KSZA/5Co/268/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5Co/268/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5312205404 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dagmar Cabadajová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5312205404.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a členov senátu JUDr. Miroslava Jamricha a JUDr. Gabriely Veselovej, v právnej veci navrhovateľov v rade: 1/ N. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom ul. T. XXXX/XX, XXX XX W., 2/ D. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. XXXX/X, XXX XX W., obaja zast.: JUDr. Ladislavom Ščurym, advokátom, G. XXXX, XXX XX W., proti odporcovi: Mesto Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o odvolaní navrhovateľov v 1/ a 2/ rade proti rozsudku Okresného súdu Čadca č.k. 11C/71/2012-187 zo dňa 11. marca 2015, takto

rozhodol:

Krajský súd rozsudok okresného súdu potvrdzuje.

Odporcovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd návrh v celom rozsahu zamietol. Navrhovateľom v 1/ a 2/ rade uložil povinnosť nahradiť odporcovi trovy konania vo výške 33,- eur na účet vedený v D. R. E., a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX/XXXX, IBAN: SK93 XXXX XXXX XXXX XXXX, BIC: L., do 3 dní po právoplatnosti rozsudku.

Okresný súd svoj rozsudok odôvodnil poukazom na ust. § 1, § 14 zák. NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ktorý nadobudol účinnosť 1.9.1995) v znení neskorších predpisov a vykonané dokazovanie, na základe ktorého dospel k nasledovným skutkovým a právnym záverom: Sporná nehnuteľnosť, a to parcela KNC č. 1776/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 vytvorená z parcele KNE 12917/141 o výmere 3099 m2, pôvodne zapísaná na LV č. XXXXX zanikla do parcely 40208, ktorá spolu s časťou parcely KNE 2407/955, vedenou ako cesta prečíslovanou na parcelu č. 40207 s výmerou 2926 m2 - extravilán sú vedené ako neknihované parcely - cesty. Táto skutočnosť vyplýva z listinných dôkazov predložených Správou katastra Čadca (číslo listu 92 súdneho spisu) a ako neknihovaná parcela citovanou právnou úpravou v zákone č. 180/1995 Z.z. prešla do vlastníctva odporcu, ktorý je zapísaný ako vlastník v príslušnom katastri nehnuteľností, o čom mu svedčí hodnoverný údaj katastra v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov na základe vlastníckeho titulu odporcu, pričom sporná parcela slúži ako prístupová cesta a v čase účinnosti zákona č. 180/1995 Z.z. tvorí tzv. verejný majetok, a teda prešla do vlastníctva odporcu. Súd dáva do pozornosti aj skutkové tvrdenia uvádzané navrhovateľmi v 1/ a 2/ rade v žalobnom návrhu, keď na jednej strane odvodzujú vlastnícke právo k spornej nehnuteľnosti na základe osvedčení o dedičstve ako právneho titulu nadobudnutia vlastníckeho práva a na druhej strane požadujú odporcu o odkúpenie spornej nehnuteľnosti. Teda nesprávajú sa ako vlastníci, spochybňujú svoje vlastnícke právo k spornému pozemku. V uvedených súvislostiach súd považoval aj nadbytočné a nehospodárne vykonanie navrhovaného dôkazu navrhovateľov v 1/, 2/ rade vykonaním znaleckého dokazovania znalcom z odboru geodézie a kartografie na určenie, kto boli právni predchodcovia účastníkov, teda navrhovateľov v 1/, 2/ rade vo vzťahu k spornej parcele. Takýto dôkaz súd vyhodnotil ako nadbytočný vo vzťahu k tvrdeným skutočnostiam navrhovateľov v žalobnom návrhu a v priebehu konania (číslo listu 124 - 125 spisu). Vlastnícke právo odporcu k spornej nehnuteľnosti svedčí aj listinou R 640/2011, na základe ktorej bola parcela CKN 1776/1 o výmere 49 m2 zapísaná do výlučného vlastníctva Mesto Čadca na základe geometrického plánu č. 74/2011-960/2011, ktorý tvorí súčasť listiny k parcele CKN 1776/1, ku ktorej bola priradená časť parcely EKN 143/16. Z výkazu výmeru geometrického plánu súd mal nesporne dané, že vlastníkom spornej nehnuteľnosti naďalej je vedený odporca ako doterajší vlastník. Na základe takto vyhodnoteného skutkového stavu a jeho právneho zdôvodnenia, súd žalobný návrh navrhovateľov zamietol. V zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. - účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Odporcovi ako úspešnému účastníkovi konania súd priznal náhradu trov, ktoré mu vznikli titulom zaplateného súdneho poplatku za podanie odvolania proti uzneseniu Okresného súdu Čadca sp. zn. 11C/71/2012 zo dňa 31.5.2012, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie vo výške 33,- eur.

