KSZA/20S/2/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20S/2/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5015200013 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Čanádyová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5015200013.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jany Martinčekovej a Mgr. Nory Tomkovej, v právnej veci žalobcu: 3G EXPRESS GROUP, a. s., so sídlom Na priekope 37, Žilina, IČO: 44 945 116, v zastúpení V4 Legal, s. r. o., so sídlom Tvrdého 4, Žilina, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica, vo veci návrhu na preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 1100308/1/477742/2014 z 29.10.2014, takto jednomyseľne

rozhodol:

Žalobný návrh z a m i e t a.

Žalobcovi súd náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Žalobou doručenou na tunajší súd dňa 09.01.2015 sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „žalovaný“) č. 1100308/1/477742/2014 zo dňa 29.10.2014 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“, „napadnuté rozhodnutie“, „preskúmavané rozhodnutie“), ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Žilina (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) č. 9501401/5/3596657/2014 zo dňa 23.07.2014, ktorým správca dane podľa § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Daňový poriadok) určil žalobcovi ako platiteľovi dane vo vyrubovacom konaní rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2011 v sume 28.752,41 Eur. Žalovaný konštatoval, že faktúrami žalobcu č. 21/2011 zo dňa 06.07.2011, č. 22/2011 zo dňa 12.07.2011, č. 23/2011 zo dňa 18.07.2012, č. 24/2011 zo dňa 20.07.2012, č. 25/2011 zo dňa 22.07.2012, č. 27/2011 zo dňa 28.07.2012, ktorými žalobca deklaroval dodanie tovaru v mesiaci júl 2011, a to slnečnicového oleja v litrovom balení v množstve, ktoré je deklarované ako množstvo dodaného tovaru podľa jednotlivých faktúr, keď dospel k záveru, že v konaní nebolo preukázané dodanie tovaru tak, ako je uvedené v predložených faktúrach. Žalovaný sa stotožnil s tvrdením správcu dane, že iba formálne potvrdenie zdaniteľných obchodov nie je považované za hodnoverný a dostatočný dôkaz vecného preukázania uskutočnenia obchodných transakcií, ktoré by jednoznačne preukázali reálnosť obchodov s týmto tovarom, jeho pôvod, špecifikáciu, pohyb, prepravu, uskladnenie a konečnú spotrebu. Faktúry žalobcu, ktorými deklaruje dodávky tovaru, poukazujú iba na fakturačné toky tovaru - slnečnicového oleja vo veľkých objemoch cez spoločnosti zúčastnené v reťazci obchodníkov, ktorý má charakter nelogických obchodných vzťahov, keď nie je možné akceptovať, že žalobca tak isto ako jeho dodávateľ VITAPACE, s. r. o., sa nevedel jednoznačne vyjadriť k vykonanej preprave, kto konkrétne ju objednal, kto určil prepravnú trasu, kto hradil náklady prepravy, na otázky správcu dane neuvádzajú, že preprava bola vykonaná tak, ako je uvedené v predložených CMR, a prepravu nehradili. Predložené transakcie nenesú znaky základných a reálnych princípov obchodnej činnosti a podporujú správnosť názoru správcu dane, že k nákupu tovaru a jeho následnému predaju nedošlo tak, ako je deklarované vo faktúrach, keď zo strany dodávateľov tovaru neboli správcovi dane hodnoverne preukázané a predložené vecné dôkazy a argumenty, ktoré by preukazovali a potvrdzovali skutočné obstaranie tovaru a neskôr jeho dodanie, ktorými by sa jednoznačne a preukázateľne vyvrátilo, že sa nejedná o tvrdenie o týchto udalostiach uvedených v dodávateľsko-odberateľských faktúrach, t.j. len fakturačné obchody bez existencie reálneho plnenia, keď správca dane mal preukázané, že kúpa a predaj tovaru - slnečnicového oleja, sa neuskutočnila tak, ako ich deklaruje v predložených faktúrach žalobca a jedná sa o kúpu a predaj tovaru bez reálneho uskutočnenia. Žalovaný sa stotožnil so závermi správcu dane, ktorý poukazoval, že výsledky vykonaného dokazovania, potvrdzujúce nejednotné vyjadrenie konateľov spoločnosti v reťazci VITAPACE, s. r. o. a MST TRADE, s. r. o., pri otázke nakladania predmetného tovaru, a to obec Masníkovo a obec Dvory nad Žitavou a taktiež nejednoznačné vyjadrenie konateľov k preprave predmetného tovaru a jej úhrady. Nereálnosť deklarovaného plnenia preukazuje aj nekontaktnosť a nekomunikácia dodávateľov spoločností v reťazci, a to Van-mond company, s. r .o., a MIMIZAN, s. r. o., ako i informácie získané na základe medzinárodnej výmeny informácií, ktoré preukazujú, že maďarskí platitelia dane (odberatelia žalobcu) so správcom dane nekomunikujú, nevykonávajú žiadnu ekonomickú činnosť, nepodávajú daňové priznania a súhrnné výkazy a taktiež platiteľ dane - KAUFMAX KFT., uviedol, že žalobcu nepozná a nikdy s touto obchodnou spoločnosťou neobchodoval, keď vodiči, ktorí realizovali dopravu si nepamätajú komu a kde odovzdávali prepravovaný tovar, nemajú vedomosť, či tovar skutočne odovzdali správnej osobe alebo si nepamätajú osoby, ktoré im potvrdili doklady o preprave - CMR. Doklad Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., ktorý je súčasťou spisu a ktorý je odpoveďou na dožiadanie č. 9801401/5/825/90/2014/BIL zo dňa 09.01.2014, potvrdzuje, že doprava na základe medzinárodných nákladných listov SK0279983 a SK0133100 sa neuskutočnila, keď osoba, ktorá mala sprostredkovať uvedené obchody a vykonávala túto činnosť, nemala uzatvorený žiadny zmluvný vzťah so žalobcom a nebola za sprostredkovanie ani žiadnym spôsobom odmeňovaná. Žalovaný sa stotožnil s názorom správcu dane, ktorý konštatoval, že faktúrami deklarované dodávky tovaru a obchodné transakcie sú nelogické v systéme obchodu s tovarom, nakoľko v reťazci sú nekomunikujúci odberatelia, neprehľadný systém objednávok a úhrad prepravy, odberateľ odmietajúci prijatie tovaru, taktiež nekomunikujúci dodávatelia spoločností a úhrady dodávateľských faktúrach realizované prevažne v hotovosti. Žalovaný v súlade s názorom správcu dane poukázal na § 49 - § 51 Zákona o DPH, keď konštatoval porušenie § 49 ods. 1 v spojení s § 8 ods. 1 písm. a), § 51 ods. 1 písm. a) ako aj § 71 ods. 2 písm. f) Zákona o DPH a dospel k záveru, že daňový subjekt dostatočne nepreukázal nákup uvedeného tovaru, preto vo vzťahu k tomuto tovaru nie je možné uplatniť oslobodenie od dane v zmysle § 43 ods. 1 a 4 Zákona o DPH vo vzťahu k dodávateľskej faktúre žalobcu Z 61001. Konštatoval, že žalobca nepreukázal, že zo strany dodávateľa bolo uskutočnené dodanie predmetného tovaru v zmysle § 8 Zákona o DPH, preto nevznikla daňová povinnosť podľa § 19 Zákona o DPH a následne odberateľovi uvedenému na faktúre - žalobcovi, nevzniklo právo na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 1 a 2 Zákona o DPH v nadväznosti na § 51. Predložené faktúry, vzhľadom ku všetkým zisteniam, nie sú relevantným dôkazom o dodaní tovaru, ktorý je uvedený na faktúrach a nepreukazujú, že k dodaniu tovaru deklarovaného na posudzovaných faktúrach v skutočnosti došlo, v dôsledku čoho nebola v konaní preukázaná reálna ekonomická činnosť žalobcu v súvislosti s predmetným tovarom. Podmienky § 49 ods. 1 a 2, § 51 ods. 1 a § 43 Zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet, resp. oslobodenie od dane. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť ani pri vzniku zodpovednosti inej osoby za vady dokladu, ani za dobromyseľnosti platiteľa. Platiteľ, ktorý nárok na odpočet, resp. oslobodenie od dane uplatňuje, je povinný preukázať existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet, resp. oslobodenie od dane, sú zákonom ustanovené. Uvedené dôkazné bremeno žalobca neuniesol, preto správny orgán II. stupňa rozhodol v súlade s vysloveným právnym názorom prvostupňového správneho orgánu.

