KSZA/31S/41/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 7.6.2017

Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 31S/41/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5016200801 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5016200801.2Uznesenie Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a Mgr. Nory Tomkovej, v právnej veci žalobcu: 1/ Ing. K. Z., bytom S. XXXX/XX, Y., 2/ A. A., bytom I. XXX/XX, J. nad K., 3/ Mgr. X. Z., bytom XXX XX K. XXXX, všetci právne zastúpení: Mgr. Soňa Grošaftová, advokátka, G. XX, XXX XX Y., proti žalovanému: Slovenský pozemkový fond, so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SPFS/2016/20783 zo dňa 19.07.2016, o návrhu na doručenie napadnutého rozhodnutia, takto

rozhodol:

Správny súd ukladá žalovanému povinnosť doručiť rozhodnutie žalovaného č. SPFS/2016/20783 zo dňa 19.07.2016 žalobcom v rade 1/ až 3/ prostredníctvom splnomocneného zástupcu Mgr. Michala Grošafta, advokáta so sídlom A. 7, XXX XX Y., v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia.

odôvodnenie:

1. Podaním zo dňa 20.09.2016, doručenom súdu osobne dňa 28.09.2016, sa žalobcovia v rade 1/ až 3/ (ďalej aj ako „žalobcovia“) domáhajú zrušenia rozhodnutia žalovaného č. SPFS/2016/20783 zo dňa 19.07.2016. Žalobcovia v žalobe uviedli, že v administratívnom konaní boli zastúpení splnomocneným zástupcom Mgr. Michalom Grošaftom. Splnomocnenie právneho zástupcu žalobcov bolo žalovanému doručené, žalovaný s právnym zástupcom v priebehu konania konal, zástupcovi doručoval písomnosti adresované účastníkom konania - žalobcom v rade 1/ až 3/, avšak rozhodnutie vo veci tomuto právnemu zástupcovi nebolo doručené. Podľa § 25 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť doručená do vlastných rúk sa doručuje iba tomuto zástupcovi. V nadväznosti na cit. ust. bolo zákonnou povinnosťou žalovaného napadnuté rozhodnutie o priznaní peňažnej náhrady splnomocnenému právnemu zástupcovi žalobcov v rade 1/ až 3/ doručiť. Ak žalovaný rozhodnutie nedoručil v súlade so zákonom, teda splnomocnenému právnemu zástupcovi do vlastných rúk, je konanie zaťažené vadou nezákonnosti. Žalobcovia v žalobe ďalej namietali nezákonný postup žalovaného, absenciu zákonných náležitostí rozhodnutia, nedostatočné zdôvodnenie rozhodnutia.

2. Žalobcovia na výzvu súdu na doplnenie žaloby o špeciálne náležitosti správnej žaloby v podaní zo dňa 22.11.2016 uviedli, že podali žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. SPFS/2016/20783 zo dňa 19.07.2016, ktorá predstavuje všeobecnú správnu žalobu podľa tretej časti, prvej hlavy § 177 a nasl. SSP. Súčasťou všeobecnej správnej žaloby môže byť aj tvrdenie nedoručenia rozhodnutia podľa § 179 SSP, ktoré tvrdenie musí súd overiť pred vydaním rozhodnutia vo veci samej. V prípade zistenia, že rozhodnutie nebolo doručované účastníkovi v súlade so zákonom, súd uznesením uloží správnemu orgánu povinnosť jeho doručenia. Bolo zákonnou povinnosťou žalovaného doručiť rozhodnutie splnomocnenému právnemu zástupcovi žalobcov v rade 1/ až 3/, tejto povinnosti sa žalovaný nemôže zbaviť tým, že napadnuté rozhodnutie, bez úradnej pečiatky a nesprávne označené, doručoval účastníkom konania, žalobcom v rade 1/ až 3/, a to každému osobitne, tak ako je uvedené v podanom návrhu zo dňa 28.9.2016. Žalobou napadnuté rozhodnutie č. SPFS/2016/20783 zo dňa 19.07.2018 do dnešného dňa nebolo žalobcom v rade 1/ a ž 3/ doručené v súlade so zákonom.

3. Žalovaný vo vyjadrení k veci zo dňa 22.02.2017 vo vzťahu k námietke žalobcov o nedoručení napadnutého rozhodnutia uviedol, že uvedená námietka je oprávnená, nakoľko všetky písomnosti súvisiace s reštitučnou náhradou boli doručované žalobcom v rade 1/ až 3/.

4. Od 01.07.2016 nadobudol účinnosť nový procesný kódex - zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“).

5. Podľa § 179 ods. 1 SSP ak správnu žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy nebolo doručené, hoci sa s ním ako s účastníkom administratívneho konania malo konať (ďalej len "opomenutý účastník"), správny súd overí správnosť tohto tvrdenia a skutočnosť, či od vydania napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia neuplynuli viac ako tri roky, a ak sú tieto podmienky splnené, uznesením rozhodne, že orgán verejnej správy je povinný doručiť opomenutému účastníkovi vo veci vydané rozhodnutie alebo opatrenie

6. Podľa § 179 ods. 2 SSP ak orgán verejnej správy bezdôvodne nedoručí rozhodnutie alebo opatrenie opomenutému účastníkovi, správny súd mu i bez návrhu môže uznesením uložiť pokutu.

