KSZA/7Co/262/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/262/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5115228209 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. František Dulačka ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5115228209.1Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členov senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a Mgr. Márie Kašíkovej, v právnej veci žalobcu: BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Einsteinova 11, Bratislava, IČO: 35 945 745, právne zastúpený advokátskou kanceláriou alianciaadvokátov ak, s.r.o. so sídlom Vlčkova 8/A, Bratislava, IČO: 36 679 771, proti žalovanému: K. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom L., O. XXXX/XX, o zaplatenie 378,24 Eur, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Žilina z 02. mája 2016, č. k. 17C/436/2015-48, takto

rozhodol:

Rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým zamietol návrh žalobcu vo zvyšnej časti, zostáva nedotknutý.

V ostatnej časti rozsudok okresného súdu zrušuje a v tomto rozsahu mu vec v r a c i a na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom okresný súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 363,24 Eur spolu s úrokom z omeškania 8,05 % ročne zo sumy 363,24 Eur od 25. 09. 2014 až do zaplatenia. Vo zvyšnej časti, pokiaľ sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 378,24 Eur s príslušným úrokom z omeškania od 25. 09. 2014 do zaplatenia, ako nedôvodný zamietol. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O. s. p. a keďže žalobca mal v konaní iba nepatrný neúspech, priznal mu náhradu trov konania v plnej výške titulom zaplateného súdneho poplatku vo výške 22,50 Eur a vo výške 131,99 Eur titulom trov právneho zastúpenia.

2. Vykonaným dokazovaním zistil, že medzi žalobcom ako veriteľom a žalovaným ako dlžníkom bola dňa 10. 01. 2011 uzatvorená zmluva o úvere, na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi spotrebiteľský úver za účelom umožniť mu kúpiť osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia 1.4 Classic. Dlžník sa zaviazal veriteľovi vrátiť poskytnutý úver vo výške 3 575,88 Eur v 36 mesačných splátkach po 131,96 Eur, so splatnosťou prvej mesačnej splátky 20. 02. 2011, dňom splatnosti ostatných mesačných splátok k 20. dňu, dobou trvania úveru 20. 01. 2014, ročnou úrokovou sadzbou 18,38 %, spracovateľským poplatkom 803,56 Eur, RPMN 47,90 %, priemernou hodnotou RPMN 25 %, celkovo čiastkou na úhradu 4 678,56 Eur. Súčasťou zmluvy boli všeobecné podmienky, Príloha 1 obsahovala finančný plán rozpisu mesačných splátok na istinu a úrok. Z finančného plánu, ako listinného dôkazu žalobcu (č.l. 7 spisu), mal preukázané, že žalovaný uhradil celkovo 31 splátok po 131,96 Eur, jednu splátku vo výške 172,90 Eur a jednu splátku vo výške 190,- Eur. Splátky boli v prevažnej miere uhrádzané po termíne splatnosti, pričom vyčíslený úrok z omeškania predstavoval spolu 325,64 Eur. Nesplatená istina k 20. 11. 2013 bola vo výške 378,24 Eur, poslednú splátku žalovaný uhradil dňa 16. 10. 2013. Žalobca v písomnom podaní zo dňa 02. 02. 2016 ďalej uviedol, že si neuplatňuje sumu 350,- Eur za neskoré dodanie technického preukazu a ani nepoužil úhrady žalovaného na zaplatenie takejto sumy. Úhrady zo strany žalovaného boli zohľadnené v mesačných splátkach a vo finančnom pláne tak, že konkrétne vklad z 22. 11. 2013 vo výške 131,96 Eur bol zohľadnený na splátku 30, vklad z 21. 12. 2013 vo výške 131,96 Eur bol zohľadnený na splátku 31, vklad z 22. 02. 2014 vo výške 131,96 Eur bol zohľadnený na splátku 33 a vklad z 23. 01. 2014 vo výške 131,96 Eur bol zohľadnený na splátku 32. Vklad z 24. 10. 2013 vo výške 75,00 Eur bol použitý 25. 10. 2013 na úhradu poplatku za kalkuláciu k predčasnému spoplatneniu úveru a úroku z omeškania, vklad z 12. 12. 2013 vo výške 70,- Eur bol použitý na úhradu úroku z omeškania vo výške 20,88 Eur + 38,08 Eur + 8,40 Eur. Takto dospel k záveru, že neboli uhradené posledné tri mesačné splátky úveru. Na základe takto zisteného skutkového stavu vyvodil, že žalobca dôvodne započítal časť splatených súm na úroky z omeškania. Žalobca však nedôvodne žiadal priznať sumu 15,00 Eur na poplatok za kalkuláciu k predčasnému splateniu úveru, keďže tento nárok je v rozpore s § 9 ods. 9 zákona č. 129/2010 Z. z. Žalovanú sumu 378,24 Eur znížil o sumu 15,00 Eur a priznal žalobcovi nárok na zaplatenie sumy 363,24 Eur; vo zvyšnej časti návrh žalobcu zamietol. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania priznal od 25. 09. 2014, od kedy ho žiadal priznať žalobca v návrhu.

