KSZA/25Sa/62/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 25Sa/62/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5016200767 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Nora Tomková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5016200767.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou Mgr. Norou Tomkovou, v právnej veci navrhovateľky: T. M., nar. XX.XX.XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, bytom O. A. P., T. F. XXX/XX, právne zast. JUDr. Alžbetou Skočdopolovou, advokátkou, so sídlom v N., Y. H. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X - I. a II. obidve zo dňa 29.03.2016, takto

rozhodol:

Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X - I. a rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X - II. obidve zo dňa 29. marca 2016 súd podľa § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. z r u š u j e a v e c v r a c i a odporkyni na ďalšie konanie.

Odporkyňa j e p o v i n n á nahradiť navrhovateľke trovy konania vo výške 546,67 €, a to na účet jej právnej zástupkyne JUDr. Alžbety Skočdopolovej, na bankový účet č. SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

odôvodnenie:

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X - I. zo dňa 29. marca 2016 podľa § 112 ods. 3 a 6 Zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 529/2006 Z.z. a podľa § 37 Zákona o sociálnom zabezpečení od 18. mája 2016 znížila navrhovateľke čiastočne invalidný dôchodok na sumu 185,40 € mesačne. Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X - II. zo dňa 29. marca 2016 podľa § 70 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení rozhodla, že navrhovateľke od 3. júla 2015 vznikol nárok na výplatu invalidného dôchodku v sume 137,40 € mesačne, podľa § 263a ods. 5 Zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 529/2006 Z.z. sa jej naďalej vypláca invalidný dôchodok v sume 184,40 € mesačne a nárok na invalidný dôchodok v nižšej sume 137,40 € mesačne zaniká a podľa § 82 Zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 283/2015 Z.z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016, jej bol od 1. januára 2016 zvýšený invalidný dôchodok na sumu 185,40 € mesačne.

Proti rozhodnutiam odporkyne podala navrhovateľka včas opravný prostriedok, v ktorom poukázala na svoj nepriaznivý zdravotný stav a žiadala, aby jej odporkyňa opätovne vyplácala sumu 315,- € ako invalidný dôchodok a nie zníženú sumu 185,40 € mesačne.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku uviedla, že navrhovateľke bol rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 5. februára 2007 podľa § 33 ods. 2 Zákona o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 235/1992 Zb. a podľa § 259 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z.z. priznaný od 18. októbra 2006 invalidný dôchodok v sume 6.801,- Sk mesačne, v uvedenej sume bola zahrnutá úprava podľa zákona č. 306/2002 Z.z. v znení zákona č. 639/2002 Z.z. a zvýšenie podľa zákona č. 222/2003 Z.z. a podľa § 82 ods. 2 Zákona o sociálnom poistení. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia odporkyne, pobočka Čadca zo dňa 10. marca 2016, ktorý bol vypracovaný na základe vykonanej kontrolnej lekárskej prehliadky, je navrhovateľka čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b) Zákona o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 194/1994 Z.z. a zákona č. 107/1999 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je schopná vykonávať doterajšie alebo iné sústavné zamestnanie len za osobitne uľahčených pracovných podmienok; navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou od 18. októbra 2006. Navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou od 3. júla 2015. V uvedenom posudku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou napadnutého rozhodnutia, posudkový lekár sociálneho poistenia odborne posúdil a vyhodnotil zdravotný stav navrhovateľky a zistené zdravotné postihnutie zaradil podľa Prílohy č. 4 k Zákonu o sociálnom poistení do príslušnej kapitoly. Na základe podaného opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia odporkyne, pobočky Čadca dňa 25. novembra 2016 a posudkovým lekárom sociálneho poistenia odporkyne, ústredie so sídlom v Žiline dňa 13. januára 2017. Posudkoví lekári zotrvali na pôvodnom posudku, pričom z posudku posudkového lekára sociálneho poistenia odporkyne, ústredie zo dňa 13. januára 2017 vyplýva, že navrhovateľka je čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov od 18 rokov veku, t.j. od 30. apríla 2003, od 18. októbra 2006 je invalidná podľa § 71 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a od 3. júla 2015 je naďalej invalidná podľa § 71 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Odporkyňa pri opätovnom posudzovaní nároku na invalidný dôchodok na základe vypracovaného posudku posudkového lekára sociálneho poistenia odporkyne, pobočka Čadca zo dňa 10. marca 2016 zistila, že navrhovateľke bol priznaný invalidný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 235/1992 Zb. a nie čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb., t.j. navrhovateľke bol invalidný dôchodok priznaný vo vyššej sume ako patril - od 18. októbra 2006 navrhovateľke patril čiastočný invalidný dôchodok. Preto odporkyňa v súlade s § 112 ods. 3 a 6 Zákona o sociálnom poistení rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X - I. zo dňa 29. marca 2016 rozhodla o znížení čiastočného invalidného dôchodku od 18. mája 2016. Zároveň odporkyňa určila sumu invalidného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a aj podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a v súlade s ust. § 263a ods. 5 Zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 529/2006 Z.z., a to rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X - II. zo dňa 29. marca 2016, kedy rozhodla, že navrhovateľke sa naďalej vypláca invalidný dôchodok v sume 184,40 €, tzn. vypláca sa jej dôchodok, ktorý je vyšší.

