KSTT/6To/126/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 6To/126/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2212010008 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Jarábek ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2212010008.1Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Jarábka a sudcov JUDr. Pavla Sládka a JUDr. Jána Mihala, na verejnom zasadnutí konanom dňa 16. apríla 2015, v trestnej veci obžalovaného Ing. C. Z., pre trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 184 Trestného zákona účinného do 01.01.2006, prejednal odvolanie obžalovaného, ktoré podal proti rozsudku Okresného súdu v Dunajskej Strede, sp.zn. 3T/4/2012 zo dňa 08.09.2014, a takto

rozhodol:

Podľa § 319 Trestného poriadku odvolanie obžalovaného Ing. C. Z., nar. XX.XX.XXXX, sa z a m i e t a.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd uznal obžalovaného Ing. C. Z. za vinného z prečinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 184 Trestného zákona účinného do 01.01.2006, na tom skutkovom základe, že

ako zodpovedný zamestnanec - technický riaditeľ stavebníka a investora - spoločnosti Belar, a.s., Dunajská Streda nezabezpečil pred začiatkom zemných prác v zmysle bodu č. 9 stavebného povolenia č. 1769/2/VÝST/2005-03 vydaného dňa 30.5.2005 mestom Dunajská Streda riadne vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných zariadení na stavenisku, hoci si bol ako jeden zo zástupcov stavebníka a investora stavby vedomý označenej povinnosti, ktorá mu navyše vyplýva z ust. § 66 ods. 1 Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, v dôsledku čoho došlo dňa 8. septembra 2005 v čase o 15.00 hod. v Dunajskej Strede v zadnej časti areálu spoločnosti Belar, a.s., Dunajská Streda na Novej Osade č. 22 pri betónovom oplotení, počas vykopávania jamy o rozmeroch 0,35 m x 5 m x 1 m pracovných strojom zn. Komätsu WB93R Ultity k pretrhnutiu vedenia troch HDPE trubiek šedej farby a dvoch optických káblov, jedného 24-vláknového na trase NOC-010 DS/BA-24 a druhého 48-vláknového na trase ROC-010 DS/BA-48, čo bolo príčinou výpadku prevádzky telekomunikačnej siete Orange Slovensko, a.s., Bratislava medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou, čím poškodenému spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava spôsobil škodu vo výške 419.018,- Sk (13.908,85 €).

Za to mu bol podľa 184 Trestného zákona účinného do 01.01.2006 za použitia § 53 odsek 1 Trestného zákona uložený peňažný trest vo výške 200 Eur.

Podľa § 57 odsek 3 Trestného zákona bol pre prípad zmarenia peňažného trestu uložený mu aj náhradný trest odňatia slobody v trvaní 2 mesiace.

Podľa § 229 odsek 1 Trestného poriadku účinného do 01.01.2006 bola poškodená strana - Orange Slovakia, a.s., Bratislava, so svojim nárokom na náhradu škody odkázaná na konanie vo veciach občianskoprávnych. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie obžalovaný, ktoré odôvodnil prostredníctvom svojho obhajcu.

V odôvodnení odvolania sa namieta, že nesúhlasí s rozsudkom súdu I. stupňa, pretože od začiatku trestného stíhania popiera spáchanie predmetnej trestnej činnosti. Ako zamestnanec spoločnosti Belar, a.s., si splnil všetky povinnosti vyplývajúce z jeho pracovnej pozície, keďže svojom podriadeným nariadil vykonať riadne vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí a podzemných zariadení, pričom z výsledkov dokazovania vyplýva, že takto poveril svedka Z., aby zabezpečil vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. Túto skutočnosť uznal aj svedok Z.. Tento svedok uviedol, že bol poverený obžalovaným, aby vykonal riadne vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí a podzemných zariadení, pričom nemal vedomosť o uvedených kábloch v objekte areálu spoločnosti Belar, a.s., z ktorého dôvodu ani nevyžiadal stanovisko od spoločnosti Orange, nakoľko stavebný úrad to nevyžadoval.

