KSZA/30S/53/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/53/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5016200828 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5016200828.1Uznesenie Krajský súd v Žiline v právnej veci žalobcu: A/ doc. W.. C. K., W.., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. č. X, R., B/ Mgr. V. D., PhD., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. F. č. XX, obaja právne zast. Mgr. Stanislavom Feketem, advokátom so sídlom N. B.. Z. č. XX/XX, W., proti žalovanému: Katolícka univerzita v Ružomberku, so sídlom Hrabovská cesta č. 1A, Ružomberok, IČO: 37 801 279, právne zast. Advokátskou kanceláriou Hrušovský Legal, s. r. o., so sídlom Odborárska č. 5, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného - uznesenia akademického senátu č. 62/2016 zo dňa 26.09.2016 a uznesenia akademického senátu č. 63/2016 zo dňa 26.09.2016, takto

rozhodol:

Žalobu o d m i e t a .

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Žalobou zo dňa 10.10.2016 domáhali sa žalobcovia, aby súd zrušil rozhodnutia žalovaného - uznesenia akademického senátu č. 62/2016 zo dňa 26.09.2016 a č. 63/2016 zo dňa 26.09.2016. Žalobu odôvodnili tým, že uznesením akademického senátu č. 62/2016 Akademický senát Katolíckej univerzity v súlade s článkom 13 ods. 16 písm. k) Štatútu Katolíckej univerzity schválil zmeny v Štatúte PF KU, ktoré predložil dekan PF KU. Uznesením akademického senátu č. 63/2016 zo dňa 26.09.2016 Akademický senát Katolíckej univerzity v súlade s § 9 ods. 3 a podľa § 27 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. schválil Zásady volieb do Akademického senátu PF KU predložené podpredsedom AS PF KU doc. M. C. a vyhlásil voľby na 26.10.2016. Aktívnu legitimáciu odvodili z toho, že došlo k zásahu do subjektívneho práva žalobcov vykonávať mandát zvoleného člena akademického senátu, ktoré je verejným subjektívnym právom žalobcu. Uznesenie č. 63/2016 zároveň zasahuje do práva žalobcov voliť a byť volený v zmysle pôvodných Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (ďalej aj PF KU) na obdobie 2016 - 2020, ktoré boli schválené na 28. zasadnutí Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU, keďže napádané uznesenie znemožnilo aplikáciu pôvodných zásad. Predmetných zásah sa netýka len samotných žalobcov, ale celej akademickej obce Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Mali za to, že vyššie citované rozhodnutia neobsahujú základné náležitosti podľa § 47 Správneho poriadku, a to odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku, a preto sú nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Ďalším procesným pochybením malo byť nedodržanie 7-dňovej lehoty v zmysle čl. 2.8 Rokovacieho poriadku. Ďalšiu nezákonnosť týkajúcu sa uznesenia č. 62/2016 videli v tom, že podpredseda Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku nebol oprávnený na podanie takéhoto návrhu, keďže toto oprávnenie patrí len predsedovi akademického senátu fakulty. Vo vzťahu k uzneseniu č. 63/2016 videli nezákonnosť v tom, že návrh zmien Štatútu PF KU nebol predtým nikdy schválený Akademickým senátom PF KU. Zároveň žiadali o priznanie odkladného účinku žaloby.

