KSZA/25Sd/29/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 25Sd/29/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5016200142 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Nora Tomková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5016200142.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní vedenom pred samosudkyňou Mgr. Norou Tomkovou, v právnej veci navrhovateľa: Q. N., nar. XX.XX.XXXX, r. č.: XXXXXX/XXX, bytom Z., M. XXXX/X/X, právne zastúpeného JUDr. Danielou Harkabusovou, PhD., advokátkou so sídlom v Z., B. S. XXXXX/XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, o starobný dôchodok, takto

rozhodol:

Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11. novembra 2015, v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04. apríla 2016 p o t v r d z u j e .

Navrhovateľovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11. novembra 2015 podľa § 21 Zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a podľa § 259 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení v znení zák. č. 721/2004 Z.z. priznala navrhovateľovi od 16.09.2012 starobný dôchodok v sume 327,40 € mesačne, ktorý sa v zmysle § 55 Zákona o sociálnom zabezpečení nevypláca a dňom 16.09.2012 nárok naň zaniká.

Proti rozhodnutiu odporkyne podal navrhovateľ včas opravný prostriedok, v ktorom namietal, že odporkyňa v zmysle § 209 a nasl. Zákona o sociálnom poistení nevychádzal zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci, t.j. pri vymeraní starobného dôchodku a určení jeho výšky sa nezaoberala s obdobím dôchodkového poistenia získaného v Českej republike.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku uviedla, že navrhovateľovi bol právoplatným rozhodnutím odporkyne zo dňa 21. októbra 1991, v spojení so zmenovým rozhodnutím zo dňa 07. februára 1992 priznaný invalidný úrazový dôchodok v sume 3.800,- Kčs mesačne. Podľa § 55 Zákona o sociálnom zabezpečený v znení neskorších predpisov, ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ktorý sa podľa § 263 ods. 9 Zákona o sociálnom poistení v znení zák. č. 721/2004 Z.z, považuje za starobný dôchodok, vypláca sa iba jeden dôchodok, a to vyšší (najvyšší). Pretože suma invalidného dôchodku je vyššia, vypláca sa naďalej invalidný dôchodok a nárok na starobný dôchodok dňom 16. septembra 2012 zaniká. Zároveň odporkyňa poukázala na rozhodnutie Českej správy sociálneho zabezpečenia zo dňa 23. marca 2016, ktorým bola navrhovateľovi žiadosť o starobný dôchodok zamietnutá z dôvodu, že v zmysle čl. 57 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 nie je možné priznať dávku, keďže jeho obdobie dôchodkového poistenia získané podľa českých právnych predpisov nedosahuje jeden rok. Vzhľadom na uvedený skutkový a právny stav žiadala odporkyňa, aby súd napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 11. novembra 2015, v spojení so zmenovým rozhodnutím zo dňa 04. apríla 2016 potvrdil ako vecne správne.

Právna zástupkyňa navrhovateľa na pojednávaní sa plnom rozsahu pridržiavala písomne podaného opravného prostriedku. Uviedla, že navrhovateľ sa cíti ukrivdený výpočtom starobného dôchodku odporkyňou, a to z dôvodu, že z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, alebo je nejasne preskúmateľné, ktoré obdobia boli započítané na výpočet starobného dôchodku. Z tohto dôvodu považuje odôvodnenie napadnutého rozhodnutia za nepresvedčivé.

Zástupkyňa odporkyne uviedla, že pokiaľ sa týka obdobia dôchodkového poistenia, prílohou rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku bol aj osobný list dôchodkového zabezpečenia, v ktorom sú započítané všetky roky, ktoré má navrhovateľ odpracované, všetky roky do priznania invalidného dôchodku mu boli započítané v Slovenskej republike, čiže aj doby, ktoré mal získané v Českej republike, keďže za jedno obdobie sa nemôže priznať dôchodok aj v Čechách, aj na Slovensku, Slováci započítali všetky obdobia. V plnom rozsahu sa pridržiavala písomného vyjadrenia odporkyne zo dňa 20. apríla 2016 a navrhla súdu napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Krajský súd v súlade s ust. § 250l - § 250s O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, oboznámil sa s administratívnym spisom, ako aj s ostatným spisovým materiálom a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Navrhovateľ dôchodkový vek dovŕšil v zmysle § 21 písm. c) Zákona o sociálnom zabezpečení dovŕšením 55. rokov, t.j. dňa 26.07.2000. Vzhľadom k tomu, že podmienky nároku na starobný dôchodok navrhovateľ splnil dňom 26.07.2000 ( a to od 16.11.1991 do 31.12.2003 bol poberateľom invalidného dôchodku), suma starobného dôchodku bola navrhovateľovi stanovená podľa predpisov účinných do 31.12.2003.

