KSZA/20S/28/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 17.5.2016

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 5.4.2016

Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20S/28/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5016200219 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5016200219.3Rozhodnutie Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu Mgr. Nory Tomkovej a JUDr. Jany Vargovej v právnej veci žalobcu: SÁLEM s.r.o., IČO: 46 838 741, so sídlom Borcová č. 6, právne zast. Mgr. Vierou Rišiaňovou, advokátkou so sídlom R. č. XX, proti žalovanému: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, so sídlom 842 13 Bratislava, Botanická č. 17, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. k.: 271/2016 zo dňa 22.02.2016, takto

rozhodol:

Krajský súd v Žiline žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi a žalovanému náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

1.Prvostupňový orgán verejnej správy - Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín rozhodnutím č. k. SK 45/2015/3358-ro/po zo dňa 16.12.2015 ako príslušný orgán verejnej správy podľa § 21 ods. 1 písm. d) a § 23 ods. 5 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej len Zákon o potravinách) uložil žalobcovi s poukazom na ust. § 28 ods. 4 písm. g) v nadväznosti na ust. § 28 ods. 2 písm. o), Zákona o potravinách pokutu vo výške 1 000 €, nakoľko žalobca porušil: - povinnosť zabezpečiť čistotu všetkých predmetov, príslušenstva a zariadení a povinnosť udržiavať v dobrom technickom stave zariadenia podľa § 4 ods. 1, § 10 písm. b) Zákona o potravinách, Prílohy II Kapitola V ods. 1 písm. a), b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, (ďalej len Nariadenie EP a Rady (ES) o hygiene potravín), čo bolo zistené dňa 23.03.2015 v čase od 10,50 hod. do 12,50 hod. pri výkone úradnej kontroly potravín v predajni žalobcu v HM TESCO, Belá 6469, 911 01 Trenčín, a to tým, že v časti skladovania potravín vo viacerých chladničkách žalobca nezabezpečil vyhovujúci stav povrchu regálových mriežok a nezabezpečil čistotu povrchu steny chladničky s jogurtmi a korbáčikmi,

- povinnosť udržiavať v čistote a dobrom stave údržby potravinárske priestory a povinnosť chrániť potraviny pred akoukoľvek kontamináciou podľa § 4 ods. 1, § 10 písm. b) Zákona o potravinách, Prílohy II Kapitola I ods. 1, Prílohy II Kapitola IX ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) o hygiene potravín, čo bolo zistené dňa 23.03.2015 v čase od 10,50 hod. do 12,50 hod. pri výkone úradnej kontroly potravín v predajni žalobcu v HM TESCO Belá 6469, 911 01 Trenčín, a to tým, že v časti skladovania potravín nezabezpečil čistotu podlahy okolo všetkých chladiacich zariadení, okolo drezu, pod chladiacim predajným pultom a na všetkých ťažko dostupných miestach a zároveň čistotu zbernej nádoby na odpadovú vodu, v blízkosti ktorej bol zistený zvýšený zápach, čím mal naplniť všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa ust. § 28 ods. 2 písm. o) Zákona o potravinách

- povinnosť v určenej lehote vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov uložené orgánom úradnej kontroly potravín pri výkone úradnej kontroly dňa 23.03.2015 uvedených v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TN/2015/DL,KR/22 zo dňa 23.03.2015, čo bolo zistené dňa 07.04.2015 pri výkone dodatočnej úradnej kontroly potravín v predajni žalobcu HM TESCO, Belá 6469, 911 01 Trenčín, a to: opatrenie č. 1: vyčistiť - podlahu okolo všetkých chladiacich zariadení, okolo drezu, pod chladiacim predajným pultom a na všetkých ťažšie dostupných miestach s termínom splnenia 27.03.2015; a opatrenie č. 3 - zabezpečiť hladký a neporušený povrch regálových mriežok vo všetkých chladničkách s termínom splnenia 31.03.2015, ktorým konaním mal žalobca naplniť všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 28 ods. 4 písm. g) Zákona o potravinách.

Prvostupňový orgán verejnej správy videl v zistenom skutkovom stave viacčinný súbeh správnych deliktov, s poukazom na ktorý s použitím tvz. absorpčnej zásady uložil sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný, a to správny delikt v zmysle ust. § 28 ods. 4 písm. g) Zákona o potravinách, ktorý umožňuje správnemu orgánu uložiť sankciu v rozpätí od 1 000 € do 500 000 €. Správny orgán pri určení výšky pokuty zohľadnil trvanie protiprávneho stavu, minulosť žalobcu, v ktorej nebolo zistené opakované protiprávne konanie, ale aj na spoločenskú neprijateľnosť porušenia takých povinností žalobcom, ktoré môžu mať priame následky na zdravie spotrebiteľa.