Proti rozhodnutiu žalovaného podal riadne a včas žalobu žalobca, ktorú doručil na Krajský súd v Žiline osobne dňa 09.01.2015. V dôvodoch žaloby označil rozhodnutie žalovaného, súčasne s poukazom na nález Ústavného súdu SR I. ÚS 224/09 zo dňa 14.10.2009 uviedol, že konečný žalobný návrh doplní v lehote určenej súdom s poukazom na § 250d ods. 3 O.s.p. Iné dôvody v podanej žalobe doručenej tunajšiemu súdu dňa 09.01.2015 neuviedol.

Krajský súd v Žiline uznesením č.k. 20S/2/2015-24 zo dňa 24.03.2015 vyzval žalobcu na doplnenie žaloby - uvedenie rozsahu, v akom rozhodnutie napáda, v čom vidí nezákonnosť napadnutého rozhodnutia a postupov správnych orgánov, na čo žalobca reagoval podaním z 13.04.2015, doručeným na krajský súd dňa 14.04.2015, označeným ako „Odstránenie vád žaloby“, v ktorom poukázal na odôvodnenie rozhodnutia žalovaného na str. 13, kde sa žalovaný stotožňuje s názorom správcu dane, že nedošlo k preprave a dodaniu tovaru - slnečnicového oleja zo strany dodávateľa VITAPACE, s. r. o. tak, ako to deklaroval v predložených dokladoch žalobca, keď žalovaný konštatoval, že sa správca dane opodstatnene zaoberal otázkou, kto je výrobcom tovaru a aký je jeho pôvod. Tieto úvahy žalobca považoval za bezpredmetné a nepodstatné, nakoľko bolo preukázané, že došlo k dodaniu tovaru, čo potvrdili prepravcovia na CMR listoch a aj záznamy z mýtneho systému. Poukázal na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia na str. 14 - odpovede na zaslané medzinárodné dožiadanie v súvislosti s vystavenými zahraničnými odberateľskými faktúrami - maďarskými platiteľmi dane, v ktorých konštatuje nekontaktnosť týchto osôb a pochybnosť o uskutočnených dodávkach, keď žalovaný vyslovuje záver, že žalobca vedel alebo mal vedieť, že sa zúčastňuje na transakciách, ktoré sú súčasťou podvodu na DPH.

Žalobca má za to, že v napadnutom rozhodnutí absentuje základná náležitosť rozhodnutia v zmysle § 65 ods. 5 Daňového poriadku, a to odôvodnenie, keď obsahom napadnutého rozhodnutia mali byť všetky skutočnosti a dôkazy, ktoré boli podkladom pre jeho vydanie, musí byť v ňom uvedené, aké úvahy ovplyvnili hodnotenie dôkazov a aj použitie právnych predpisov, na základe ktorých sa rozhodovalo. Podľa žalobcu, rozhodnutie žalovaného obsahuje len strohú informáciu o výsledku medzinárodných dožiadaní, ktorú žalobca nepovažuje za odôvodnenie rozhodnutia v zmysle Daňového poriadku a preto považuje rozhodnutie žalovaného za arbitrárne a nepreskúmateľné.

Žalovaný nekonal v súlade s § 3 ods. 3 Daňového poriadku a neprihliadol na všetko, čo vyšlo počas daňovej kontroly najavo a závery vyvodil na základe vlastných subjektívnych domnienok a nepotvrdených pochybností.

Žalovaný sa k žalobe a jej doplneniu vyjadril písomnými podaniami z 19.03.2015 a 29.04.2015. Žiadal žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. Tvrdil, že žalobné body sú všeobecného nekonkrétneho charakteru. Poukázal na výsledky vykonaného dokazovania a obsah rozhodnutia žalovaného a prvostupňového správneho orgánu. Nestotožnil sa s názorom žalobcu, že napadnuté rozhodnutie nie je riadne zdôvodnené. Uviedol, že správca dane je oprávnený v prípade pochybností a tie v danom prípade boli opodstatnené, preverovať celý obchodný reťazec. Trval na názore, že žalobca nijakým relevantným spôsobom nepreukázal tvrdenie ohľadne realizácie dodávok tovaru.

Krajský súd v Žiline preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného na základe riadne a včas podanej žaloby bez nariadenia pojednávania, za splnenia podmienok uvedených v § 250f ods. 1,2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. O.s.p. a § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., pričom rozsudok verejne vyhlásil dňa 02.06.2015 a po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná, pri aplikácii § 250j ods. 1 O.s.p. ju zamietol z nasledovných dôvodov:

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb (§ 244 ods. 1 O.s.p.).

Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva v konaní ide. Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. je posudzovať, či správny orgán vecne príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či dostatočne zistil skutkový stav veci, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi ako aj procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúceho vydaniu napadnutého rozhodnutia. V rámci správneho prieskumu súd teda skúma aj procesné pochybenia správneho orgánu namietané v žalobe, či uvedené procesné pochybenie správneho orgánu je takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 3 O.s.p.).

Úlohou správneho súdnictva je preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v rozsahu a z dôvodov vymedzených v žalobe (resp. opravnom prostriedku). To znamená, že krajský súd ako správny súd nevyhľadáva dôvody žaloby a je viazaný rozsahom žalobných bodov, ktoré vymedzil žalobca v podanej žalobe v lehote na podanie žaloby (§ 250b ods. 1 O.s.p.).

S poukazom na § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. v spojení s § 5 ods. 1 a 2 O.s.p., povinnosť súdov poskytovať pri plnení úloh účastníkom v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach sa nevzťahuje na účastníka, ktorý v občianskom súdnom konaní je zastúpený advokátom.

Pre konanie podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., s výnimkou upravenou v ustanovení § 250a O.s.p., zákonodarca určil povinné zastúpenie právnym zástupcom z radov advokátov.

V posudzovanom konaní bola povinnosť žalobcu byť zastúpený právnym zástupcom z radov advokátov aj v čase podania žaloby dňa 09.01.2015, ktorú v mene žalobcu podával predchádzajúci právny zástupca JUDr. E. P., advokát so sídlom v Žiline. Napriek tejto skutočnosti krajský súd vyzval žalobcu uznesením č.k. 20S/2/2015-24 na doplnenie dôvodov žaloby, ktoré následne žalobca prostredníctvom neskoršieho právneho zástupcu písomným podaním z 13.04.2015 doplnil.

Rozhodnutie žalovaného bolo doručené žalobcovi dňa 11.11.2014. Posledný deň lehoty na podanie žaloby pripadol na 11.01.2015 (nedeľa), preto posledným dňom na podanie žaloby bol 12.01.2015 (pondelok). Žalobca dôvody žaloby, ktorými napádal rozhodnutie žalovaného a žiadal ho zrušiť, uviedol až v písomnom podaní, ktoré doručil dňa 14.04.2015 na Krajský súd v Žiline, teda až 3 mesiace po uplynutí lehoty na podanie žaloby proti napadnutému rozhodnutiu žalovaného. Krajský súd je toho názoru, že žalobca zastúpený advokátom bol oprávnený formulovať žalobné body iba v lehote na podanie žaloby, teda do 12.01.2015 a v tejto lehote bol kompetentný podať riadnu správnu žalobu, teda takú, ktorá obsahuje všetky dôvody, na základe ktorých namieta nezákonnosť rozhodnutia žalovaného, resp. postupu, ktorý vydaniu rozhodnutia žalovaného predchádzal.

Krajský súd konštatuje, že v lehote na podanie žaloby (v žalobe doručenej na krajský súd dňa 09.01.2015) proti napadnutému rozhodnutiu uviedol žalobca zastúpený právnym zástupcom - advokátom, že napáda rozhodnutie žalovaného, ktorého riadne označil, súčasne označil účastníkov konania - žalobcu a žalovaný správny orgán a uviedol, že proti označenému rozhodnutiu žalovaného podáva v zákonnej dvojmesačnej lehote žalobu. Obsahom tohto podania nie je vymedzenie konkrétnych žalobných bodov, na základe ktorých napáda nezákonnosť rozhodnutia žalovaného, resp. postupu, ktorý vydaniu rozhodnutia žalovaného predchádzal, súčasťou tohto podania nie je ani konečný návrh - petit žaloby.

Krajskému súdu je známy obsah nálezu Ústavného súdu SR I. ÚS 224/09 zo dňa 14.10.2009, na ktorý žalobca v žalobe doručenej krajskému súdu 09.01.2015 poukazoval.

Postup, ktorý zvolil žalobca, keď v zákonnej lehote podal žalobu s riadnym označením účastníkov konania, ako aj rozhodnutia, ktorého zákonnosť napáda, avšak neuviedol dôvody napadnutého rozhodnutia, vykazuje znaky účelovosti a je v rozpore so zaužívanou súdnou praxou správnych súdov konajúcich podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., keď žalobca žiada, aby správny súd preskúmaval žalobné body ním vygenerované až po lehote na podanie žaloby. Súd je však viazaný rozhodnutiami Ústavného súdu SR a preto z nálezu ústavného súdu I. ÚS 224/09 zo 14.10.2009 a vychádzal v súlade s ním vyzval žalobcu, okrem iného, aj na doplnenie žalobných bodov.

V podanej žalobe žalobca tvrdil, že napadnuté rozhodnutie žalovaného je nedostatočne zdôvodnené a namietal záver žalovaného, že žalobca vedel alebo mohol vedieť, že sa zúčastňuje transakcií, ktoré sú súčasťou podvodu na DPH, ako aj nesúhlasil s názorom žalovaného, že nebolo v konaní preukázané uskutočnenie plnenia deklarovaného posudzovanými faktúrami.

Podľa § 247 ods. 1 O.s.p., podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Podľa § 247 ods. 2 O.s.p., pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.

Podľa § 63 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, rozhodnutie musí vychádzať zo stavu veci zisteného v daňovom konaní, musí obsahovať náležitosti ustanovené týmto zákonom a musí byť vydané príslušným orgánom, ak tento zákon alebo osobitný predpis 1)neustanovuje inak.

Podľa § 63 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, rozhodnutie musí obsahovať a) označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, b) číslo a dátum rozhodnutia, c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo daňového subjektu, ak mu bolo pridelené pri registrácii, alebo iný identifikátor pridelený správcom dane, ak fyzická osoba nemá povinnosť registrácie alebo nemá povinnosť evidencie podľa osobitného predpisu; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu dátum narodenia alebo iný údaj identifikujúci túto osobu a ak ide o zahraničnú právnickú osobu, ktorá nemá identifikačné číslo organizácie, použije sa iný údaj identifikujúci túto právnickú osobu, d) výrok, ktorý obsahuje údaje podľa písmena c), rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodovalo, lehotu plnenia, ak sa ukladá povinnosť plniť, rozhodnutie o náhrade nákladov správy daní podľa § 12, a ak ide o peňažné plnenie, aj sumu a číslo účtu príslušnej banky, na ktorý má byť suma zaplatená, e) poučenie o mieste, lehote a forme podania odvolania s upozornením na prípadné vylúčenie odkladného účinku, f) vlastnoručný podpis povereného zamestnanca finančného riaditeľstva alebo správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky, ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisom.

