiastočnému späťvzatiu návrhu poučený, že ak sa v súdom určenej lehote nevyjadrí, bude mať súd za to, že proti späťvzatiu návrhu v tejto časti nemá námietky, vychádzal odvolací súd z uvedeného poučenia a mal za to, že žalovaný proti čiastočnému späťvzatiu návrhu žalobcom námietky nemá (§ 101 ods. 3 O. s. p.).

Podľa § 208 O. s. p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Žalobca môže vziať návrh na začatie konania späť, a to aj sčasti, i po rozhodnutí súdu prvého stupňa, avšak iba do tej doby, pokiaľ sa toto rozhodnutie nestalo právoplatným. V predmetnej veci zobral žalobca návrh na začatie konania v časti o zaplatenie istiny 443,42 eur s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 58,66 eur od 11. 03. 2013 do zaplatenia späť, a to potom ako okresný súd, ako súd prvého stupňa, vo veci dňa 12. 01. 2015 rozhodol, pričom jeho rozhodnutie dosiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Vzhľadom na tento dispozitívny úkon účastníka konania - žalobcu, s ktorým žalovaní nevyjadrili nesúhlas, odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., v zmysle § 208 O. s. p. späťvzatie návrhu na začatie konania v tejto časti pripustil, rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 10C/73/2014-85 zo dňa 12. 01. 2015 v tejto časti zrušil (ktorá časť, ako to vyplýva z odvolania žalobcu bola zahrnutá vo výroku napadnutého rozsudku okresného súdu, ktorým súd vo zvyšnej časti žalobu zamietol) a konanie v tejto časti zastavil.

Následne sa krajský súd zaoberal ostatnou časťou rozsudku okresného súdu, ktorá bola napadnutá odvolaním. Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O. s. p.) po zistení, že odvolanie podal včas účastník konania (§ 204 ods. 1, § 201 O. s. p.), proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 201 O. s. p.), pričom podanie opravného prostriedku nie je vylúčené ust. § 202 O. s. p., bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O. s. p.) preskúmal rozhodnutie v napadnutom rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní (§ 212 ods. 1 O. s. p.) a rozsudok okresného súdu v napadnutej časti (vo výroku, ktorým súd žalobu vo zvyšnej časti zamietol, ktorá časť zároveň nebola predmetom čiastočného späťvzatia návrhu) podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. zrušil a podľa § 221 ods. 2 O. s. p. vec v tejto časti vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie, majúc za to, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Z obsahu spisu v preskúmavanej veci vyplýva, že žalobca sa voči žalovaným domáhal zaplatenia sumy 16.084,54 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 13.666,51 eur od 11. 03. 2013 do zaplatenia, ktorá pohľadávka vznikla z dôvodu neplnenia si povinností žalovanými 1/, 2/ z úverovej zmluvy č. 0334614627 uzavretej dňa 02. 03. 2010 medzi právnym predchodcom žalobcu (Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava) a žalovanými 1/, 2/. Uvedenou zmluvou sa právny predchodca žalobcu zaviazal poskytnúť žalovaným 1/, 2/ spotrebný úver vo výške 12.000,- eur s úrokovou sadzbou vo výške 13,10 % ročne, ktorý úver sa žalovaní 1/, 2/ zaviazali zaplatiť v splátkach od prvého čerpania úveru do 31. 03. 2010 vo výške 132,99 eur mesačne, splatnými k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a od 15.04.2010 vo výške 182,90 eur mesačne, splatnými k 15. dňu v mesiaci. Žalovaní sa zároveň zaviazali zaplatiť spracovateľský poplatok 189,17 eur pri uzatvorení úverovej zmluvy z prostriedkov úveru, poplatok za správu úveru vo výške 1,99 eur mesačne a poplatok za poistenie úveru vo výške 9,15 eur. Dňa 19. 10. 2010 uzavreli právny predchodca žalobcu a žalovaní 1/, 2/ dodatok č. 1 k zmluve, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene výšky splátky na sumu 212,76 eur, so zmenou splácania pohľadávky od 15. 11. 2010 do 14. 05. 2011 vo výške 50,- eur mesačne, po uplynutí doby zníženia splátok od 15. 05. 2011 spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve tak, aby konečná splatnosť úveru bola dodržaná, za ktorým účelom bola banka oprávnená zmeniť výšku splátky a splátkový plán dlžníka. Žalobcom uplatnená suma 16.084,54 eur predstavovala neuhradenú časť úveru vo výške 13.666,51 eur, riadne úroky vo výške 2.367,20 eur za obdobie od 01. 11. 2011 do predčasnej splatnosti úveru dňa 19. 02. 2013 a poplatkov za správu úveru vo výške 50,83 eur za obdobie od 01. 11. 2011 do predčasnej splatnosti úveru.