Boli teda v stavebnom konaní vymenované všetky povinnosti vyplývajúce zo stavebného povolenia, a teda skutkový základ z tohto dôvodu ako je uvedený v napadnutom rozsudku neobstojí.

V ďalšom nezanedbateľnou a veľmi dôležitou skutočnosťou je a na túto poukázal aj krajský súd v uznesení sp.zn. 4To/53/2008 zo dňa 16.09.2008, a to že obžalovaný žiadal Telekom projekt, spol. s r.o., Bratislava o predloženie vykonávacieho projektu, pretože predložené náčrty neobsahovali technické riešenie ukladania káblov v areáli, avšak spoločnosť Orange na túto skutočnosť nereagovala. Poukazuje tiež na to, že trestné právo slúži ako posledný prostriedok v prípadoch, keď iné právne prostriedky nápravy narušených právnych vzťahov zlyhajú alebo sa minú účinkom, v danom prípade poškodená spoločnosť mala možnosť domáhať sa náhrady škody v občianskom súdnom konaní. Túto možnosť však spoločnosť Orange Slovensko, a.s., nevyužila a podala však trestné oznámenia, čo znamená iba kriminalizáciu spoločnosti Belar, a.s., a jeho samotného.

Z týchto dôvodov obžalovaný prostredníctvom svojho obhajcu navrhol, aby krajský súd zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil okresnému súdu na nové konanie a rozhodnutie.

Krajský súd uskutočnil verejné zasadnutie o odvolaní obžalovaného v jeho neprítomnosti, nakoľko jeho obhajca predložil písomnú žiadosť obžalovaného, že žiada vykonať verejné zasadnutie odvolacieho súdu v jeho neprítomnosti.

Prítomný obhajca obžalovaného zotrval na dôvodoch odvolania, aj na verejnom zasadnutí v záverečnom návrhu.

Zástupkyňa krajskej prokuratúry navrhla zamietnuť odvolanie obžalovaného ako nedôvodné s poukazom na správnosť a zákonnosť rozsudku súdu I. stupňa.

Krajský súd podľa § 317 odsek 1 Trestného poriadku na základe riadne a včas podaného odvolania preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého rozsudku, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie obžalovaného nie je dôvodné.

V prvom rade treba v posudzovanej veci podotknúť, že okresný súd prijal odsudzujúci rozsudok voči obžalovanému v podstate na základe právneho názoru vysloveného v uznesení Krajského súdu v Trnave sp.zn. 6To/29/2014 zo dňa 29.04.2014, kedy podľa § 321 odsek 1 písmeno a/, b/, c/, d/ Trestného poriadku zrušil napadnutý pôvodný oslobodzujúci rozsudok okresného súdu zo dňa 13.11.2013 a podľa § 322 odsek 1 Trestného poriadku vec vrátil súdu I. stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol.

Krajský súd v tomto konaní vyslovil právny názor, že odvolanie Okresného prokurátora v Dunajskej Strede proti oslobodzujúcemu rozsudku je dôvodné, pretože vykonaním dokazovaním bolo preukázané zavinenie obžalovaného na predmetnom trestnom čine. Odvolací súd taktiež vysvetlil na základe akých konkrétnych dôkazov treba mať za preukázané tieto skutočnosti.

Okresný súd následne v odsudzujúcom rozsudku v podstate prebral tento právny záver krajského súdu a v odôvodnení napadnutého rozsudku naň odkázal. Pokiaľ ide o právny názor týkajúci sa viny obžalovaného k nemu, krajský súd považuje za potrebné doplniť len nasledovné právne úvahy.

Z obsahu stavebného povolenia vydaného Mestom Dunajská Streda zo dňa 30.05.2005 vyplýva povinnosť investora zabezpečiť pred zahájením zemných prác vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných zariadení na stanovisku. Pritom v zmysle § 66 odsek 1 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách každý je povinný počíňať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb, alebo sietí a služieb a neoprávnene nezasahoval do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú týmto podniku spôsobil.

V zmysle § 69 odsek 6 tohto zákona dokladom potrebným na územné konanie a na stavebné konanie je vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii podzemných alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti narušenia rádiového prenosu.

