KSZA/13Cob/251/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/251/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5411203918 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5411203918.1Uznesenie Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s., so sídlom Palárikova 88, 022 01 Čadca, IČO: 36 389 480, zastúpenému právnym zástupcom JUDr. Jaroslavom Fridrichom, advokátom, so sídlom P. X, P.O. W. XXX, XXX XX W. X, proti žalovanému: Kysucká knižnica, so sídlom ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca, IČO: 36 145 068, zastúpenému právnou zástupkyňou JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou, so sídlom A. XXX/ XX, F., XXX XX N., v konaní o zaplatenie 5.797,51 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín č.k. 2Cb/56/2011-427 zo dňa 15. mája 2014, takto

rozhodol:

Rozsudok Okresného súdu Dolný Kubín č.k. 2Cb/56/2011-427 zo dňa 15. mája 2014 v napadnutom výroku I/ o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 5.797,51 Eur s 0,034%-tným úrokom z omeškania denne zo sumy 406,02 Eur od 22.06.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 21.07.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 23.08.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 25.09.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 20.10.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 22.11.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 25.12.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 24.01.2008 do zaplatenia, v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku z r u š u j e a v tejto časti vr a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd výrokom I/ rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 5.797,51 Eur s 0,034%-tným úrokom z omeškania denne zo sumy 406,02 Eur od 22.06.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 21.07.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 23.08.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 25.09.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 20.10.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 22.11.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 25.12.2007 do zaplatenia, zo sumy 814,31 Eur od 24.01.2008 do zaplatenia, v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Výrokom II/ vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Výrokom III/ vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté do 30 dní po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca podal Okresnému súdu Čadca dňa 30.03.2009 žalobu o zaplatenie sumy 5.797,51 Eur s príslušenstvom, ktorú odôvodnil tým, že uzatvoril dňa 21.12.2005 so žalovaným Kúpnu zmluvu č. 11/2005/III (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bola dodávka tepla pre ústredné vykurovanie do dohodnutých odberných miest odberateľa (žalovaného) podľa právneho režimu upraveného zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a Obchodným zákonníkom. Spôsob určenia výšky kúpnej ceny podľa článku II. zmluvy bol definovaný tak, že kúpna cena bude odberateľovi účtovaná za cenu určenú dodávateľovi na príslušný kalendárny rok Úradom pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím o stanovení maximálnej ceny tepla. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) rozhodnutím č. 0310/2007/T určil na obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2007 variabilnú zložku maximálnej ceny tepla a fixnú zložku ceny tepla s primeraným ziskom. Žalovaný si záväzne na rok 2006 objednal 1250 GJ tepla pre ústredné kúrenie, na rok 2007 si záväzne objednal 1250 GJ tepla pre ústredné kúrenie. Odberateľ tepla (žalovaný) sa podľa článku III. zmluvy zaviazal zaplatiť dodávateľovi tepla (žalobcovi) kúpnu cenu za odobraté teplo v lehote 14 dní po vystavení účtovno-daňového dokladu. Za fakturačné obdobie bol zmluvne zvolený jeden kalendárny mesiac. Predmetom dohody bolo, že fixná zložka ceny tepla bude fakturovaná v každom fakturačnom období rovnomerne v 1/12 množstva tepla objednaného v odberovom diagrame. Na základe objednaného množstva tepla spolu so záväzným množstvom tepla ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody ostatných odberateľov bola mesačná cena tepla stanovená pre rok 2007 v sume 24.532,- Sk (814,31 Eur). Žalobca v rámci plnenia zmluvných záväzkov vyrobil k odberu prostredníctvom vlastných technologických zariadení pre účely prevádzky ústredného kúrenia žalovaného objednané množstvo tepla. Následne postupom podľa článku III. kúpnej zmluvy vyúčtoval žalovanému spotrebu tepelnej energie zo zmluvných odberných miest, pričom v zmysle článku III. ods. 3 písm. b) zmluvy žiadal uhradiť fixnú zložku ceny. Dlh žalovaného predstavuje sumu 183.956,00 Sk (6.106,22 Eur), od ktorej sumy žalobca odpočítal sumu 9.300,- Sk (308,70 Eur), ktorá bola obsahom dobropisu č. 4800139. Pohľadávka na strane žalobcu je tak v sume 174.656,00,- Sk (5.797,51 Eur). Okrem istiny žalobca uplatnil aj úrok z omeškania s poukazom na ust. § 369 ods. 1 v spojení s ust. § 502 Obchodného zákonníka vo výške 0,034% denne z jednotlivých omeškaných súm. Okresný súd Čadca vydal dňa 27.07.2009 pod sp. zn. 6Rob/24/2009 platobný rozkaz, proti ktorému podal žalovaný v zákonnej lehote odpor, ktorý odôvodnil tým, že platnosť Kúpnej zmluvy č. 11/2005/ III zo dňa 21.12.2005 skončila 10.11.2006 z dôvodu výpovede, ktorú žalovaný uplatnil listom zo dňa 08.11.2006, doručeným žalobcovi 10.11.2006, a teda v období od 11.05.2007 do 31.12.2007 neexistoval žiaden zmluvný vzťah, na základe ktorého by si žalobca mohol uplatňovať dlh, ktorý na strane žalovaného mal vzniknúť. Uplatneniu výpovede predchádzala skutočnosť, že žalobca si neplnil záväzky zo zmluvy, a to konkrétne článku I. ods. 2, od 01.06.2007 do 31.12.2007 nedodal žalovanému žiadne teplo, hoci ho žalovaný na dodávku tepla viackrát vyzval. Podľa žalovaného stav núdze v tepelnej energetike trval