7. Podľa § 179 ods. 3 SSP doručením uznesenia správneho súdu podľa odseku 1 orgánu verejnej správy sa zo zákona odkladajú účinky napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o riadnom opravnom prostriedku, ak osobitný predpis upravujúci konanie pred orgánom verejnej správy jeho podanie proti napadnutému rozhodnutiu alebo opatreniu pripúšťa. V takom prípade je opomenutý účastník oprávnený na podanie riadneho opravného prostriedku v lehote a za podmienok ustanovených osobitným predpisom a orgán verejnej správy je povinný o tomto riadnom opravnom prostriedku konať a rozhodnúť.

8. Podľa § 179 ods. 4 SSP po právoplatnosti uznesenia podľa odseku 1 správny súd konanie zastaví. Správny súd zastaví konanie vždy aj vtedy, ak od vydania napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia do podania žaloby opomenutým účastníkom uplynuli viac ako tri roky.

9. Podľa § 179 ods. 5 SSP opomenutý účastník môže opätovne podať správnu žalobu proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy podľa odseku 1, len ak proti tomu nie je prípustný riadny opravný prostriedok, a v lehote počítanej od vykonania správnym súdom nariadeného doručenia.

10. Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách na účely spravovania nehnuteľností podľa odseku 3 pozemkový fond za podmienok ustanovených osobitnými predpismi a týmto zákonom a) prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb pozemky alebo im poskytne finančnú náhradu, ak im nemožno podľa týchto predpisov vydať pôvodné pozemky, uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada, a poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní práv oprávnených osôb; povinnosti právnických osôb, ktoré pozemok držia, nie sú tým dotknuté, b) do schválenia privatizačného projektu či v súlade s ním, prípadne, ak ide o pozemky podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3, prenajíma nehnuteľný majetok na poľnohospodárske využitie a hospodárenie v lesoch, c) je účastníkom pozemkových úprav ohľadne majetku uvedeného v odseku 3, d) nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu, prevedie do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu; za cenu zistenú podľa cenového predpisu prevedie správu týchto nehnuteľností.

11. Osobitnými predpismi podľa § 34 ods. 4 prvej vety zákona č. 330/1991 Zb. sa rozumejú v zmysle poznámky pod čiarou k tomuto ustanoveniu napr. § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, zákon č. 50/1976 Zb., zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

12. Podľa § 6 ods. 11 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch, ak oprávnená osoba a) nenavrhla sama náhradný pozemok a nesúhlasí s prevodom ponúknutého náhradného pozemku alebo b) ako náhradný pozemok sama navrhla taký pozemok, ktorý podľa odseku 9 nemožno poskytnúť, a ak nesúhlasí s prevodom ponúknutého náhradného pozemku.

13. Slovenský pozemkový fond je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, nie je zriadená na podnikanie a ktorá svoju činnosť vykonáva podľa zákona č. 330/1991 Zb. a osobitných predpisov vo verejnom záujme a z tejto činnosti vznikajú práva a záväzky (§ 34 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 330/1991Zb., § 1 Štatútu Slovenského pozemkového fondu účinného od 01.01.2002). Kompetencia Slovenského pozemkového fondu na bezplatný prevod náhradných pozemkov oprávneným osobám alebo poskytnutie finančnej náhrady, ak im nemožno podľa reštitučného zákona vydať pôvodné pozemky a s tým súvisiace uzatváranie zmlúv, je zakotvená v zákone č. 330/1991 Zb. v ustanovení § 34 ods. 4 písm. a). Hmotnoprávne však Slovenský pozemkový fond postupuje podľa ustanovení reštitučného zákona, a teda jeho činnosť nadväzuje na právoplatné rozhodnutie obvodného pozemkového úradu o reštitúcii - o priznaní práva na náhradu za pozemky, u ktorých existuje prekážka ich vrátenia oprávneným osobám podľa ustanovení reštitučného zákona, t.j. medzi právoplatným rozhodnutím obvodného pozemkového úradu a konaním žalovaného existuje príčinná súvislosť.

14. Krajský súd zdôrazňuje, že pre vec je rozhodujúce aj to, že postupom žalovaného boli žalobcovia dotknutí na svojich vlastníckych právach k náhradným pozemkom, resp. priznanej finančnej náhrade. Z toho plynie aj pozitívna aplikácia ustanovenia čl. 46 ods. 2 druhá veta Ústavy SR na postup žalovaného, ktorý vyústil do vydania napadnutého rozhodnutia, vo vzťahu ku ktorému sú žalobcovia oprávnení domáhať sa ochrany svojich práv na súde a ktorý preskúmava zákonnosť rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktorým boli žalobcovia ukrátení na svojich právach. Najmä z právomoci súdu nemožno vylúčiť preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.