Okresný súd vyhovel žalobe žalobcu v časti uplatnenej istiny predstavujúcej dlžnú istinu úveru vo výške 11.738,66 eur, úroky od vzniku zmluvného vzťahu t. j. do 02. 03. 2010 do 31. 10. 2011 vo výške 1.822,08 eur, dlžné poistné za obdobie od 02. 03. 2010 do 31. 10. 2011 vo výške 69,89 eur, spolu 13.630,63 eur, od ktorej sumy odpočítal preplatok na zaplatených poplatkoch za správu úveru. V časti uplatnených riadnych úrokov za obdobie od 01. 11. 2011 do 19.02.2013 súd žalobu zamietol s odôvodnením, že úroky za obdobie od 01. 11. 2011 do 19. 02. 2013 boli vyčísľované zo sumy 13.666,51 eur, ktorá zahŕňala aj nesplatené úroky, poplatok a poistné, z ktorých však veriteľovi úrok neprislúcha. Súd tiež zamietol žalobu v časti uplatnených poplatkov majúc za preukázané, že žalovaní počas trvania úverového vzťahu zaplatili všetky individuálne dojednané poplatky.

Podľa § 497 Obchodného zákonníka zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Preskúmaním napadnutého rozsudku, odvolania žalobcu a obsahu predloženého spisu odvolací súd zistil, že okresný súd správne dospel k záveru, že v danom prípade ide o spotrebiteľský vzťah. Z úverovej zmluvy je zrejmé, že ide o typickú spotrebiteľskú zmluvu v zmysle zákona č. 258/2001 Z. z., v rámci ktorej mali žalovaní 1/, 2/ (ktorí neboli podnikateľmi a úver nebrali za účelom podnikania či výkonu povolania) postavenie spotrebiteľov a Slovenská sporiteľňa, a. s. (ako finančná inštitúcia poskytujúca úvery) postavenie dodávateľa. Okresný súd preto na danú vec správne aplikoval zákon č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom v čase uzavretia úverovej zmluvy, t. j. v znení zákona č. 568/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S poukazom na ust. § 497 Obchodného zákonníka je správny tiež záver okresného súdu, že dlžník (žalovaní 1/, 2/) je povinný zaplatiť úrok len z peňažných prostriedkov poskytnutých veriteľom (právnym predchodcom žalobcu), z ktorého dôvodu nebolo možné vyhovieť žalobe žalobcu v časti úroku počítaného aj z nesplateného úroku za predchádzajúce obdobie, poplatkov za správu úveru a poistného. Odvolaciemu súdu však nie je zrejmé (a z napadnutého rozsudku uvedená skutočnosť ani nevyplýva) z akého dôvodu okresný súd nepriznal úroky ani zo samotnej sumy nesplateného úveru (t. j. z peňažných prostriedkov poskytnutých právnym predchodcom žalobcu žalovaným) za obdobie od 01. 11. 2011 do 19. 02. 2013 (do vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru). Pokiaľ okresný súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že dlžná istina úveru (bez úrokov, poplatkov a poistného) predstavovala sumu 11.738,66 eur, pri znalosti úrokovej sadzby mu nič nebránilo zistiť výšku riadnych úrokov za obdobie od 01. 11. 2011 do 19. 02. 2013 len zo sumy poskytnutého úveru.

Za daného stavu, pokiaľ z napadnutého rozhodnutia nevyplýva z akého dôvodu súd prvého stupňa nepriznal žalobcovi za obdobie od 01. 11. 2011 do 19. 02. 2013 riadny úrok ani zo sumy poskytnutého úveru, je rozhodnutie okresného súdu v tomto smere nepreskúmateľné. Z uvedeného dôvodu odvolací súd rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým súd návrh vo zvyšnej časti zamietol (v časti nedotknutej späťvzatím návrhu) podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. zrušil a vec v tejto časti vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V ďalšom konaní bude úlohou okresného súdu po starostlivom prihliadnutí na všetky skutočnosti, ktoré vyšli v konaní najavo, opätovne vyhodnotiť vykonané dokazovanie a posúdiť dôvodnosť žalobcom uplatneného nároku v zamietnutej časti predstavujúcej úroky za obdobie od 01. 11. 2011 do 19. 02. 2013 a vo veci opätovne rozhodnúť.

Keďže odvolací súd zrušil rozhodnutie okresného súdu v napadnutej časti a vec v tejto časti vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie, s poukazom na ust. § 224 ods. 3 O. s. p. zrušil i výrok o trovách konania. V novom rozhodnutí preto okresný súd opätovne rozhodne aj o trovách účastníkov konania, vrátane trov odvolacieho konania.

Výroku, ktorým súd žalobe žalobcu v časti vyhovel, sa odvolací súd nedotkol, keďže tento nebol napadnutý odvolaním.

Toto rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním v senáte pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.