od 18.10.2006 do 17.01.2007, ktorý bol zapríčinený internými záležitosťami žalobcu. Žalovaný poukázal nato, že žalobca potvrdil podpisom objednávku žalovaného na dodávku tepla až dňa 27.10.2206, teda v čase vyhláseného stavu núdze v tepelnej energetike, preto musel mať vedomosť o tom, že teplo nebude schopný dodať. Žalovaný namietal, že žalobca nemá nárok ani na tzv. fixné náklady, keďže teplo v období od 11.05.2007 do 31.12.2007 nevyrábal. Okresný súd po vykonanom dokazovaní mal za zistené, že žalobca a žalovaný uzatvorili dňa 21.12.2005 kúpnu zmluvu na dodávku tepla podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a podľa Obchodného zákonníka. Na základe objednávky žalovaného pre rok 2006 mal žalobca dodať množstvo tepla na rok 2006 v objeme 1250 GJ, pre rok 2007 mal žalobca pre žalovaného dodávať množstvo tepla pre ústredné kúrenie v objeme 1250 GJ za rok. Predmetom zmluvy bola fixná zložka ceny tepla, a to v 1/12 množstva tepla objednaného v odberovom diagrame. Na základe oznámenia žalobcu zo dňa 17.10.2006, primátor Mesta Čadca dňa 18.10.2006 vyhlásil stav núdze v tepelnej energetike na území Mesta Čadca pre vymedzené územie zásobovania teplom z kotolne PK Okresný úrad. Dňa 17.01.2007 primátor Mesta Čadca odvolal stav núdze v tepelnej energetike, ktoré rozhodnutie bolo Krajským súdom v Žiline zrušené a vec bola správnemu orgánu vrátená na ďalšie konanie s odôvodnením, že rozhodnutie o odvolaní stavu núdze v tepelnej energetike v zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z.z. je rozhodnutím, ktoré je vydávané v správnom konaní a na ktoré treba aplikovať Správny poriadok. Bolo konštatované, že napadnuté rozhodnutie nemá náležitosti uvedené v § 47 Správneho poriadku a na takýto nedostatok súd prihliada ex offo a je povinný ho zrušiť ako rozhodnutie nepreskúmateľné. Ďalej krajský súd konštatoval, že došlo k právoplatnému vyhláseniu stavu núdze Mestom Čadca dňa 18.10.2006. Prvostupňový súd poukázal na to, že je pravdou, že v rozsudku sp. zn. 2Cb/55/2011 konštatoval, že podľa názoru okresného súdu Krajský súd v Žiline rozhodol 27.03.2011 v konaní sp. zn. 22Sp 29/2010 s konečnou platnosťou tak, že zrušil rozhodnutie Mesta Čadca zo dňa 17.01.2007 vydané pod číslom 33/2007/OPE, ktorým došlo k odvolaniu stavu núdze v tepelnej energetike, čím teda minimálne do tohto dňa trval stav núdze v tepelnej energetike, ktorý Mesto Čadca 18.10.2006 vyhlásilo na území mesta Čadca pre vymedzené územie zásobovania tepla z kotolne PK Okresný úrad. Okresný súd mal za to, že žalobca nezavinil nedostatky v kvalite, množstve a v spoľahlivosti dodávok tepla a nedošlo teda k splneniu zákonnej podmienky uvedenej v § 20 ods.2 písm. b) ZoTE a ku výpovedi zo zmluvy o dodávke a odbere tepla zo strany žalovaného došlo navyše v čase, kedy Mesto Čadca vyhlásilo stav núdze. Okresný súd za aplikácie ust. § 154 ods. 1 O.s.p. poukázal na rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/325/2012 zo dňa 05.12.2013, ktorým bolo rozhodnuté o potvrdení rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín sp. zn. 2Cb/58/2011, v ktorom sa riešil nárok žalobcu na náhradu škody 213.359,50 Eur s príslušenstvom a v tomto rozhodnutí odvolací súd konštatoval, že žalobca nepreukázal nepochybne, že došlo k splneniu všetkých dotknutých podmienok pre vyhlásenie stavu núdze v tepelnej energetike, v tomto smere krajský súd uviedol, že z obsahu uznesenia Krajského súdu v Žiline sp. zn. 20S/3/2010 zo dňa 26.02.2010 vyplývala povinnosť konať vo veci odvolania zo dňa 29.01.2007. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia bolo však zrejmé, že žalobca okrem odvolania zo dňa 29.01.2007 proti rozhodnutiu o odvolaní stavu núdze podal dňa 22.01.2007 návrh na vyhlásenie stavu núdze. O tomto návrhu Mesto Čadca riadne konalo a rozhodlo tak, že návrh žalobcu zamietlo. Toto rozhodnutie bolo potvrdené aj rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp. zn. 23Sp/17/2008 zo dňa 11.11.2008 a následne aj rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1Sžo 118/2009 zo dňa 20.10.2009. Uznesením Krajského súdu v Žiline sp. zn. 22Sp/29/2010 zo dňa 02.07.2010 bolo konanie zastavené, pričom týmto rozhodnutím bolo rozhodované práve na základe odvolania žalobcu zo dňa 29.01.2007 proti rozhodnutiu Mesta Čadca o odvolaní stavu núdze v tepelnej energetike zo dňa 17.01.2007. Súd konanie zastavil, pretože mal za to, že o žiadosti žalobcu zo dňa 22.01.2007 bolo právoplatne rozhodnuté, a teda tu existovala prekážka právoplatne rozhodnutej veci. Samotné nedodanie tepelnej energie žalobcom zmluvným odberateľom tepelnej energie bolo zapríčinené primárne a priamo súkromnými spornými obchodno-právnymi vzťahmi žalobcu s majiteľom budovy, v ktorej sa plynový kotol nachádzal. Z vyššie uvedeného okresný súd uzavrel, že žalobca pre žalovaného vystavil faktúry na fixné zložky ceny tepla v zmysle rozhodnutí ÚRSO na roky 2006 a 2007, pričom fixná zložka ceny tepla závisela od záväzných objednávok žalovaného. Suma mesačných faktúr zodpovedá 1/12 násobku ÚRSO-m schválenej fixnej zložky tepla a objednaného množstva tepla. Žalované faktúry boli vystavené na základe záväznej objednávky žalovaného, od ktorej sa odvíjalo rozhodnutie ÚRSO a následne fakturovaná fixná zložka ceny tepla pre žalovaného, ktorú dodnes nezaplatil. Štatutárny zástupca žalovaného záväznú objednávku potvrdil čo do pravosti aj obsahu a uviedol, že si bol vedomý následkov tejto objednávky voči ÚRSO aj voči žalobcovi. Sám žalovaný potvrdil, že so žalobcom uzatvoril dňa 21.12.2005 kúpnu zmluvu č. 11/2005 na dodávku tepla, pričom žalovaná suma má predstavovať dlh, ktorý vznikol za obdobie od 11.05.2007 do 31.12.2007. Podľa jeho názoru bola zmluva jednostranne vypovedaná žalovaným dňa 08.11.2006, pričom výpoveď bola žalobcovi doručená 10.11.2006, žalovaný počas šesťmesačnej výpovednej lehoty si plnil všetky záväzky voči žalobcovi.

