KSZA/5Co/280/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5Co/280/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5314203996 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dagmar Cabadajová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5314203996.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a členov senátu JUDr. Miroslava Jamricha a JUDr. Ladislava Mejstríka, v právnej veci navrhovateľa: CD Consulting, s.r.o., so sídlom v Českej republike, Praha 3, K červenému dvoru č. 3269/25 A, Nagano Office Center, IČO: 26 429 705, právne zastúpený Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, IČO: 86 864 421, proti odporcovi: U. C., nar. XX.X.XXXX bytom U., M. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu Všeobecná ochrana práv spotrebiteľov, so sídlom Šafárikovo nám. 7 Bratislava, právne zast. JUDr. Patrikom Podhorským , advokátom, so sídlom T. XX, C. , o zaplatenie 373,- eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Čadca č.k. 16C/84/2014-33 zo dňa 3.12.2014, takto

rozhodol:

Krajský súd čiastočné späťvzatie žalobného návrhu p r i p ú š ť a , v tejto časti rozsudok okresného súdu z r u š u j e a konanie v tejto časti z a s t a v u j e .

Vo zvyšku priznaného príslušenstva, t.j. 6 % ročného úroku zo zmenkovej sumy 373,- eur od 19.11.2014 do zaplatenia a zmenkovú odmenu vo výške 1/3 % zmenkovej sumy, t.j. 1,24 eur, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a v zostávajúcej časti výroku o zamietnutí prevyšujúcej časti návrhu a náhrade trov konania, p o t v r d z u j e . V ostatnej časti priznanej istiny ponecháva rozsudok okresného súdu n e d o t k n u t ý.

Odporcovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi na účet č. XXXXXXXXXX/XXXX (IBAN: SK XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX vedený v S. C., a.s.. C.: S.) VS: 5861339 zmenkovú sumu vo výške 373,- eur, spolu so 6 % ročným úrokom zo sumy 373,- eur od 19.11.2014 do zaplatenia a zmenkovú odmenu vo výške 1/3 % zmenkovej sumy, t.j. 1,24 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. Navrhovateľovi uložil zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu na účet právneho zástupcu JUDr. Patrika Podhorského trovy konania 36,24 eur pozostávajúce z trov právneho zastúpenia na č.ú. XXXXXXXXXX/XXXX vedený v V. C., do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Okresný súd svoj rozsudok odôvodnil poukazom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ustanovenia zák. č. 191/1950 Sb. (zákon zmenkový a šekový), ustanovenia zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a vykonané dokazovanie, na základe ktorého dospel k nasledovným skutkovým a právnym záverom: Zmenka je listinný cenný papier, ktorý môže slúžiť ako zaistenie peňažného záväzku a možno ju uplatniť až potom, ak povinnosť na základe pôvodného peňažného záväzku nebola splnená. Túto funkciu plní zmenka vtedy, ak je vydaná pre prípad, ak dlžník svoj záväzkový vzťah riadne nesplní. Vlastná zmenka je zmenka, ktorá znamená bezpodmienečne prísľub na platbu vyjadrený jej vystaviteľom - dlžníkom, že zaplatí zmenkovú sumu do rúk toho, kto zmenku predlží v čase jej splatnosti. V čase, keď dlžník vystavuje zmenku, síce nemá konkrétne vedomosti, kto bude majiteľom zmenky v čase splatnosti, avšak práve z toho dôvodu by mal byť obozretný, súci vedomý tejto skutočnosti. Uvedená zmenka je zákonným cenným papierom na