3. Proti rozsudku okresného súdu v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný. Uviedol, že kúpna zmluva predstavovala 3 474,00 Eur, 1 400,- Eur zaplatil v hotovosti a úver predstavoval sumu 2 074,00 Eur. Nesúhlasil so záverom okresného súdu, že splátka 26 v sume 250,00 Eur nebola preukázaná, pričom predkladá kópiu uvedenej platby v Tatra banke a.s.. Poslednú platbu previedol cez Tatra banku a.s., Žilina dňa 22.02.2014. V rozsudku bolo nesprávne uvedené, že úver predstavoval sumu 4 678,56 Eur, pričom on ako dlžník už uhradil sumu 5 071,64 Eur.

4. Žalobca vo vyjadrení k podanému odvolaniu žalovaného, žiadal rozsudok okresného súdu v napadnutej časti ako správny potvrdiť. Uviedol, že žalovanému bol poskytnutý úver vo výške 3 575,88 Eur tak, ako vyplýva z bodu II. zmluvy a ako je uvedené vo finančnom pláne. Účelom poskytnutého úveru bolo umožnenie kúpy osobného motorového vozidla zn. Škoda Fabia. Výška mesačnej splátky bola dohodnutá na 131,96 Eur. Žalovaný sa zaviazal splatiť úver v 33 mesačných splátkach k 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Listom zo dňa 05. 09. 2014 upozornil žalovaného, že nespláca svoje splatné záväzky v zmysle zmluvy, pričom v zmysle bodu 20 Všeobecných úverových podmienok sa stal úver a celé jeho príslušenstvo so všetkými platbami splatný dňa 24. 09. 2014. V konaní si uplatňuje nárok na zaplatenie istiny vo výške 378,24 Eur, ktorý pozostáva z rozdielu medzi výškou poskytnutého úveru žalovanému a súčtom na istinu pripadajúcich súm z jednotlivých žalovaným zaplatených splátok. Z finančného plánu vyplýva, že žalovaný uhradil celkovo 33 splátok úveru a na poníženie bola použitá suma vo výške 3 197,64 Eur. Žiadal rozsudok okresného súdu v napadnutej časti ako správny potvrdiť.

5. Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací (§ 34 CSP) po zistení, že odvolanie bolo podané včas (§ 362 ods. 1 CSP v spojení s § 201, § 204 ods. 1 O. s. p. účinného do 30. 06. 2016) oprávnenou osobou (§ 359 CSP) proti rozhodnutiu, proti ktorému je opravný prostriedok prípustný (§ 355 ods. 1 CSP), bez nariadenia hlavného pojednávania (§ 177 ods. 2 písm. c/ CSP) preskúmal rozsudok okresného súdu v rozsahu danom § 379, § 380 CSP, ktorý podľa § 389 ods. 1 písm. c/ CSP zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

6. Skutkové zistenia nemajú oporu vo vykonanom dokazovaní, ak výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá ust. § 132 O. s. p. (účinného do 30. 06. 2016), pretože súd vzal do úvahy skutočnosti, ktoré nevyplynuli z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov alebo inak nevyšli v konaní najavo; v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo ktoré vyšli najavo inak, je z hľadiska závažnosti (dôležitosti), zákonnosti, pravdivosti, prípadne vierohodnosti logický rozpor.

7. Vo vyhodnotení skutkového stavu okresným súdom existuje logický rozpor (strana 3 odôvodnenia), ak okresný súd vychádzal z výsledkov vykonaného dokazovania - listinného dôkazu (finančného plánu na č. l. 7 spisu), podľa ktorého žalovaný uhradil celkovo 31 splátok po 131,96 Eur, jednu splátku vo výške 172,90 Eur a jednu splátku vo výške 192,00 Eur, pričom poslednú splátku žalovaný uhradil dňa 16. 10. 2013, keď ďalej okresný súd vychádzal z podania žalobcu z 02. 02. 2016 (viď tretí odsek strany 3 odôvodnenia rozsudku), podľa ktorého, žalovaný vykonal splátky po 131,96 Eur dňa 22. 11. 2013, 21. 12. 2013, 23. 01. 2014 a 22. 02. 2014, pričom podľa záveru žalobcu, žalovaný uhradil celkovo 33 splátok.

8. Zo zmluvy o úvere z 10. 01. 2011 vyplýva, že žalovanému bol zo strany žalobcu poskytnutý úver vo výške 3 575,88 Eur, s ročnou úrokovou sadzbou 18,38 %, RPMN 47,90 %, priemernou hodnotou RPMN 25 %, celkovou čiastkou na úhradu 4 678,56 Eur. Ďalej v zmluve bola uvedená výška mesačnej splátky úveru 131,96 Eur, počet všetkých mesačných splátok 36, deň splatnosti prvej mesačnej splátky 20. 02. 2011, deň splatnosti ostatných mesačných splátok 20. deň, doba trvania zmluvy do 20. 01. 2014.