Okresný súd uviedol, že pokiaľ Krajský súd v Žiline v rozhodnutí sp. zn. 14Cob/325/2012 konštatoval, že žalobca nepreukázal nepochybne, že došlo k splneniu všetkých dotknutých podmienok pre vyhlásenie stavu núdze v tepelnej energetike, v tomto smere krajský súd uviedol, že z obsahu uznesenia Krajského súdu v Žiline sp. zn. 20S/3/2010 zo dňa 26.02.2010 vyplývala povinnosť konať vo veci odvolania zo dňa 29.01.2007. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia bolo však zrejmé, že žalobca okrem odvolania zo dňa 29.01.2007 proti rozhodnutiu o odvolaní stavu núdze podal dňa 22.01.2007 návrh na vyhlásenie stavu núdze. O tomto návrhu Mesto Čadca riadne konalo a rozhodlo tak, že návrh zamietlo (dňa 23.01.2008 pozn. okresného súdu). Toto rozhodnutie bolo potvrdené aj rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp. zn. 23Sp/17/2008 zo dňa 11.11.2008 a následne aj rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. lSžo 118/2009 zo dňa 20.10.2009. Uznesením Krajského súdu v Žiline sp. zn. 22Sp/29/2010 zo dňa 02.07.2010 bolo konanie zastavené, pričom týmto rozhodnutím bolo rozhodované práve na základe odvolania žalobcu zo dňa 29.01.2007 proti rozhodnutiu Mesta Čadca o odvolaní stavu núdze v tepelnej energetike zo dňa 17.01.2007. Súd konanie zastavil, pretože mal za to, že o žiadosti žalobcu právoplatne rozhodnutej veci. Z rozsudku Krajského súdu v Žiline sp. zn. 22Sp/29/2010 zo dňa 25.03.2011 (strana 5 odôvodnenia) bolo zistené, že krajský súd skonštatoval, že kotolňa bola žalobcovi sprístupnená v septembri 2007 a porucha odstránená 23.01.2008, k právoplatnému vyhláseniu stavu núdze došlo rozhodnutím Mesta Čadca č. 1389/2006 zo dňa 18.10.2006 a ak podmienky pre ďalšie trvanie stavu núdze z akéhokoľvek dôvodu ku dňu vydania nového rozhodnutia v tejto právnej veci neexistujú, je potrebné rozhodnúť o jeho odvolaní. Predmetné uznesenie krajského súdu bolo zrušené uznesením Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžo/42/2010 zo dňa 25.11.2010, pričom na str. 4 odôvodnenia Najvyšší súd SR uviedol, že žalobca (MTS a.s., Čadca) podal dve žiadosti o vyhlásenie stavu núdze v tepelnom hospodárstve na území Mesta Čadca, vymedzené pre územie napájané z kotolne v budove č. 1158, pričom o prvej žiadosti zo 17.10.2006 bolo rozhodnuté Mestom Čadca tak, že tento vyhlásil stav núdze tak, ako o to žiadal žalobca a po proteste prokurátora Mesto Čadca zrušilo takto vyhlásený stav núdze rozhodnutím zo dňa 17.01.2007. Žalobca následne voči tomuto rozhodnutiu podal odvolanie dňa 29.01.2007 a zároveň dňa 22.01.2007 požiadal opätovne o vyhlásenie stavu núdze, pričom o tomto rozhodlo Mesto Čadca tak, že tomuto návrhu žalobcu nevyhovelo. Následne toto rozhodnutie o nevyhovení vyhlásenia stavu núdze Krajský súd v Žiline zrušil a vec vrátil Mestu Čadca na ďalšie konanie a následne toto rozhodlo tak, že nevyhlásilo stav núdze. O tomto rozhodnutí opätovne konal krajský súd, ktorý rozhodnutie Mesta Čadca potvrdil a tento rozsudok krajského súdu potvrdil aj odvolací - Najvyšší súd SR v konaní lSžo/118/2009 zo dňa 20.10.2009. Krajský súd v potvrdzujúcom rozsudku sp. zn. 14Cob/325/2012 zo dňa 05.12.2013 napokon uviedol, že z rozhodnutí Mesta Čadca, tak aj Krajského súdu v Žiline a Najvyššieho súdu SR nebolo možné s istotou a nepochybne vyvodiť záver, že by boli splnené všetky podmienky pre vyhlásenie stavu núdze v tepelnom hospodárstve, ktoré požadoval žalobca v rozhodnej dobe. Osvojac si názor krajského súdu vyslovený v citovanom rozsudku, preto okresný súd rozhodol o nároku žalobcu z iného právneho titulu, ako v rozhodnutí vedenom pred tamojším súdom pod sp. zn. 2Cb/55/2011 a nárok žalobcu neviazal na výpoveď zmluvy v čase vyhláseného stavu núdze v tepelnej energetike, ale na uplatnenie fixnej zložky ceny tepla, ktorá je nezávislá od toho, či k odberu tepla a teplej úžitkovej vody dôjde.

