KSZA/7Co/693/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/693/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5715209925 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Beniačová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5715209925.1Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľov: 1/ J. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. H. XX/XX, D., 2/J. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. H. XX/XX, D., proti odporcom: 1/ U. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. L. X, P. Y., 2/ L. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. L. X, P. Y., 3/J. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. H. XX/XX, D., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, v štádiu rozhodovania o návrhu navrhovateľov na nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO : 00 151 653, a spoločnosti Platiť sa oplatí, s.r.o., Košická 56, Bratislava, IČO : 45 684 618, proti uzneseniu Okresného súdu Martin č.k. 5C/305/2015-65 zo dňa 13. augusta 2015, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu potvrdzuje.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd nariadil predbežné opatrenie, ktorým zakázal záložnému veriteľovi Slovenskej sporiteľni, a.s. a dražobnej spoločnosti Platiť sa oplatí, s.r.o. realizovať výkon záložného práva k nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k.ú. V., obec Martin, okres Martin, vedenej Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, na LV č. XXXX ako byt č. 56, vo vchode č. 35, bytového domu súp. č. XXXX, postaveného na pozemku parc. č. KN - C 180/85, Ulica A. H., vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. XXXX v podiele 6027/630256-in, až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej (výrok I). Rozhodnutie o trovách predbežného opatrenia ponechal na čas rozhodnutia vo veci samej (výrok II). Z obsahu návrhu na začatie konania mal preukázané, že medzi účastníkmi sa vedie spor o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy zo dňa 26.05.2011 uzatvorenej medzi navrhovateľmi v rade 1/ a 2/ a odporcami v rade 1/ a 2/ a kúpnej zmluvy zo dňa 22.07.2011 uzatvorenej medzi odporcami v rade 1/ a 2/ a odporcom v rade 3/. Navrhovatelia osvedčili existenciu zákonných predpokladov pre nariadenie predbežného opatrenia, ako aj dôvodnosť nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana. Konštatoval, že ohrozenie nároku, pre ktorý sa žiada predbežné ochrana bolo preukázané čiastočným výpisom z LV č. XXXX, na ktorom je zápis o začatí výkonu záložného práva a o dobrovoľnej dražbe. Keďže platnosť zmlúv, ktoré sú predmetom preskúmania v základnom konaní, je medzi účastníkmi sporná, pokiaľ by došlo k prípadnému prevodu nehnuteľnosti na inú osobu, mohlo by dôjsť k zhoršeniu právneho postavenia navrhovateľov v rade 1/ a 2/. Tým mal okresný súd preukázané, že existuje nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. V zmysle § 76 ods. 4 O.s.p. sa stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, a preto ďalšie dôvody, pre ktoré návrhu vyhovel, neuviedol. O trovách konania o nariadení predbežného opatrenia odkazom na ust. § 145 O.s.p. bude rozhodovať v rámci rozhodovania o veci samej.

Proti tomuto uzneseniu podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie Slovenská sporiteľňa, a.s. a Platiť sa oplatí, s.r.o. Slovenská sporiteľňa uviedla, že záložné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa týka zákaz jeho realizácie vzniklo platne a účinne v čase, keď odporcom v rade 1/ a 2/ ako vlastníkom tejto nehnuteľnosti v jeho zriadení nič nebránilo, záložné právo stále trvá a je aj zapísané na liste vlastníctva. V prípade úspešnosti navrhovateľov v konaní o neplatnosti napadnutých kúpnych zmlúv, nedôjde k zániku zmluvy o úvere, ani zániku záložného práva k týmto nehnuteľnostiam. Nebude existovať žiadna zákonná prekážka, aby sa výkon záložného práva realizoval. Neexistuje tak žiaden zákonný dôvod a ani naliehavá potreba, ktorá by odôvodňovala dočasnú úpravu pomerov medzi navrhovateľmi a Slovenskou sporiteľňou ako subjektom, ktorý nie je účastníkom konania o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy. Nariadenie predbežného opatrenia od nej nie je možné spravodlivo požadovať, keďže akýkoľvek výsledok konania vo veci samej, nebude mať žiaden vplyv na existenciu zabezpečenej pohľadávky zo zmluvy o úvere a ani na existenciu záložného práva.

