KSZA/24Sa/90/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 31.7.2017

Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 24Sa/90/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5016200927 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Jančárová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5016200927.2



Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Zuzanou Jančárovou, v právnej veci žalobcu: W. X., nar. XX.XX.XXXX, W., XXX XX B., adresa pre doručovanie: K. XX, XXX XX C. C., právne zast. advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, pobočka Martin, Námestie SNP 4, 036 25 Martin, o žalobe opomenutého účastníka, takto

rozhodol:

Žalovaný j e p o v i n n ý doručiť žalobcovi rozhodnutie žalovaného č. 700-2010079314-GC04/14 zo dňa 15.01.2014 do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

odôvodnenie:

1. Žalobou zo dňa 26.10.2016, doručenou Krajskému súdu v Žiline dňa 04.11.2016, doplnenou dňa 20.03.2017, domáhal sa žalobca voči Sociálnej poisťovni, pobočka Martin, aby bolo zrušené rozhodnutie žalovaného č. 700-2010079314-GC04/14 zo dňa 15.01.2014, ktoré nebolo žalobcovi doručené a vec bola vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Zároveň žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť doručiť rozhodnutie žalobcovi a odložiť jeho vykonateľnosť. V odôvodnení žaloby poukázal na skutočnosť, že predmetné rozhodnutie má byť právoplatné a vykonateľné a zároveň má byť aj podkladom pre exekúciu EX 2488/15 vedenú JUDr. Mariánom Jancom na základe poverenia vydaného Okresným súdom Martin č. 5506*135835 zo dňa 17.12.2015. V zmysle vedenej exekúcie boli zablokované všetky bankové účty žalobcu, taktiež vykonané zrážky zo mzdy, hoci do dnešného dňa nebolo rozhodnutie žalovaného žalobcovi riadne na ním uvedenú adresu doručené, napriek tomu, že žalobca oznámil 01.02.2011 žalovanému zmenu korešpondenčnej adresy, ako i zmenu miesta zdržiavania sa z adresy A. X/XX, XXX XX V. na adresu K. X, XXX XX V.. Výkonom práva titulom neexistujúceho exekučného titulu hrozí žalobcovi závažná ujma, ohrozujúca zabezpečenie riadneho plnenia životných a sociálnych potrieb, lebo exekútor dlhodobo blokuje bankové účty žalobcu. Keďže do dnešného dňa nebolo rozhodnutie žalovaného žalobcovi riadne na ním uvedenú adresu doručené, jedná sa o závažné procesné pochybenie. Žalobca sa k jeho obsahu nemohol vyjadriť, nemohol podať opravný prostriedok voči tomuto rozhodnutiu a ani vznášať a využívať iné procesné inštitúty ako dôsledok meritórneho rozhodnutia. Rozhodnutie vo veci je podľa § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. Správneho poriadku písomnosťou, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk. Jeho nedoručenie má zásadný vplyv na priebeh konania a znamená odňatie možnosti konať pred správnym orgánom, pričom rozhodnutie zasahuje do subjektívnych práv žalobcu práve povinnosťou plniť. Žalovaný nepostupoval zákonne, pri svojej činnosti hrubo porušil zákon, výsledkom čoho je hroziaca ujma v majetkovej sfére (pokuta a jej príslušenstvo) a nemožnosť naplnenia základných zásad správneho konania uvedených v § 3 ods. 1 a 2 Správneho poriadku. Navrhol, aby súd podľa § 179 SSP uložil žalovanému povinnosť bezodkladne doručiť žalobcovi uvedené rozhodnutie na adresu K. XX, XXX XX C. C. spôsobom podľa § 24 ods. 1 Správneho poriadku, odložil jeho vykonateľnosť a následne podľa § 191 ods. 1 písm. g) SSP zrušil rozhodnutie žalovaného č. 700-2010079314-GC04/14 zo dňa 15.01.2014, keďže došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia vo veci samej a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. 