Podľa § 63 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, rozhodnutie obsahuje odôvodnenie, ak tento zákon neustanovuje inak. V odôvodnení sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, vysporiadanie sa s návrhmi a námietkami daňového subjektu, aké úvahy ovplyvnili hodnotenie dôkazov a použitie právnych predpisov, podľa ktorých sa rozhodovalo.

Podľa § 165b ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, daňové konanie začaté podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov sa dokončí podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.

Podľa § 43 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, oslobodené od dane je dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet.

Podľa § 43 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, odoslaného alebo prepraveného z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet, ak kupujúci je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu, ktorá nie je identifikovaná pre daň, alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu a nie je identifikovaná pre daň, a ak povinnosť platiť spotrebnú daň vzniká kupujúcemu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru.

Podľa § 43 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, oslobodené od dane je premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania ( § 8ods. 4), ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane podľa odseku 1.

Podľa § 43 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry, a a) ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia, b) ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, c) ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu, d) inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar.

Podľa § 43 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, oslobodené od dane je dodanie tovaru a dodanie služby a) pre diplomatické misie a konzulárne úrady iných štátov ako Slovenskej republiky zriadené na území iného členského štátu a ich pracovníkov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike,

b) Európskej únii, Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu a orgánom nimi zriadenými, Európskej centrálnej banke a Európskej investičnej banke v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, c) medzinárodným organizáciám iným, ako sú uvedené v písmene b), a ich pracovníkom v rozsahu a za podmienok podľa medzinárodných zmlúv, d) do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na spoločnom obrannom úsilí.

Podľa § 43 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, platiteľ je povinný preukázať oslobodenie od dane podľa odseku 6 potvrdením na úradnom tlačive na oslobodenie od dane, ktoré je vyhotovené príslušným štátnym orgánom iného členského štátu a ktoré odberateľ odovzdal platiteľovi.

Podľa § 43 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, platiteľ je povinný mať doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Ak platiteľ nemá doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) v lehote podľa prvej vety, uvedie dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota.

Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané, b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12, c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a, d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71, b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70, c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru, d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Podľa § 51 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom do 31.08.2011, platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Z napadnutého rozhodnutia žalovaného vyplýva, že správne orgány neuznali žalobcovi odpočet DPH podľa § 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. v nadväznosti na § 51 cit. normy, ktorý deklaroval v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie august 2011 vo vzťahu k faktúram dodávateľa žalobcu - obchodnej spoločnosti VITAPACE, s. r. o., č. 21/2011 až 25/2011 a 27/2011 vystavených v mesiaci júl 2011 (ďalej len „dodávateľské faktúry“ alebo „posudzované faktúry“), keď správny orgán dospel k záveru, že nebolo zo strany žalobcu preukázané reálne plnenie, ktoré je deklarované posudzovanými faktúrami, keď neboli splnené zákonné podmienky oslobodenia od dane podľa § 43 ods. 1-4 zákona č. 222/2004 Z.z., vo vzťahu k dodávateľskej faktúre žalobcu Z61001.

Krajský súd sa oboznámil s obsahom administratívneho spisu a mal preukázané, že žalobca preukazoval nárok na odpočet DPH listinnými dôkazmi - faktúrou dodávateľa VITAPACE, s. r. o., Bratislava, č. 21/2011, vystavená 06.07.2011, s rovnakým dátumom dodania, ku ktorej bola priradená faktúra žalobcu ako dodávateľa pre odberateľa ICE MEAT PRO KFT., Budapešť, č. Z56001, ktorou žalobca deklaroval dodanie tovaru (24.750 litrov slnečnicového oleja), ktorý prijal od dodávateľa VITAPACE, s. r .o., k tomu viažuci sa nákladný list (ďalej len „CMR“) č. SK0279983, z ktorého bolo preukázané, že obchodnou spoločnosťou EXPERIENCE, s. r. o., Košice, bola zabezpečená preprava tovaru od žalobcu maďarskému odberateľovi. Krajský súd z CMR zistil, že v kolónke „tovar prevzal“ je uvedená obchodná spoločnosť BIZTOSÍTUNK BT, Budapešť. Súčasťou predložených listinných dôkazov je príjmový doklad z 05.07.2011, ktorým potvrdzuje žalobca, že od maďarskej spoločnosti obdržal sumu 27.225,- Eur.

Faktúra dodávateľa VITAPACE, s. r. o., odberateľ žalobca, uvedený vo faktúre č. Z56001, č. 22/2011, ktorou deklaruje dodanie slnečnicového oleja (24.750 litrov), dátum dodania a dátum splatnosti a vyhotovenia faktúry je 12.07.2011, k nej viažuca sa faktúra s rovnakým dátumom vyhotovenia, splatnosti a rovnakým tovarom, dodávateľ žalobca, odberateľ maďarská spoločnosť VÉGH-MODO- F KFT, Budapešť, k tomu viažuci sa CMR č. SK7774282, v ktorom je uvedený dopravca Miroslav Filo FRUCTUS, Nové Zámky a v kolónke „tovar prezval“ je pri dátume 12.07.2011 nečitateľný podpis osoby bez pečiatky. Súčasťou je aj výdavkový doklad, ktorým žalobca preukazoval, že žalobca zaplatil dodávateľovi VITAPACE, s. r. o., sumu 29.403,- Eur dňa 12.07.2011. K tejto faktúre sa ďalej viažu príjmové doklady žalobcu, ktorými preukazoval platbu 29.403,- Eur od maďarského odberateľa dňa 13.07.2011.