Prvostupňový súd s poukazom na § 1 písm. f), § 8 Výnosu ÚRSO č. 1/2006 zo dňa 21.06.2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie na výrobu, distribúciu a dodávku tepla, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, § 1 ods. 2 písm. a), § 2 ods. 1 vyhlášky č. 505/2006 Z.z., článok III. bod 3. písm. b), článok II zmluvy, § 409 ods. 1, 2, § 447 Obchodného zákonníka a konštatoval, že ÚRSO rozhodnutím č. 0310/2007/T určil na obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2007 variabilnú zložku maximálnej ceny tepla a fixnú zložku ceny tepla s primeraným ziskom. Na základe objednaného množstva tepla bola mesačná cena tepla stanovená pre rok 2007 v sume 24.532,- Sk (814,31 Eur). Podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0310/2007/T zo dňa 18.12.2006 bola stanovená fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom na výstupe z primárnych rozvodov plynových kotolní 197,90 Sk/GJ bez DPH, faktúrou č. 4700360 zo dňa 07.06.2007 si žalobca voči žalovanému uplatnil nárok na úhradu sumy 20.615,24 Sk - fixnú zložku nákladov pri množstve 104,17 GJ (suma vypočítaná za jeden GJ 197,90 Sk + 19% DPH), pričom od konečnej sumy bola odpočítaná záloha 12.300,- Sk, fakturovaná suma predstavovala 12.232,- Sk (406,02 Eur), faktúrou č. 4700420 zo dňa 06.07.2007 si žalobca voči žalovanému uplatnil nárok na úhradu sumy 24.532,- Sk - fixnú zložku nákladov pri množstve 104,17 GJ (suma vypočítaná za jeden GJ 197,90 Sk + 19% DPH), faktúrou č. 4700479 zo dňa 08.08.2007 si žalobca voči žalovanému uplatnil nárok na úhradu sumy 24.532,- Sk - fixnú zložku nákladov pri množstve 104,17 GJ (suma vypočítaná za jeden GJ 197,90 Sk + 19% DPH), faktúrou č. 4700538 zo dňa 10.09.2007 si žalobca voči žalovanému uplatnil nárok na úhradu sumy 24.532,- Sk - fixnú zložku nákladov pri množstve 104,17 GJ (suma vypočítaná za jeden GJ 197,90 Sk + 19% DPH), faktúrou č. 4700598 zo dňa 05.10.2007 si žalobca voči žalovanému uplatnil nárok na úhradu sumy 24.532,- Sk - fixnú zložku nákladov pri množstve 104,17 GJ (suma vypočítaná za jeden GJ 197,90 Sk + 19% DPH), faktúrou č. 4700657 zo dňa 07.11.2007 si žalobca voči žalovanému uplatnil nárok na úhradu sumy 24.532,- Sk - fixnú zložku nákladov pri množstve 104,17 GJ (suma vypočítaná za jeden GJ 197,90 Sk + 19% DPH), faktúrou č. 4700716 zo dňa 10.12.2007 si žalobca voči žalovanému uplatnil nárok na úhradu sumy 24.532,- Sk - fixnú zložku nákladov pri množstve 104,17 GJ (suma vypočítaná za jeden GJ 197,90 Sk + 19% DPH), faktúrou č. 47007786 zo dňa 09.01.2008 si žalobca voči žalovanému uplatnil nárok na úhradu sumy 24.532,- Sk - fixnú zložku nákladov pri množstve 104,17 GJ (suma vypočítaná za jeden GJ 197,90 Sk + 19% DPH).