2. Žalovaný rozhodnutím č. k. 271/2016 zo dňa 22.02.2016 odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie prvostupňového orgánu verejnej správy potvrdil konštatujúc dostatočne zistený skutkový stav a správne právne posúdenie veci. V nadväznosti na obranu žalobcu, podľa ktorej možno Zákon o potravinách a Nariadenie EP a Rady (ES) o hygiene potravín aplikovať len pri skladovaní nebalených potravín, žalovaný uviedol, že zo žiadnych aplikovaných ustanovení nevyplýva, že sa vzťahujú iba na potraviny nebalené a nemožno z nich ani vyvodiť, že balené potraviny môžu byť uchovávané v akýchkoľvek hygienických podmienkach. Je zrejmé, že pokiaľ ide o potraviny nebalené, riziko ich kontaminácie je vyššie, čo sa aj zohľadňuje pri posudzovaní závažnosti konania. Avšak rovnaké podmienky platia aj pre ostatné potraviny, keďže je zrejmé, že v ich prípade môže dôjsť k sekundárnej kontaminácii po otvorení v dôsledku kontaktu so znečisteným obalom.

3. Proti uvedenému rozhodnutiu žalovaného podal v zákonnej lehote žalobu žalobca namietajúc nesprávne právne posúdenie veci žalovaným, ktorého rozhodnutie navrhol zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Žalobca zastáva názor, že povinnosti obsiahnuté v ust. § 4 ods. 1, § 10 písm. b) Zákona o potravinách a Prílohe II Kapitole V ods. 1, Kapitole I ods. 1 a Kapitole IX ods. 3 Nariadenia EP a Rady (ES) o hygiene potravín sa vzťahujú len ku skladovaniu nebalených potravín. Len v prípade nebalených potravín môže reálne dôjsť - práve v dôsledku ich kontaktu so znečisteným prostredím - k ich kontaminácii, a tým tiež k ohrozeniu a poškodeniu života a zdravia spotrebiteľov, ochranu ktorých právna úprava sleduje. Ak však takáto hrozba kontaminácie potravín nie je reálna, stráca bez ďalšieho význam takejto zákonnej ochrany. V konaní pritom nebolo zistené znečistenie takých plôch, kde by dochádzalo k priamemu kontaktu nebalených potravín s takto znečistenými plochami.

4. Vo vyjadrení k žalobe zo dňa 22.03.2016 navrhol žalovaný žalobu zamietnuť v celom rozsahu stotožňujúc sa so skutkovým a právnym zdôvodnením žalobou napadnutého rozhodnutia.

5. Krajský súd v Žiline, ako správny súd, prejednal vec bez nariadenia pojednávania za splnenia procesných podmienok stanovených na verejné vyhlásenie rozsudku podľa § 491 ods. 2 a ust. § 137 ods. 4 zákona č. 162/2015 Z.z. (Správny súdny poriadok, ďalej len SSP) s tým, že právne účinky úkonov v zmysle O.s.p. zostali zachované (súhlas žalobcu a žalovaného s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania). Rozsudok bol vyhlásený dňa 20.06.2017.

6. Správny súd preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj postup, ktorý predchádzal jeho vydaniu podľa ust. § 194 a nasl. SSP v spojení s ust. § 177 a nasl. SSP v nadväznosti na ust. § 491 ods. 1 SSP, pričom dospel k záveru, že žalobu je potrebné ako nedôvodnú zamietnuť podľa ust. § 190 SSP z nasledovných dôvodov:

7. Podľa § 177 ods. 1 SSP správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.

Podľa § 190 SSP ak správny súd po preskúmaní rozhodnutia alebo opatrenia žalovaného dospeje k záveru, že žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne. Podľa § 194 ods. 1, 2 SSP správnym trestaním sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie orgánov verejnej správy o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie. Ak nie je v tejto hlave ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach správneho trestania ustanovenia o konaní o všeobecnej správnej žalobe.

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) Zákona o potravinách orgány štátnej správy 12b) orgánmi štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín podľa tohto zákona a osobitných predpisov 1e) sú regionálne veterinárne a potravinové správy. 8da)

1e) Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení. 8da) § 6 zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 12b) Čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 v platnom znení. Podľa § 23 ods. 5 Zákona o potravinách orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly potravín.

