KSZA/8Co/175/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/175/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5915203523 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Potocký ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5915203523.4ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Potockého a členov senátu JUDr. Táne Rapčanovej a Mgr. Zuzany Hartelovej, v právnej veci navrhovateľky: L. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. U. XXX/X, V., zastúpená JUDr. Zuzanou Baloghovou, advokátkou so sídlom S. X, XXX XX V., proti odporcovi: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, o určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy, v konaní o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Ružomberok č.k. 2C/141/2015-118 zo dňa 22. februára 2016, takto

rozhodol:

rozsudok okresného súdu p o t v r d z u j e .

Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľke trovy odvolacieho konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 74,58 Eur na účet právnej zástupkyne navrhovateľky JUDr. Zuzany Baloghovej, advokátky so sídlom S. X, XXX XX V. do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

odôvodnenie:

Okresný súd napadnutým rozsudkom určil, že dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov zo dňa 25.05.2006 uzatvorená medzi navrhovateľkou a odporcom je neplatná. Navrhovateľke priznal náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 366,26 Eur s povinnosťou odporcu zaplatiť ich do 3 dní od právoplatnosti rozsudku na účet právnej zástupkyne navrhovateľky. V odôvodnení rozsudku uviedol, že navrhovateľka sa návrhom doručeným súdu dňa 15.06.2015 domáhala určenia neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, ktorú uzatvorila dňa 25.05.2006 s odporcom. Návrh odôvodnila tým, že dňa 25.05.2006 ako dlžníčka uzatvorila s odporcom zmluvu o úvere č. 5500516, na základe ktorej jej odporca v postavení veriteľa poskytol úver vo výške 331,93 Eur (10.000,00 Sk). Súčasne s uzavretím zmluvy o úvere bola uzatvorená dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov (v ďalšom texte už len „dohoda o zrážkach zo mzdy“) na zabezpečenie uspokojenia pohľadávky odporcu zo zmluvy o úvere. Navrhovateľka v návrhu i v konaní tvrdila, že spôsob, akým bola dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená a s prihliadnutím na jej obsah nemožno považovať za dojednanie súladné so zákonom, ako osoba neznalá práva nemohla reálne posúdiť jej jednotlivé ustanovenia. Dojednania dohody o zrážkach zo mzdy obsahujú podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu v jej neprospech ako spotrebiteľa, nakoľko umožňujú siahnuť na jej majetok bez časového obmedzenia, odporca naviac do dohody o zrážkach zo mzdy dopísal súčasného zamestnávateľa, ktorý vykonáva mesačné zrážky zo mzdy v prospech odporcu. Okresný súd ďalej v odôvodnení rozsudku uviedol, že skorším rozsudkom zo dňa 21.09.2015, č.k. 2C/141/2015-49 vyhovel návrhu navrhovateľky, odvolací súd na odvolanie odporcu uznesením zo dňa 30.12.2015, č.k. 8Co/721/2015-91 rozsudok okresného súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Z odôvodnenia uznesenia vyplynulo, že navrhovateľka sa o okolnostiach, za ktorých bola uzavretá zmluva o úvere i dohoda o zrážkach zo mzdy, nevyjadrovala vôbec a ani prvostupňový súd ju na okolnosti uzavretia zmluvy a dohody prakticky nevypočul. Na základe týchto zistení uložil okresnému súdu v novom konaní opätovne vykonať dôkaz výsluchom navrhovateľky na okolnosti uzavretia zmluvy o úvere i dohody o zrážkach zo mzdy a zároveň sa oboznámi s exekučnými spismi, ktorých predmetom bolo posudzovanie nárokov odporcu proti navrhovateľke vyplývajúce zo zmluvy o úvere. Okresný súd ďalej v odôvodnení rozsudku uviedol, že navrhovateľku opätovne vypočul, táto uviedla, že si potrebovala požičať peniaze a preto zavolala zástupcovi spoločnosti POHOTOVOSŤ, ktorý sa s ňou stretol a priniesol jej