V zákonom stanovenej lehote proti rozsudku súdu prvého stupňa podali odvolanie navrhovatelia v 1/ a 2/ rade prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Navrhovali odvolaciemu súdu napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. f/, h) O.s.p. a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Vo svojom odvolaní poukazovali na to, že ostali prekvapení rozhodnutím súdu, pretože súd niekoľkokrát v konaní uviedol, že v predmetnej veci by bolo vhodné uzatvoriť mimosúdnu dohodu s poukazom na trovy konania a trovy znaleckého dokazovania. Vzhľadom na hospodárnosť súdneho konania boli ochotní uzatvoriť s Mestom Čadca dohodu, pretože sa stotožňovali s tvrdením súdu ohľadne hospodárnosti konania. Mimosúdnu dohodu však súd obrátil proti ním tvrdiac, že pokiaľ chcú predmetný pozemok odkúpiť, tak uznávajú vlastnícke právo odporcu. Vlastnícke právo odporcu nikdy neuznali a pokiaľ konali v snahe mimosúdne vec vyriešiť, nemôže byť táto snaha pripísaná na ich vrub. V tejto súvislosti poukázali na rozhodnutie Krajského súdu v Žiline sp.zn. 8Co/121/2013-139 z 30.8.2013. Ďalej uviedli, že prvostupňový súd vo veci nevykonal nimi navrhované dôkazy a to ohliadku na mieste samom a znalecké dokazovanie znalcom z odboru geodézie, ktoré by boli dospeli k záveru, že ich návrh je dôvodný. Ohliadku na mieste samom chceli preukázať, že jedine cez sporný pozemok sa dostanú k ich rodinným domom ich navrhovateľov a pani C.. Z uvedeného dôvodu mali záujem vysporiadať spoluvlastnícke podiely, ktoré nadobudli po svojich právnych predchodcov. Znaleckým dokazovaním znalcom z odboru geodézie chceli vyvrátiť listinné dôkazy, ktoré si súd zabezpečil zo Správy katastra Čadca, pričom tieto majú svedčiť o tom, že sa jedná o cestu. Takáto skutočnosť nemôže byť pravdivá a vysvetlili ju tým, že brat pani C. (ich susedky) A. V., ktorá jediná chce od Mesta Čadca kúpiť spornú nehnuteľnosť, pracoval ako riaditeľ na Okresnom úrade v Čadci, odbore pozemkovom a počas jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa. Tento v Správe katastra Čadca doručoval rôzne návrhy na pozemkové úpravy v rámci projektu ROEP a ZRPS v k.ú. W.. Medzi takéto pozemkové úpravy patrí i administratívne riešenie sporného pozemku, ktorý bez akéhokoľvek geometrického plánu bol zaradený ako cesta. Spochybňujú administratívne kroky, ktoré vykonal A. V. ako riaditeľ pozemkového odboru Okresného úradu v Čadci. V prípade odpredaja predmetného pozemku pani C. v 1/1, dôjde k množeniu súdnych sporov, pretože pokiaľ im pani C. zabráni alebo zamedzí v prístupe k ich nehnuteľnostiam - rodinným domom, to neostane bez odozvy.