2. Sociálna poisťovňa, pobočka Martin (ako žalovaný označený v žalobe) sa k žalobe vyjadrila podaním zo dňa 03.04.2017, pričom uviedla, že žalobca ako samostatne zárobkovo činná osoba odviedol oneskorene poistné a príspevky, preto rozhodnutím č. 700-2010079314-GC04/14 zo dňa 15.01.2014 predpísala žalobcovi penále za obdobie január 2004 až december 2008 v sume 3 075,75 EUR. Rozhodnutie bolo žalobcovi zaslané dňa 24.04.2014 na adresu A. X/XX, XXX XX V.. Žalobca si zásielku neprevzal v odbernej lehote, rozhodnutie tak bolo doručené 05.05.2014 a právoplatnosť nadobudlo dňom 24.05.2014. V prihláške občana na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie zo dňa 31.10.2001 žalobca uviedol adresu trvalého pobytu A. X/XX, XXX XX V.. V registračnom liste FO - odhláška z povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby podanom 03.07.2009 neuviedol adresu trvalého pobytu ani korešpondenčnú adresu. V registračnom list FO - prihláška na dobrovoľné nemocenské poistenie zo dňa 07.10.2009 žalobca uviedol adresu trvalého pobytu A. X, XXX XX V.. Korešpondenčná adresa - K. X, XXX XX V. bola SP, pobočka Martin bola nahlásená registračným listom FO - zmena dobrovoľné nemocenské poistenie zo dňa 01.02.2011. V registračnom liste FO - odhláška z dobrovoľne nemocenského poistenia zo dňa 20.06.2011 žalobca uviedol adresu trvalého pobytu A. X, XXX XX V. a korešpondenčná adresa už nebola uvedená. Zamestnávateľ NOGRAFIA, a. s. zaslal do Sociálnej poisťovne, so sídlom v Bratislave, pobočka Martin registračný list FO - prihlášku (zamestnanec pravidelný príjem) dňa 04.02.2011, kde zamestnávateľ uviedol adresu trvalého pobytu A. X, XXX XX V., korešpondenčnú adresu neuviedol žiadnu. Následne tento zamestnávateľ zaslal 14.12.2011 a 31.10.2012 registračné listy FO - prerušenie (zamestnanec pravidelný príjem), kde neuviedol žiadne adresy. Až dňa 16.12.2015 zamestnávateľ NEOGRAFIA, a. s. zaslal registračný list FO - zmenu (zamestnanec pravidelný príjem), kde u žalobcu uviedol korešpondenčnú adresu K. XX, XXX XX C. C.. Na základe uvedeného bola na rozhodnutí na penále č. 700-201-0079314-GC04/14 zo dňa 15.01.2014 uvedená ako korešpondenčná adresa posledné žalobcom nahlásené adresy trvalého pobytu A. X, XXX XX V.. Adresa samostatne zárobkovo činnej osoby bola uvedená adresa bezdomovec V. z dôvodu, že v roku 2014 Sociálna poisťovňa naimportovala inicializačnú dávku, resp. zmenové súbory zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, kde mal nahlásenú adresu bydliska XXX XX V. a následne sa aktualizovali údaje v registri v informačnom systéme Jednotný výber poistného. Listové zásielky sa zo Slovenskej pošty vrátili do Sociálnej poisťovne, pobočka Martin s vyznačením ako neprevzaté v odbernej lehote a s dátumom uloženia 29.04.2014. Ďalej žalovaný poukázal na ust. § 141 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 41 ods. 2 písm. h) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a uviedol, že za účelom uspokojenia pohľadávky SP, pobočka Martin na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu, rozhodnutia na penále č. 700-2010079314-GC04/14 zo dňa 15.01.2014 podala návrh na vykonanie exekúcie. Žalobca sa o napadnutom rozhodnutí zo dňa 15.01.2014 dozvedel najneskôr už v prvom kvartály roku 2016, keď súdny exekútor JUDr. Marián Janec na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 5506*135836 zo dňa 17.12.2015 vydal upovedomenie o začatí exekúcie a exekúciu chcel v zmysle Exekučného poriadku vykonať aj zrážkami zo mzdy, keďže v tom čase bol žalobca zamestnaný u zamestnávateľa NEOGRAFIA, a.s.. Žalobu ako nedôvodnú žalovaný navrhol v celom rozsahu zamietnuť.

