KSZA/2To/57/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 2To/57/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5813010108 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Urbanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5813010108.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Urbanovej a sudkýň JUDr. Evy Kyselovej a JUDr. Dany Wänkeovej, na verejnom zasadnutí konanom dňa 9. júla 2014 v Žiline, o odvolaní obžalovaného K. G. proti rozsudku Okresného súdu Námestovo, sp.zn. 4T/35/2013 zo dňa 21.1.2014, takto

rozhodol:

Podľa § 321 ods. 1 písm. d), e), ods. 2 Tr. por. z r u š u j e rozsudok Okresného súdu Námestovo, sp.zn. 4T/35/2013 zo dňa 21.1.2014 v časti - vo výroku o treste.

Na základe § 322 ods. 3 Tr. por. pri nezmenenom výroku o vine obžalovaného K. G., nar. X.XX.XXXX v L. A., trvale bytom I. č. XXX,

odsudzuje:

Podľa § 216 ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. j), k), § 38 ods. 2, 3 Tr. zák. a § 56 ods. 2 Tr. zák. na peňažný trest vo výmere 2.000,- (dvetisíc) Eur.

Podľa § 57 ods. 3 Tr. zák. pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, obžalovanému u s t a n o v u j e náhradný trest odňatia slobody na 6 (šesť) mesiacov.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný K. G. uznaný vinným z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák. na tom skutkovom základe ako je uvedené vo výrokovej časti napadnutého rozsudku. Za tento prečin mu bol podľa § 216 ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. j) Tr. zák. a § 38 ods. 3 Tr. zák. uložený trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov s tým, že podľa § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zák. výkon tohto trestu mu bol podmienečne odložený a podľa § 50 ods. 1 Tr. zák. určená skúšobná doba na 15 mesiacov.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie obžalovaný, a to bezprostredne po jeho vyhlásení na hlavnom pojednávaní. Odvolanie podal proti všetkým výrokom rozsudku. Odvolanie prostredníctvom obhajkyne písomne odôvodnil a upresnil, že odvolanie podáva len proti výroku o treste. Trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 15 mesiacov, ktorý mu bol uložený rozsudkom okresného súdu považoval za neprimerane prísny. Prvostupňový súd v napadnutom rozsudku síce zohľadnil ako poľahčujúcu okolnosť skutočnosť, že nebol doposiaľ súdne trestaný, avšak nezohľadnil ďalšiu poľahčujúcu okolnosť a to, že poškodenému sa hneď na druhý deň za incident ospravedlnil, a spôsobenú škodu mu nahradil. Navrhol, aby odvolací súd nahradenie škody hodnotil ako poľahčujúcu okolnosť v zmysle § 36 písm. k) Tr. zák.. Žiadal, aby mu bol uložený peňažný trest. Pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti ako živnostník v stavebnej oblasti s príjmom do 800,- Eur mesačne. Jeho výdavky na vedenie živnosti a stravu predstavujú približne 350,- Eur mesačne. S poukazom na tieto jeho pomery je možné uložiť mu peňažný trest, ktorý v jeho prípade bude dostatočne spĺňať účel trestu. Uviedol, že vo výkone trestu odňatia nikdy nebol. Ponechanie podmienečného trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený prvostupňovým súdom, bude mať pre jeho rodinu negatívny vplyv. Navrhol, aby krajský súd zvážil možnosť uloženia mu iného trestu, a to trestu peňažného.

Príslušný prokurátor ani poškodený F. B., sa k písomne podanému odvolaniu obžalovaného nevyjadrili. Na verejne zasadnutie sa obžalovaný neustanovil. Svoju neúčasť ospravedlnil. Súhlasil a žiadal, aby sa verejne zasadnutie vykonalo v jeho neprítomnosti. Prostredníctvom obhajcu trval na dôvodoch podaného odvolania i na návrhu v ňom uvedenom. Prokurátor navrhol odvolanie obžalovaného zamietnuť.

Krajský súd na podklade podaného odvolania, po zistení, že v predmetnej veci niet zákonného dôvodu na postup podľa § 316 Tr. por., preskúmal podľa § 317 ods. 1 Tr. por. zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého výroku o treste, ako aj správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo. Pri preskúmaní prihliadal i na chyby, ktoré síce odvolaním neboli vytýkané, ale sú takej povahy, že by mohli byť dôvodom na podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por. Následne zistil, že odvolanie obžalovaného bolo podané v zákonom stanovenej lehote, oprávneným subjektom a je dôvodné.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že krajský súd po preskúmaní predloženého spisu zistil, že procesný postup, ktorý predchádzal dotknutému výroku o treste, bol vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ustanoveniam Trestného poriadku. Záver okresného súdu, že skutok uvedený vo výrokovej časti napadnutého rozsudku sa dňa 27.12.2012 stal, je trestným činom a zodpovedá právnej kvalifikácii prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák. zodpovedá stavu veci a zákonu. Rovnako je správny a zákonný záver prvostupňového súdu, že tento prečin spáchal obžalovaný K.D..