8. Žalobca v podanej žalobe nenamietal správnym orgánom zistený skutkový stav, podľa ktorého pri kontrole vykonanej prvostupňovým správnym orgánom u žalobcu dňa 23.03.2015 boli v prevádzke žalobcu v HM TESCO, Belá 6469, 911 01 Trenčín zistené nasledovné nedostatky: nevyhovujúci stav povrchu regálových mriežok, znečistený povrch steny chladničky s jogurtmi a korbáčikmi, znečistená plocha okolo všetkých chladiacich zariadení, okolo drezu, pod chladiacim predajným pultom a na všetkých ťažko dostupných miestach, zberná nádoba na odpadovú vodu, v ktorej blízkosti bol zistený zvýšený zápach. Rovnako žalobca nerozporoval kontrolné zistenia správneho orgánu zo dňa 07.04.2015, podľa ktorých žalobca nevykonal opatrenia na odstránenie nedostatkov uložené správnym orgánom pri kontrole dňa 23.03.2015, a to 1.: vyčistiť podlahu okolo všetkých chladiacich zariadení okolo drezu pod chladiacim predajným pultom a na všetkých ťažie dostupných miestach s termínom splnenia 27.03.2015; a uložené opatrenie č. 3.: zabezpečiť hladký a neporušený povrch regálových mriežok vo všetkých chladničkách s termínom splnenia 31.03.2015. Žalobca však namietal nesprávne právne posúdenie veci žalovaným, ktorý vyvodil voči žalobcovi deliktuálnu zodpovednosť pre porušenie povinností v zmysle ust. § 4 ods. 1, § 10 písm. b) Zákona o potravinách a Prílohy II Kapitola V ods. 1, Kapitola I ods. 1, Kapitola IX ods. 3 Nariadenia EP a Rady (ES) o hygiene potravín, hoci podľa mienky žalobcu sa predmetné ustanovenia vzťahujú len k povinnostiam pri skladovaní nebalených potravín. Žalobca však skladoval potraviny balené.

9. Správny súd si neosvojil právny názor žalobcu, nakoľko ho vylučuje gramatický, systematický, teleologický aj logický výklad súvisiacich aplikovaných hmotnoprávnych noriem.

10. Podľa § 4 ods. 1 Zákona o potravinách prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane predaja na diaľku dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. 1e)

1e) Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.

Podľa § 10 písm. b) Zákona o potravinách ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, je povinný dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu 2a) a zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

2a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.

Podľa § 28 ods. 2 písm. o) Zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 1e) porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. 1e) Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.

Podľa § 28 ods. 4 písm. g) Zákona o potravinách orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 1 000 eur do 500 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 1e) sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v § 18 až 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1e) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín.

1e) Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.

Podľa Prílohy II Kapitoly I ods. 1 Nariadenia EP a Rady (ES) o hygiene potravín potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote v dobrom stave údržby.

Podľa Prílohy II Kapitoly V ods. 1 písm. a), b) Nariadenia EP a Rady (ES) o hygiene potravín všetky predmety, príslušenstvo a zariadenia, s ktorým potraviny prichádzajú do styku, musia byť účinne čistené, a tam kde je to potrebné, dezinfikované. Čistenie a dezinfekcia sa musí vykonávať s dostatočnou frekvenciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku kontaminácie; ďalej musia byť skonštruované tak, byť z takých materiálov a byť udržiavané v takom dobrom technickom stave a poriadku, aby sa minimalizovalo akékoľvek riziko kontaminácie.

Podľa Prílohy II Kapitoly IX ods. 3 Nariadenia EP a Rady (ES) o hygiene potravín potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať.

11. Z hľadiska požiadaviek - povinností, ktorých dodržiavanie citované ustanovenia Nariadenia EP a Rady (ES) o hygiene potravín vyžadujú na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie, nerozlišuje text noriem pojem potravina na balenú potravinu a nebalenú potravinu. Takéto rozlíšenie nepredpokladá žiadne ustanovenie citovaného Nariadenia. Z gramatického výkladu aplikovaných noriem preto k tak zužujúcemu výkladu aplikácie ustanovení v prospech žalobcu pristúpiť nemožno, zvlášť v situácii, keď práve spotrebiteľ a jeho zdravie i život sú objektom ochrany, ktorý sleduje euronorma.