3. Podľa § 179 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP"), ak správnu žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy nebolo doručené, hoci sa s ním ako s účastníkom administratívneho konania malo konať (ďalej len "opomenutý účastník"), správny súd overí správnosť tohto tvrdenia a skutočnosť, či od vydania napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia neuplynuli viac ako tri roky, a ak sú tieto podmienky splnené, uznesením rozhodne, že orgán verejnej správy je povinný doručiť opomenutému účastníkovi vo veci vydané rozhodnutie alebo opatrenie.

4. Podľa § 179 ods. 3 SSP doručením uznesenia správneho súdu podľa odseku 1 orgánu verejnej správy sa zo zákona odkladajú účinky napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o riadnom opravnom prostriedku, ak osobitný predpis upravujúci konanie pred orgánom verejnej správy jeho podanie proti napadnutému rozhodnutiu alebo opatreniu pripúšťa. V takom prípade je opomenutý účastník oprávnený na podanie riadneho opravného prostriedku v lehote a za podmienok ustanovených osobitným predpisom a orgán verejnej správy je povinný o tomto riadnom opravnom prostriedku konať a rozhodnúť. 5. Podľa § 179 ods. 4 SSP po právoplatnosti uznesenia podľa odseku 1 správny súd konanie zastaví. Správny súd zastaví konanie vždy aj vtedy, ak od vydania napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia do podania žaloby opomenutým účastníkom uplynuli viac ako tri roky.

6. Podľa § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom ku dňu vydania napadnutého rozhodnutia, t. j. 15.01.2014, rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

7. Podľa § 212 ods. 3 citovaného zákona, rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia do vlastných rúk alebo poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk". Do vlastných rúk sa doručujú rozhodnutia a) o nepriznaní dávky, odňatí dávky, znížení dávky alebo o zastavení výplaty dávky, b) o uložení povinnosti vrátiť neprávom vyplatené sumy na dávke, c) o poistnom, o príspevku na starobné dôchodkové sporenie, o uložení pokuty a penále, d) o prerušení konania, e) o zastavení konania.

8. Podľa § 212 ods. 4 citovaného zákona, ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

9. Podľa § 212 ods. 7 citovaného zákona, rozhodnutie je doručené, len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Účinky doručenia rozhodnutia nastanú aj vtedy, ak účastník konania odmietol rozhodnutie prijať.

10. Podľa § 172 ods. 1 citovaného zákona na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje ani na konanie vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom.

11. Krajský súd v Žiline v prvom rade uvádza, že v zmysle novej právnej úpravy účinnej od 01.07.2016 (SSP) vzhľadom na obsah podanej žaloby ide o tzv. žalobu opomenutého účastníka podľa § 179 SSP, keď je možné rozhodovať len podľa tejto právnej úpravy. V zmysle tejto právnej úpravy nie je možné žiadať zrušenie prvostupňového správneho rozhodnutia (ako to požaduje v žalobe žalobca). Ak sa preukáže, že toto rozhodnutie nebolo žalobcovi riadne doručené, v tom prípade možno postupovať podľa § 179 ods. 1 SSP a rozhodnúť, že žalovaný je povinný doručiť žalobcovi, ako opomenutému účastníkovi vo veci vydané rozhodnutie. Tým sa otvára odvolacie konanie na správnom orgáne (ak je prípustné odvolanie), pričom správny súd nemôže suplovať právomoc správneho orgánu druhého stupňa.