rad z čoho vyplýva, že ju možno prevádzať rubopisom (indosamentom). Dlžníkovi nič nebránilo, aby v prípade, že mal obavy z indosovania zmenky, zmenku vystavil s doložkou "nie na rad". Z obsahu skúmanej zmenky vyplýva, že táto doložka pripojená nebola. Za predpokladu, že by doložka existovala, bola by zmenka prevoditeľná len prostredníctvom postúpenia pohľadávky a tam by mohol dlžník použiť svoje kauzálne námietky. Indosamentom sa rozumie písomné vyhlásenie zmenkového veriteľa, t.j. majiteľa zmenky (indosanta), na rube zmenky, alebo na jej prívesku, ktorý musí byť so zmenkou pevne spojený. Vyplnený rubopis obsahuje tri zákonom požadované zložky, a to TZV indosačnú (prevodnú) doložku, v ktorej indosant vyjadruje svoj úmysel previesť zmenku, určenie indosatára, t.j. nového majiteľa zmenky a podpis indosanta. Týmto spôsobom indosatár nadobúda právo zo zmenky, nie právo predchádzajúceho majiteľa. V čase vystavenia zmenky 22.5.2009 bolo možné zabezpečenie úverového vzťahu vystavením zmenky, čo v súčasnosti v zmysle platných predpisov už možné nie je. Za daných okolností musí súd rešpektovať postavenie subjektov zmenkového vzťahu v súlade s predpismi, ktoré boli účinné v čase vystavenia zmenky a tie sú upravené v špeciálnom predpise, a to v zmenkovom zákone. Z úradnej moci môže súd skúmať jedine platnosť zmenky, a to jej náležitosti, v súlade s ustanovením § 75 uvedeného zákona. Dodržanie všetkých náležitostí má zásadný význam, pretože ak zmenka neobsahuje niektorú z náležitosti obsiahnutú v zmenkovom zákone, nie je zmenkou. Z predloženej zmenky vyplynulo, že miestom vystavenia zmenky Mesto Čadca, dátum vystavenia zmenky 25.5.2009 na sumu 373,- eur. V ďalšej časti zmenky sa nachádza text nasledovného znenia: "Zaplatím za túto zmenku pri predložení na rad POHOTOVOSŤ s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 23636/B sumu 373,- eur a zmenkovú úrok 0,25 % denne od 25.3.2011. Splatné: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava "bez protestu", "na platenie predložiť v lehote 4 rokov od vystavenia". Ďalšiu časť textu tvorili osobné údaje odporcu vyplnené ručne jeho podpis a označenia čísla zmluvy, ku ktorej sa zmenka vzťahovala: 508500672. Na druhej strane zmenky sa nachádza text "na miesto nás na rad CD Consulting, s.r.o., K červenému dvoru 3269/25, 130 00 Praha, ČR, IČO: 26429705 a súčasne tam bol otlačok pečiatky POHOTOVOSŤ, s.r.o., Jaroslav Fuchs, konateľ a nečitateľný podpis. Z obsahu zmenky je zrejmé, že zmenka obsahovala všetky zákonom predpokladané náležitosti vyplývajúce z ustanovenia § 75 zákona č. 191/1950 Zb. o vlastnej zmenke okrem údaju o splatnosti a takto spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. ako pôvodný veriteľ previedla zmenku indosamentom (rubopisom), o čom bol na druhej strane zmenky vykonaný písomný záznam, čím sa stal majiteľom zmenky navrhovateľ. Indosovaním tejto zmenky došlo k situácii, kedy pôvodná zmenka stratila charakter zabezpečovacej zmenky a stala sa zmenkou na platenie. V súvislosti s indosovaním zmenky, vyplýva z ustanovenia § 17 zákona č. 191/1950 Sb. určitá právna situácia, ktorá by umožňovala odporcovi, žalovanému zo zmenky, robiť majiteľovi zmenky námietky. Možnosť zmenkového dlžníka (odporcu) vzniesť relatívnu námietku voči novému majiteľovi zmenky (navrhovateľovi), je daná len vtedy, keď zmenkový dlžník preukáže, že nový majiteľ zmenky konal v čase