Nakoľko sa žalovaný dostal do omeškania s plnením splatného záväzku, okresný súd s poukazom na ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka priznal žalobcovi právo na úrok z omeškania vo výške 0,034% denne z jednotlivých súm odo dňa nasledujúceho po splatnosti jednotlivých faktúr až do zaplatenia. V prevyšujúcej časti okresný súd žalobu zamietol, nakoľko žalobca žiadal priznať úrok z omeškania aj za dni, ktoré boli dátumami splatnosti faktúr, pričom žalovaný sa dostal do omeškania dňom nasledujúcim po splatnosti jednotlivých faktúr. Samostatným výrokom vyslovil, že o trovách konania postupom podľa § 151 ods. 3 O.s.p. bude rozhodnuté do 30 dní po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný prostredníctvom právnej zástupkyne. Namietal, že okresný súd po vykonanom dokazovaní dospel k nesprávnym skutkovým záverom a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Žalovaný zdôraznil, že v rozhodnom období, za ktoré žalobca uplatňuje tzv. fixné náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla, žalobca teplo nevyrábal, a teda teplo nedistribuoval a nedodával absolútne žiadnemu z pôvodných odberateľov, a teda ani žalovanému. Bez najmenších pochybností bolo preukázané, že v dôsledku poruchy kotolne, ktorá bola zistená v októbri 2006 až do 23.01.2008, kedy bola odstránená, žalobca teplo nevyrábal, a preto mu nemohli vzniknúť žiadne fixné náklady. Pokiaľ prvostupňový súd posúdil nárok žalobcu podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z.z. z 24.08.2006, považoval za potrebné uviesť, že touto vyhláškou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu a v danom prípade ide o zjavne nesprávnu aplikáciu právneho predpisu, pretože na zistený skutkový stav predmetnú vyhlášku aplikovať nemožno. Žalovaný sa neodpojil od sústavy tepelných zariadení dodávateľa. Zo skutkového stavu bolo nesporné, že žalobca v rozhodnom období nebol žiadnym dodávateľom, pretože nevyrábal žiadne teplo, a preto sa žalovaný nemohol odpojiť od sústavy tepelných zariadení dodávateľa. Teda žalobca nemohol uplatňovať nároky vyplývajúce z vyhlášky č. 505/2006 Z.z. Pokiaľ okresný súd v napadnutom rozsudku poukázal na Výnos ÚRSO zo dňa 21.06.2006, č. 1/2006, tak rovnako týmto výnosom sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, pričom z preukázaného skutkového stavu bolo nesporné, že žalobca v rozhodnom období teplo nevyrábal, a preto mu nemohli vzniknúť žiadne fixné náklady vypočítateľné podľa označeného výnosu. K skutkovým okolnostiam odvolateľ považoval za potrebné zdôrazniť, že Kúpna zmluva č. 11/2005/III zo dňa 21.12.2005 je dvojstranným právnym úkonom. Výpoveď zo zmluvy podľa článku XVI.2 zo dňa 08.11.2006 je jednostranný právny úkon. O platnosti alebo neplatnosti tohto právneho úkonu môže rozhodnúť len nestranný súd a žalovaný nemá žiadnu vedomosť o tom, že by žalobca podal na súd návrh na určenie neplatnosti výpovede. Ak neexistuje takéto rozhodnutie, je potrebné rešpektovať vôľu jednej zo zmluvných strán, ktorú prejavila výpoveďou zo zmluvy. Z napadnutého rozsudku nevyplýva relevantná argumentácia prvostupňového súdu, ktorou by bola spochybnená platnosť jednostranného právneho úkonu žalovanej, a to výpovede zo zmluvy zo dňa 08.11.2006. Podľa žalovaného neobstojí ani tvrdenie prvostupňového súdu, podľa ktorého „...navrhovateľ nezavinil nedostatky v kvalite, množstve a spoľahlivosti dodávok tepla...“, pretože bolo úplne nesporné, že žalobca teplo nevyrábal z dôvodu poruchy kotolne, ktorú poruchu neodstránil až do 23.01.2008, z dôvodu nevysporiadaných súkromno-právnych vzťahov s vlastníkom budovy, v ktorej sa kotolňa nachádzala. Nie je rozhodné pre žalovaného, aké boli dôvody, ktoré bránili vyrábať žalobcovi teplo. V tejto súvislosti poukázal na skutkové zistenia, právne závery Okresného súdu Dolný Kubín vyslovené v rozsudku č.k. 2Cb/58/2011-501 zo dňa 30.08.2012 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/325/2012 z 05.12.2013, v ktorých rozhodnutiach súdy jednoznačne potvrdili, že ukončenie zmlúv medzi žalobcom a pôvodnými odberateľmi tepla bolo v súlade so zákonom. Z označených rozhodnutí, ktoré prinášajú rozbor rozhodnutí príslušných súdov v rámci súdneho prieskumu rozhodnutí vydaných v správnom konaní Mestom Čadca vyplýva i to, že neboli nikdy splnené podmienky stavu núdze, ktorý by mal byť prekážkou pre ukončenie zmluvného vzťahu medzi odberateľmi tepla vrátane žalovaného a žalobcu. Z odvolaním napadnutého rozsudku podľa žalovaného nie je možné zistiť dôvod, pre ktorý sa prvostupňový súd odklonil od skutkových zistení a právnych záverov, ktoré uplatnil v rozhodnutí vo veci vedenej pod sp. zn. 2Cb/58/2011 a ktoré vyplývajú aj z rozsudku Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/325/2012 z 05.12.2013. Porovnaním skutkových a právnych okolností, ktoré vyplývajú z označených rozhodnutí, so skutkovými a právnymi okolnosťami v prejednávanej veci podľa žalovaného možno ustáliť, že žalobca rôznymi žalobami doslova „skúša“ súdy, akým spôsobom budú reagovať na jeho neoprávnené nároky. Žalovaný bol toho názoru, že neexistuje skutkový ani právny základ pre nároky, ktoré žalobca uplatnil a boli mu priznané prvostupňovým súdom, a preto navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil a žalobu zamietol s priznaním žalovanému náhrady trov konania.