Faktúrou č. 23/2011, dodávateľ VITAPACE, s. r. o., odberateľ žalobca, dátum dodania tovaru, vyhotovenia, splatnosti - 18.07.2011, účtovaný je slnečnicový olej (22.500 litrov), k nej sa viažuca faktúra Z58001, dodávateľ žalobca, odberateľ VÉGH-MODO-F KFT, Budapešť, s rovnakým dátumom vyhotovenia ako aj splatnosti a účtovaným množstvom tovaru. K týmto faktúram sa viaže CMR SK2423865, dopravca Miroslav Filo FRUCTUS, v kolónke „prevzal“ je pečiatka uvedenej maďarskej spoločnosti. K tomu sa viaže doklad o zaplatení sumy 26.450,- Eur, ktorá bola účtovaná uvedenou faktúrou z účtu žalobcu v prospech účtu VITAPACE, s. r. o. Ďalej faktúrou č. 24/2011 dodávateľ VITAPACE, s. r. o., odberateľ žalobca, dátum dodania, vyhotovenia, splatnosti faktúry je rovnaký 20.07.2011, účtovaný je slnečnicový olej (24.750 litrov) v sume spolu s DPH 29.403,- Eur, k tomu sa viaže dodávateľská faktúra žalobcu, odberateľ VÉGH-MODO-F KFT, Budapešť, faktúra č. Z59001 s rovnakými dátumami vyhotovenia, splatnosti a zdaniteľného plnenia ako faktúra č. 24/2011, rovnaké množstvo a druh tovaru, k tomu sa viažuci CMR SK0133100, dopravca EXPERIENCE, s. r .o., Košice - Juh, v kolónke „prevzal“ sa nachádza pečiatka subjektu BIZTOSÍTUNK BT Budapešť a súčasťou je aj výdavkový doklad žalobcu v prospech účtu VITAPACE, s. r. o., na sumu 29.403,- Eur ako aj výpis z účtu v banke, ako aj príjmové doklady, ktorými žalobca prijal od maďarskej spoločnosti uvedenej vo faktúre č. Z59001 sumu 26.730,- Eur, ktorá je účtovaná faktúrou č. Z59001, dňa 17.07.2011. Ďalej faktúra č. 25/2011, odberateľ žalobca, dodávateľ VITAPACE, s. r. o., dátum dodania, vyhotovenia, splatnosti 22.07.2011, účtovaný slnečnicový olej 24.750 litrov v sume 29.403,- Eur, k tomu viažuca sa dodávateľská faktúra žalobcu č. Z6001, odberateľ KAUFMAX KFT. Budapešť, s rovnakými dátumami vyhotovenia, splatnosti a dátumom zdaniteľného plnenia ako aj deklarovaným množstvom tovaru ako na faktúre č. 25/2011 na sumu 26.730,- Eur, k tomu viažuce sa CMR č. SK5036380, dopravca Vojtech Szerencsés, Rohovce, v kolónke „prevzal“ je uvedené KAUFMAX KFT. Budapešť, teda firma, ktorá je rovnako uvedená ako odberateľ na faktúre Z60001 ako aj doklady o zaplatení sumy účtovanej vo faktúre č. 25/2011, príjmový doklad žalobcu, že prijal od maďarskej spoločnosti 26.730,- Eur dňa 21.07.2011. Ďalej faktúra žalobcu ako odberateľa, dodávateľ VITAPACE, s. r. o., č. 27/2011, s dátumom dodania, vyhotovenia, splatnosti 28.07.2011, účtovaná je dodávka slnečnicového oleja (23.775 litrov), celková suma vrátane DPH 28.244,70 Eur, k nej viažuca sa faktúra žalobcu ako dodávateľa č. Z61001, odberateľ BIZTOSÍTUNK BT Budapešť, s dátumom vyhotovenia, splatnosti a zdaniteľného plnenia 04.08.2011, deklarované dodanie rovnakého množstva slnečnicového oleja ako vo faktúre č. 27/2011, k tomu sa viažuci CMR č. SK4882696, ktorého prepravu zabezpečil TRANSSPED - EB, s. r. o., Blatná na ostrove, v kolónke „prevzal“ je uvedená firma LOAT MASTER 2000 - KFT. Baktar. Iné listinné dôkazy žalobca v konaní neprodukoval.

V konaní bolo potrebné vyhodnotiť, či správne orgány vykonali dostatočné dokazovanie, ktoré by preukazovalo reálnosť plnenia, ktoré je deklarované posudzovanými faktúrami žalobcu.

Krajský súd dospel k záveru, že správne orgány vykonali dostatočné dokazovanie, keď vykonali výsluch tak konateľa žalobcu ako aj konateľa dodávateľa žalobcu uvedeného na posudzovaných faktúrach - VITAPACE, s. r. o., ako aj skúmali tok tovaru, teda akým spôsobom VITAPACE, s. r. o., nadobudla tovar a akým spôsobom s ním žalobca ďalej nakladal. V konaní nebolo sporné, čo ani žalobca nespochybnil v žalobných bodoch, ani v správnom konaní, že tovar, ktorý je účtovaný posudzovanými faktúrami, bol dodávaný žalobcovi firmou VITAPACE, s. r. o., Bratislava, ktorá ho nadobudla od firmy MST TRADE, s. r. o., s konateľom E. J.. Táto firma mala tieto výrobky nadobudnúť od firmy Van-mond company, s. r. o. a MIMIZAN, s. r. o. Následne po dodaní tovaru od VITAPACE, s. r. o., žalobcovi, žalobca dodával rovnaké výrobky v rovnakom druhu a množstve ako je deklarované v posudzovaných faktúrach, maďarským obchodným spoločnostiam tak, ako vyplýva z obsahu dodávateľských faktúr žalobcu č. Z61001 (ďalej len „posudzovaná faktúra žalobcu“, „posudzovaná faktúra“) Z59001, Z57001, Z58001, Z56001 a Z60001, všetky vystavené v júli 2011 (ďalej len „dodávateľské faktúry žalobcu“).

Tak ako v napadnutom rozhodnutí poukazoval žalovaný, z výpovede konateľa VITAPACE, s. r. o. - RNDr. O. Y. v zápisnici o ústnom pojednávaní zo 14.06.2012, ktorý sa vyjadroval k plneniu účtovaného posudzovanými faktúrami, krajský súd zistil, že konateľ VITAPACE, s. r. o., tvrdil, že plnenie deklarované posudzovanými faktúrami bolo žalobcovi dodané, k plneniu neexistovala vypracovaná písomná zmluva medzi žalobcom a uvedenou obchodnou spoločnosťou, ani písomné objednávky, e-maily, komunikácia so žalobcom prebiehala telefonicky. Ťažký identifikoval predmetný olej ako olej vyrobený buď v Bulharsku alebo v Srbsku a čo sa týka značiek uviedol ISCON, BRAMA, resp. TRIANA. K preprave uviedol, že tovar bol prepravený zo skladu v obci Masníkovo (Horná Pôtoň), okres Dunajská Streda do Maďarska, bližšie miesto v Maďarsku nevedel označiť a VITAPACE, s. r. o., nezaplatila osobitnú faktúru za prepravu. Potvrdil, že posudzované faktúry boli zaplatené VITAPACE, s. r. o., na bankový účet a že došlo k dodaniu slnečnicového oleja tak, ako je uvedené na posudzovaných faktúrach a údaje na faktúrach, vrátane podpisu a pečiatky, sú jeho.

