KSZA/5Co/263/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5Co/263/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5917204147 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Jamrich ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5917204147.1Uznesenie Krajský súd v Žiline ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Jamricha a členov senátu JUDr. Dagmar Cabadajovej a JUDr. Gabriely Veselovej, v spore žalobcov: 1/ N. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. X, XXX XX H., 2/ C. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XXX, XXX XX H., obaja zastúpení Mgr. Monikou Dubskou, advokátkou so sídlom D. XX, XXX XX M. proti žalovanému: Obec Bešeňová, Bešeňová 66, 034 83 Bešeňová, IČO: 00315095 o návrhu žalobcov na vydanie neodkladného opatrenia, o odvolaní žalobcov v rade 1 a 2 proti uzneseniu Okresného súdu Ružomberok č.k. 5C/20/2017-35 zo dňa 04.07.2017, takto

rozhodol:

Krajský súd uznesenie okresného súdu p o t v r d z u j e .

Žalovaný n e m á n á r o k na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Ružomberok uznesením č.k. 5C/20/2016-35 zo dňa 04.07.2017 zamietol návrh žalobcu v 1. a 2. rade na nariadenie neodkladného opatrenia. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobcovia v 1 a 2 rade sa domáhali nariadenia neodkladného opatrenia voči žalovanému, ktorým by mu súd zakázal nakladať, hlavne predať tretej osobe svoj majetok, a to doménu besenova.sk. Vo veci samej sa chcú domáhať neplatnosti právneho úkonu - prevodu vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu osobu, nakoľko prevod obce nebol realizovaný na základe obchodnej verejnej súťaže, dražbou a ani priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu. Žalovaný je držiteľom domény besenova.sk, ktorá má ročne viac ako cca 300 000 jedinečných zhliadnutí, jej hodnota sa pohybuje odhadom okolo 10.000 eur. Dňa 10.05.2017 bola na úradnej tabuli v obci zverejnená pozvánka na tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.05.2017 v zasadačke Obecného úradu Bešeňová. Programom bolo zahájenie, kontrola úloh, správa o stave financií, určenie dňa voľby hlavného kontrolóra obce, projekty a projekčné akcie, rôzne, diskusia a záver. Dňa 24.05.2017 bolo na úradnej tabuli obce zverejnené uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.05.2017, k bodu rôzne, kde obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj domény besenova.sk spoločnosti Eurocom Investment, s.r.o. za sumu 4.100 eur a odporučilo starostovi podpísať kúpnu zmluvu a zariadiť všetky náležitosti týkajúce sa predaja a prevodu domény. Toto uznesenie bolo schválené tromi prítomnými poslancami obecného zastupiteľstva dňa 12.05.2017 a zverejnené až 24.05.2017, čo je 12 dní po jeho prijatí. Žalobcovia poukázali, že návrh programu zasadnutia sa zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, pričom v tomto prípade bol zverejnený až 10.05.2017, čo je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. V súlade s § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov, sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Pri nakladaní s majetkom obce musia postupovať v súlade so zákonom o majetku obcí a prevody vlastníctva majetku musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a v regionálnej tlači. Dňa 14.05.2017 bol žalovanému zo strany žalobcu v 1. rade zaslaný list - žiadosť o zrušenie odpredaja domény, kde bola ponúknutá suma na odpredaj za cenu 10.000 eur. Dňa 29.05.2017 adresoval žalobca v 1. rade list všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, kde žiadal ustálenie a zrušenie predaja domény a o zvolanie zastupiteľstva. Majú za to, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo prijaté v rozpore so zákonom. Žalovaný nemá právo zo zákona na priamy predaj domény. Na jej predaj mala byť vyhlásená verejná obchodná súťaž, resp. iný spôsob v súlade so zákonom. Pri postupe, ktorý zvolil žalovaný, absentuje