nadobúdania vedome na jeho škodu. V takom prípade spočíva dôkazné bremeno na zmenkovom dlžníkovi, čiže na odporcovi. Nebolo preukázané, že by odporca od vystavenia zmenky, ani po jej indosovaní, vzniesol takéto námietky. Pokiaľ aj vedľajší účastník na strane odporcu poukázal na to, že navrhovateľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka , toto svoje tvrdenie hodnoverným spôsobom súdu nepreukázal, súdu nepredložil žiaden dôkaz či už listinný, resp. iný, ktorý by jeho tvrdenia preukázal. Z týchto dôvodov súd teda posudzoval zmenku a záväzky zo zmenky v zmysle zmenkového zákona. Podľa ustanovenia § 4 ods.6 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, v účinnom znení v čase vystavenia zmenky, v súvislosti s poskytovaním úveru od spotrebiteľa alebo inej osoby sa zakazuje splniť dlh zmenkou alebo šekom. Veriteľ smie prijať od dlžníka zmenku alebo šek na zabezpečenie svojich nárokov zo spotrebiteľského úveru, len ak ide o zabezpečovaciu zmenku a zmenková suma v čase vyplnenia je maximálne vo výške aktuálnej výšky nesplateného spotrebiteľského úveru s príslušenstva (vrátane zmluvných pokút a iných nárokov veriteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere) vo výške maximálne 30 % istiny poskytnutého spotrebiteľského úveru. Zmenku prijatú, resp. vyplnenú veriteľom v rozpore s predchádzajúcou vetou veriteľ nesmie prijať a je povinný ju dlžníkovi kedykoľvek na požiadanie vydať. Ustanovenie tohto odseku platí aj v prípade zmeny majiteľa zmenky alebo postúpenia práv zo zmenky. Zákon o spotrebiteľských úveroch, ktorý bol účinný v čase vystavenia zmenky, vo vyššie citovanom ustanovení § 4 ods.6, vymedzuje určité pravidlo pre vyplnenie zabezpečovacích zmeniek, ktoré súvisia so spotrebiteľským úverom. Z uvedeného ustanovenia vyplýva okrem iného aj to, že veriteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne spotrebiteľovi porušením v odseku 6. Pokiaľ teda pôvodný veriteľ zmenky (spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o.) porušil povinnosti pri vyplňovaní zmenky vyplývajúcu z ustanovenia § 4 ods.6 zákona o spotrebiteľských úveroch a následne postúpil takú zmenku indosamentom na ďalšieho nadobúdateľa, zodpovedá za škodu, ktorá týmto spôsobom vznikla. Z toho vyplýva aj právo spotrebiteľa - odporcu, uplatniť si voči pôvodnému veriteľovi náhradu škody. V prejednávanej veci si navrhovateľ uplatnil práva zo zmenky, ktorá neobsahuje údaj o jej splatnosti, avšak okrem údaju splatnosti obsahuje všetky náležitosti predpísané v článku 1 § 75 Zmenkového a šekového zákona č. 191/1950 Sb. pre vlastnú zmenku, preto nie je neplatná, keďže v zmysle čl. 1. § 76 ods.2 Zmenkového zákona o vlastnej zmenke, v ktorej zmenke nie je údaj splatnosti platí, že je splatná na videnie. Zmenka na videnie je splatná pri predložení, na platenie musí byť predložená do jedného roka od dátumu vystavenia, ale vystaviteľ môže túto lehotu skrátiť alebo určiť lehotu dlhšiu (článok 1. § 34 ods.1 v spojení s § 77 ods.1 Zmenkového zákona). V prípade žalovanej zmenky určil vystaviteľ pre predloženie zmenky na platenie lehotu 4 roky odo dňa vystavenia. Z návrhu vyplýva, že remitent predložil odporcu zmenku na platenie. Doložka "bez protestu", ktorá je na zmenke napísaná, zbavila remitenta povinnosti urobiť protest pre neplatenie a súčasne preniesla dôkazné bremeno na preukázanie, že lehoty neboli dodržané na odporcu (článok 1. § 46 ods.1 a 2 v spojení s § 77 ods.1 Zmenkového zákona). Za predloženie zmenky na platenie sa všeobecne uznáva aj jej uplatnenie na súde. Podľa prvej vety článku 1, § 16 ods.1 v spojení s § 77 ods.1 Zmenkového zákona o tom, kto má zmenku v rukách, platí, že je riadny majiteľ, ak preukáže svoje právo nepretržitým radom indosamentov, a to aj vtedy, ak je posledný z nich blankoindosamentom. Navrhovateľ zmenku nadobudol indosamentom (rubopisom), stal sa riadnym majiteľom zmenky, preto môže v zmysle článku 1. § 48 ods.1 v spojení s § 77 ods.1 Zmenkového zákona postihom žiadať od odporcu zaplatenie zmenkovej sumy, 6 % úrok odo dňa splatnosti zmenky a odmenu vo výške 1/3-iny percenta zmenkovej sumy. V zmenkách splatných na videnie môže vystaviteľ v zmysle článku 1. § 5 v spojení s § 77 ods.2 Zmenkového zákona ustanoviť zúrokovanie zmenkovej sumy. Úroková miera bola v zmenke uvedená sadzbou 0,25 % denne, t.j. 91,25 % ročne. Zmenkový zákon výšku úrokovej miery, ktorú je možné ustanoviť vo vistazmenke neupravuje. Jej určenie ponecháva na vystaviteľa. Rovnako neupravuje koniec lehoty na úročenie, preto ak nie je v úrokovej doložke koniec úročenia stanovený, zmenková suma sa úročí až do splatnosti zmenky, keďže od splatnosti až do zaplatenia dlhu preberá uhradzovaciu funkciu postihový 6 % úrok. V prípade, ak zmenkový zákon ako osobitný predpis neobsahuje inú úpravu, platnosť právnych úkonov, t.j. jednotlivých zápisov na zmenke sa spravuje všeobecnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka o právnych úkonov. Pri posudzovaní úrokovej miery v úrokovej doložke na zmenke je potrebné vychádzať z ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka, skúmať, či pre neprimeranú výšku úroku nie je právny úkon pre rozpor s dobrými mravmi neplatný. Zmenkový úrok, rovnako ako úrok z pôžičky alebo úveru, plní funkciu odmeny za poskytnuté peňažné prostriedky, preto jeho výška musí zodpovedať danému účelu. Za primeranú odplatu za poskytnutie peňažných prostriedkov však nie je možné považovať ročný úrok, ktorý sa v podstate rovná dlžnej istine alebo ju prevyšuje. Pri tomto závere súd vychádzal zo skutočnosti, že v čase vystavenia zmenky boli úrokové sadzby uplatňované bankami pri spotrebiteľských a ostatných úveroch pre domácnosti nižšie ako 14 % ročne (údaj zistený z internetovej stránky NBS, ktorú sadzbu, zmenkový úrok vo výške 0,25 % denne, resp. 91,25 % ročne viacnásobne prevyšuje. Súd úrokovú doložku na zmenke považoval za neplatnú pre rozpor s dobrými mravmi v zmysle ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka, preto žalobu v tejto časti zamietol. Súd odporcu zaviazal na zaplatenie zmenkovej sumy a 6 % ročného úroku zo zmenkovej sumy odo dňa zročnosti zmenky, t.j. v danom prípade odo dňa nasledujúceho po doručení návrhu odporcovi z dôvodu, že navrhovateľ nepredložil dôkaz, kedy pred podaním návrhu predložil zmenku odporcovi k zaplateniu, teda kedy sa stala zmenka zročnou. Súd vychádzal z toho, že za predloženie zmenky na platenie sa všeobecne uznáva aj jej uplatnenie na súde, preto navrhovateľovi 6 % úrok z omeškania priznal tak, ako je uvedené vyššie, t.j. od 22.9.2014, t.j. dňom nasledujúcim po doručení návrhu odporcovi a v prevyšujúcej časti žalobný návrh na zaplatenie 6 % úroku zo zmenkovej sumy zamietol. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. Ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo. V tomto konaní bol navrhovateľ úspešný v časti zaplatenia istiny 373,- eur a úroku z omeškania 6 % odo dňa 22.9.2014 do zaplatenia a zmenkovej odmeny 1,24 eur. V časti zaplatenia úroku z omeškania zo sumy 373,- eur a to 0,25 % denne /t.j. 91,25% ročne/ od 25.3.2011 do zaplatenia , pričom ku dňu podania návrhu t.č. 17.4.2014 tento úrok činil 1.044,40 eur a 6 % úroku z omeškania odo dňa 8.6.2011 do 18.11.2014 čo činí 77,25 eur bol úspešný vedľajší účastník na strane odporcu, ktorý prostredníctvom právneho zástupcu poukázal na rozor 0,25 % úroku z dlžnej sumy s dobrými mravmi. Úspech navrhovateľa v konaní činil 25,01 % a úspech vedľajšieho účastníka na strane odporcu 74,98 %, z toho čistý úspech vedľajšieho účastníka je 49,97 % . Právny zástupca vedľajšieho účastníka si uplatnil trovy právneho zastúpenia za dva úkony právnej pomoci (2 x 28,22 eur + 2x rež. paušál 8,04 eur spolu v sume 72,52 eur). Trovy právneho zastúpenia podľa vyhlášky MS SR č. 655/20054 Z.z. v znení neskorších zmien a to podľa § 1 ods. 3, § 9 , § 10 ods. 1, § 13a ods. 1 písm. a), b) , § 16 ods. 3, činia sumu 72,52 eur. A to tarifná odmena za 2 úkony právnej pomoci - 1/ prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, 2/ podanie návrhu na súd - (2 x 28,22 eur) = 56,44 eur. Tzv. režijný paušál na dva úkony (2 x 8,04 eur) = 16,08 eur. Z ktorej sumy s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 2 O.s.p. súd priznal trovy právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi 49,97.- %, t.j. 36,24 eur. S poukazom na ustanovenie § 149 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého ustanovenia ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi, súd zaviazal navrhovateľa, aby trovy konania vedľajšiemu účastníkovi zaplatil na účet jeho právneho zástupcu.

V zákonom stanovenej lehote proti rozsudku súdu prvého stupňa v časti výroku, ktorým súd zamietol zmenkový úrok v sadzbe 0,25 % denne zo zmenkovej sumy, ako aj voči výroku o náhrade trov konania podal odvolanie navrhovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Navrhoval odvolaciemu súdu napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v odvolaním napadnutej časti zmeniť tak, že návrhu na uplatnenie pohľadávky v celom rozsahu vyhovie a prizná navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania. Vo svojom odvolaní poukazoval na to, že nesúhlasí s rozhodnutím súdu, že zmenkový úrok vo výške 0,25 % denne je v rozpore s dobrými mravmi, a preto považuje zmenku za čiastočne neplatnú pre rozpor s dobrými mravmi. V tejto súvislosti považoval za nevyhnutné uviesť, že zmenku vystavil odporca, ktorý ju dobrovoľne podpísal, išlo o jeho prejav slobodnej vôle. Sadzba zmenkového úroku napísaná na zmenke mu bola známa v čase vystavenia zmenky, mal vedomosť o tom, že sa pohybuje na úrovni 0,25 % denne a s takouto sadzbou zmenkového úroku jednoznačne súhlasil. Poukázal na rozsudku Okresného súdu Lučenec, Revúca, Martin a rozsudok Krajského súdu v Nitre. Pokiaľ ide o priznané trovy konania vedľajšieho účastníka tak tvrdil, že vedľajší účastník si neplnil svoje povinnosti pri ochrane spotrebiteľa, nevykonal žiaden úkon, ktorý by reálne smeroval k ochrane odporcu. Z obsahu úkonov vedľajšieho účastníka je zrejmé, že jeho úkony neboli účelnými vo vzťahu k uplatneniu či bráneniu práva odporcu, a preto nie je možné náhradu trov vedľajšiemu účastníkovi priznať.

