KSZA/13Cob/187/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/187/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5815205558 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Dubcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5815205558.1Uznesenie Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, proti žalovanému: I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, v konaní o zaplatenie sumy 11.064,28 Eur s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby žalobcom po rozhodnutí okresným súdom, takto

rozhodol:

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby o zaplatenie 11.064,28 Eur spolu s úrokom z omeškania 9,05 % ročne zo sumy 10.864,48 Eur od 8.7.2015 do zaplatenia, zo sumy 84,- Eur od 7.4.2015 do zaplatenia a zo sumy 100,80 Eur od 4.4.2015 do zaplatenia, rozsudok Okresného súdu Námestovo č.k. 5Cb/50/2015-52 zo dňa 5. mája 2016 z r u š u j e a konanie o zaplatenie istiny 11.064,28 Eur spolu s úrokom z omeškania 9,05 % ročne zo sumy 10.864,48 Eur od 08.07.2015 do zaplatenia, zo sumy 84,- Eur od 7.4.2015 do zaplatenia, zo sumy 100,80 Eur od 4.4.2015 do zaplatenia z a s t a v u j e .

O trovách súdneho konania rozhodne súd prvej inštancie.

odôvodnenie:

1. Rozsudkom Okresného súdu Námestovo č.k. 5Cb/50/2015-52 zo dňa 5. mája 2016 bolo výrokom I. rozhodnuté tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi istinu 11.064,28 Eur spolu s úrokom z omeškania 9,05 % ročne zo sumy 10.864,48 Eur od 8.7.2015 do zaplatenia, zo sumy 84,00 Eur od 7.4.2015 do zaplatenia a zo sumy 100,80 Eur od 4.4.2015 do zaplatenia, to všetko v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Samostatným výrokom II. bolo rozhodnuté, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi paušálnu náhradu nákladov spojených z uplatnením pohľadávky 40,- Eur a trovy konania 663,- Eur, predstavujúce iné trovy v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

2. V štádiu rozhodnutia okresného súdu rozsudkom žalobca podaním zo dňa 13.6.2015 (č.l. 55 spisu) uskutočnil späťvzatie žaloby v celom rozsahu, ktoré späťvzatie žaloby bolo doručené Okresnému súdu Námestovo dňa 14.6.2016 opätovne, keďže žalobca ešte úkonom zo dňa 4.5.2016, ktorý bol doručený Okresnému súdu Námestovo dňa 6.5.2016, t.j. po rozhodnutí okresným súdom, zobral žalobu v celom rozsahu späť s tým, že žiadal konanie zastaviť, ako aj vrátiť súdny poplatok z podanej žaloby.

3. Krajský súd v Žiline ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok ďalej len „CSP“) postupom bez nariadenia pojednávania podľa § 370 CSP pripustil späťvzatie žaloby žalobcom, rozsudok okresného súdu zrušil a konanie o zaplatenie 11.064,28 Eur spolu s príslušenstvom zastavil. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasom 3 : 0.

4. Podľa § 370 ods. 1 CSP ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. 5. Podľa § 370 ods. 2 CSP súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.

6. Za aplikácie vyššie citovaného zákonného ustanovenia postupoval krajský súd, keďže mal splnené podmienky vyplývajúce z ust. § 370 ods. 1, 2 CSP. V predmetnej veci bolo zrejmé, že okresný súd rozhodol rozsudkom dňa 5. mája 2016. Žalobca úkonom späťvzatia žaloby zo dňa 4. mája 2016, doručeným Okresnému súdu Námestovo dňa 6.5.2016 zobral žalobu v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť, t.j. k dispozitívnemu úkonu žalobcu, a to k späťvzatiu žaloby došlo, keď už rozhodol súd prvej inštancie, ale skôr, ako jeho rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, preto k úkonu späťvzatia žaloby krajský súd prihliadol a tento úkon doručil žalovanému podaním zo dňa 11.7.2016 spolu so zopakovaným úkonom späťvzatia žaloby zo dňa 13.6.2016. Výzvou zo dňa 11.7.2016 č.l. 68 spisu krajský súd vyzval žalovaného, aby v lehote do 10 dní od doručenia výzvy a úkonu späťvzatia sa vyjadril, či súhlasí s týmto späťvzatím žaloby žalobcom a pokiaľ v lehote určenej krajským súdom, a to v lehote 10 dní od doručenia výzvy neuvedie vážny dôvod nesúhlasu k späťvzatiu žaloby žalobcom, tak po uplynutí stanovenej lehoty bude mať odvolací súd za to, že nemá pripomienky k späťvzatiu žaloby v celom rozsahu. Výzva krajského súdu zo dňa 1.7.2016 bola doručovaná žalovanému v zmysle obálky na č.l. 69 spisu na adresu sídla, ktoré má žalovaný zapísané v obchodnom registri, pričom zásielka bola vrátená späť s poznámkou doručovacieho orgánu, že adresát je neznámy, avšak krajský súd konštatoval, že nastali účinky kvalifikovaného doručenia. Ak sa žalovaný v lehote 10 dní určenej krajským súdom k výzve nevyjadril, platila domnienka, že žalovaný nemá pripomienky k úkonu späťvzatia žaloby, preto bolo postupované podľa § 370 ods. 1, 2 CSP, kedy bolo pripustené späťvzatie žaloby žalobcom, rozsudok okresného súdu bol zrušený a konanie o zaplatenie 11.064,28 Eur spolu s príslušenstvom bolo zastavené.

7. Výroková časť rozhodnutia krajského súdu, podľa ktorej o trovách súdneho konania rozhodne súd prvej inštancie vychádza z toho, že žalobca tak v úkone späťvzatia žaloby zo dňa 4.5.2016 č.l. 51 spisu, ako aj v rámci zopakovaného úkonu späťvzatia žaloby zo dňa 13.6.2016 č.l. 55 spisu uskutočnil žiadosť o vrátenie súdneho poplatku, o ktorej žiadosti v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je povinný rozhodnúť okresný súd ako súd prvej inštancie, čo má následne väzbu aj na rozhodovanie o trovách súdneho konania, ktoré rozhodnutie o žiadosti žalobcu o vrátenie súdneho poplatku musí predchádzať rozhodovaniu o trovách súdneho konania. Na základe uvedeného preto krajský súd nerozhodoval o nároku na náhradu trov súdneho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa.

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa ust. § 428 CSP v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). Podľa ust. § 429 ods. 1 CSP dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Podľa ust. § 429 ods. 2 CSP povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Podľa ust. § 430 CSP rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania. Podľa ust. § 420 CSP dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Podľa ust. § 431 CSP dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení. Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada.

Podľa ust. § 421 CSP dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

Podľa ust. § 432 CSP dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci. Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia.

Podľa ust. 433 CSP dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prvej inštancie alebo pred odvolacím súdom.

Podľa ust. § 434 CSP dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania.

Podľa ust. § 435 CSP v dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania.