KSZA/8Co/295/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/295/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5115229319 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Rapčanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5115229319.2Rozhodnutie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a členov senátu JUDr. Františka Potockého a Mgr. Zuzany Hartelovej, v právnom spore žalobkyne: E. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom W., ul. J. J. č. XXXX/X, (právna nástupkyňa pôvodnej žalobkyne L. P., rod. P., nar. XX.XX.XXXX, zomr. XX.XX.XXXX), proti žalovanému: Mesto Žilina, IČO: 00 321 796, zastúpený splnomocneným zástupcom JUDr. Lukášom Bútorom, advokátom so sídlom W., ul. R. Q. č. XX, o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Žilina č. k. 17C/453/2015-366 zo dňa 15. mája 2017, takto

rozhodol:

uznesenie okresného súdu potvrdzuje.

Žalovaný má voči žalobkyni nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Žilina uznesením č. k. 17C/453/2015-366 zo dňa 15.05.2017 konanie zastavil, nakoľko žiadna zo strán sporu nepodala do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia č. k. 17C/453/2015-360 zo dňa 24.10.2016, t. j. do 02.05.2017 návrh na pokračovanie v konaní, a to v zmysle ust. § 163 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, ďalej len „C. s. p.“ Zároveň súd žiadnej zo strán sporu nárok na náhradu trov konania nepriznal. Súd o trovách konania rozhodol podľa § 262 ods. 1 v spojení s ust. § 256 ods. 1 C. s. p. Nakoľko dôvodom zastavenia konania bola tá skutočnosť, že žiadna zo strán sporu nepodala v zákonnej lehote návrh na pokračovanie prerušeného konania (pričom toto právo prináležalo obom stranám sporu), a taktiež keďže konanie bolo prerušené na základe zhodného návrhu oboch strán sporu, súd konštatoval, že obom stranám sporu možno rovnako pričítať zavinenie na zastavení konania.

2. Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie žalobkyňa prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu. V odvolaní uviedla, že je zrejmé, že ona a žalovaný započali rokovania o mimosúdnom vyriešení sporu a za tým účelom začali aktívne jednať od prerušenia konania až doposiaľ o mimosúdnom vyriešení sporu o čom svedčí i mailová komunikácia. Počas celého obdobia sa aktívne snažila, vrátane jej splnomocneného zástupcu, ktorý komunikoval aktívne s protistranou, aby sa dospelo k vzájomnej dohode. Žalovaný deklaroval prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu, že je taktiež v jeho záujme aktívne vnímať (percepcia) záujem o mimosúdnu dohodu s dodržiavaním všetkých etických štandardov, aby nenastala skutočnosť, že predmetné etické štandardy sa nedodržia a poruší sa dôvera verejnosti. Dňa 24.04.2017 bola zaslaná prednostovi Mesta Žilina požiadavka žalobkyne na osobné stretnutie s primátorom Mesta Žiliny, zo strany ktorého nebola zaslaná žiadna spätná odpoveď. Bola preto nútená opäť svoju požiadavku zaslať na Mestský úrad Žilina dňa 27.04.2017, kde jej bol potvrdený termín stretnutia s primátorom Mesta Žilina na 05.05.2017. Z predmetného stretnutia bolo aj od primátora Mesta Žiliny garantované, že mesto na dohode trvá. Síce doposiaľ nemá záväzné stanovisko, ale vzhľadom na náročnosť súdneho procesu a samotnej mimosúdnej dohody žiadala súd, aby konanie obnovil a príslušné uznesenie zrušil v plnom rozsahu. Zároveň žalobkyňa navrhla, aby súd odpustil prípadné zmeškanie lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní v zmysle ust. § 122 C. s. p. (kvôli onemocneniu jej splnomocneného zástupcu, ktorého práceneschopnosť trvala až do 11.05.2017) a súčasne, keďže nedošlo k mimosúdnej dohode, aby súd pokračoval v konaní a vo veci konal a rozhodol. Navrhla preto, aby súd uznesenie o zastavení konania zrušil a pokračoval v konaní a vo veci meritórne rozhodol.

3. Žalovaný sa k odvolaniu žalobkyne písomne nevyjadril.

4. Krajský súd ako súd odvolací (§ 34 C. s. p.) po zistení, že odvolanie bolo podané včas oprávnenou stranou konania (§ 362, § 359 C. s. p.) proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom (§ 357 písm. a/ C. s. p.), bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 a contrario C. s. p.), preskúmal rozhodnutie v napadnutom rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní (§ 380, § 379 C. s. p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je dôvodné, a preto uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil podľa ust. § 387 ods. 1 C. s. p.

