KSZA/5Co/282/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5Co/282/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5816202476 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Jamrich ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5816202476.1Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Jamricha a členov senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a JUDr. Gabriely Veselovej, v právnej veci žalobcu: Ing. L. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XXX/XX, B., právne zastúpený Petrom Vevurkom, advokátom, so sídlom Ul. U. XXX/XX, O. proti žalovanému: Obec Hruštín, so sídlom Kultúrna 468/2, Hruštín, IČO: 00314501,o návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia(t.č. neodkladného opatrenia), o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Námestovo, č. k. 1C/98/2016-12 zo dňa 30. mája 2016, takto

rozhodol:

Krajský súd uznesenie okresného súdu p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

1. Okresný súd napadnutým uznesením uložil žalovanému povinnosť, aby ďalej nevykonával a nepokračoval v akýchkoľvek ďalších zásahoch do vlastníckeho práva žalobcu v podobe akýchkoľvek zásahov, terénnych úprav alebo vykonávania stavebnej činnosti na pozemkoch zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX k. ú. B., parcely registra E evidované na mape určeného operátu, parcela č. 7450/3 orná pôda o výmere 304 m2 a pozemkoch zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX k. ú. B. parcely registra E evidované na mape určeného operátu, parcela č. 7455/1 trvalé trávne porasty o výmere 51 m2 a parcela č. 7456/1 trvale trávne porasty o výmere 56 m2 a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Zároveň žalobcovi uložil, aby v lehote 30-tich dní odo dňa vykonateľnosti tohto uznesenia podal na Okresný súd Námestovo návrh na začatie konania vo veci samej.

2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobca svoj návrh na nariadenie predbežného opatrenia odôvodnil tým, že žalovaný bez súhlasu žalobcu (vlastníka dotknutých nehnuteľností), bez príslušného majetkovoprávneho vyporiadania k sporným nehnuteľnostiam a bez stavebného povolenia začal svojvoľne budovať cestu (miestnu komunikáciu) navezením asfaltu na časť pozemku E KN č. 7455/1. Žalobca v snahe zabrániť protiprávnemu konaniu žalovaného, pokračovať v ďalšom vykonávaní stavebnej činnosti, naviezol na pozemok E KN prac. č. 7451/1 a 7450/3 ako prekážku makadam. Žalovaný listom zo dňa 10.05.2016 vyzval na odstránenie prekážky z miestnej komunikácie nakoľko má v úmysle pokračovať v stavebných prácach na jeho pozemkoch. Žalobca odpovedal žalovanému na výzvu listom zo dňa 12.05.2016, v ktorom vyzval žalovaného na zdržanie sa akéhokoľvek zásahu k sporným nehnuteľnostiam. Tieto nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve žalobcu a v operátoch katastra sú vedené ako poľnohospodárska pôda, čiže nie sú označené ako miestna komunikácia. Žalobca ďalej uviedol, že žalovaný nemá k uvedeným pozemkom žiadne vecné práva a ani iné práva. Obec Hruštín, nemá na miestnu časť, v ktorej sa pozemky nachádzajú schválený územný plán a na vybudovanie miestnej komunikácie po pozemkoch žalobcu nie je vydané žiadne stavebné povolenie, tak ako to vyžaduje zákon. Žalobca sa domnieva, že nanesením asfaltu na pozemky v jeho vlastníctve dochádza k zásahu do jeho práv a preto existuje naliehavý právny záujem na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by došlo k dočasnej úprave pomerov medzi účastníkmi, až do ukončenia konania vo veci samej. Žalobca vo svojom podaní vyjadril vôľu podať na súd do 30 dní od nariadenia predbežného opatrenia návrh vo veci samej na ochranu vlastníckeho práva podľa § 126 Občianskeho Zákonníka. Po preštudovaní predložených listín zo strany žalobcu mal súd za preukázané, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia bol podaný oprávnene. Podľa názoru súdu je z predložených dôkazov zrejme, že dochádza k protiprávnemu zasahovaniu do vlastníckeho práva žalobcu, pričom z listu žalovaného zo dňa 10.05.2016 vyplýva, že žalovaný má v úmysle pokračovať vo výstavbe miestnej komunikácie, čiže pokračovať v konaní, ktorým zasahuje do právnych vzťahov žalobcu. Súd má za to, že žalobcovi vznikol právny záujem na nariadenie predbežného opatrenia, že je potrebné dočasne upraviť pomery medzi účastníkmi konania, a preto návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovel postupujúc podľa § 76 ods. 1 písm. f) O.s.p, tak ako to je určené vo výrokovej časti tohto uznesenia. Zároveň s nariadením predbežného opatrenia súd uložil žalobcovipovinnosť v lehote 30-tich dní odo dňa vykonateľnosti tohto rozhodnutia podať na Okresný súd Námestovo návrh vo veci samej. V prípade, že návrh na začatie konania nebude žalobcom podaný v lehote 30-tich dní odo dňa vykonateľnosti tohto predbežného opatrenia, predbežné opatrenie v zmysle § 77 ods. 1 písm. a) O.s.p. zanikne.