12. Právnemu názoru súdu tiež korešpondujú aj ďalšie ustanovenia citovaného Nariadenia:

Podľa Kapitoly I čl. 2 („definície“):

1. Na účely tohto Nariadenia

a) „hygiena potravín (ďalej len „hygiena“) znamená opatrenia a podmienky potrebné na kontrolu nebezpečenstiev a na zabezpečenie vhodnosti potraviny na ľudskú spotrebu, berúc do úvahy jej určené použitie;

b) „prvotné produkty“ znamenajú produkty prvovýroby vrátane produktov z rastlinnej prvovýroby, chovu hospodárskych zvierat, lovu a rybolovu;

j) „balenie do priameho obalu“ znamená umiestnenie potraviny do obalu alebo kontajnera, ktorý je v priamom styku s príslušnou potravinou a „priamy obal“ znamená tento obal alebo kontajner sám o sebe;

k) „balenie do druhého obalu“ znamená umiestnenie jednej alebo viacerých v priamom obale balených potravín do druhého kontajnera a „druhý obal“ znamená tento druhý kontajner sám o sebe; n) „nespracované produkty“ znamenajú potraviny, ktoré neprešli spracovaním a zahŕňa produkty, ktoré boli delené, rozkúskované, oddelené, nakrájané na plátky, vykostené, jemne rozomleté, zbavené kože, mleté, narezané, očistené, orezané, lúpané, drvené, chladené, mrazené, hlboko zmrazené alebo rozmrazené;

o) „spracované výrobky“ znamenajú potraviny, ktoré sú výsledkom spracovania nespracovaných produktov. Tieto výrobky môžu obsahovať zložky, ktoré sú potrebné na ich výrobu, alebo aby im dali osobitné vlastnosti.

13. Ako je zrejmé z kontextu citovaných ustanovení Kapitoly I čl. 2 bod 1 písm. a), b), n), tam, kde považoval normotvorca za potrebné zúžiť pojem „potravina“ (ktorej definícia v Nariadení absentuje), normou ustanovil a definoval špeciálny pojem zužujúci obsah pojmu potravina na prvotný produkt, nespracovaný produkt, resp. spracovaný výrobok. U daných - obsah pojmu potravina zužujúcich legálnych definícií - potom možno prisvedčiť, že splnenie povinností z oblasti hygieny, ich spracovania, distribúcie, atď. nemožno dôvodne požadovať na akomkoľvek spracovateľovi, distribútorovi potravín, ale že sa vzťahujú len na subjekty distribúcie, resp. spracovania „prvotných produktov“, „nespracovaných produktov“, resp. „spracovaných výrobkov“.

14. Názoru žalobcu, podľa ktorého pod pojmom „potravina“ v Prílohe II Kapitola I, V, IX citovaného Nariadenia mal normotvorca na mysli len „nebalené potraviny“, ďalej odporuje znenie citovaného článku 2 písm. j), k) Kapitoly I Nariadenia, kde normotvorca sám používa termín „potravina“ aj vo vzťahu k definícii „balenie do priameho obalu“ aj vo vzťahu k definícii „balenie do druhého obalu“. Zo slovného spojenia v priamom obale zabalená potravina (teda potravina balená) je zrejmé, že normotvorca pojem potravina vzťahuje aj na produkty konzumácie už zabalené.

15. Zo slovného obsahu aplikovaných ustanovení Nariadenia v nadväznosti na ďalšie príkladmo uvedené ustanovenia Nariadenia, teda z prirodzeného gramatického výkladu noriem daných ustanovení je jasné a nepochybné, že termín potravina v zmysle aplikovaného nariadenia zahŕňa tak potraviny balené ako aj nebalené.

16. Gramatický výklad korešponduje aj s výkladom systematickým, kde povinnosti, z porušenia ktorých vyvodil žalovaný deliktuálnu zodpovednosť voči žalobcovi, sú obsiahnuté v Prílohe II, v Kapitole I citovaného Nariadenia so všeobecným označením: Všeobecné požiadavky na potravinárske priestory, v Kapitole V s označením: Požiadavky na zariadenia, v Kapitole IX s označením: Ustanovenia uplatniteľné na potraviny. Tam, kde normotvorca mienil uložiť určité povinnosti v súvislosti so špecifickými predmetmi spracovania, distribúcie a pod., použil miesto potravina pojem „surovina“, „zložka“, „medziprodukt“, „hotový výrobok“, atď..

