KSZA/25Sa/92/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 25Sa/92/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5016200938 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Nora Tomková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5016200938.1Uznesenie Krajský súd v Žiline - správny súd, v právnej veci žalobcu: T. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XXX, XXX XX F., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Žilina, so sídlom 010 01 Žilina, J. M. Hurbana 16, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. ZA/2016/7042/3-VRA zo dňa 24.06.2016, takto

rozhodol:

Žalobu o d m i e t a .

Účastníkom konania náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Podaním doručeným Okresnému súdu v Žiline dňa 30. novembra 2016 podal žalobca sťažnosť na postup a rozhodnutie UPSRV, oddelenie posudkových činností Žilina. Žalobný návrh smeruje voči rozhodnutiu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Žilina č. ZA/2016/7042/3-VRA zo dňa 24.06.2016, ktorým v súlade so zákonom č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdilo rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina č. 2016/165435/Hd, č. spisu ZA1/ OPPnKTZPaPČ/SOC/2016/66899 zo dňa 16.05.2016, ktorým nevyhovel žiadosti žalobcu o vyhotovenie parkovacieho preukazu.

2. Podľa § 181 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len SSP) fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

3. Súd mal preukázané, že rozhodnutie žalovaného, ktoré žalobca napadol správnou žalobou, prevzal osobne dňa 4. júla 2016. Zákonom stanovená lehota na podanie správnej žaloby mu uplynula dňa 5. septembra 2016.

4. Podľa § 98 ods. 1 písm. d) SSP správny súd uznesením odmietne žalobu, ak bola podaná oneskorene.

5. Vzhľadom na vyššie uvedené musí správny súd konštatovať, že žaloba žalobcu bola podaná oneskorene, preto ju uznesením odmietol v súlade s ust. § 98 ods. 1 písm. d) SSP.

6. O trovách konania súd rozhodol v súlade s ust. § 167 SSP a účastníkom konania (žalobcovi a žalovanému) náhradu trov konania v tomto procesnom rozhodnutí nepriznal s poukazom na ust. § 164 SSP. Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná kasačná sťažnosť, ak to zákon pripúšťa ( § 439, 440 SSP) v lehote 1 mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu, ktorá sa podáva na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.