Konateľka žalobcu vo výpovedi dňa 14.09.2012 tvrdila, že došlo k dodaniu tovaru účtovaného posudzovanými faktúrami zo strany VITAPACE, s. r .o., Bratislava, jednalo sa o dodávku slnečnicového oleja v litrových PET fľašiach s výrobcom v Srbsku, značka ISCON. Prepravu zabezpečoval VITAPACE, s. r. o., bez medziskladu, zabezpečoval tak nakládku a prepravu cez svoje partnerské dopravné spoločnosti a aj náklady za dopravu uhrádzala VITAPACE, s. r. o. Pri nakládke tovaru bol prítomný RNDr. Y., účtované faktúry boli zaplatené z účtu žalobcu v prospech účtu dodávateľa VITAPACE, s. r. o. Potvrdila, že predmetný tovar bol predaný ďalším maďarským odberateľom tak, ako je uvedené na dodávateľských faktúrach žalobcu.

Konateľ MST TRADE, s. r. o., Dvory nad Žitavou, dodávateľ VITAPACE, s. r. o., E.l J. v zápisnici z 22.08.2012 potvrdil obchodno-záväzkové vzťahy medzi týmito spoločnosťami. Tvrdil, že nakládku uskutočňoval zamestnanec DREVOKOMFORT Dvory nad Žitavou, v skladových priestoroch v Dvoroch nad Žitavou a preprava bola realizovaná externe. Odberateľ VITAPACE, s. r. o., si zabezpečoval prepravu vo vlastnej réžii a hradil ju. Tvrdil, že pravdepodobne tovar bol vyskladnený do doby predaja pre spoločnosť VITAPACE, s. r. o., na Tabakovej ul., Dvory nad Žitavou alebo sa len prekladal z kamióna na kamión bez uskladnenia. K tomu sa už s odstupom času nevedel vyjadriť. Nevedel sa vyjadriť ani k presnej špecifikácii prepravy a dodania tovaru, ani k otázke zabezpečenia prepravy, k značke slnečnicového oleja, ktorý bol predmetom dodania, ani jeho výrobcovi.

Krajský súd zhodne s názorom žalovaného konštatuje, že účastníci obchodno-záväzkových vzťahov, t.j. žalobca a jeho dodávateľ VITAPACE, s. r. o., nevedeli presne identifikovať predmet zdaniteľného plnenia - slnečnicový olej, čo do druhu a čo do výrobcu, keď navrhovateľ jednoznačne označil značku slnečnicového oleja ISCON v litrových baleniach s krajinou pôvodu Srbsko tak, ako je značka tohto oleja deklarovaná, nie však na posudzovaných faktúrach, ale na faktúrach, ktorými následne žalobca tento tovar dodával maďarským odberateľom. Na druhej strane, dodávateľ žalobcu (VITAPACE, s. r. o.) identifikačné údaje ohľadne dodaného tovaru nevedel uviesť, keď v zápisnici na ústnom pojednávaní zo 14.06.2012 tvrdil, že plnil a dodával žalobcovi slnečnicový olej od rôznych výrobcov pod názvom TRIANA a BRAMA, balený v litrových fľašiach a neskôr v zápisnici z 25.09.2013 konateľ RNDr. Y. uviedol, že mohlo ísť o značky ISCON a BRAMA, resp. TRIANA a výrobcom mohlo byť buď Bulharsko alebo Srbsko. Dodávateľ VITAPACE, s. r. o. - MST TRADE, s. r. o., a jeho štatutárny zástupca E. J. v zápisnici o miestnom zisťovaní z 22.08.2012 uviedol, že si nespomína na značku slnečnicového oleja, ani jeho výrobcu. Konateľ žalobcu ako aj konateľ VITAPACE, s. r. o. - Y. tvrdili, že k plneniu, ktoré je deklarované posudzovanými faktúrami došlo, obdobne konateľ MST TRADE, s. r. o., tvrdil, že slnečnicový olej, bez bližšej špecifikácie výrobcu a druhu oleja, dodával obchodnej spoločnosti VITAPACE, s. r. o., avšak nevedel sa vyjadriť k dispozíciám týkajúcim sa prepravy a dodania tovaru, ani k spôsobu dodania tovaru.

Krajský súd dospel záveru, že účastníci obchodno-záväzkového vzťahu - žalobca a VITAPACE, s. r. o., sa nevedeli stotožniť a identifikovať slnečnicový olej označením výrobcu a značky tak, aby ich tvrdenia boli jednoznačné, ktoré by potvrdili, že predmetom dodania tovaru bol slnečnicový olej balený v 1 litrových objemoch výrobcu v Srbsku, značky ISCON. Naviac samotný dodávateľ VITAPACE, s. r. o., - MST TRADE, s. r. o., nevedel tieto skutočnosti vôbec uviesť.

Krajský súd ďalej zdôrazňuje, že tvrdenia účastníkov záväzkového vzťahu - žalobcu a VITAPACE, s. r. o., ohľadne spôsobu dodania tohto tovaru, vrátane vyjadrenia dodávateľa žalobcu MST TRADE, s. r. o., nie sú súladné, keď konateľ MST TRADE, s. r. o., dňa 22.08.2012 nevedel sa v zápisnici o ústnom pojednávaní vyjadriť, akým spôsobom si odberateľ VITAPACE, s. r. o., zabezpečoval prepravu, keď uviedol k spôsobu prepravy, že sa realizovala externe a že odberateľ (VITAPACE, s. r. o.), si zabezpečoval prepravu vo vlastnej réžii a hradil si aj prepravné náklady. Konateľ VITAPACE, s. r. o., Ťažký na ústnom pojednávaní dňa 14.06.2012 uviedol, že prepravu zabezpečovala spoločnosť MST TRADE, s. r. o., Dvory nad Žitavou a VITAPACE prepravu nezabezpečovala, ani nevykonávala. Konateľka žalobcu na pojednávaní dňa 14.09.2012 uviedla, že prepravu oleja zabezpečoval dodávateľ žalobcu - obchodná spoločnosť VITAPACE, s. r. o., bez medziskladu, ktorý aj zabezpečoval nakládku a prepravu cez svoje partnerské dopravné firmy a že náklady na dopravu uhrádzala VITAPACE, s. r. o., pričom pri nakládkach tovaru - slnečnicového oleja, bol vždy prítomný konateľ spoločnosti VITAPACE, s. r. o., RNDr. O. Y..