17. Napokon je správny súd toho názoru, že ani objektívny teleologický výklad normy (priorizácia ktorého plynie z konštantnej judikatúry) v danom prípade nesvedčí v prospech obrany žalobcu. Ciele Nariadenia sú zrejmé z cieľov, ktoré v čl. 1, 7 úvodných zásad aplikovaného Nariadenia deklaroval (pri prijatí noriem v nej obsiahnutých) Európsky parlament a Rada (ES), podľa ktorých jedným zo základných cieľov potravinového práva je snaha o vysokú úroveň ochrany ľudského života a zdravia a cieľom hygienických predpisov je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín. Deklarované atribúty potom musia byť vodítkom pre hľadanie obsahu a zmyslu aplikovaných noriem Nariadenia a rešpektujúc zásadu eurokonformného výkladu aj v prejednávanej veci aplikovaných noriem práva vnútroštátneho. Práve cieľu euronormy, ktorým je vysoká úroveň ochrany ľudského života a zdravia, odporuje akýkoľvek reštriktívny výklad normy ochraňujúci daný objekt v neprospech spotrebiteľa. Výkladu gramatickému, systematickému i teleologickému korešponduje aj logický výklad aplikovaných ustanovení. Pokiaľ žalobca namietal, že len pri nebalených potravinách môže reálne dôjsť v dôsledku ich kontaktu so znečisteným prostredím k ich kontaminácii, a tým k ohrozeniu/poškodeniu života a zdravia spotrebiteľa, považuje správny súd za potrebné zdôrazniť, že aplikované Nariadenie (ktorého zmysel nutno rešpektujúc eurokonformný výklad zdieľať aj pri výklade vnútroštátneho práva) v Kapitole I čl. 2 ods. 1 písm. f) definuje pojem kontaminácia ako prítomnosť alebo zavedenie nebezpečenstva. V kontexte aplikovaných ustanovení potom možno dospieť k záveru, že pod zabránením, resp. minimalizovaním akéhokoľvek rizika kontaminácie možno za závadný považovať aj stav, z ktorého nevznikla priama kontaminácia potraviny, ale je vo všeobecnosti možné považovať ho za rizikový alebo nebezpečný. Nad akúkoľvek pochybnosť, majúc na zreteli ciele nariadenia, potom súdu vyplynulo, že aj znečistenie prostredia - zariadení, okolia, miesta, kde sa nachádzajú žalobcom ponúkané balené potraviny, je stavom spôsobilým privodiť nebezpečenstvo kontaminácie potravín v zmysle Nariadenia, a to pri manipulovaní s potravinou spotrebiteľom, kde kontakt rúk spotrebiteľa s kontaminovaným obalom (pri rozbalení, resp. inej manipulácii s potravinou) a následnej konzumácii je spôsobilý privodiť nebezpečenstvo pre zdravie a život spotrebiteľa. Možno prisvedčiť názoru žalovaného, že nedostatočné vykonávanie hygienicko-sanitačných činností a neudržiavanie zariadení v dobrom technickom stave a stave údržby môže mať za následok hromadenie sa nečistôt, ktoré predstavujú zdroj kontaminácie mikroorganizmami a ich následný prenos vzduchom, resp. kontaktom so znečistenými plochami na potraviny. Práve z dôvodu minimalizácie akéhokoľvek rizika a možnej kontaminácie potravín bol žalobca povinný podniknúť preventívne kroky, ktorými by vzniknutému stavu zabránil.

18. Z uvedených dôvodov správny súd vyhodnotil žalobné námietky v celom rozsahu za nedôvodné a žalobu žalobcu podľa citovaného ust. § 190 SSP zamietol.

19. O náhrade trov konania bolo rozhodnuté vo vzťahu k žalobcovi podľa § 167 ods. 1 SSP a contrario tak, že žalobcovi, ktorý úspech v konaní nemal, súd náhradu trov konania nepriznal. Rovnako súd nepriznal náhradu trov ani žalovanému v zmysle ust. § 168 SSP a contrario, pretože neboli naplnené podmienky pre jeho aplikáciu.

Toto rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustná kasačná sťažnosť, ak to zákon pripúšťa (439, 440 SSP) v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu, ktorá sa podáva na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť a) označenie napadnutého rozhodnutia, b) údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, c) opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (ďalej len "sťažnostné body"), d) návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).

Sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Tieto povinnosti neplatia, ak a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d), c) je žalovaným Centrum právnej pomoci.