K doručenému odvolaniu žalovaného sa žalobca písomne nevyjadril.

Krajský súd v Žiline ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal vec v medziach ust. § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. a rozsudok okresného súdu v napadnutom výroku I/ zrušil podľa ust. § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p. a podľa ust. § 221 ods. 2 O.s.p. vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním v pomere k hlasov 3 : 0.

Podľa ust. § 212 ods. 1 O.s.p. odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný.

Za aplikácie vyššie citovaného zákonného ustanovenia krajský súd rozsudok okresného súdu v napadnutom výroku posudzoval v medziach odvolacích dôvodov žalovaného, obsiahnutých v písomne podanom odvolaní zo dňa 29.05.2014 za viazanosti vymedzenia žalobného nároku žalobcom.

Vo vyvolanom odvolacom konaní bolo preukázané, že žalobca uplatnil proti žalovanému zmluvný nárok, vyplývajúci z uzavretej Kúpnej zmluvy č. 11/2005/III zo dňa 21.12.2005, predmetom ktorej bola dodávka tepla pre ústredné vykurovanie do dohodnutých odberných miest odberateľa (žalovaného) podľa právneho režimu upraveného zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Žalobca poukázal na to, že spôsob určenia výšky kúpnej ceny podľa článku II. zmluvy bol definovaný tak, že kúpna cena bude odberateľovi účtovaná za cenu určenú dodávateľovi na príslušný kalendárny rok Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) rozhodnutím o stanovení maximálnej ceny tepla. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0310/2007/T určil na obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2007 variabilnú zložku maximálnej ceny tepla a fixnú zložku ceny tepla s primeraným ziskom. Žalovaný si záväzne na rok 2006 objednal 1250 GJ tepla pre ústredné kúrenie a na rok 2007 si záväzne objednal ďalších 1250 GJ tepla pre ústredné kúrenie. Žalovaný sa v článku III. zmluvy zaviazal zaplatiť dodávateľovi tepla kúpnu cenu za odobraté teplo v lehote 14 dní po vystavení účtovno-daňového dokladu, pričom za fakturačné obdobie bol zmluvne zvolený jeden kalendárny mesiac. Predmetom dohody bolo, že fixná zložka tepla bude fakturovaná v každom fakturačnom období rovnomerne v 1/12 množstva tepla objednaného v odberovom diagrame, pričom na základe objednaného množstva tepla spolu so záväzným množstvom tepla UK a TUV ostatných odberateľov bola mesačná cena tepla stanovená pre rok 2007 v sume 24.532,- Sk (814,31 Eur).

Z obsahu podanej žaloby, faktúr doložených k žalobe, ako aj listinných dôkazov vyplývala skutočnosť, že fakturovanou veličinou, ktorej zaplatenia sa žalobca domáhal, bola fixná zložka ceny tepelnej energie, ktorá celkom predstavovala sumu 183.956,- Sk, z ktorej žalobca dobropisoval dobropisom č. 4800139 sumu 9.300,- Sk a pohľadávka na strane žalobcu predstavuje celkom sumu 174.656,- Sk, t.j. 5.797,51 Eur. Žalovaný v podanom odvolaní primárne zdôraznil, že v rozhodnom období, za ktoré žalobca uplatňuje tzv. fixné náklady na výrobu, distribúciu a dodávky tepla, žalobca teplo nevyrábal, toto nedistribuoval a nedodával žiadnemu z pôvodných odberateľov, a teda ani žalovanému v dôsledku poruchy kotolne, zistenej v októbri 2006 až do 23.01.2008 a súčasne, že predmetnú Kúpnu zmluvu č. 11/2005/III z 21.12.2005 vypovedal dňa 08.11.2006, pričom nezaplatená suma má predstavovať dlh, ktorý vznikol za odber tepla v období od 11.05.2007 do 31.12.2007.