Krajský súd v tejto časti poukazuje aj na ďalšie rozpory v tvrdeniach tak žalobcu ako aj jeho dodávateľa VITAPACE, s. r. o., obdobne aj dodávateľa VITAPACE, s. r. o. - MST TRADE, s. r. o., ktoré nie sú zhodné z hľadiska toho, kto a akým spôsobom zabezpečoval prepravu tovaru, keď posudzovanými faktúrami mal byť tovar dodaný žalobcovi obchodnou spoločnosťou VITAPACE, s. r. o. tak, že mal byť vyskladnený priamo u dodávateľa žalobcu MST TRADE, s. r. o., a dodaný priamo zahraničným dodávateľom žalobcu do Maďarska bez uskladnenia u žalobcu, v jeho priestoroch alebo iných priestoroch. Naviac krajský súd poukazuje, že z obsahu spisu nebolo preukázané tvrdenie žalobcu, že prepravu zabezpečoval dodávateľ žalobcu - VITAPACE, s. r. o., ani nebolo preukázané tvrdenie MST TRADE, s. r. o., že prepravu tovaru nezabezpečovala táto obchodná spoločnosť, ale VITAPACE, s. r. o., keď z obsahu administratívneho spisu krajský súd mal preukázané, že v prípade tovaru, ktorý bol účtovaný faktúrou č. 27/2011, CMR 4882698 (ako vyplýva z CMR), prepravu vykonávala spoločnosť TRANSSPED-EB, s. r. o., Blatná na ostrove 189, ktorej zástupca bol vypočutý v konaní - L. T. (zápisnica z 08.01.2014 a 07.07.2014), ktorý potvrdil, že prepravu objednával MST TRADE a že došlo k nakládke tovaru v Masníkove - Orechová Pôtoň.

V prípade CMR 5036380, viažuceho sa k faktúre č. 25/2011, bolo v konaní preukázané, že prepravu vykonávala firma R. J., S. XXX a výsluchom tejto osoby bolo preukázané, že prepravu u R. J. objednala obchodná spoločnosť SUN GROUP ŠPED, s. r. o. (výpoveď J. z 09.01.2014), u ktorej si prepravu objednal MST TRADE, s. r. o. (výsluch konateľa SUN GROUP ŠPED, s. r. o. dňa 11.07.2014). Súčasťou administratívneho spisu sú aj faktúry, ktorými R. J. účtuje ako dodávateľ prepravu pre SUN GROUP ŠPED, s. r. o. (faktúra č. 385/1/2011), ako aj faktúra SUN GROUP ŠPED, s. r. o., ako dodávateľa, ktorou odberateľovi MST TRADE, s. r. o., faktúrou č. 20111795 účtuje prepravu vozidlom DS146DR/ DS496YC dňa 21.07.2011, pričom SUN GROUP ŠPED, s. r. o., v zápisnici o ústnom pojednávaní zo dňa 11.07.2014 uviedol, že túto prepravu objednala firma MST TRADE, s. r. o. a Vojtech J. v zápisnici zo 06.05.2014 potvrdil, že prepravu na základe CMR č. 503680 objednala SUN GROUP ŠPED, s. r. o. Aj tieto skutočnosti potvrdzujú, že prepravu objednala firma MST TRADE, s. r. o., a sú v rozpore s tvrdením konateľa tejto obchodnej spoločnosti, ktorý zabezpečenie (objednanie) prepravy poprel. V konaní vo vzťahu k posudzovaným faktúram bolo preukázané (okrem faktúr č. 21/2011 a č. 24/2011), že prepravu, ktorá mala byť CMR (okrem CMR SK0279983 a CMR SK0133100), vykonaná, sa realizovala na základe objednávky MST TRADE, s. r. o., ktorá však túto skutočnosť v konaní popierala. Krajský súd konštatuje, že ani v otázkach miesta nakladania tovaru nebola daná jednota medzi vyjadreniami žalobcu a dodávateľa VITAPACE, s. r. o., a MST TRADE, s. r. o., ktorý tovar „fakticky“ dodával žalobcovi prostredníctvom VITAPACE, s. r. o., odberateľom v Maďarsku.

Z vykonaného dokazovania, z výsluchu prepravcu k CMR viažucim sa k týmto faktúram v kolónke 23 „Miroslav Filo FRUCTUS“, zo zápisnice z 11.12.2013 krajský súd zistil, že M. vykonával medzinárodnú nákladnú prepravu väčšinou pre MST TRADE, s. r. o., keď konateľ tejto obchodnej spoločnosti mu kázal naložiť tovar - slnečnicový olej v Masníkove. Naložil ho zo skladu, doviezol ho do Maďarska, prepravu objednal subjekt TIC-MO Kft., ktorému prepravca Filo, prepravu v júli 2007, z Masníkova do Bekescaby účtoval.

Vo vzťahu k preprave, ktorú zabezpečoval prepravca Filo, viažuca sa k faktúram č. 22/2011, č. 23/2011, bolo preukázané, že prepravu u dopravcu objednával MST TRADE, s. r. o. Vo vzťahu k faktúram č. 21/2011 a 24/2011 a k ním priradeným CMR, krajský súd zistil, že prepravu tak, ako je uvedené na týchto faktúrach a CMR vykonala firma EXPERIENCE, s. r. o., Južná trieda 19, Košice. Bolo zistené, že uvedený daňový subjekt nespolupracuje s daňovým úradom, nepreberá zásielky, nesídli na adrese sídla spoločnosti, nepodáva priebežne daňové priznania a konateľ tejto obchodnej spoločnosti sa mal vyjadriť, že nevykonával žiadnu činnosť v prospech uvedenej spoločnosti a nemá žiadne doklady. Ani cez túto obchodnú spoločnosť sa nepodarilo preveriť realizáciu vykonanej dopravy, ktorá sa viaže k dodaniu tovaru účtovaného posudzovanými faktúrami č. 21/2011 a 24/2011.

