KSZA/3Tos/91/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 3Tos/91/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5815010034 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Juraj Krupa ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5815010034.1Uznesenie Senát Krajského súdu v Žiline, zložený z predsedu senátu Juraja Krupu a sudcov JUDr. Vladimíra Sučika a JUDr. Milana Repáňa na neverejnom zasadnutí konanom dňa 16.7.2015 v Žiline, o sťažnosti odsúdeného B. B. proti uzneseniu Okresného súdu v Námestove č.k. 4Nt/1/2015-17 zo dňa 2.6.2015

rozhodol:

Podľa § 194 ods. l písm. b) Tr. por. napadnuté uznesenie sa z r u š u j e a okresnému súdu sa u k l a d á , aby vo veci znovu konal a rozhodol.

odôvodnenie:

Citovaným uznesením Okresný súd v Námestove podľa § 446 ods. l Tr. por. zamietol návrh odsúdeného B. B., nar. XX.X.XXXX, bytom V. XXX, t.č. ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, na zmenu ochranného ústavného protialkoholického liečenia na ambulantné.

Proti tomuto uzneseniu podal odsúdený v zákonnej lehote sťažnosť. V odôvodnení zdôrazňuje, že mu ochranné ústavné liečenie vo výkone trestu dosiaľ nebolo umožnené a namieta, že pri rozhodovaní súd bral do úvahy starý znalecký posudok.

Na takomto základe v súlade s ustanovením § 192 ods. l Tr. por. pri rozhodovaní o sťažnosti preskúmal nadriadený orgán správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia. Zistil tak, že sťažnosť je dôvodná.

Nepochybné je, že rozsudkom Okresného súdu v Námestove č.k. 6T/127/2009-339 zo dňa 8.6.2010 bola B. B. okrem iného uložená ochranná ústavná protialkoholická liečba. Na návrh odsúdeného na zmenu spôsobu liečby podľa § 446 ods. l Tr. por. mal rozhodnúť súd, v ktorého obvode je liečebné zariadenie, v ktorom sa ochranné liečenie vykonáva. Ak sa liečba nevykonáva, príslušným na rozhodnutie bol súd, ktorý liečbu uložil (§ 406 ods. l Tr. por.).

Hmotnoprávne podmienky uloženia alebo zmeny formy liečby upravujú ustanovenia §§ 73, 74 Trestného zákona. Z nich vyplýva, že základnou otázkou, ktorú je potrebné zodpovedať, je otázka, akú formu liečby vyžaduje naplnenie jej účelu, resp. či vôbec z pohľadu naplnenia účelu je liečba potrebná. Akú formu liečby vyžaduje jej účel však môže zodpovedať len odborník.

Z uvedeného plynú pochybenia súdu: 1 - okresný súd nerozhodol podľa príslušného ustanovenia hmotného práva (§ 74 ods. 1 Tr. zák.), použité procesné ustanovenie upravuje len spôsob konania, nie rozhodovania, 2 - zo zápisnice o verejnom zasadnutí nie je jasné, ktorý znalecký posudok bol podkladom rozhodnutia, či posudok z mája 2009 alebo novembra 2013, v oboch prípadoch však nie je známe, či ide o posudky aktuálne, 3 - absentuje informácia ústavu na výkon trestu, prečo sa dosiaľ liečba nevykonáva. Zvážiac všetky tieto skutočnosti krajský súd napadnuté uznesenie zrušil a okresnému súdu uložil opäť vo veci konať a dodržiac procesné predpisy opätovne rozhodnúť.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.