9. Nezodpovedá podmienkam v § 132 O. s. p. vyhodnotenie skutkového stavu okresným súdom, ak v podaní žalobcu z 29. 01. 2016 (č.l. 39 spisu) sa uvádza, že zo strany žalovaného bol vykonaný vklad (splátky) dňa 22. 11. 2013, 21. 12. 2013, 23. 01. 2014 a 22. 02. 2014 vo výške 131,96 Eur, ak vo finančnom pláne na č.l. 7, z ktorého okresný súd vychádzal, sa uvedené platby nenachádzajú. Naviac, v danom prípade údaje uvedené vo finančnom pláne na č.l. 7 nekorešpondujú s údajmi vo finančnom pláne predloženom žalobcom ako listinným dôkazom, nachádzajúcom sa na č.l. 30 a 31 spisu. Vo finančnom pláne na č.l. 7 pod poradovým č. 26 - dátum splatnosti 20. 03. 2013 je uvedená úhrada žalovaným (splatená čiastka) vo výške 172,90 Eur, vo finančnom pláne na č.l. 31 sa nachádza platba vo výške 250,00 Eur, tak ako to korešponduje aj s predloženou fotokópiou vykonania vkladu finančnej hotovosti žalovaným v odvolaní proti rozsudku okresného súdu, na č.l. 60 spisu. Ďalej vo finančných plánoch na č.l. 7 a č.l. 30 sa nenachádza platba vo výške 75,00 Eur zo dňa 20. 06. 2013 a vo výške 70,00 Eur zo dňa 20. 07. 2013 (spolu so splátkami 131,96 Eur), ktoré sú uvedené vo finančnom pláne na č.l. 31 spisu. Uvedené skutočnosti korešpondujú aj s predloženými fotokópiami dokladov žalovaným v priebehu konania (č. l. 33 až 35), ktoré potvrdzujú tvrdenia žalobcu v podaní z 29.01.2016 (č. l. 39), že úhrady vo výške 131,96 Eur boli vykonané dňa 22. 11. 2013, 21. 12. 2013, 23. 01. 2014 a 22. 02. 2014, pričom okrem uvedeného, dňa 24. 10. 2013 bola vykonaná platba 75,00 Eur, dňa 12. 12. 2013 platba 70,00 Eur a dňa 30. 04. 2013 platba vo výške 250,- Eur.

10. Na základe takto zisteného skutkového stavu okresným súdom nie je zrejmé, koľko úhrad splátok vo výške 131,96 Eur žalovaný vykonal a či žalovaný vykonal aj ďalšie úhrady vo výške 250,00 + 190,00 + 75,00 + 70,00 Eur, prípadne iné platby.

11. Predčasný a skutkovému stavu nezodpovedajúci je záver okresného súdu, že niektoré úhrady žalovaného boli dôvodne žalobcom započítané na úroky z omeškania. Na strane 3 odôvodnenia rozsudku okresného súdu sa uvádza, že okresný súd vychádzal z finančného plánu z č.l. 7, podľa ktorého na uvedený účel boli použité splátky vo výške 172,90 Eur a vo výške 190,00 Eur, čo však nekorešponduje s vyššie uvedenými skutkovými okolnosťami, pričom na základe vyhodnotenia všetkých skutkových okolností okresným súdom už nie je zrejmé, či dôvodne a v akej výške boli platby žalovaného zo strany žalobcu použité na úhradu úrokov z omeškania. V tejto súvislosti okresný súd opomenul sa zaoberať aplikáciou ust. § 566 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Z uvedených dôvodov je rozsudok okresného súdu nepreskúmateľný.

12. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, keďže okresný súd nevyhodnotil zistené skutkové okolnosti spôsobom uvedeným v § 132 O. s. p., keď vychádzal zo skutkového zistenia, ktorý nemá oporu vo vykonanom dokazovaní a neaplikoval právne predpisy, ktoré sa na daný právny vzťah vzťahujú, krajský súd rozsudok okresného súdu v napadnutom výroku, ktorým žalobnému návrhu žalobcu vyhovel a v súvisiacom výroku o trovách konania zrušil a v tomto rozsahu mu vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa. (§ 419 CSP)

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. (§ 420 CSP) Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne. Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n). (§ 421 ods. 1 a 2 CSP)

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie. (§ 422 ods. 1 a 2 CSP)

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné. (§ 423 CSP)

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde. (§ 427 ods. 1 a 2 CSP)

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ustanovených v § 127 ods. 1 CSP (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpísania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). (§ 428 CSP)

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. (§ 429 CSP)

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania. (§ 430 CSP)