Krajský súd poukazuje, že v konaní nebolo preukázané, na základe vykonanej medzinárodnej výmeny informácií, že by tovar deklarovaný posudzovanými faktúrami, vzhľadom na dátumy vystavenia faktúr a následné dodanie tovaru odberateľom v Maďarsku v ten istý deň bez medzivyskladnenia u žalobcu, týmto subjektom bol fyzicky dodaný. I keď bola preukázaná realizácia prepravy slnečnicového oleja do Maďarskej republiky, nebolo preukázané dodanie konkrétneho tovaru deklarovaného posudzovanými faktúrami, čo do množstva a druhu tak, aby bolo preukázané, že tento konkrétny tovar v konkrétnom množstve bol na konkrétnom nezameniteľnom mieste naložený, prepravený cez hranice a konkrétnej osobe, ktorá je uvádzaná v dodávateľských faktúrach žalobcu, viažucich sa k posudzovaným faktúram, dodaný, teda aj subjektu so sídlom v Maďarsku, ktorému žalobca faktúrou č. Z610001 účtoval cenu dodaného slnečnicového oleja. Žalobca mohol tieto skutočnosti v konaní preukázať označením osôb, ktoré fyzicky také množstvo oleja (rádovo v tisícoch litrov), podľa jednotlivých faktúr, nakladali na území Slovenskej republiky a následne vyskladňovali v Maďarsku. Z vykonaného dokazovania neboli tieto skutočnosti preukázané, keď existujú samotné rozpory v tvrdeniach účastníkov obchodného reťazca, v tvrdeniach žalobcu a vypočutých svedkov, ktorými boli zástupcovia jednotlivých obchodných spoločností, ktoré tvorili tzv. tranzitný reťazec, keď dodávateľ VITAPACE, s. r. o. a jeho dodávateľ MST TRADE, s. r. o., nevedeli zjednotiť presné miesto nakladania tak objemného tovaru, keď konatelia obidvoch obchodných spoločností napriek tomu, že Y. podľa tvrdenia konateľky žalobcu mal byť pri nakládkach osobne prítomný, nevedeli zidentifikovať a zjednotiť určenia miesta, kde takéto veľké množstvo tovaru bolo nakladané. Bolo potrebné nielen, aby bolo jednoznačne určené, z ktorých konkrétnych skladov, ktoré konkrétne plnenia, účtované jednotlivými posudzovanými faktúrami, boli nakladané, ale bolo potrebné preukázať, že k fyzickému naloženiu takého množstva oleja, viac ako 24.000 litrov, reálne došlo, čo mohlo byť preukázané svedeckými výpoveďami osôb, ktoré sa priamo nakládky tovaru na území SR zúčastnili.

Krajský súd dospel k záveru, že žalobca v konaní nepreukázal, aj vzhľadom na výsledky medzinárodného dožiadania, že k plneniu v obchodno-záväzkových vzťahom, ktoré sú deklarované posudzovanými faktúrami, fyzicky došlo, ani nepreukázal, že existoval obchodno-záväzkový vzťah medzi ním a maďarskými obchodnými spoločnosťami, ktoré boli určené ako miesto plnenia (miesto dodania tovaru). Naviac vo vzťahu ku všetkým posudzovaným faktúram nie je zrejmé (podľa záznamov v CMR), že predmetný tovar prijali tie obchodné spoločnosti so sídlom v Maďarsku, ktoré boli označené ako odberatelia vo faktúrach žalobcu, naviac keď CMR nemožno považovať za doklad o dodaní tovaru deklarovaného posudzovanými faktúrami.

Krajský súd poukazuje, že v konaní bol žalobca povinný preukázať, že k dodaniu tovaru deklarovaného posudzovanými faktúrami fyzicky došlo. Žalobca si objednal u obchodnej spoločnosti VITAPACE, s. r. o., dodanie slnečnicového oleja v objeme viac ako 20.000 litrov tak, ako je to špecifikované v jednotlivých posudzovaných faktúrach s tým, že k tomuto dodaniu malo dôjsť priamo prostredníctvom subdodávky, ktorú realizoval VITAPACE, s. r. o., od svojho dodávateľa MST TRADE, s. r. o., s miestom dodania tovaru Maďarsko, obchodným partnerom žalobcu, ktorí sú špecifikovaní v dodávateľských faktúrach žalobcu. V konaní bol preto žalobca povinný preukázať, že k dodaniu tovaru maďarským odberateľom žalobcu v subdodávke, prostredníctvom dodávateľa VITAPACE, s. r. o., ktorý túto dodávku realizoval v subdodávke prostredníctvom MST TRADE, s. r. o., došlo, na základe predložených CMR a že žalobca ten istý tovar, ktorý ako odberateľ objednal a dodala mu ho spoločnosť VITAPACE, s. r .o., a účtoval a dodával maďarským obchodným spoločnostiam - aj jednotlivým maďarským odberateľom dodal a teda, že tovar reálne bol dodaný z tuzemska na územie iného členského štátu, a to aj v prípade dodávateľskej faktúry Z61001, ku ktorej si žalobca v zdaňovacom období august 2011 uplatnil oslobodenie podľa § 43 ods. 1-4 zákona č. 222/2004 Z.z.

Nezrovnalosti sú aj v otázke objednania prepravy, keď tvrdenia dodávateľa žalobcu a jeho subdodávateľov v spôsobe objednania a platenia prepravy a dokazovanie výsluchmi jednotlivých prepravcov označených na CMR, preukazuje odlišnosť tvrdení o spôsobe zabezpečenia prepravy tovaru. Čo sa týka nakládky tovaru, konateľka žalobcu tvrdila, že pri nakládke každého z tovaru bol prítomný konateľ VITAPACE, s. r. o.. Tento k okolnostiam týkajúcim sa nakladania, vyskladňovania tovaru, sa nevedel vyjadriť. Pokiaľ bol osobne prítomný, muselo mu byť zrejmé, akým spôsobom sa takéto množstvo tovaru vyskladňovalo, koľko osôb tam bolo prítomných a všetky tieto osoby mohli a boli spôsobilé, ak sa takéhoto konania zúčastnili, uviesť svedectvo o týchto skutočnostiach, o tom že tovar sa reálne v určitých skladových priestoroch nachádzal, reálne bol v určitom časovom období vyskladnený a naložený na dopravné prostriedky, ktoré ho prepravili odberateľom žalobcu do Maďarska. Naviac žalobca v konaní neprodukoval žiadne dôkazy (ani listinné, okrem dodávateľských faktúr), ktoré by preukazovali dodanie deklarovaného plnenia zo SR do iného členského štátu (Maďarsko) konkrétnym odberateľom žalobcu uvedeným v dodávateľských faktúrach žalobcu, vrátane odberateľa žalobcu, ktorému plnenie účtoval faktúrou Z61001. Naviac ani ku dodávateľským faktúram, a to k faktúram č. 21/2011 a č. 27/2011 žalobca nepredložil doklady o zaplatení faktúrami účtovaného plnenia VITAPACE, s. r. o. Takéto doklady súčasťou administratívneho spisu nie sú.

Všetky tieto okolnosti dotvrdzujú záver žalovaného, že v konaní žalobca neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že k reálnemu dodaniu tovaru deklarovaného posudzovanými faktúrami tak, ako tvrdil v konaní, došlo. Napadnuté rozhodnutie spĺňa všetky náležitosti rozhodnutia vydaného podľa § 63 zákona č. 563/2009 Z.z. a je riadne zdôvodnené. Vzhľadom na uvedené krajský súd žalobu ako nedôvodnú zamietol.

Žalobca v konaní nemal úspech. Pri aplikácii § 250k ods. 1 O.s.p. a contrario mu nevzniká právo na náhradu trov konania. Preto súd žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky prostredníctvom Krajského súdu v Žiline písomne v dvoch vyhotoveniach.