Krajský súd po preskúmaní napadnutého výroku o treste však zistil, že prvostupňový súd pri ukladaní trestu porušil ustanovenia Trestného zákona (§ 321 ods. 1 písm. d/ Tr. zák.), v dôsledku čoho obžalovanému K. G. uložil neprimeraný trest (§ 321 ods. 1 písm. e/ Tr. zák.). Potom odvolanie obžalovaného, podané proti výroku o treste, považoval krajský súd za dôvodné a opodstatnené. S odvolacími námietkami obžalovaného, ktoré prezentoval v odvolaní sa krajský súd bez výhrad stotožňuje, a tiež konštatuje, že prvostupňový súd pri ukladaní trestu nepostupoval v súlade so základnými zásadami ukladania trestov, a nesprávne vyhodnotil najmä účel trestu.

Krajský súd sa bez výhrad stotožňuje s odvolacími výhradami obžalovaného, ktoré prezentoval v odvolaní, pokiaľ prvostupňovému súdu vytýkal nezohľadnenie poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. k) Tr. zák. Poškodený F. B. už na hlavnom pojednávaní uviedol, že obžalovaný mu škodu v plnom rozsahu uhradil. Navyše v písomnom podaní zo dňa 3.2.2014, ktoré bolo doručené okresnému súdu dňa 10.2.2014, sa vyjadril, že nesúhlasí s trestným stíhaním obžalovaného. I keď takýto prejav poškodeného je z trestnoprávneho hľadiska irelevantný, vyplýva z neho, že poškodený považoval svoj nárok zo strany obžalovaného za uspokojený a vyrovnaný. Potom mal súd prvého stupňa túto skutočnosť vyhodnotiť ako poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. k) Tr. zák. Okrem tejto poľahčujúcej okolnosti obžalovanému poľahčovalo i to, že pred spáchaním skutku viedol riadny život. Táto skutočnosť bola objektívne preukázaná nielen z odpisu registra trestov, z ktorého je zistiteľné, že doposiaľ súdne trestaný nebol, ale vyplýva tiež z evidencie priestupkov, kde nemá žiaden záznam. U obžalovaného nebola zistená žiadna priťažujúca okolnosť. Za takejto situácie, keď prevažoval pomer poľahčujúcich okolností bolo potrebné aplikovať ustanovenie § 38 ods. 3 Tr. zák.

S odvolacími námietkami obžalovaného, že peňažný trest bude v jeho prípade dostatočne spĺňať účel trestu, sa krajský súd stotožňuje. Podmienky ukladania peňažného trestu, jeho výkonu, ako aj podmienky premeny tohto trestu na trest odňatia slobody upravuje ustanovenie § 56 Tr. zák. Podľa odseku 1 citovaného právneho ustanovenia peňažný trest je možné uložiť od 160,- Eur do 331.930,- Eur v prípade úmyselného trestného činu, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech. Podľa odseku 2 citovaného právneho ustanovenia, bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, súd môže uložiť peňažný trest, ak ho ukladá za prečin, a vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a možnosť nápravy páchateľa trest odňatia slobody neukladá. S poukazom na citované právne ustanovenie po zistení existencie poľahčujúcich okolností, po vyhodnotení ich závažnosti a vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a možnosť nápravy obžalovaného, krajský súd sa stotožnil s odvolaním obžalovaného a má za to, že účel trestu tak, ako má na mysli ustanovenie § 34 ods. 1 Tr. zák. bude v prípade obžalovaného naplnený skôr trestom peňažným ako trestom odňatia slobody. Obžalovaný nemá sklon k páchaniu trestnej činnosti. V tomto prípade ide skôr o mimoriadné vybočenie z rámca jeho riadneho spôsobu život, a preto nie je nutné pôsobiť na neho hrozbou výkonu trestu odňatia slobody. S poukazom na uvedené, krajský súd pochybenie prvostupňového súdu napravil vlastným rozhodnutím tak, že pri nezmenenom skutkovom a právnom stave, postupom podľa § 321 ods. 1 písm. d), e), ods. 2 Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok okresného súdu vo výroku o treste a obžalovanému uložil peňažný trest vo výmere 2.000,- Eur, eventuálne v prípade jeho úmyselného zmarenia, ustanovil mu náhradný trest odňatia slobody na 6 mesiacov. Takto uložený trest v dostatočnej miere spĺňa svoj účel tak z hľadiska prevýchovy obžalovaného, ako i z hľadiska generálnej prevencie.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.