2. Žalovaný sa k žalobe vyjadril podaním zo dňa 13. decembra 2016. Poukázal na to, že napadnuté uznesenia sú s poukazom na § 2, § 3 a § 7 Správneho súdneho poriadku vylúčené z preskúmavania v rámci správneho súdnictva. Akademický senát verejnej vysokej školy nie je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy. Má postavenie kontrolného orgánu vo vzťahu k činnosti rektora a je orgánom akademickej samosprávy v zmysle § 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o vysokých školách). Zákonodarca nezveril akademickému senátu kompetenciu rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach tretích osôb v oblasti verejnej správy takým spôsobom, aby takýmto rozhodnutím mohla byť fyzická alebo právnická osoba ukrátená na svojich právach. Napadnuté rozhodnutia nemajú povahu individuálnych správnych aktov. Neobstojí pritom odvolávanie sa na čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, pretože nielen Zákon o vysokých školách, ale akýkoľvek zákon môže vylúčiť rozhodnutie orgánu verejnej správy zo súdneho prieskumu v správnom súdnictve, pričom v tomto konkrétnom prípade vylučuje súdny prieskum napadnutých uznesení v správnom súdnictve § 7 písm. b) SSP. Navrhol preto, aby súd žalobu odmietol. Pokiaľ by súd neodmietol žalobu, potom namietal nedostatok pasívnej vecnej legitimácie žalovaného Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pokiaľ žalobca namietal rozhodnutie orgánu verejnej správy, ktorým mal byť akademický senát, potom mala byť správna žaloba smerovaná voči tomuto orgánu, a nie voči žalovanému, ktorý takýmto orgánom nie je. Čo sa týka merita veci, uviedol, že napadnuté uznesenia sú zákonné a vecne správne, k čomu sa podrobne vyjadril. V prípade, ak by súd nevydal procesné rozhodnutie, ktoré navrhuje, potom žiadal, aby súd podanú žalobu v celom rozsahu zamietol.

3. Krajský súd v Žiline po doručení vyjadrenia žalovaného k žalobe skúmal splnenie procesných podmienok podľa § 97 z.č. 162/2015 Z.z. (Správny súdny poriadok, SSP), ktoré musia byť splnené v každom štádiu súdneho konania pred správnym súdom. Zistil pritom nedostatok podmienky konania v zmysle § § 7 písm. b SSP v spojení s § 98 ods. 1 písm. g) SSP. Keďže rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania pre nedostatok podmienky konania, v zmysle § 106 ods. 1 SSP, prvá časť 1. vety po vykonaní prvotných úkonov podľa § 105 ods. 2 SSP nevyžadoval od žalobcu vyjadrenie k vyjadreniu žalobe (§ 106 ods. 1 SSP), pričom vyjadrenie žalovaného k žalobe mu riadne doručil.

4. Krajský súd po oboznámení sa s napadnutými rozhodnutiami konštatuje, že v konaní existuje nedostatok, ktorý vedie k odmietnutiu žaloby podľa § 98 ods. 1 písm. g) SSP. 5. Podľa § 7 písm. b) SSP správne súdy nepreskúmavajú správne akty orgánov verejnej správy, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby, najmä rozhodnutia a opatrenia organizačnej povahy a rozhodnutia a opatrenia upravujúce vnútorné pomery orgánu, ktorý ich vydal, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 98 ods. 1 písm. g) SSP správny súd uznesením odmietne žalobu, ak je neprípustná.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú: akademický senát verejnej vysokej školy.

Podľa § 9 ods. 1 písm. b) citovaného zákona akademický senát verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) a i) až k) a ak tak ustanovuje štatút verejnej vysokej školy vnútorné predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. l), na návrh predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. f) a g) a na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), § 33 ods. 3 písm. a) a § 34 ods. 1.

Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov verejná vysoká škola vydáva tieto vnútorné predpisy: štatút verejnej vysokej školy.

Podľa § 15 ods. 1 písm. f) citovaného zákona verejná vysoká škola vydáva tieto vnútorné predpisy: zásady volieb do akademického senátu verejnej vysokej školy.

6. Pri skúmaní právomocí správny orgán postupuje tak, že na základe obsahu žaloby vylúči, že nejde o žiadnu vec uvedenú v § 7 SSP. Uvedené ustanovenie vymedzuje negatívne procesné podmienky týkajúce sa predmetu prieskumu. Skúmanie procesných podmienok vykonáva z úradnej povinnosti. Správny súd nepreskúmava okrem iného správne akty, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzickej alebo právnickej osoby, najmä rozhodnutia upravujúce vnútorné pomery orgánu, ktorý ich vydal. Orgány verejnej správy spravidla upravujú svoje vnútorné pomery a pomery svojich členov organizačnými poriadkami, ktoré nemajú charakter rozhodnutia o individuálnom práve jednotlivca. 7. V danom prípade sú predmetom súdneho prieskumu uznesenia akademického senátu, ktorými Akademický senát Katolíckej univerzity schválil zmeny v Štatúte Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity a zásady volieb do akademického senátu tej istej fakulty a vyhlásil termín volieb na konkrétny deň.