Vykonaným dokazovaním bolo preukázané a medzi účastníkmi nebolo sporné uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodávky tepla medzi účastníkmi sporu dňa 21.12.2005, existencia objednávky žalovaného pre rok 2006 a pre rok 2007 v objeme 1250 GJ ako i okolnosť, že na základe oznámenia žalobcu zo dňa 17.10.2006 primátor Mesta Čadce dňa 18.10.2006 vyhlásil stav núdze v tepelnej energetike na území Mesta Čadca pre vymedzené územie zásobované teplom z kotolne PK Okresný úrad, ktorý bol následne dňa 17.01.2007 odvolaný, ktoré rozhodnutie bolo následne Krajským súdom v Žiline zrušené, vec bola vrátená správnemu orgánu na ďalšie konanie a predmetné rozhodnutie bolo následne predmetom konania rozhodnutým Krajským súdom v Žiline i Najvyšším súdom SR.

Okresný súd vo svojom rozhodnutí osvojac si názor vyslovený v rozsudku Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/325/2012 zo dňa 05.12.2013 uzavrel, že z rozhodnutí Mesta Čadca, Krajského súdu v Žiline, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nebolo možné s istotou a nepochybne vyvodiť záver, že by boli splnené podmienky pre vyhlásenie stavu núdze v tepelnom hospodárstve, ktoré požadoval žalobca v rozhodnej dobe, o nároku žalobcu rozhodol z iného právneho titulu ako v rozhodnutí vedenom pred okresným súdom pod sp. zn. 2Cb/55/2011 a nárok žalobcu neviazal na výpoveď zmluvy v čase vyhláseného stavu núdze v tepelnej energetike, ale na uplatnenie fixnej zložky ceny tepla, ktorá je nezávislá od toho, či k odberu tepla a teplej úžitkovej vody dôjde.

K tomuto záveru prvostupňového súdu je však podľa názoru odvolacieho súdu potrebné uviesť, že rozhodnutie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/325/2012 zo dňa 05.12.2013, rozhodnutie Mesta Čadca a Krajského súdu v Žiline ako i Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a v nich vyslovené závery, na ktoré prvostupňový súd odkazoval v odôvodnení rozhodnutia na strane 9 napadnutého rozsudku, sa týkali a vyjadrovali k podanému odvolaniu žalobcu zo dňa 29.01.2007 proti rozhodnutiu o odvolaní stavu núdze a návrhu žalobcu zo dňa 22.01.2007 na vyhlásenie stavu núdze. V danom prípade sa však žalovaný bránil výpoveďou zo dňa 08.11.2006, ktorá výpoveď bola doručená žalobcovi dňa 10.11.2006, t.j. v čase, keď bol primátorom Mesta Čadca dňa 18.10.2006 vyhlásený stav núdze v tepelnej energetike na území Mesta Čadca pre vymedzené územie zásobovania teplom z kotolne PK Okresný úrad, k odvolaniu ktorého došlo rozhodnutím primátora Mesta Čadce zo dňa 17.01.2007. Preto, pokiaľ okresný súd za aplikácie § 154 ods. 1 O.s.p. vychádzal zo záverov vyššie uvedených rozhodnutí Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/325/2012, rozhodnutia Mesta Čadca, Krajského súdu v Žiline, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tak tieto sa týkali a vyjadrovali sa k rozhodnutiu Mesta Čadca, ktorým návrh žalobcu zo dňa 22.01.2007 na vyhlásenie stavu núdze zamietol.

Zo strany prvostupňového súdu však vzhľadom na námietku žalovaného o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy č. 11/2005/III zo dňa 21.12.2005 výpoveďou žalovaného zo dňa 08.11.2006, bolo potrebné sa primárne zaoberať otázkou trvania zmluvného vzťahu, z ktorého žalobca odvodzoval svoj nárok. Okresný súd však neriešil otázku trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi, ktorá je základom pre posúdenie nároku žalobcu, až od ktorej vyriešenia sa následne odvíja posúdenie, či v dobe trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi došlo k vzniku zmluvnej povinnosti žalovaného zaplatiť fixnú zložku ceny tepla. Pokiaľ sa prvostupňový súd týmto jednostranným právnym úkonom žalovaného nezaoberal a dospel bez tohto vyhodnotenia k záveru o dôvodnosti nároku žalobcu, bol jeho postup a záver podľa názoru krajského súdu predčasný. Tento záver odvolacieho súdu vychádza z toho, že úkon výpovede žalovaného zo dňa 08.11.2006 zasahuje do zmluvného žalobcovho nároku, keďže spadá do žalobcom fakturovaného obdobia v zmysle vystavených faktúr, z ktorých pohľadávka tvorí predmet sporu. V tejto súvislosti bolo potrebné, aby sa okresný súd zaoberal otázkou dopadu vyhláseného stavu núdze primátorom Mesta Čadca dňa 18.10.2006 ako i otázkou, či počas vyhláseného stavu núdze podľa § 27 a 28 zákona č. 657/2004 Z.z. zo strany žalovaného mohlo dôjsť k ukončeniu zmluvného vzťahu a či úkon výpovede zasiahol do žalovaného plnenia, teda či došlo k relevantnej výpovedi zo strany žalovaného, a to v súlade s § 20 zákona č. 657/2004 Z.z. a uzavretou kúpnou zmluvnou zo dňa 21.12.2005. Okresný súd preto v novom konaní bude vyhodnocovať úkon výpovede žalovaného zo dňa 08.11.2006 (č.l. 63 spisu) vo vzťahu k nároku žalobcu, a pokiaľ to v rámci tohto napadnutého rozsudku neurobil a tento úkon nevyhodnotil, ide o predčasné rozhodnutie.