Pre určenie sumy starobného dôchodku bola navrhovateľovi zhodnotená celá preukázaná doba zamestnania (obdobie dôchodkového poistenia) a hrubé zárobky (vymeriavacie základy) a náhradné doby v rozhodujúcom období do dátumu vzniku nároku na starobný dôchodok, t.j. pre nárok a výšku starobného dôchodku mu bola zhodnotená aj doba zamestnania získaná v Českej republike, a to od 08. júna 1967 do 31. mája 1967, od 01. decembra 1969 do 06. januára 1970 a od 15. januára 1970 do 16. júna 1989. Starobný dôchodok bol vymeraný z I. pracovnej kategórie. Bol vypočítaný z priemerného mesačného zárobku (PMZ) za roky 1979, 1980 1981, 1982, 1987, ktorý po úprave pre výpočet dôchodku podľa § 293k Zákona o sociálnom poistení v znení zák. č. 310/2006 Z.z. je 131,50 €. Celková započítaná doba zamestnania je 40 rokov, pre výšku dôchodku je rozhodujúcich 36 rokov, z toho vo zvlášť zvýhodnenej pracovnej kategórii 16 rokov. Dôchodok ku dňu vzniku nároku je 92% PMZ, t.j. 121,- €. Takto určená suma sa zvyšuje podľa § 2 zák. č. 306/2002 Z.z. o 112,1% mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má navrhovateľ nárok ku dňu priznania dôchodku, t.j. o 135,70 €, a o pevnú sumu 42,20 € mesačne, úhrnom 298,90 € a podľa § 1 zák. č. 222/2003 Z.z. o 6% mesačnej sumy dôchodku, t.j. o 18,- € mesačne, úhrnom 316,90 € mesačne. Podľa § 82 Zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov za rok 2012 sa starobný dôchodok zvyšuje o 10,50 €, na sumu 327,40 € mesačne.

Navrhovateľovi bol právoplatným rozhodnutím č. 450 726 7990 zo dňa 21. októbra 1991, v spojení so zmenovým rozhodnutím zo dňa 07. februára 1992 priznaný invalidný úrazový dôchodok podľa § 29 a § 98 Zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov v sume 3.800,- Kčs mesačne.

Podľa § 55 Zákona o sociálnom zabezpečení, ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ktorý sa podľa § 263 ods. 9 Zákona o sociálnom poistení v znení zákonov č. 721/2004 Z.z. považuje za starobný dôchodok, vypláca sa iba jeden dôchodok, a to vyšší (najvyšší). Ku dňu 16.septembra 2012 je suma starobného dôchodku navrhovateľa 327,40 € mesačne a suma invalidného dôchodku je 491,10 € mesačne. Pretože suma invalidného dôchodku je vyššia, vypláca sa naďalej invalidný dôchodok a nárok na starobný dôchodok dňom 16.septembra 2012 zaniká.

Na margo súd poznamenáva, že Česká správa sociálneho zabezpečenia vydala rozhodnutie č. XXX XXX XXXX - XXX dňa 23.marca 2016, ktorým navrhovateľovi zamietla žiadosť o starobný dôchodok z dôvodu, že v zmysle čl. 57 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 nie je možné priznať dávku, keďže jeho obdobie dôchodkového poistenia získané podľa českých právnych predpisov nedosahuje jeden rok.

V priebehu konania vydala odporkyňa rozhodnutie č. XXX XXX XXXX 0 dňa 04.apríla 2016, ktorým podľa § 21 Zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a podľa § 259 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení v znení zák. č. 721/2004 Z.z. priznal navrhovateľovi od 16.septembra 2012 starobný dôchodok v sume 327,40 € mesačne, ktorý sa v zmysle § 55 Zákona o sociálnom zabezpečení nevypláca a dňom 16.septembra 2012 nárok naň zaniká. V uvedenej sume je zahrnutá úprava podľa zák. č. 306/2002 Z.z. o zvyšovaní dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia v znení zák. č. 639/2002 Z.z., zvýšenie podľa zák. č. 222/2003 Z.z. a § 82 Zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Týmto rozhodnutím odporkyňa zmenila napadnuté rozhodnutie zo dňa 11.novembra 2015.

Na základe vyššie uvedeného dospel súd k záveru, že rozhodnutia odporkyne zo dňa 11.novembra 2015 a zmenové rozhodnutie zo dňa 04.apríla 2016 sú vydané v súlade so zákonom, o zákonnosti postupu odporkyne nemal pochybnosti, preto napadnuté rozhodnutia ako zákonné potvrdil v súlade s ust. § 250.q ods. 2 O.s.p..

Odporkyňa v tomto konaní nemá nárok na náhradu trov a podľa výsledku konania navrhovateľovi právo na náhradu trov nevzniklo, preto súd o trovách konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (navrhovateľovi náhradu trov konania nepriznáva) v súlade s ust. § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Krajského súdu v Žiline na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, písomne v troch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O.s.p. (t. j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný - každý rovnopis vlastnou rukou, pri právnických osobách opatrený podpisom osoby oprávnenej konať za subjekt, ako aj odtlačkom pečiatky a datované), tiež uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým že, a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 205a ods. 1 O.s.p. skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak a) sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu, b) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, c) odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, d) ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa. Ustanovenie § 205a ods. 1 O.s.p. sa nepoužije v konaniach podľa § 120 ods. 2. Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie ( § 205 ods. 3 O.s.p.).

Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.