znalecký posudok na stanovenie hodnoty majetku. Z uvedeného dôvodu žalobcovia žiadali nariadiť neodkladné opatrenie, ktorým by súd zakázal žalovanému nakladať, najmä predať, darovať, postúpiť, prenajať tretej osobe svoj majetok, a to doménu besenova.sk, ktorá je registrovaná spoločnosťou SK NIC, a.s. a jej držiteľom je obec - 0239. Zároveň sa domáhali náhrady trov konania. K návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia doložili doklad o vlastníctve predmetnej domény, pozvánku na OZ, ktoré sa malo uskutočniť dňa 12.05.2017, uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bešeňová zo dňa 12.05.2017, zápisnicu z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bešeňová zo dňa 12.05.2017, žiadosť žalovaného v 1. rade o zrušenie odpredaja domény www.besenova.sk 'http://www.besenova.sk', ktorej súčasťou bola aj ponuka na odkúpenie predmetnej domény za 10.000 eur. Na výzvu súdu dňa 08.06.2017 Obec Bešeňová podaním doručeným súdu dňa 16.06.2017 oznámila, že k podpisu zmluvy o prevode doménového mena dôjde dňa 19.06.2017. Dňa 27.06.2017 bola súdu elektronicky doručená zmluva o prevode doménového mena. Súd prvej inštancie mal preukázané, že uznesením zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bešeňová, ktoré sa konalo dňa 12.05.2017 v Bešeňovej, č. 2017/3/09 obecné zastupiteľstvo obce Bešeňová schválilo odpredaj domény besenova.sk spoločnosti Eurocom Investment, s.r.o. Bešeňová za sumu 4.100 eur a odporučilo starostovi podpísať kúpnu zmluvu a zriadiť všetky náležitosti týkajúce sa predaja a prevodu domény, zároveň zobralo na vedomie názov novej domény - obecbesenova.sk. Z obsahu podaného návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia mal súd preukázané, že žalobcovia v 1. a 2. rade sa vo veci samej v rámci samotnej žaloby mienili domáhať určenia neplatnosti právneho úkonu, prevodu vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou - žalovaným prevedený na tretiu osobu, nakoľko tento prevod nebol realizovaný na základe obchodnej verejnej súťaže, dražbou ani priamym predajom, najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu. Navrhovaným neodkladným opatrením žalobcovia žiadali žalovanému s uvedeným majetkom - doménou besenova.sk, ktorá je registrovaná spoločnosťou SK NIC, a.s. a jej držiteľom je obec - 0239 nakladať, najmä predať, darovať, postúpiť, prenajať tretej osobe. Uvedené skutočnosti boli vo vzájomnom rozpore pre osvedčenie dôvodnosti a trvania nároku, ktorému mala byť navrhovaným neodkladným opatrením poskytnutá ochrana, keď neodkladným opatrením žalobcovia na jednej strane navrhovali zakázať prevod uvedenej domény a zároveň na strane druhej sa chceli vo veci samej domáhať určenia neplatnosti právneho úkonu, na základe ktorého k prevodu došlo. Vo vzťahu k navrhovanému neodkladnému opatreniu, v nadväznosti na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bešeňová, ktoré sa konalo dňa 12.05.2017 v Bešeňovej, č. 2017/03/09 súd prvej inštancie v rámci posúdenia dôvodnosti podaného návrhu a pasívnej vecnej legitimácie strany sporu zisťoval, či k podpisu zmluvy o prevode domény zo strany žalovaného došlo. Aktuálne mal preukázané, že dňa 19.06.2017 došlo k uzatvoreniu zmluvy o prevode doménového mena medzi obcou Bešeňová a spoločnosťou Eurocomp Investment, s.r.o. Bešeňová, predmetom ktorej bol prevod práv k doméne besenova.sk za sumu 4.100 eur. Uvedená zmluva bola zverejnená dňa 28.06.2017, pričom v zmysle bodu 4, 5 zmluvy nadobudla platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia. Preto s poukazom na ust. § 329 ods. 2 CSP pre neodkladné opatrenie je rozhodujúci stav v čase vydania uznesenia súdu prvej inštancie, pričom k uzatvoreniu zmluvy o prevode doménového mena medzi obcou Bešeňová a spoločnosť Eurocomp Investment, s.r.o. Bešeňová, predmetom ktorej bol prevod práv k doméne besenova.sk došlo pred rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia zamietol.