12. Vzhľadom na uvedené správny súd preto posudzoval, či prvostupňové rozhodnutie bolo žalobcovi riadne doručené. Toto rozhodnutie je rozhodnutím o predpísaní penále za obdobie január 2004 až december 2008 v sume 3 075,75 Eur, vypočítané z dlžnej sumy poistného na nemocenského poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity (ďalej len „poistné a príspevky"), vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet sociálnej poisťovne v štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Preto sa jedná o rozhodnutie, ktoré sa oznamuje doručením do vlastných rúk alebo poštou, ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk. Toto rozhodnutie je potrebné oznámiť doručením v zmysle § 212 ods. 3 písm. c) zákona o sociálnom poistení. Na to, aby došlo k účinnému oznámeniu doručením takéhoto rozhodnutia, stačí v zmysle § 212 ods. 7 citovaného zákona to, že ho účastník konania prevezme alebo to, že pošta takúto doporučenú zásielku vráti ako nedoručiteľnú, alebo že jeho doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka, ak ho účastník odmietol prevziať. 13. Zo správneho spisu vyplýva, že Sociálna poisťovňa, pobočka Martin rozhodnutie žalobcovi doručovala na adresu Björnsonova 5/39, 036 01 Martin, hoci v rozhodnutí uviedla adresu jeho pobytu Martin, 036 01 Martin. Na registračnom liste fyzickej osoby - výber poistného žalobca dňa 01.02.2011 ako dobrovoľne poistená osoba uviedol zmenu, keď ako korešpondenčnú adresu uviedol K. X, V.. Z registra daňových subjektov vyplýva, že žalobca mal uvedené ako miesto pobytu obec V., XXX XX.. Na registračnom liste FO z 31.10.2012 zamestnávateľ žalobcu NEOGRAFIA, a.s., Martin neuviedol žiadnu adresu žalobcu a ani jeho kontaktnú adresu. Z listinného dôkazu pripojeného k žalobe - námietky proti exekúcii zo dňa 04.03.2016 vyplýva, že žalobca po rozvode v 02/2010 byt na A. ulici v V. predal a od tej doby sa tam nezdržiaval. V evidencii obyvateľstva bol od 03/2011 evidovaný ako bezdomovec v V.. Zmenu nahlásil v sociálnej poisťovni tak, že nahlásil korešpondenčnú adresu 01.02.2011, to isté spravil aj v zdravotnej poisťovni. Živnosť nezrušil, podáva k nej aj daňové priznanie a nezrušil nikdy ani korešpondenčnú adresu, ktorú nahlásil. Z uvedeného vyplýva, že žalobca sa v čase doručovania rozhodnutia žalovaného v V., na A. ulici X/ XX. nezdržiaval a na kontaktnú adresu mu žalovaný rozhodnutie nedoručoval, a nepokúsil sa o to ani na adrese mesta Martin, ktorú mal k dispozícii zo živnostenského registra. V prípade pochybností je potrebné doručiť písomnosť opakovane, pretože, ak sa neskôr preukáže, že písomnosť nebola doručená riadne, nemôžu nastať právne účinky doručenia. Doručenie písomnosti má významný vplyv na plynutie lehôt v správnom konaní, preto správny orgán musí vždy starostlivo skúmať, či písomnosť bola adresátovi riadne doručená. Na to, aby mohla nastať zákonná fikcia doručenia písomnosti do vlastných rúk, musí byť splnených niekoľko predpokladov, okrem iného i to, že sa adresát v mieste doručenia zdržiava, a teda má možnosť sa reálne oboznámiť s oznámeniami doručovateľa. V posudzovanom prípade splnenie tohto predpokladu súd preukázané nemal.

14. Nie je relevantná námietka žalovaného, že žalobca sa o rozhodnutí dozvedel najneskôr už v prvom kvartály roku 2016, keď súdny exekútor vydal upovedomenie o začatí exekúcie a žalobca v tom čase opakovane niekoľkokrát navštívil pobočku za účelom riešenia vzniknutej situácie. V zmysle ust. § 212 ods. 3 písm. c) zákona o sociálnom poistení bolo povinnosťou žalovaného oznámiť rozhodnutie žalobcovi jeho doručením.

15. Preto súd vyhovel návrhu žalobcu a rozhodol, že žalovaný je povinný doručiť mu ako opomenutému účastníkovi vo veci vydané rozhodnutie.

16. Doručením uznesenia správneho súdu sa zo zákona odkladajú účinky napadnutého rozhodnutia, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o riadnom opravnom prostriedku proti doručovanému rozhodnutiu. Po právoplatnosti tohto uznesenia správny súd konanie zastaví.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustná kasačná sťažnosť, ak to zákon pripúšťa (§ 439, § 440 SSP) v lehote do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu, prostredníctvom krajského súdu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť: a) označenie napadnutého rozhodnutia, b) údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, c) opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (ďalej len „sťažnostné body“), d) návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).

Sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Tieto povinnosti neplatia, ak: a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d), c) je žalovaným Centrum právnej pomoci. Kasačnú sťažnosť možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí správnemu súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Správny súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. K podaniu kolektívneho orgánu musí byť pripojené rozhodnutie, ktorým príslušný kolektívny orgán vyslovil s podaním súhlas.

Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší účastník konania dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, správny súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.