Z prílohy k pracovnej zmluve obžalovaného s predmetnou spoločnosťou Belar, a.s., vyplýva, že tento zastával pozíciu technického riaditeľa v technickej divízii spoločnosti, pričom zodpovedal i za výkon investorsko-inžinierskej činnosti podniku v jednotlivých etapách, mal spolupracovať pri vypracovaní projektovej dokumentácie investičných akcií a zodpovedal za priebeh projektovej prípravy v rámci svojej zodpovednosti aj zabezpečoval stavebné povolenia na akcie a pri realizáciách stavebných akcií vykonával stavebný dozor a v rozsahu platných predpisov zodpovedal za kolaudačné konanie a úplné zaradenie investície do HIM.

Zo správy spoločnosti Orange, a.s., zo dňa 15.11.2011 vyplýva, že spoločnosť Belar, a.s., nikdy nepožiadal o vytýčenie ich optických káblov, aj keď jej to ukladá Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v § 69 odsek 6, 7, 8.

Z výpovede zástupcu poškodenej spoločnosti Orange, a.s. - poškodeného M. W. taktiež vyplýva, že spoločnosť Belar, a.s., ako stavebník a investor v súvislosti so zisťovaním existencie podzemných vedení na mieste plánovanej stavby nežiadala od spoločnosti Orange, a.s., žiadne vyjadrenie.

Z obsahu stavebného denníka v predmetnej stavebnej akcii vyplýva, že jednotlivé záznamy, vrátane záznamu zo dňa 15.11.2005 týkajúceho sa vytýčenia trasy plynovodu a vytýčenia podzemných káblov podpisoval za spoločnosť Belar, a.s., obžalovaný Ing. C. Z..

Rovnako tak z listinných dôkazov na č.l. 190-192 vyplýva, že žiadosti spoločnosti Belar, a.s., zo dňa 20.5.2005 o vyjadrenie k projektu adresované Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ako aj Západoslovenskej energetike, a.s., Regionálnej správe sietí juh, Dunajská Streda, podpisoval ako riaditeľ technickej divízie práve obžalovaný Ing. C. Z., čo dokumentuje, že v predmetnej spoločnosti ako investorovi zastrešoval z pozície svoje funkcie plnenie povinností v zmysle § 69 odsek 6, 7, 8 Zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z., a teda bol v konečnom dôsledku zodpovedný za splnenie takejto povinnosti bez ohľadu na to, či príslušné podklady k týmto vyjadreniam, alebo aj samotné prípisy v podobe vyjadrení spracovával iný jeho podriadený, konkrétne L. Z., alebo ich spracovával sám.

V každom prípade teda je tu priama zodpovednosť práve obžalovaného z titulu jeho funkcie za to, že spoločnosť Belar, a.s., v rámci zabezpečovania vyjadrení pre uvedenú stavebnú akciu nebola dôsledná vo vzťahu k spoločnosti Orange Slovensko, a.s., keď opomenula požiadať túto spoločnosť o vyjadrenie, či sa na zamýšľanej trase nenachádza nejaké telekomunikačné vedenie. Dôležitou skutočnosťou z hľadiska nedbanlivostného zavinenia v zmysle § 16 písmeno a/ Trestného zákona je tu aj fakt, že tak L. Z., ako aj Ing. C. Z. mali tušenie, že v ich areáli sa takéto podzemné vedenia nachádzajú, avšak túto skutočnosť si dôsledne nepreverili a ľahostajne ju obišli.

Z týchto dôvodov preto krajský súd považuje zavinenie obžalovaného na predmetnom skutku za opodstatnené, pričom skutok napĺňa z hľadiska objektívnej, aj subjektívnej stránky všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 184 Trestného zákona účinného do 01.01.2006. V týchto základných skutočnostiach teda krajský súd vidí podstatu pochybenia a nedbanlivostného zavinenia obžalovaného Ing. C. Z., a preto jeho odvolanie proti napadnutému rozsudku zamietol ako nedôvodné v zmysle § 319 Trestného poriadku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu riadny opravný prostriedok nie je prípustný.