8. Akademický senát verejnej vysokej školy je orgánom akademickej samosprávy verejnej vysokej školy. Akademický senát v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) citovaného zákona schvaľuje vnútorné predpisy verejnej vysokej školy špecifikované v tomto ustanovení. Ktoré konkrétne predpisy sú vnútorné predpisy, stanovuje § 15 ods. 1 citovaného zákona.

9. Medzi vnútorné predpisy verejnej vysokej školy patrí v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) Zákona o vysokých školách štatút verejnej vysokej školy a v zmysle § 15 ods. 1 písm. f) citovaného zákona zásady volieb do akademického senátu verejnej vysokej školy. Napadnuté rozhodnutia v obidvoch prípadoch boli vydané akademickým senátom, ktorý v rámci jeho kompetencie rozhodoval o vnútorných predpisoch verejnej vysokej školy, t. j. o štatúte vysokej školy (zmena štatútu pedagogickej fakulty) a o zásadách volieb do akademického senátu (zásady volieb do akademického senátu pedagogickej fakulty). Napadnuté správne akty akademického senátu žalovaného teda upravili vnútorné pomery žalovaného, konkrétne jeho pedagogickej fakulty, a to zmenou jeho štatútu a prijatím zásad volieb do akademického senátu, ktoré obidva predpisy, t. j. aj štatút aj zásady volieb sú konkrétne citované v § 15 Zákona o vysokých školách ako vnútorné predpisy. Je teda nepochybné, že prijatými uzneseniami došlo k úprave vnútorných pomerov orgánu, ktorý ich vydal, t.j. Katolíckej univerzity. Takéto správne akty orgánov verejnej správy však nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby. Preto pokiaľ ide o takéto správne akty orgánu verejnej správy, tieto sa podľa § 7 písm. b) SSP nepreskúmavajú.

10. Čo sa týka časti napadnutého uznesenia č. 63/2016 zo dňa 26.09.2016 o vyhlásení volieb na deň 26.10.2016, uvedené uznesenie je uznesením organizačnej povahy, keďže sa ním stanovil len (bez ďalšieho) konkrétny termín konania volieb do akademického senátu PF KU. Jedná sa rozhodnutie, ktoré sa taktiež súdom nepreskúmava podľa § 7 písm. b) SSP.

11. S existenciou neodstrániteľného nedostatku procesnej podmienky zákon primárne spája odmietnutie žaloby podľa § 98 ods. 1 SSP. Pokiaľ zistí, že žaloba je neprípustná z dôvodu zistenia nedostatku právomoci správneho súdu vo vzťahu k predmetu prieskumu, t. j. pokiaľ ide o také rozhodnutie, ktoré súdy nepreskúmavajú v zmysle § 7 SSP, takýto nedostatok podmienky nie je odstrániteľný a správny súd žalobu odmietne. V takom prípade už súd žalobu nepreskúmava meritórne.

12. V danom prípade bol takýto nedostatok podmienky zistený, keď žalobca žiadal prieskum správneho aktu orgánu verejnej správy, ktorý rozhodoval o vnútorných pomeroch tohto orgánu, keď menil vnútorné predpisy tohto orgánu, a to konkrétne štatút a zásady volieb do akademického senátu a o opatrení organizačnej povahy (nariadenie termínu volieb). Pritom tieto správne akty nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach konkrétnych fyzických osôb a právnických osôb. Preto správny súd žalobu ako neprípustnú podľa § 98 ods. 1 písm. g) SSP odmietol.

14. O náhrade trov konania správny súd rozhodol podľa § 170 písm. a) SSP, podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak žaloba bola odmietnutá.

Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná kasačná sťažnosť, ak to zákon pripúšťa (§ 439, § 440 SSP) v lehote 1 mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu, ktorá sa podáva na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť a) označenie napadnutého rozhodnutia, b) údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, c) opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (ďalej len "sťažnostné body"), d) návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).

Sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Tieto povinnosti neplatia, ak a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d), c) je žalovaným Centrum právnej pomoci.

V Žiline, dňa 06. marca 2017

JUDr. Jana Martinčeková predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: Miriama Talapková