Navrhovateľ podaním zo dňa 21.12.2015, došlým na Okresný súd Čadca 22.12.2015, čiastočne zobral návrh späť, keď uviedol, že berie svoj návrh na začatie konania čiastočne späť v rozsahu zmenkového úroku vo výške 0,19 % denne, v časti uplatneného zmenkového úroku vo výške 0,25 % denne, čím si navrhovateľ uplatňuje v tomto konaní zmenkový úrok vo výške 0,06 % denne.

Odporca sa k podanému odvolaniu písomne nevyjadril.

Podľa ust. § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvziatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví. Odvolací súd vzhľadom na dispozitívny úkon navrhovateľa, ktorý vyššie uvedeným podaním vzal čiastočne návrh späť, postupoval podľa citovaného ust. § 208 O.s.p., keď mal preukázané, že odporca nevyslovil nesúhlas s čiastočným späťvzatím návrhu a rozhodol tak, že čiastočné späťvzatie žalobného návrhu pripustil, v tejto časti rozsudok okresného súdu zrušil a konanie v tejto časti zastavil.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie bolo podané účastníkom v zákonom stanovenej lehote, preskúmal napadnutý rozsudok v rozsahu ustanovenom v § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia ústneho odvolacieho pojednávania podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. a podľa ust. § 156 ods. 3 O.s.p. vyhlásil rozsudok, ktorým napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo zvyšku priznaného príslušenstva, t.j. 6 % ročného úroku zo zmenkovej sumy 373,- eur od 19.11.2014 do zaplatenia a zmenkovú odmenu vo výške 1/3-ina % zmenkovej sumy, t.j. 1,24 eur do 3 dní právoplatnosti rozsudku a v zostávajúcej časti výroku o zamietnutí prevyšujúcej časti návrhu a o náhrade trov konania potvrdil podľa ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p. V ostatnej časti priznanej istiny ponechal rozsudok okresného súdu nedotknutý. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že trovy vedľajšieho účastníka na strane odporcu boli účelne vynaložené a slúžili na ochranu práv spotrebiteľa.

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku i konania, ktoré mu predchádzalo, vyhodnotením toho, čo uviedol odvolateľ, dospel k záveru, že súd prvého stupňa v prejednávanej veci zistil skutkový stav v rozsahu potrebnom na zistenie rozhodujúcich skutočnosti a na podklade vykonaného dokazovania dospel k správnym skutkovým zisteniam a prejednávanú vec správne právne posúdil. Nakoľko i odôvodnenie písomného vyhotovenia napadnutého rozsudku je vyčerpávajúce a zodpovedá kritériám uvedeným v ust. § 157 ods. 2 O.s.p., odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť týchto dôvodov, v podstatných bodoch na ne odkazuje, a preto uvádzať ďalšie dôvody už nepovažuje za potrebné. Odvolací súd námietky navrhovateľa vyhodnotil ako nedôvodné, a preto nemohol prisvedčiť argumentom, na ktorých odvolateľ založil svoje odvolanie, a preto rozsudok okresného súdu v odvolaním napadnutej časti potvrdil ako vecne správny.

Odvolací súd s poukazom na uvedené skutočnosti a právne závery prvostupňového súdu rozsudok v zostávajúcej časti výroku o zamietnutí prevyšujúcej časti návrhu potvrdil. Zároveň potvrdil i výrok o náhrade trov prvostupňového konania, ktorý zodpovedá stavu veci a zákonu, naviac odporca proti tomuto výroku odvolanie nepodal. Navrhovateľ v odvolaní úspešný nebol, preto mu podľa ust. § 142 ods. 1 a § 224 ods. 1 O.s.p. náhrada trov odvolacieho konania nepatrí a odporcovi žiadne trovy nevznikli, preto odvolací súd rozhodol, že jej náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.