dokumenty na podpis. Zároveň jej ukázal prstom, kde má podpísať. V podstate ju súril s podpisom, zmluvu o úvere ani dohodu o zrážkach zo mzdy si v podstate neprečítala. Tiež uviedla, že nemá právnické vzdelanie a v podstate nerozumela tomu, čo podpísala. Z exekučného spisu Okresného súdu Ružomberok sp. zn. 4Er/68/2008 zistil, že pod označenou spisovou značkou sa viedlo exekučné konanie na základe návrhu odporcu (v postavení oprávneného) proti navrhovateľke (v postavení povinnej) o zaplatenie 11.780,00 Sk s príslušenstvom, pričom exekučným titulom bol rozsudok stáleho rozhodcovského súdu sp. zn. SR 6559/07. Exekučné konanie bolo vedené pre neplnenie si záväzkov navrhovateľky zo zmluvy o úvere č. 5500516 zo dňa 25.05.2006, t.j. zmluvy, ktorú podpísala navrhovateľka spolu s dohodou o zrážkach zo mzdy. Uznesením zo dňa 24.03.2010, č.k. 4Er/68/2008-23 bola exekúcia zastavená z dôvodu, že rozhodcovský súd priznal zákonom nedovolené plnenie. Uznesením odvolacieho súdu sp. zn. 9CoE/115/2011, 9CoE/116/2011 bolo uznesenie okresného súdu potvrdené. Na základe takto doplneného dokazovania mal opätovne preukázané, že návrh navrhovateľky je v celom rozsahu dôvodný. V konaní bolo preukázané a medzi účastníkmi nebolo ani sporné uzavretie zmluvy o úvere i dohody o zrážkach zo mzdy. Podpísaním dohody o zrážkach zo mzdy navrhovateľka súhlasila s tým, aby sa uspokojenie pohľadávky veriteľa zabezpečilo vykonaním pravidelných mesačných zrážok jej zamestnávateľom. V dohode o zrážkach zo mzdy boli pripravené dve kolónky, do ktorých bolo možné vpísať zamestnávateľa, pričom pri uzatváraní dohody tam bol vpísaný len vtedajší zamestnávateľ navrhovateľky - Liptovské pekárne a cukrárne, Včela Lippek so sídlom Liptovský Mikuláš. Preskúmaním dohody o zrážkach zo mzdy okresný súd ďalej zistil, že ustanovenia tejto dohody obsahujú podmienky, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach účastníkov konania, najmä v neprospech navrhovateľky (spotrebiteľky), nakoľko tieto podmienky umožňovali odporcovi vykonávať u akéhokoľvek zamestnávateľa navrhovateľky zrážky zo mzdy bez časového obmedzenia a bez toho, aby mal zamestnávateľ možnosť zistiť, koľko zrážok sa už vykonalo a koľko sa ešte bude môcť vykonať. Obsah dohody o zrážkach zo mzdy tiež umožnil odporcovi, aby do tejto dohody dopísal ďalšieho zamestnávateľa, a to bez súhlasu navrhovateľky. S poukazom na skutočnosť, že dohoda je dvojstranný právny úkon, ktorý možno meniť a uzatvoriť na základe súhlasu a prejavu vôle dvoch zmluvných strán, v uvedenom prípade došlo k porušeniu § 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka (v ďalšom texte už len „OZ“). Dohoda o zrážkach zo mzdy teda svojím obsahom odporovala zákonu a priečila sa i dobrým mravom, nakoľko zmocňovala odporcu ako veriteľa kedykoľvek dopísať do dohody o zrážkach zo mzdy súčasného zamestnávateľa navrhovateľky. V konaní bolo tiež preukázané, že navrhovateľka nebola riadne oboznámená odporcom o význame dohody o zrážkach zo mzdy. Z vykonaného dokazovania ďalej vyplynulo, že pokiaľ si navrhovateľka neplnila záväzky zo zmluvy o úvere, odporca podal návrh na vykonanie exekúcie, pričom exekučné konanie vedené na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 4Er/68/2008 bolo právoplatne zastavené. Ak bol teda záväzok, z ktorého vyplývala pre navrhovateľku povinnosť plnenia, vyhlásený za záväzok, ktorý nebol dojednaný v súlade s právom na ochranu spotrebiteľa, nemôže byť ani zabezpečovací inštitút v súlade správnym poriadkom Slovenskej republiky, nakoľko zabezpečoval plnenie, ktoré nebolo v súlade s právom. Na základe týchto skutočností okresný súd uzavrel, že dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatným právnym úkonom. O náhrade trov konania rozhodol s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p., v zmysle ktorého priznal navrhovateľke ako úspešnej účastníčke konanie účelne vynaložené trovy, a to trovy právneho zastúpenia.