5. V preskúmavanej veci súd I. inštancie konanie zastavil a žiadnej zo strán sporu nárok na náhradu trov konania nepriznal. Proti predmetnému rozhodnutiu podala odvolanie žalobkyňa ktorého súčasťou bol aj návrh na odpustenie zmeškania lehoty ohľadom podania návrhu na pokračovanie v konaní.

6. Podľa § 163 ods. 2 C. s. p. ak je konanie prerušené, súd v ňom pokračuje na návrh ktorejkoľvek strany. Ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do šiestich mesiacov od právoplatnosti uznesenia o prerušení konania, súd konanie zastaví.

7. Podľa § 122 C. s. p. súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju strana, zástupca alebo procesný opatrovník zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. Návrh treba podať do 15 dní po odpadnutí prekážky a treba s ním spojiť i zmeškaný úkon.

8. Z obsahu spisu mal odvolací súd zistené, že okresný súd uznesením č. k. 17C/453/2015-360 zo dňa 24.10.2016 na základe zhodného návrhu strán sporu prerušil konania na 6 mesiacov. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2016. Lehota na podanie návrhu uplynula dňa 02.05.2016. Okresný súd uznesením č. k. 17C/453/2015-425 zo dňa 05.09.2017 zamietol žiadosť žalobkyne o odpustenie zmeškania lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.09.2017. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že súd pri rozhodnutí vychádzal z ust. § 117, § 122 C. s. p. a dospel k záveru, že odpustenie zmeškania lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní nie je dôvodné. Žalobkyňa ako dôvod zmeškania lehoty uvádzala práceneschopnosť jej právneho zástupcu, pričom priložila potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti S. B., podľa ktorého bola táto schopná práce od 11.05.2017. Z plnomocenstva č.l. 356 spisu vyplýva, že žalobkyňa dňa 01.10.2016 splnomocnila na zastupovanie v tomto konaní advokátsku kanceláriu a/k/z/a advokátska kancelária s.r.o. so sídlom Sládkovičova 6, Žilina (od 20.04.2017 pod obchodným menom TOMANÍČEK & PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária). Podľa webovej stránky Slovenskej advokátskej kancelárie advokátsku činnosť v uvedenej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú traja advokáti, pričom Mgr. Chmeliarová je vedená ako jedna z dvoch koncipientov. Nakoľko žalobkyňa v konaní splnomocnila na zastupovanie advokátsku kanceláriu TOMANÍČEK & PARTNERS, s.r.o. nemôže byť ospravedlniteľným dôvodom pre zmeškanie lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní práceneschopnosť advokátskej koncipientky tejto kancelárie. Nebol tak splnený jeden z predpokladov na odpustenie zmeškania lehoty a to ospravedlniteľný dôvod. Keďže predpoklady pre odpustenie zmeškania lehoty musia byť splnené kumulatívne, súd splnenie ďalších pre absenciu už prvého predpokladu neskúmal.

9. Odvolací súd nepovažoval odvolanie žalobkyne za dôvodné. Nakoľko ani jedna zo strán sporu nepodala v zmysle § 163 ods. 2 vety prvej C. s. p. návrh na pokračovanie v konaní do 6 mesiacov od právoplatnosti uznesenia o prerušení konania, súd prvej inštancie správne v zmysle ust. § 163 ods. 2 vety druhej konanie zastavil. Na poukazovanie žalobkyne v odvolaní ohľadom prebiehajúcej komunikácie s protistranou neprihliadol. Tieto skutočnosti nemali podľa odvolacieho súdu vplyv na rozhodnutie nakoľko rozhodujúcim mohlo byť len podanie návrhu na pokračovanie v konaní v súdom určenej lehote. Keďže k jeho podaniu nedošlo ani jednou zo strán sporu nebol dôvod na pokračovanie v konaní a na meritórne rozhodnutie.

10. Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie okresného súdu ako vecne správne potvrdil. 11. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 C. s. p. v spojení s § 255 ods. 1 C. s. p. Nakoľko žalobkyňa nebola v odvolacom konaní úspešná, úspešnou stranou v odvolacom konaní bola strana žalovaného. Odvolací súd preto rozhodol, že žalovaný má voči žalobkyni nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. O výške náhrady trov konania rozhodne v zmysle ust. § 262 ods. 2 C. s. p. súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia.

12. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 (za) : 0 (proti).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

P o u č e n i e : Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C. s. p.).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C. s. p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne. Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 1, 2 C. s. p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1 a 2 C. s. p.).

Dovolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je a proti uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania (§ 76 C. m. p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C. s. p.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C. s. p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C. s. p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 C. s. p.).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 C. s. p.).