KSZA/11Co/218/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/218/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5314207460 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5314207460.1Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: Q. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX C. - B. č. XXX, právne zastúpeného spoločnosťou STEHURA & partners, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca, IČO: 47 246 863, proti odporcovi: Provident Financial, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 35 805 731, právne zastúpenému spoločnosťou De minimis, spol. s.r.o., so sídlom Mateja Bela 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 868 949, v konaní o určenie neplatnosti zmlúv o spotrebiteľskom úvere, o späťvzatí návrhu navrhovateľa po vydaní rozsudku Okresného súdu Čadca č.k. 6C/169/2014-38 zo dňa 23. októbra 2014, takto

rozhodol:

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu o určenie neplatnosti zmlúv o spotrebiteľskom úvere v podaní zo dňa 25.02.2015, rozsudok Okresného súdu Čadca č.k. 6C/169/2014-38 zo dňa 23. októbra 2014 z r u š u j e a konanie o určenie neplatnosti zmlúv o spotrebiteľskom úvere z a s t a v u j e.

Odporcovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd určil, že zmluva o spotrebiteľskom úvere č. 473506876, uzavretá medzi navrhovateľom a odporcom dňa 28.03.2011 a zmluva o spotrebiteľskom úvere č. 474220865, uzavretá medzi navrhovateľom a odporcom dňa 13.06.2011 sú neplatné a odporcovi uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi trovy právneho zastúpenia v sume 245,19 eur, do troch dní po právoplatnosti rozsudku na účet advokátskej kancelárie STEHURA & partners, s.r.o..

Dňa 25.02.2015 osobným podaním zobral navrhovateľ svoj návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 96 ods. 1 O.s.p. v celom rozsahu späť a žiadal, aby krajský súd konanie zastavil.

Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), postupom bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. za aplikácie § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu o určenie neplatnosti zmlúv o spotrebiteľskom úvere, rozsudok okresného súdu zrušil a konanie o určenie neplatnosti zmlúv o spotrebiteľskom úvere zastavil.

Z obsahu súdneho spisu mal krajský súd preukázané, že okresný súd vyzval odporcu, aby sa s poukazom na ustanovenie § 208 O.s.p. vyjadril, či so späťvzatím návrhu súhlasí. Výzva bola odporcovi doručená dňa 27.04.2015. Odporca podaním doručeným okresnému súdu dňa 04.05.2015 sa vyjadril, že súhlasí so späťvzatím návrhu navrhovateľa a neuplatňuje si náhradu trov konania.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví. Vzhľadom k vyššie citovanému zákonnému ustanoveniu krajský súd uvádza, že navrhovateľ i v štádiu po vydaní prvostupňového rozhodnutia mohol až do doby nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozsudku účinne disponovať s návrhom v celom rozsahu. Preto krajský súd pri aplikácii § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu, rozsudok okresného súdu v celom rozsahu zrušil a konanie zastavil.

O trovách konania krajský súd rozhodol podľa ustanovenia § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., podľa ktorého, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Odporca by mal právo na náhradu trov konania, nakoľko navrhovateľ svojím dispozitívnym procesným úkonom vzal návrh späť, čím z procesného hľadiska zavinil zastavenie konania. Náhrada trov konania však odporcovi nebola priznaná, pretože si právo na náhradu trov konania neuplatnil.

Toto rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.