3. V zákonom stanovenej lehote proti uzneseniu podal odvolanie žalovaný. Poukázal na to, že miestna komunikácia na ulici Veterná bola vybudovaná v roku 1985 (asfaltový povrch), je vo vlastníctve obce. Ako na C KN parcele č. 1362 o výmere 1672 m2 - zastavaná plocha a nádvoria je uvedený užívateľ Obec Hruštín. Obec Hruštín od roku 2013 ponúkala vysporiadanie parciel pod touto komunikáciou žalobcovi buď zámennou zmluvou alebo kúpno-predajnou zmluvou. Žalobca nesúhlasil s vysporiadaním pozemkov pod cestou. Kládol si podmienku vysporiadania svojho stavebného pozemku a prístupovej cesty, ktorý má vedľa miestnej komunikácie. Tento rok OVS a.s. Dolný Kubín urobila kanalizáciu v obci, taktiež aj na ulici Veterná, kde je už aj vodovod. OVS chcela zaasfaltovať túto časť cesty, kde bola urobená kanalizácia. Žalobca toto neumožnil a zahradil cestu v dvoch miestach prekážkami. Týmto konaním zamedzil občanom obce Hruštín k prístupu k svojim rodinným domom. Zamedzil prechodu medzi ulicami Veterná a pod Uhliskom. V prípade živelnej pohromy alebo mimoriadnej udalosti sú ulice neprejazdné. Žalovaný žiadal, aby odvolací súd uznesenie ako bezdôvodné zamietol.

4. V dôsledku podaného odvolania bol spis predložený na rozhodnutie o odvolaní odvolaciemu Krajskému súdu v Žiline. Odvolací súd predovšetkým konštatuje, že pokiaľ súd prvej inštancie rozhodoval podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení zmien a doplnkov), tento stratil účinnosť ku dňu 30.6.2016 v dôsledku nadobudnutia účinnosti nových civilných procesných kódexov a to zák. č. 160/2015 Z.z. - Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) a zák. č. 161/2015 Z.z. - Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“). Odvolací súd bol potom povinný pri svojom procesnom postupe a rozhodovaní aplikovať uvedenú novú právnu úpravu (§ 470 ods. 1 CSP, § 471 ods. 1 CSP) s tým, že účinky procesných úkonov súdu prvej inštancie ostali zachované (§ 470 ods. 2 CSP). Zároveň v ďalšej časti odôvodnenia krajský súd prispôsobil terminológiu novej právnej úprave, ktorá reguluje neodkladné opatrenia ako ekvivalent pôvodných predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku.

5. Krajský súd, ako súd odvolací (§ 34 CSP), po zistení, že odvolanie bolo podané účastníkom konania v zákonom stanovenej lehote (§ 362 ods. 1 CSP), preskúmal uznesenie okresného súdu v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 379 CSP a bez nariadenia pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP a contrario) rozhodnutie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 CSP ako vecne správne potvrdil.