V súvislosti s ďalším odvolacím dôvodom žalovaného pred krajským súdom bola riešená otázka, a to či počas prerušenia dodávky tepla, bol žalobca ako dodávateľ oprávnený účtovať fixnú zložku tepla. Krajský súd v súvislosti s týmto odvolacím dôvodom žalovaného poukazuje na rozhodné zmluvné dojednania, ktoré považoval za potrebné zacitovať.

Podľa článku I. bod 2. zmluvy ...„dodávateľ sa zaväzuje dodávať teplo pre ÚK odberateľovi podľa tejto zmluvy a odberateľ sa zaväzuje dodané teplo odobrať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Podľa článku III. bod 1. zmluvy ...„odberateľ tepla sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi tepla kúpnu cenu za odobraté teplo v lehote 14 dní po vystavení účtovno-daňového dokladu (ďalej len „faktúra“ vo všetkých tvaroch).

Podľa článku III. bod 3. písm. a) veta prvá zmluvy ...„dodávateľ vo faktúre ocení množstvo dodaného tepla podľa údaju určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny SK/GJ určenou rozhodnutím ÚRSO.

Podľa článku III. bod 3. písm. b) zmluvy ...„fixná zložka ceny tepla bude fakturovaná v každom fakturačnom období rovnomerne v 1/12 množstva tepla objednaného v odberovom diagrame“.

Podľa § 3 ods. 2 Výnosu URSO z 21. júna 2006 č. 1/2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrhy, maximálna cena tepla sa skladá z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom.

Podľa § 3 ods. 4 časť druhej vety Výnosu URSO z 21. júna 2006 č. 1/2006 fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za objednané množstvo tepla.

Krajský súd vychádzajúc z vyššie citovaných ustanovení považuje za potrebné zdôrazniť, že pre oprávnenosť nároku žalobcu, a to na účtovanie fixnej zložky ceny tepla počas obdobia prerušenia dodávky tepla bolo potrebné posúdiť charakter tejto fixnej zložky. Práve posúdenie charakteru fixnej zložky bolo určujúce pre záver, či v čase prerušenia dodávky tepla z dôvodov na strane žalobcu, za predpokladu trvania zmluvného vzťahu, je žalovaný ako odberateľ túto povinný uhrádzať. Ak okresný súd bez zaujatia stanoviska k charakteru fixnej zložky ceny uzavrel dôvodnosť uplatneného nároku žalobcu na jej zaplatenie, jeho záver bol rovnako predčasný.

V novom konaní je potrebné, aby sa okresný súd určitým a konkrétnym spôsobom zaoberal nárokom žalobcu a obranou žalovaného, aby uviedol, aké dôkazy boli vykonané, na základe akých skutočností, resp. z ktorých dôkazov vyvodil dôvodnosť, resp. nedôvodnosť žalobcovho nároku, bude uvedený rozsah dôkazov, ktoré sa k nemu vzťahujú a ich vyhodnotenie (§ 132 O.s.p.) tak, aby z rozhodnutia okresného súdu bolo zrejmé, akým spôsobom sa okresný súd vysporiadal s povinnosťou tvrdenia a dôkaznou povinnosťou žalobcu a obranou žalovaného. Okresný súd sa jednoznačne vyjadrí k trvaniu zmluvného vzťahu a charakteru fixnej zložky ceny tepla. Zároveň sa okresný súd bude zaoberať a posúdi uplatnený nárok žalobcu cez úpravu v § 265 Obchodného zákonníka subsidiárne § 3 Občianskeho zákonníka s vyriešením obrany žalovaného, že pokiaľ žalobca uplatnil nárok ako fixnú zložku, súčasťou ktorej je primeraný zisk, keď teplo nevyrábal a nedodával (č.l. 354 spisu), posúdi uplatnený nárok žalobcu i cez predmetné zákonné ustanovenia a vyjadrí, či takémuto nároku možno priznať súdnu ochranu. Po ustálení skutkového stavu, jeho zhodnotení a posúdení, okresný súd vo veci opätovne rozhodne a svoje rozhodnutie odôvodní tak, aby spĺňalo náležitosti v zmysle ust. § 157 ods. 2 O.s.p..

Krajský súd pre úplnosť dodáva, že vysloviť záväzný právny názor môže, len pokiaľ má k dispozícii v rámci vyvolaného odvolacieho konania súdne rozhodnutie, v ktorom sú jasne vysvetlené úvahy, závery a stanoviská okresným súdom. Ak v danom prípade takéto závery a stanoviská k trvaniu zmluvného vzťahu, charakteru fixnej zložky ceny zo strany okresného súdu v odôvodnení súdneho rozhodnutia vo vzťahu k napadnutému výroku I. absentovali, tak následne vo vyvolanom odvolacom konaní ani krajský súd nemohol zaujať záväzný právny názor.

Podľa ust. § 226 O.s.p., ak bolo rozhodnutie zrušené a ak bola vec vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, je súd prvého stupňa viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.

Podľa ust. § 224 ods. 3 O.s.p., ak odvolací súd zruší rozhodnutie a ak vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, rozhodne o náhrade trov súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.