Spoločnosť Platiť sa oplatí, s.r.o. žiadala napadnuté uznesenie okresného súdu zmeniť tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia bude v celom rozsahu zamietnutý. Poukázala na to, že navrhovatelia v odôvodnení návrhu na nariadenie predbežného opatrenia neuviedli a neosvedčili ani jednu zo skutočností vyžadujúcu § 75 ods. 2 O.s.p. Podľa jej názoru návrh vo veci samej nemá nádej na úspech z dôvodu, že ide o návrh na určenie právnej skutočnosti súdom, ktorá nepovedie ku konečnému vyriešeniu sporu medzi navrhovateľmi a odporcami, nakoľko sa žiadne výroky netýkajú existencie práva záložného veriteľa. O absencii právneho záujmu na žiadanom určení svedčí aj skutočnosť, že navrhovatelia sa nedomáhajú určenia, že predmetné záložné právo veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. zaniklo alebo nevzniklo. Dôvody, ktoré v žalobnom návrhu uvádzajú sú dôvody týkajúce sa relatívnej neplatnosti kúpnych zmlúv, ktoré však neboli podľa všetkého uplatnené a zmluvy tak treba považovať za platné. Navrhovatelia podľa odôvodnenia napadnutého predbežného opatrenia ani len netvrdia, že by mali byť kúpne zmluvy neplatné, uvádzajú iba okolnosti, za ktorých malo dôjsť k ich uzavretiu a dôvody, pre ktoré sa ich rozhodli uzatvoriť. Cieľom podaného návrhu je zmariť výkon záložného práva záložného veriteľa, čo predstavuje šikanózny zneužívajúci spôsob výkonu práva na spravodlivé súdne konanie. Rovnako neosvedčili existenciu bezprostredne hroziacej ujmy, nakoľko ich právo na obydlie, pokiaľ v tomto byte bývajú, nemôže byť ani takýmto rozhodnutím ohrozené. Osoba má právo na obydlie aj vo vzťahu k nehnuteľnosti, ktorá jej nemusí patriť ako vlastníkovi.

Navrhovatelia vo vyjadrení k podaným odvolaniam uviedli, že zákazom vykonania dražby nemôže vzniknúť dražiteľovi spoločnosti Platiť sa oplatí, s.r.o. ujma a nedotýka sa toto rozhodnutie jeho bezprostredných práv. Teoretické posudzovanie existencie neplatnosti kúpnych zmlúv, nemohol posudzovať, zdôvodnenie odvolania skôr vyvoláva dojem, že je zainteresovaný do podvodného konania osôb, ktoré situáciu, týkajúcu sa prevodu bytu, spôsobili. Vo vyjadrení k odvolaniu Slovenskej sporiteľne uviedli, že naliehavý právny záujem na vydaní predbežného opatrenia dostatočne preukázali ako aj bezprostredne hroziacu ujmu a následky, ktoré by vznikli realizáciou záložného práva.

Krajský súd ako súd odvolací preskúmal vec v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. napadnuté uznesenie okresného súdu podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil ako vecne správne.

V základnom konaní sa navrhovatelia podaným žalobným návrhom domáhali určenia neplatnosti kúpnej zmluvy zo dňa 26.05.2011 uzatvorenej medzi nimi ako predávajúcimi a odporcami v rade 1/ a 2/ ako kupujúcimi a na ňu nadväzujúcej kúpnej zmluvy z 22.07.2011, uzatvorenej medzi odporcami v rade 1/ a 2/ ako predávajúcim a odporcom v rade 3/ ako kupujúcim a zároveň sa domáhali určenia, že sú vlastníci nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom týchto kúpnych zmlúv, a to bytu č. 56 nachádzajúcom sa v k.ú. V. a zapísanom na LV č. XXXX, ako aj podieloví spoluvlastníci na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 6027/630256-in. Navrhovatelia tvrdili, že uvedené právne úkony sú absolútne neplatné. Odporcovia v rade 1/ a 2/ ako aj sprostredkovatelia predaja pán E. a pani L. (dcéra odporcu v rade 1/ a 2/ ) zneužili ich finančnú tieseň a snahu existujúce dlhy vo výške cca 3.500,- eur urovnať. V tejto súvislosti nemali vôľu previesť sporný byt na odporcov v rade 1/ a 2/, ktorí ani nemali nikdy v úmysle tento byt kúpiť. Rovnako odporca v rade 3/ nemal vedomosť, že by kupoval sporný byt pre seba, ale bol tom, že si vybavuje úver pre vyplatenie odporcov v rade 1/ a 2/. Výška úveru sa mala odvíjať od fiktívnej kúpnej ceny, nakoľko pán E. tvrdil, že inak úver poskytnutý nebude. Odporcovia k podanému žalobnému návrhu predložili kúpne zmluvy, ktorých neplatnosti sa v konaní domáhali, uznesenie zo dňa 21.07.2014 vydané KR PZ v Žiline, odbor kriminálnej polície Žilina, o začatí trestného stíhania G. E. a V. L. obvinených za pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný formou spolupáchateľstva a obzvlášť závažného zločinu úverového podvodu spáchaného tiež v spolupáchateľstve. Jedným zo skutkov týkajúcich sa podvodu bolo aj konanie týchto osôb v súvislosti so zabezpečovaním finančných prostriedkov pre navrhovateľov v rade 1/ a 2/ a v tej súvislosti konanými prevodmi bytu napadnutými kúpnymi zmluvami.