15. Zákon č. 503/2003 Zb., aj zákon č. 330/1991 Zb. v ustanoveniach, ktoré upravujú kompetenciu Slovenského pozemkového fondu a jeho rozhodovaciu činnosť, neupravuje, že by na postup a rozhodovanie žalovaného sa vzťahoval Správny poriadok, súčasne však uvedené zákonné normy aplikáciu Správneho poriadku ako všeobecného predpisu v postupe správnych orgánov nevylučujú. Uvedené reštitučné zákony neupravujú, ako špeciálne právne normy, formálne náležitosti správneho rozhodnutia vydané žalovaným podľa § 6 ods. 11 zákona č. 503/2003 Z.z., ani procesný postup (keď nebola aplikácia Správneho poriadku v zákone č. 503/2003 Z.z. a zákone č. 330/1991 Zb. vylúčená). Z vyššie uvedeného vyplýva, že v predmetnej veci je potrebné okrem iného potrebné aplikovať aj ust. § 25 Správneho poriadku.

16. Podľa § 25 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných rúk sa doručuje iba tomu zástupcovi. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na toto doručovanie. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.

17. Krajský súd posúdil žalobu zo dňa 20.09.2016 ako správnu žalobu opomenutého účastníka v zmysle § 179 v spojení § 177 SSP.

18. Krajský súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného č. SPFS/2016/20783 zo dňa 19.07.2016, ako povinnej osoby podľa § 6 ods. 11 zákona č. 503/2003 Z.z., že oprávnenej osobe - Ing. K. Z., bytom S. XXXX/XX, XXX XX Y., nar. XX.XX.XXXX, poskytuje náhradu v peniazoch za pozemky, ktoré nebolo možné zo zákonných dôvodov vydať, nebolo doručené právnym nástupcom vlastníka pôvodných vyvlastnených pozemkov v súlade so zákonom, a to § 25 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov, keďže nebolo doručené splnomocnenému zástupcovi žalobcov.

19. Krajský súd vychádzal zo zhodných tvrdení účastníkov konania, keď žalovaný vo vyjadrení zo 22.02.2017 považoval námietku žalobcov o nedoručení rozhodnutia za oprávnenú. Žalobcovia súdu predložili fotokópie plnomocenstiev žalobcov rade 1/ až 3/ v konaní pred správnym orgánom udelených Mgr. Michalovi Grošaftovi, advokátovi, so sídlom A. 7, XXX XX Y., na zastupovanie vo všetkých mimosudných a súdnych konaniach o poskytnutie náhrady za vyvlastnené pozemky na základe rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Žiline č. ObPÚ 2007/005000/R zo d 22.06.2007 datované ku dňu 04.09.2015. Krajský súd nemohol overiť správnosť tohto tvrdenia v administratívnom spise, keďže súdu boli na opakovanú výzvu o predloženie správneho spisu predložené len doklady súvisiace so žalobou vo fotokópiách, a teda súd nemohol overiť, či správnemu orgánu bolo doručené splnomocnenie pre Mgr. Grošafta v rámci administratívneho konania.

20. Rozhodnutie bolo vydané dňa 19.07.2016, teda bola splnená zákonná podmienka neuplynutia lehoty troch rokov od vydania rozhodnutia v zmysle § 179 ods. 1 SSP.

21. Vzhľadom na vyššie uvedené, po zistení, že žalovaný správny orgán nekonal so žalobcami, hoci mal, uložil súd v zmysle § 179 ods. 1 SSP žalovanému správnemu orgánu povinnosť doručiť napadnuté rozhodnutie splnomocnenému zástupcovi žalobcov v rade 1/ až 3 Mgr. Michalovi Grošaftovi.

22. Účinky napadnutého rozhodnutia sa odkladajú ex lege doručením tohto uznesenia správneho súdu žalovanému správnemu orgánu, a to až do právoplatnosti rozhodnutia, vzhľadom na to, že proti nemu nie je prípustný riadny opravný prostriedok (podľa poučenia).

23. Toto rozhodnutie súdu bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

: Proti tomuto uzneseniu je prípustná kasačná sťažnosť v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia. Kasačná sťažnosť sa podáva Krajskému sudu v Žiline. O kasačnej sťažnosti rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom.

Kasačnú sťažnosť možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí správnemu súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Správny súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. K podaniu kolektívneho orgánu musí byť pripojené rozhodnutie, ktorým príslušný kolektívny orgán vyslovil s podaním súhlas.

Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší účastník konania dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, správny súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V kasačnej sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (t. j. ktorému správnemu súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis), uvedie označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (ďalej len "sťažnostné body") a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh). Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.