Odporkyňa oznámením zo dňa 3. júna 2016 informovala navrhovateľku o skutočnosti, že od 30. apríla 2003 nie je invalidná, ale je čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b) Zákona o sociálnom zabezpečení a o zistení, že v tejto súvislosti bol invalidný dôchodok vyplácaný vo vyššej sume a došlo tak k vzniku preplatku na dôchodkovej dávky v sume 13.632,58 €. V závere predmetného oznámenia bola navrhovateľka požiadaná o oznámenie, či je ochotná vrátiť naviac vyplatenú sumu, ktorá jej bola poskytnutá neprávom. Nejde o rozhodnutie o uložení povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú sumu dôchodkovej dávky podľa § 236 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z.. Vzhľadom na uvedené skutkové a právne dôvody žiadala, aby súd napadnuté rozhodnutie označené ako I. a II. obidve zo dňa 29. marca 2016 potvrdil ako vecne správne.

Právna zástupkyňa navrhovateľky na pojednávaní poukázala na to, že vo všetkých podaniach a rozhodnutiach odporkyne je neúplná adresa navrhovateľky. Navrhovateľka podľa občianskeho preukazu má adresu 602/13, ale v podaniach odporkyňou je uvádzaná adresa 602/16. Pokiaľ ide o napadnuté rozhodnutia odporkyne poukázala na to, že z nich nie je zrejmé, v čom spočíva zmena posúdenia zdravotného stavu invalidity, aby z neho vyplynulo zníženie invalidného dôchodku zo sumy 316,60 € na 185,40 €. Do apríla 2016 bola navrhovateľke vyplácaná suma invalidného dôchodku vo výške 316,60 €, od mája 2016 je jej vyplácaná suma 185,40 €. Pokiaľ ide o napadnuté rozhodnutia, tak je toho názoru, že zmenové rozhodnutia o znížení sumy invalidného dôchodku nespĺňajú zákonné požiadavky na obsah rozhodnutia. Znížením sumy invalidného dôchodku zo sumy 316,60 € sa vážne zasiahlo do práv navrhovateľky, teda odporkyňa mala uviesť, v čom spočíva zmena v skutočnostiach rozhodujúcich pre zníženie nároku na výplatu dávky, v čom spočívalo zlepšenie alebo zmena zdravotného stavu navrhovateľky, ako sa zmenila miera poklesu schopnosti navrhovateľky vykonávať zárobkovú činnosť. Odôvodnenie ako dôležitá súčasť rozhodnutia plní niekoľko funkcií. Má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a zákonnosti jeho rozhodnutia, čím sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania, ktorým je posilňovanie dôvery občanov v správnosť rozhodovania. Navrhovateľka nerozumela, do dnešného dňa ani nerozumie napadnutým rozhodnutiam, preto navrhuje zrušiť napadnuté rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. z dôvodu, že sú nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov.

Navrhovateľka na pojednávaní trvala na vyjadreniach svojej právnej zástupkyne.

Zástupkyňa odporkyne poukázala na lekársku správu vypracovanú druhostupňovým posudkovým lekárom zo dňa 13. januára 2017 a písomné vyjadrenia k veci zo dňa 10.11.2016 a 06.02.2017, v ktorých uvádza, že invalidný dôchodok navrhovateľke bol vyplácaný vo vyššej sume a došlo tak vzniku preplatku na dôchodkovej dávky. Z tohto dôvodu navrhovateľke oznámili a požiadali ju o vrátenie preplatku na invalidnom dôchodku. Vzhľadom na uvedené skutkové a právne dôvody žiadala, aby súd napadnuté rozhodnutia odporkyne zo dňa 29. marca 2016 potvrdil ako vecne správne.

Krajský súd v súlade s ust. § 250l - § 250s O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutia odporkyne, oboznámil sa s obsahom spisu vrátane pripojeného administratívneho spisu týkajúceho sa navrhovateľky.