6. Podľa § 387 ods. 1 CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

7. Podľa § 387 ods. 2 CSP ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

8. Odvolací súd podrobne preskúmal všetky rozhodujúce otázky, ktoré boli vo veci v rámci odvolania žalovaného vznesené a v plnom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa. Okresný súd v dostatočnom rozsahu zistil skutočnosti rozhodné pre posúdenie danej veci, vecne správne rozhodol a svoje rozhodnutie odôvodnil v súlade s ustanovením § 220 ods. 2 CSP v spojení s § 234 ods. 2 CSP. 9. Účelom neodkladného opatrenia je rýchla, ale dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Neodkladné opatrenie je procesným inštitútom, ktorý umožňuje poskytnúť ochranu porušeným alebo ohrozeným subjektívnym právam do toho času, kým sa definitívne nerozhodne o veci samej. Pred nariadením neodkladného opatrenia nemusí byť nárok dokázaný, musí však byť aspoň osvedčený. Osvedčenie (na rozdiel od dokázania) znamená, že súd pomocou ponúknutých dôkazných prostriedkov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti (teda nie všetky rozhodujúce skutočnosti). Pri ich zisťovaní nemusí dbať na všetky formality, ako je to pri dokazovaní; postačuje, že osvedčená skutočnosť sa mu vzhľadom na všetky okolnosti javí ako nanajvýš pravdepodobná. Pri nariadení neodkladného opatrenia teda súd poskytne oprávnenému účastníkovi dočasnú ochranu, prípadne zabraňuje ďalšiemu zhoršovaniu jeho postavenia aj za cenu, že skutočný stav veci nie je ešte náležite zistený, a teda že subjektívne právo ani jemu zodpovedajúca povinnosť nie sú celkom nepochybné. Dočasnou úpravou urobenou vo forme predbežného opatrenia sa preto neprejudikujú práva a povinnosti účastníkov a ani posúdenie právneho vzťahu medzi nimi. Znamená to, že obsahom dočasnej úpravy v neskoršom konaní nie je súd viazaný, a môže rozhodnúť inak. Rovnako však z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí vyplývať vecná súvislosť medzi navrhovaným neodkladným opatrením a rozhodnutím vo veci samej, čo znamená, že musí byť osvedčené, že vzťah ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, bude vyriešený vo veci samej s konečnou platnosťou.

10. Vychádzajúc zo skutkových okolností v predmetnej veci je medzi účastníkmi sporné vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam a s tým spojené oprávnenie s predmetné nehnuteľnosti užívať, konkrétne na nich vykonávať určitú stavebnú činnosť - vystavať na nehnuteľnostiach miestnu komunikáciu, príjazdovú cestu. Vzhľadom na charakter sporu medzi stranami vyplynula nutnosť dočasnej úpravy pomerov medzi stranami, do doby, keď bude sporná otázka vyriešená v rozhodnutí vo veci samej. 11. Nakoľko zo strany žalobcu došlo k osvedčeniu podstatných skutočností, boli splnené podmienky pre poskytnutie dočasnej ochrany bezprostredne ohrozeným právam žalobcu.

12. Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

Poučenie o dovolaní: Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa. (§ 419 Civilného sporového poriadku, v ďalšom texte už len „CSP“)

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne. Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n). (§ 421 ods. 1 a 2 CSP)

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie. (§ 422 ods. 1 a 2 CSP)

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné. (§ 423 CSP)

Dovolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je a proti uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania (§ 76 Civilného mimosporového poriadku, v ďalšom texte už len „CMP“).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde. (§ 427 ods. 1 a 2 CSP)

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ustanovených v § 127 Ods. 1 C. s. p. (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpísania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). (§ 428 CSP)

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. (§ 429 CSP)

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania. (§ 430 CSP)