K odvolaniu navrhovateľov v 1/ a 2/ rade proti rozsudku súdu prvého stupňa podal písomné vyjadrenie odporca. Žiadal odvolací súd, aby napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil. Vo svojom vyjadrení uviedol, že s odvolaním navrhovateľov v 1/ a 2/ rade nesúhlasí, tvrdenia v ňom uvedené považuje za účelové a zavádzajúce. Má za to, že v konaní pred okresným súdom bolo vykonaným dokazovaním preukázané, že je výlučným vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti. Počas celého súdneho konania vedeného v tejto veci tvrdil, že je výlučným vlastníkom spornej nehnuteľnosti a navrhoval žalobu zamietnuť v celom rozsahu. Svoje tvrdenie preukazovali predloženými listinnými dôkazmi. Pokiaľ navrhovatelia vo svojom odvolaní poukazujú na uznesenie Krajského súdu v Žiline sp.zn. 8C/121/2013 zo dňa 30.8.2013, tak uvedená právna vec ani skutkové či právne okolnosti tejto právnej veci sa na predmetnú vec absolútne nevzťahuje. Navrhovatelia vlastnícke právo odporcu k spornej nehnuteľnosti až do podania žaloby nikdy nespochybňovali. Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca prijalo dňa 30.7.2013 uznesenie č. 55/2003, ktorým „žiadateľ: N. D., W., T. XXXX, H. C., W., T. XXXX, N. W., W., T. XXXX (navrhovateľ v 1/ rade) a D. L., W., G. XXXX (žalobca v rade 2/) schválilo odpredaj časti parcely č. KN 1776 v k.ú. W. za cenu 30,- Sk/m2 (navrhovatelia podali návrh na Okresný súd Čadca dňa 18.4.2012).“ Navrhovateľ v 1/ rade so svojou manželkou dňa 8.3.2012 doručili odporcovi pred podaním žaloby žiadosť zo dňa 7.3.2012 o odkúpenie spornej nehnuteľnosti, v ktorej výlučne vlastnícke právo k spornej nehnuteľnosti nespochybnili. Obrátili sa na neho ako na výlučného vlastníka spornej nehnuteľnosti so záujmom o odkúpenie spornej nehnuteľnosti.

K vyjadreniu odporcu k odvolaniu navrhovateľov v 1/ a 2/ rade proti rozsudku súdu prvého stupňa podali navrhovatelia v 1/ a 2/ rade vyjadrenie prostredníctvom právneho zástupcu, v ktorom uviedli, že naďalej zotrvávajú na všetkých skutočnostiach, ktoré uviedli v podanom odvolaní. S tvrdením odporcu sa nestotožňujú a s ním nesúhlasia.

Krajský súd ako súd odvolací preskúmal napadnutý rozsudok v intenciách uvedených v ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a postupom v zmysle ust. § 156 ods. 3 O.s.p. v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia ústneho pojednávania rozsudok okresného súdu potvrdil v súlade s ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p.

V zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

V zmysle ust. § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku, prislúchajúceho spisového materiálu, vyhodnotení toho, čo uviedli v rámci odvolacieho konania účastníci konania ako aj vo svojich vyjadreniach k odvolaniam konštatuje, že prvostupňový súd v dostatočnom rozsahu zistil skutočnosti potrebné pre posúdenie veci, vykonal dokazovanie, ktoré vyhodnotil v súlade s ust. § 132 a nasl. O.s.p. a dospel k skutkovým a právnym záverom, s ktorými sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožnil, a preto s poukazom na citované ust. § 219 ods. 2 O.s.p., keďže sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, obmedzuje sa len na skonštatovanie správnosti jeho dôvodov. Rozhodnutie prvostupňového súdu zodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na odôvodnenie rozhodnutia. Okresný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol rozhodujúci skutkový stav, primeraným spôsobom opísal priebeh konania, stanoviská procesných strán k prejednávanej veci, výsledky vykonaného dokazovania a citoval právne predpisy, ktoré aplikoval na prejednávaný prípad, a z ktorých vyvodil svoje právne závery. Prijaté právne závery primerane vysvetlil.

S rozhodnutím prvostupňového súdu právnym posúdením veci, ako aj zdôvodnením rozsudku sa odvolací súd plne stotožnil a v zmysle § 219 ods. 2 O.s.p. na tento poukazuje. Navrhovatelia v 1/ a 2/ rade ako odvolatelia k veci samotnej neuviedli žiadne skutočnosti, s ktorými by sa prvostupňový súd nevysporiadal a ktoré by boli spôsobilé inak vyhodnotiť skutkový stav a následne prijaté právne závery. Keďže prvostupňový súd sa vysporiadal so všetkými skutočnosťami, ktoré boli uvedené v podanom odvolaní a na ktoré poukazovali navrhovatelia v 1/ a 2/ rade aj v priebehu prvostupňového konania, odvolanie nepovažoval odvolací súd za dôvodné.

S poukazom na vyššie uvedené závery odvolací súd neuznal opodstatnenosť argumentácii odvolateľov, na ktorých založili svoje odvolacie dôvody, a preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správny.

Pri rozhodovaní o náhrade trov odvolacieho konania odvolací súd aplikoval ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. s tým, že odporca ako úspešný účastník v odvolacom konaní si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil.Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0. Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.