Proti rozsudku podal odvolanie odporca, ktorý ho navrhol zrušiť a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie konanie. V dôvodoch odvolania uviedol, že zmluva o úvere nebola nikdy vyhlásená za neplatnú, z čoho vyplýva, že ak navrhovateľka nebude splácať sumu obsiahnutú v zmluve o úvere, táto bude zrazená zo mzdy. Dal do pozornosti, že dohoda o zrážkach zo mzdy predstavuje samostatný dokument, možnosť veriteľa zabezpečiť svoju pohľadávku, ktorá by mala i spotrebiteľský charakter, nie je vylúčená. Odporca bol tiež názoru, že navrhovateľka nemá naliehavý právny záujem na určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy, v tomto smere poukázal na rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 20.08.2015, sp. zn. 13C/424/2014, ktorý obdobný návrh žalobcu zamietol z dôvodu nepreukázania naliehavého právneho záujmu. Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu uviedla, že na jej strane je daný naliehavý právny záujem na požadovanom určení, nakoľko bez tohto určenia si odporca môže uplatňovať nároky na zrážky zo mzdy po neobmedzenú dobu a bez toho, aby mala možnosť akýmkoľvek spôsobom namietať tento postup odporcu a brániť sa mu. V tomto smere poukázala na konania vedené na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 4Er/68/2008 a 2Er/934/2014, z ktorých je zrejmé, že exekúcia na základe návrhu odporcu bola voči nej zastavená. S poukazom na uvedené skutočnosti navrhla napadnutý rozsudok potvrdiť a priznať trovy odvolacieho konania.

Krajský súd ako súd odvolací po zistení, že odvolanie bolo podané včas a smerovalo proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom, podľa § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal rozsudok okresného súdu v napadnutom rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní a po preskúmaní ho bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 za použitia § 156 ods. 3 O.s.p.) podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správny potvrdil z nasledovných dôvodov: Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku i konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že okresný súd v prejednávanej veci po doplnení dokazovania zistil skutkový stav v rozsahu potrebnom na zistenie rozhodujúcich skutočností, na podklade vykonaného dokazovania dospel ku správnym skutkovým zisteniam a prejednávanú vec aj správne právne posúdil. Nakoľko i odôvodnenie písomného vyhotovenia napadnutého rozsudku je vyčerpávajúce a zodpovedá kritériám uvedeným v ust. § 157 ods. 2 O.s.p., odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť týchto dôvodov, v podstatných bodoch na ne odkazuje a preto uvádzať ďalšie dôvody už nepovažuje za potrebné. Odvolacie námietky odporcu vyhodnotil odvolací súd ako nedôvodné. Námietka odporcu, že zmluva o úvere, ktorú uzavrel s navrhovateľkou, nebola nikdy vyhlásená za neplatnú, eventuálne námietka, že možnosť uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy nie je vylúčená ani vo veciach spotrebiteľského charakteru, nie sú z hľadiska záverov, ktoré prijal okresný súd, právne významné. Okresný súd totiž svoje rozhodnutie o neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy nezaložil na tom, či zmluva o úvere je platná alebo nie ani na tom, že uzavretie dohody o zrážkach zo mzdy je v spotrebiteľských veciach vylúčené. Okresný súd svoje rozhodnutie o neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy založil na tom, že obsah tejto dohody odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom v zmysle § 39 OZ a tiež na tom, že navrhovateľka nebola odporcom riadne poučená o význame tohto zabezpečovacieho inštitútu. Nakoľko odporca v tomto smere neuviedol žiadne protiargumenty, odvolací súd nemohol inak, len vyššie uvedené odvolacie námietky odporcu vyhodnotiť ako nedôvodné. Odvolací súd sa nestotožnil s námietkou odporcu, že navrhovateľka nemala naliehavý právny záujem na určení neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy. Určením neplatnosti uvedenej dohody sa vyrieši podstatná sporná otázka, či navrhovateľka je povinná uhrádzať odporcovi svoj dlh prostredníctvom tohto zabezpečovacieho inštitútu alebo nie a zároveň rozhodnutím súdu sa odstránia pochybnosti o platnosti či neplatnosti tohto zabezpečovacieho inštitútu. Navrhovateľka ako spotrebiteľka je v pozícii slabšej zmluvnej strany a preto má naliehavý právny záujem na tom, aby sa odstránil prípadný nezákonný stav spočívajúci v realizácii uzavretej dohody o zrážkach zo mzdy. Naviac v prípade určenia neplatnosti tohto zabezpečovacieho inštitútu sa prestanú realizovať samotné zrážky zo mzdy navrhovateľky. Pokiaľ odporca v odvolaní poukázal na konkrétne rozhodnutie iného okresného súdu v obdobnej veci, odvolací súd poznamenáva, že rozhodnutie tohto iného súdu nie je záväzné pre rozhodnutie v prejednávanej veci.

Navrhovateľke ako úspešnej účastníčke tohto odvolacieho konania bola priznaná náhrada trov, a to v zmysle § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p.. Trovy odvolacieho konania navrhovateľky predstavujú trovy právneho zastúpenia vo výške 74,58 Eur (odmena 66,00 Eur za 1 úkon právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu + režijný paušál 8,58 Eur).

Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 (za) - 0 (proti).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.