KSZA/10Co/267/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 10Co/267/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5316205430 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erik Varga ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5316205430.1Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Erika Vargu a členov senátu - sudcov JUDr. Amálie Paulerovej a JUDr. Róberta Urbana, v právnej veci žalobcu: Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, Kežmarok, IČO: 35 923 130, právne zastúpeného JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom so sídlom W. X, X., proti žalovanému: Y. X., nar. XX.X.XXXX, bytom P. B. W. XXX, o zaplatenie 791,19 eur s príslušenstvom, na základe späťvzatia žaloby po vyhlásení rozsudku Okresného súdu Čadca č. k. 16Csp/10/2016-45 zo dňa 8.3.2017, takto

rozhodol:

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, rozsudok okresného súdu z r u š u j e a konanie v celom rozsahu zastavuje.

Žiadna zo strán sporu n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd v celom rozsahu zamietol žalobu, ktorou sa žalobca voči žalovanému domáhal zaplatenia sumy 791,19 eur s príslušenstvom titulom zmluvy o pôžičke č. 6075103 uzavretej dňa 1.7.2010. Vychádzal zo zistenia, že žalobca už nie je vlastníkom pohľadávky, ktorá je predmetom tohto konania, nakoľko túto (pohľadávku) postúpil spoločnosti Intrum Justitia Slovakia s.r.o. Na základe toho konštatoval nedostatok vecnej legitimácie na strane žalobcu, ktorý už nie je účastníkom hmotnoprávneho vzťahu, o ktorom sa v posudzovanej veci jedná. Následne procesne úspešnému žalovanému priznal právo na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100%.

2.Skôr ako napadnutý rozsudok nadobudol právoplatnosť, doručil žalobca okresnému súdu podanie obsahujúce späťvzatie žaloby v celom rozsahu.

3.Žalovaný sa k späťvzatiu žaloby nevyjadril, ktorú nečinnosť je prípustné kvalifikovať ako neprejavenie nesúhlasu s predmetným dispozitívnym úkonom žalobcu.

4.Podľa § 370 ods. 1,2 CSP ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.

5.S poukazom na popísanú procesnú situáciu a citované zákonné ustanovenie odvolací súd pripustil späťvzatie žaloby žalobcom, rozsudok okresného súdu zrušil a konanie vo veci v celom rozsahu zastavil.

6. O nároku na náhradu trov konania rozhodol odvolací súd v zmysle § 262 ods. 1 CSP v spojení s § 396 ods. 1 CSP a § 256 ods. 1 CSP. Žalobca nepreukázal, že žalovaný splnil to, čo od neho podanou žalobou požadoval. Žalobca teda procesne zavinil zastavenie konania, z ktorého dôvodu neprichádza do úvahy priznanie (mu) náhrady trov konania. Zároveň by preto vo všeobecnosti bol povinný protistrane nahradiť účelne vynaložené trovy konania. Žalovaný si (však) predmetný procesný nárok vôbec neuplatňoval. Krajský súd preto súhrnným výrokom žiadnej zo strán sporu právo na náhradu trov nepriznal.

7.Pokiaľ ide o žalobcom uplatnený nárok na vrátenie súdneho poplatku v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Z. o súdnom poplatku a poplatku za výpis z registra trestov, príslušným na rozhodovanie v poplatkových veciach je súd prvej inštancie.

8.Toto rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním senátu v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Dovolanie je podľa § 420 CSP prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak

a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). Dovolanie prípustné podľa § 420 CSP možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k niektorej z uvedených vád. Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada. Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prvej inštancie alebo pred odvolacím súdom. Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania. V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania.

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde.

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť zastúpenia advokátom neplatí, ak je

a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.