Navrhovateľka žiadosťou spísanou dňa 18. októbra 2006 požiadala odporkyňu o invalidný dôchodok, ktorý žiadala priznať od 18. októbra 2006.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia odporkyne, pobočka Čadca zo dňa 26. októbra 2006, ktorý bol vypracovaný na základe podanej žiadosti o invalidný dôchodok, je navrhovateľka invalidná podľa § 71 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení, pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou na účely § 70 ods. 2 Zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 439/2004 Z.z., miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 50 %, invalidita vznikla v dobe, keď bola nezaopatreným dieťaťom.

Právoplatným rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 5. februára 2007 bol navrhovateľke podľa § 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 235/1992 Zb. a podľa § 259 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z.z. priznaný invalidný dôchodok od 18. októbra 2006 v sume 6.801,- Sk mesačne.

Súd mal preukázané, že navrhovateľke bol do apríla 2016 vyplácaný invalidný dôchodok vo výške 316,60 € mesačne a od mája 2016 vo výške 185,40 € mesačne.

Súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s názorom právnej zástupkyne navrhovateľky, že napadnuté rozhodnutia odporkyne označené ako I. a II. obidve zo dňa 29. marca 2016 sú nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov, preto uvedené rozhodnutia odporkyne zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

Odôvodnenie napadnutých rozhodnutí ako dôležitá súčasť rozhodnutia správneho orgánu má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a zákonnosti jeho rozhodnutia, čím napĺňa jedno zo základných pravidiel konania, ktorým je posilňovanie dôvery občanov v správnosť rozhodovania. Napadnuté rozhodnutia odporkyne sú nezrozumiteľné a nejasné aj pre samotný súd, nakoľko z nich nevyplýva dôvod zníženia sumy invalidného dôchodku zo sumy 316,60 € na sumu 185,40 €. Nie je zrozumiteľné, v čom spočívala zmena v skutočnostiach rozhodujúcich pre zníženie nároku na výplatu dávky, zlepšenie alebo zmena zdravotného stavu navrhovateľky, zmena poklesu schopnosti navrhovateľky vykonávať zárobkovú činnosť. Tieto skutočnosti sú uvedené a vysvetlené len v písomnom vyjadrení odporkyne zo dňa 06.02.2017. Mali byť však súčasťou odôvodnenia napadnutých rozhodnutí zo dňa 29. marca 2016, nie dodatočne v písomnom vyjadrení. V ďalšom konaní odporkyňa odstráni uvedený nedostatok, vydá nové rozhodnutie o znížení sumy invalidného dôchodku navrhovateľky s poukazom na výsledok posúdenia jej zdravotného stavu a v súlade s dôvodmi, ktoré uviedla vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 06.02.2017. Odporkyňa je s poukazom na ust. § 250r O.s.p. právnym názorom súdu viazaná.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ust. § 250k ods. 1 vety prvej O.s.p. v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. a priznal úspešnej navrhovateľke náhradu trov konania vo výške 546,67 €. Náhrada trov konania pozostáva z: - 3 úkony právnej pomoci (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie vo veci samej, nahliadnutie do spisu dňa 21.11.2016), t.j. 3 x 66,- €, - 3 úkony právnej pomoci za rok 2017 (nahliadnutie do spisu 30.01.2017, podanie vo veci samej dňa 02.02.2017, účasť na pojednávaní dňa 16.02.2017), t.j. 3 x 68,- €, - režijný paušál za rok 2016 - 3 x 8,58 €, - režijný paušál za rok 2017 - 3 x 8,84 €, - náhrada vyhotovenia fotokópií dokladov zo spisu - 1,30 €, - 20 % DPH vo výške 91,11 €.

V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupku patrí odmena za jeden úkon právnej pomoci vo výške 1/13 výpočtového základu. Predmetom tohto konania bola dávková vec sociálneho poistenia (invalidný dôchodok), hodnota jedného úkonu právnej služby, ktorá prináleží advokátke navrhovateľky predstavuje 1/13 výpočtového základu za rok 2016 vo výške 66,- € a za rok 2017 vo výške 68,- €.

Odporkyňa je povinná nahradiť navrhovateľke trovy konania právneho zastúpenia v celkovej výške 546,67 € na účet jej právnej zástupkyne JUDr. Alžbety Skočdopolovej, advokátky, so sídlom v N. tak, ako je konkretizované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia v súlade s ust. § 149 ods. 1 O.s.p..

V predmetnom konaní súd postupoval v súlade s ust. § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. (teda podľa O.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné (§ 250s O.s.p.).