KSZA/2To/93/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 2To/93/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5912010547 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Urbanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5912010547.1Uznesenie Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Urbanovej a sudkýň JUDr. Evy Kyselovej a JUDr. Dany Wänkeovej, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 30. októbra 2013 v Žiline, o odvolaní obžalovaného P. W. proti rozsudku Okresného súdu Ružomberok, sp.zn. 1T/117/2012 zo dňa 29.4.2013, takto

rozhodol:

Podľa § 316 ods. 1 Tr. por. odvolanie obžalovaného P. W. z a m i e t a , pretože bolo podané oneskorene.

odôvodnenie:

Napadnutým rozhodnutím bol obžalovaný P. W. uznaný vinným z pokračovacieho prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. na tom skutkovom základe ako je uvedené vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia. Za toto konanie mu bol podľa § 212 ods. 3 Tr. zák. za použitia § 38 ods. 2, 4 Tr. zák., § 37 písm. m) Tr. zák. uložený trest odňatia slobody vo výmere 20 mesiacov s tým, že na výkon trestu odňatia slobody bol podľa § 48 ods. 2 písm. b) Tr. zák. zaradený do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Tým istým rozsudkom bola jemu, i odsúdenému F. C. uložená povinnosť podľa § 287 ods. 1 Tr. por. nahradiť spoločne a nerozdielne škodu poškodeným tak, ako je uvedené vo výroku dotknutého rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal P. W. dňa 22.9.2013 (č.l. 216) odvolanie proti výroku o treste.

Krajský súd skôr než si začal plniť svoju preskúmavaciu povinnosť podľa § 317 Tr. por. zisťoval, či odvolanie bolo podané včas a oprávnenou osobou.

Podľa § 309 ods. 1 Tr. por. odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od jeho oznámenia. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.

Z obsahu predloženej veci je zistiteľné, že dotknutý rozsudok bol vyhlásený na hlavnom pojednávaní dňa 29.4.2013 v neprítomnosti obžalovaného.

Rovnako zo spisu je zistiteľné, že obžalovaný P. W. má trvalé bydlisko v obci O. č. 119 a túto adresu uviedol ako adresu, na ktorú žiadal doručovať všetky písomností. Inú adresu na doručovanie písomností neuviedol.

Podľa § 66 ods. 3 Tr. por. ak nebol adresát zásielky, ktorú treba doručiť do vlastných rúk zastihnutý na adrese, ktorú na tieto účely uviedol, zásielka sa uloží u orgánu, ktorý zásielku doručuje a adresát sa vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v určitý deň a hodinu. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží sa písomnosť na pošte alebo orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom upovedomí, kde a kedy si môže zásielku vyzdvihnúť. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne do 3 pracovných dní od uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Toto neplatí, ak ide o doručenie trestného rozkazu.

Vyššie citované zákonné ustanovenie upravuje tzv. fikciu doručenia, majúcu za následok, že za splnenia tam uvedených zákonných podmienok, považuje sa tretí pracovný deň od uloženia zásielky, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk za deň doručenia, a to aj vtedy, ak sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Od tohto dňa plynú lehoty bez zreteľa na to, kedy dôjde k faktickému prevzatiu zásielky adresátom. Faktické prevzatie zásielky už nemá vplyv na plynutie lehôt.

Preskúmaním obsahu predloženého spisu krajský súd zistil, že písomne vyhotovený rozsudok bol obžalovanému P. W. doručený s výzvou na opakované doručenie dňa 14.6.2013 a to na adresu, ktorú obžalovaný uviedol. Ďalší pokus o doručenie zásielky bol uskutočnený dňa 17.6.2013. Oba pokusy o doručenie zásielky do vlastných rúk boli neúspešné. V tento deň, t.j. 17.6.2013 bola zásielka uložená na pošte (č.l. 195). V zmysle § 66 ods. 3 Tr. por. rozsudok okresného súdu sa považoval za doručený dňom 20.6.2013. Od uvedeného dňa začala obžalovanému plynúť 15-dňová lehota na podanie odvolania a posledným dňom, kedy mohol obžalovaný právne účinne podať odvolanie bol deň 8.7. 2013.

Z obsahu spisu je tiež zistiteľné, že Okresný súd Ružomberok uznesením 1T/117/2012, vydaným dňa 26.7.2013, postupom podľa § 174 ods. 1 Tr. por. opravil pisársku chybu spočívajúcu v neúplnom zachytení výrokovej časti rozsudku u obžalovaného F. C. (č.l. 199-201).

Podľa § 175 Tr. por. ak sa oprava vyhovenia rozsudku alebo oprava rovnopisu rozsudku podstatne dotkla obsahu niektorého z výrokov rozsudku, plynie prokurátorovi a osobe priamo dotknutej opraveným výrokom lehota na odvolanie od doručenia rovnopisu uznesenia o oprave a ak bola proti uzneseniu o oprave podaná sťažnosť od doručenia rozhodnutia o sťažnosti.

V zmysle citovaného právneho ustanovenia priamo dotknutou osobou vydaným uznesením Okresného súdu Ružomberok bol len obžalovaný F. C.. Opravné uznesenie sa obžalovaného P. W. netýkalo.

Žiada sa uviesť, že ďalší procesný postup konajúceho sudcu, keď dňa 2.9.2013 vydal príkaz na zatknutie P. W., a tiež keď dňa 22.9.2013 tento príkaz bol zrealizovaný a obžalovaný P. W. zatknutý, bol nesprávny. Obžalovanému P. W. bol dňa 22.9.2013 doručovaný rozsudok, ktorý mu už bol v zmysle § 66 ods. 3 Tr. por. doručený dňa 20.6.2013 uložením, a ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 8.7.2013. Teda odvolanie, ktoré podal obžalovaný P. W. dňa 22.9.2013 proti výroku o treste z rozsudku Okresného súdu Ružomberok 1T/117/2012 bolo podané po uplynutí 15-dňovej zákonnej lehoty.

Vzhľadom na vyššie uvedené krajský súd na podnet oneskorene podaného odvolania napadnutý rozsudok okresného súdu meritórne nepreskúmaval, ale odvolanie obžalovaného bez ďalšieho podľa § 316 ods. 1 Tr. por. zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.