2. Proti rozhodnutiu podali odvolanie žalobcovia v 1. a 2. rade, ktorí v odvolaní uviedli, že s rozhodnutím súdu a s postupom v rámci konania nie je možné sa stotožniť, nakoľko návrh na nariadenie neodkladného opatrenia bol konajúcemu súdu doručený 06.06.2017. Súd 08.06.2017 dopytoval žalovaného, ktorý podaním doručeným 16.06.2017 oznámil, že k podpisu zmluvy o prevode doménového mena dôjde 19.06.2017. Dňa 26.07.2017 bola súdu elektronicky doručená zmluva o prevode doménového mena. Týmto konaním súdu bolo porušené ust. § 325 ods. 1 CSP, neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery. Súd ďalej konštatoval, že podľa § 9C zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, sa môže domáhať neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu osobu. Samotný súd uvádza, že účelom neodkladného opatrenia je rýchle a pružné riešenie situácie, ktorá vyžaduje okamžitý zásah súdu. Pri nariaďovaní samotného neodkladného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti. Súd konštatuje, že z obsahu podaného návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia mal preukázané, že žalobcovia v 1. a 2. rade sa vo veci samej v rámci samostatnej žaloby mienili domáhať určenia neplatnosti právneho úkonu - prevodu vlastníctva obce k majetku. Neodkladným opatrením žiadali žalovanému zakázať mu nakladať s uvedeným majetkom. Uvedené skutočnosti mali byť vo vzájomnom rozpore pre osvedčenie dôvodnosti a trvania nároku, ktorému mala byť navrhovaným neodkladným opatrením poskytnutá ochrana. Skutočnosťou je, že od účinnosti CSP nie je potrebné návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodňovať existenciou žaloby vo veci samej. Faktom je, že žiadna žaloba podľa § 9c Zákona o majetku obci na konajúci súd do vydania uznesenia o zamietnutí návrhu doručená nebola. Súd mal podľa názoru odvolateľov konať a neodkladné opatrenie vydať. Samotné neodkladné opatrenie má prevenčný charakter. Súd de facto nechal obec konať a dokonať podľa názoru žalobcov neplatný prevod domény. Odvolatelia majú za to, že nárok na nariadenie neodkladného opatrenia bol dôvodný, zámerom žalovaného bolo previesť vlastníckeho právo k doméne za odplatu, čo samotný žalovaný potvrdil aj vyjadrením doručeným súdu 16.06.2017. Na základe uvedeného navrhli, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a neodkladné opatrenie nariadené. Súčasne žiadajú, aby žalovaný uhradil žalobcovi trovy konania.

3. Krajský súd, ako súd odvolací (§ 34 CSP) po zistení, že odvolanie bolo podané v zákonom stanovenej lehote (§ 362 ods. 1 CSP) preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 379 CSP bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 385 ods. 1 CSP a contrario a v spojení s ust. § 219 ods. 3 CSP a napadnuté uznesenie podľa ust. § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

4. Odvolací súd podľa ust. §329 ods. 1 druhá veta CSP doručil žalovanému návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, uznesenie o zamietnutí neodkladného opatrenia, odvolanie žalobcov v 1. a 2. rade s tým, že umožnil žalovanému, aby sa k nim vyjadrili v lehote 10 dní od ich doručenia. Žalovaný sa k nim nevyjadril.