Z výpisu z katastra nehnuteľnosti týkajúceho sa LV č. XXXX, k.ú. V. zo dňa 26.07.2015 vyplýva, že ako vlastník sporného bytu je vedený odporca v rade 3/ a v poznámke sa uvádza oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., oznámenie o dobrovoľnej dražbe tohto bytu realizovanej dražobníkom Platiť sa oplatí, s.r.o. a poznámka o začatí súdneho konania o určenie vlastníckeho práva a návrhu na vydanie predbežného opatrenia v súdenej veci.

Navrhovatelia ďalej predložili oznámenie o dobrovoľnej dražbe, oznámenie o začatí výkonu záložného práva, zmluvu o splátkovom úvere uzatvorenú medzi Slovenskou sporiteľňou a odporcom v rade 3/ zo dňa 15.08.2011.

Možno prisvedčiť odvolateľom, že základnými predpokladmi pre nariadenie predbežného opatrenia je existencia právneho a faktického vzťahu medzi účastníkmi, prípadne tretími osobami, vecná súvislosť medzi navrhovaným predbežným opatrením a nárokom, ktorý je predmetom konania vo veci samej ako i ohrozenie tohto nároku, ktorý vyžaduje dočasnú úpravu pomerov. Navrhovateľ v konaní má osvedčiť - spravdepodobniť existenciu potreby ním žiadanej dočasnej úpravy. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v tomto štádiu konania súd nevykonáva dokazovanie ako pri rozhodovaní o veci samej, Nezisťuje všetky skutočnosti, ktoré by boli potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia.

V prejednávanej veci sa navrhovatelia domáhajú neplatnosti kúpnych zmlúv, ktorými došlo k prevodu sporného bytu a zároveň žiadajú, aby bolo určené, že sú jeho vlastníkmi. Na liste vlastníctva je síce uvedená poznámka o priebehu tohto konania, po zápise ktorej, pokiaľ bude nehnuteľnosť prevedená na tretiu osobu výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti by bol záväzný nielen pre odporcu, ale aj pre osobu, ktorá nadobudla vecné právo k tejto nehnuteľnosti od odporcu, prípadne od jeho právneho nástupcu. Tento výrok rozsudku by bol záväzný bez potreby viesť proti takémuto nástupcovi osobitné súdne konanie - § 34 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z.z.

Realizácia dobrovoľnej dražby však nie je klasickým zmluvným prevodom, je to inštitút, ktorý má kvázi zmluvnú povahu. Je preto na mieste, podľa názoru odvolacieho súdu, aj v prípade takejto poznámky, rozhodnúť o zákaze realizácie záložného práva.

Nie je dôvodná námietka odvolateľov, že konanie vo veci samej a existencia záložného práva a záložnej zmluvy nie sú od seba závislé nároky. Naopak, v prípade určenia neplatnosti týchto zmlúv by v rámci dobrovoľnej dražby nemohlo dôjsť platne k prevodu nehnuteľnosti príklepom a zaplatením ceny, pretože by bola dražená vec niekým, kto nie je jej vlastníkom. Pre právne postavenie v prejednávanej veci a zachovanie stability procesných strán je podstatné nariadenie predbežného opatrenia. Okresný súd preto postupoval správne, keď návrhu navrhovateľov vyhovel a toto opatrenie nariadil. Krajský súd rozhodnutie okresného súdu ako vecne správne potvrdil.

Toto uznesenie odvolacieho súdu bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.