5. Osobitnej povahe inštitútu neodkladných opatrení zodpovedá zjednodušený a zrýchlený procesný postup súdu pri rozhodovaní o návrhu na jeho nariadenie. Súd spravidla rozhodne bez výsluchu a vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania. Riadne dokazovanie v zmysle § 185 a nasl. CSP nevykonáva a pri rozhodovaní vychádza z obsahu návrhu a zo skutočností, ktoré boli v súvislosti s podaným návrhom osvedčené. V záujme prevencie zmarenia účelu neodkladného opatrenia doručí súd návrh na jeho nariadenie ostatným stranám až spolu s uznesením, ktorým bolo neodkladné opatrenie nariadené. Ak návrh zamietne, uznesenie o zamietnutí doručuje len navrhovateľovi neodkladného opatrenia. Až v prípade podania opravného prostriedku proti uzneseniu o zamietnutí neodkladného opatrenia, ako vyplýva z druhej vety ust. § 329 ods. 1 CSP, odvolací súd, ktorý rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, umožní protistrane vyjadriť sa k odvolaniu a samotnému návrhu. Všetky uvedené podmienky však musia byť splnené súčasne. Tento úkon realizuje výlučne odvolací súd. Protistrane sa v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia doručuje pôvodný návrh a odvolanie navrhovateľa, ku ktorým má možnosť vyjadriť sa. Z povahy veci vyplýva, že spolu s týmito podaniami zašle odvolací súd protistrane aj zamietavé uznesenie súdu prvej inštancie.

6. Z preskúmavaného rozhodnutia je zrejmé, že súd prvej inštancie výzvou zo dňa 08.06.2017 zisťoval u žalovaného, či už došlo k prevodu domény obce na inú osobu. Takýmto postupom došlo k výraznému zníženiu ochrany navrhovateľov neodkladného opatrenia a k zmareniu navrhovaného neodkladného opatrenia. Žalovaný v odpovedi uviedol, že zmluva o prevode doménového mena bude podpísaná 19.06.2017. Prípisom zo dňa 26.06.2017 vyzval žalovaného, aby obratom predložil súdu zmluvu o prevode doménového mena. Dňa 29.06.2017 žalovaný doručil súdu predmetnú zmluvu. Za takejto procesnej situácie mal súd prvej inštancie preukázané, že dňa 19.06.2017 došlo k uzatvoreniu zmluvy o prevode doménového mena medzi obcou Bešeňová a spoločnosťou Eurocom Investment, s.r.o. Bešeňová, predmetom ktorej bol prevod práv k doméne besenova.sk za sumu 4.100 eur. Uvedená zmluva bola zverejnená dňa 28.06.2017, pričom v zmysle bodu 4, 5 zmluvy nadobudla platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Preto návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. 7. S poukazom na uvedené a vzhľadom na skutočnosť, že neodkladným opatrením nemožno upraviť pomery spätne, odvolací súd už nemohol vyhovieť odvolaniu žalobcov v 1. a 2. rade, a preto napadnuté rozhodnutie potvrdil.

8. Žalobcovia v rade 1 a 2 v odvolacom konaní neboli úspešní, preto nemajú voči žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Žalovanému v súvislosti s odvolacím konaním žiadne trovy nevznikli ani nevyplývajú zo spisu, preto odvolací súd rozhodol, že žalovaný nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

9. Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním v senáte pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

Poučenie o dovolaní: Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa. (§ 419 Civilného sporového poriadku, v ďalšom texte už len „CSP“)

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne. Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n). (§ 421 ods. 1 a 2 CSP)

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie. (§ 422 ods. 1 a 2 CSP)

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné. (§ 423 CSP)

Dovolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je a proti uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania (§ 76 Civilného mimosporového poriadku, v ďalšom texte už len „CMP“).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde. (§ 427 ods. 1 a 2 CSP)

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ustanovených v § 127 Ods. 1 C. s. p. (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpísania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). (§ 428 CSP)

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. (§ 429 CSP)

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania. (§ 430 CSP)

V Žiline, dňa 26. septembra 2017