KSTT/23CoPom/3/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23CoPom/3/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2316217023 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Jankovičová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2316217023.1Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a sudkýň: JUDr. Ľubica Bundzelová a JUDr. Martina Valentová, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: Q. P., nar. X.X.XXXX, t. č. Resocializačné stredisko G. L., n. o., v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, dieťa rodičov - matky: F. P., nar. XX.X.XXXX, t. č. bytom L. XX, zastúpená: Mgr. Klaudia Szekeresová, advokátka so sídlom Široká 569, Tešedíkovo, IČO: 42 114 241, a otca: F. P., nar. XX.X.XXXX, bytom V. XXXX/XX, U., o návrhu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky na zmenu zariadenia na výkon výchovného opatrenia, za účasti Okresnej prokuratúry v Galante, Obrancov mieru 2, Galanta, na nariadenie neodkladného opatrenia, na odvolanie matky a Okresnej prokuratúry v Galante proti uzneseniu Okresného súdu Galanta, č. k. 30PPOm/2/2016-8 zo dňa 16. septembra 2016, takto

rozhodol:

Uznesenie súdu prvej inštancie sa m e n í tak, že sa návrh na nariadenie neodkladného opatrenia z a m i e t a.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým maloletú Q. P. dočasne umiestnil do Resocializačného centra G. X., o. z., I. X, A.. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie právne odôvodnil ustanoveniami § 324 ods. 1, 2, 3 CSP, § 325 ods. 1, § 326 ods. 1, 2, § 328 ods. 1, § 329 ods. 1, 2, § 330 ods. 1, 2 CSP a § 360 ods. 1, § 365 ods. 1, 2 CMP a § 30 ods. 1 zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele, keď sa stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi v návrhu, pretože mal za to, že je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov, nakoľko je život, zdravie a priaznivý vývoj maloletého dieťaťa vážne ohrozený a uložil povinnosť ÚPSVaR Nové Zámky zabezpečiť umiestnenie maloletého dieťaťa do starostlivosti Resocializačného centra G. X., o. z., I. X, XXX XX A..

2. Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletej. Uviedla, že návrh na premiestnenie nebol dostatočne odôvodnený a bol podaný napriek jej nesúhlasu s premiestnením a domnieva sa, že práve premiestnením jej dcéry by došlo k narušeniu jej priaznivého vývoja. Poukázala na to, že Resocializačné stredisko G. L., n. o., normálne funguje a jej dcéra chce v ňom zotrvať, tak ako aj ona. Pre vydanie napadnutého uznesenia neboli splnené procesné podmienky v zmysle ust. § 325 ods. 1 CSP a § 365 CMP (§ 365 ods. 1 písm. a/ CSP). Napadnuté uznesenie nie je dostatočne odôvodnené, čím sa porušilo právo účastníkov na spravodlivý súdny proces v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy SR ako aj čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práva a základných slobôd (§ 365 ods. 1 písm. b/, resp. d/ CSP). Napadnuté uznesenie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 365 ods. 1 písm. h/ CSP) a súd prvej inštancie neúplne zistil skutočný stav veci (§ 62 ods. 1 CMP). Preto navrhuje, aby odvolací súd uznesenie v celom rozsahu zrušil a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol.

3. Proti uzneseniu podala odvolanie Okresná prokuratúra Galanta z dôvodov ust. § 365 ods. 1 písm. f) a h) zák. č. 160/2015 Z. z. CSP, § 62 ods. 1 zák. č. 161/2015 Z. z. CMP, pretože súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a súd prvej inštancie nesprávne a neúplne zistil skutočný stav veci. Okresná prokuratúra v Galante sa nestotožňuje s rozhodnutím súdu prvej inštancie založeného na nesprávnych skutkových zisteniach a nesprávnom právnom posúdení veci bez toho, aby sa konalo v najlepšom záujme maloletého ako to vyžaduje čl. 4 CMP. Z odôvodnenia rozhodnutia je zrejmé, že sa stotožnil súd prvej inštancie s tvrdeniami ÚPSVaR Nové Zámky o „možnom ohrození života a zdravia dieťaťa“ bez toho, že by to z návrhu bolo zrejmé. Konkrétne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že život a zdravie maloletej Q. a jej priaznivý fyzický, psychický vývin vyžadujú okamžitý zásah súdu vydaním neodkladného opatrenia, neboli uvedené v návrhu a nie sú ani zrejmé z rozhodnutia. Z rozhodnutia nie je zrejmé, čo bolo dôvodom pre nariadenie neodkladného opatrenia a nie je zdôvodnená akútna potreba poskytnutia ochrany maloletému dieťaťu. Skutočnosť, že úrad odôvodňoval návrh tým, že Akreditačná komisia odporučila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrušiť akreditáciu, nespĺňa ani jednu z podmienok ust. § 365 ods. 1 CMP. Skutočnosti, ktoré uvádzal navrhovateľ v návrhu neosvedčil, tieto nie sú ani zrejmé z rozhodnutia súdu prvej inštancie. Z obsahu spisu nie je vôbec zrejmé akým spôsobom sa zisťoval skutočný stav veci a zohľadňoval záujem maloletej Q., ktorá je naďalej v resocializačnom procese. S ohľadom na vec maloletej je vhodné tiež, aby sa rešpektovali práva maloletej vyplývajúce z čl. 4 zák. č. 161/2015 Z. z. ako aj § 116 cit. zák. za účelom riadneho a úplného zistenia skutočného stavu veci a preto je vhodné ju vypočuť. Okresná prokuratúra v Galante preto navrhla zmeniť podľa ust. § 388 zák. č. 160/2015 Z. z. napadnuté uznesenie a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietnuť.

4. Vyjadrenie k odvolaniu podal G. L. n. o., keď súhlasil s návrhom matky, aby sa uznesenie súdu prvej inštancie zrušilo a návrh zamietol, pretože ich organizácia je naďalej držiteľom oprávnenia na poskytovanie resocializačnej starostlivosti, správne konanie prebieha a preto nie je zrejmý dôvod premiestnenia maloletej. Zároveň predložil kópiu začatia správneho konania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 17391/2016-M_OSSODR zo dňa 14.9.2016 vo veci zrušenia akreditácie č. 6410/2006-I./21AK zo dňa 22.5.2006 udelenej n. o. G. L. U.. V tomto oznámení bol odkaz na odporučenie Akreditačnej komisie zo dňa 14.9.2016.

5. Vyjadrenie k odvolaniu podal ÚPSVaR Nové Zámky ako navrhovateľ, ktorý naďalej tvrdí, že v zariadení G. L., n. o., U. môže byť ohrozený život alebo zdravie dieťaťa, pretože Akreditačná komisia odporučila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrušiť akreditáciu Resocializačnému stredisku G. L., n. o., U.. Poukazuje na to, že bol vykonaný pohovor 19.9.2016 v tomto stredisku s maloletou Q., zameraný na zistenie jej názoru na premiestnenie do určeného zariadenia. Maloletá odmieta odísť zo zariadenia, nevie si predstaviť, že by bola umiestnená v inom resocializačnom stredisku, tu sa cíti dobre. Matka maloletej nesúhlasila s premiestnením dcéry do iného zariadenia, preto doposiaľ neprišlo k dočasnému premiestneniu. Vo vyjadrení navrhovateľ znovu odkazuje na odporučenie Akreditačnej komisie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrušiť akreditáciu zariadeniu, pretože zastáva názor, že v uvedenom zariadení hrozí potenciálne ohrozenie dieťaťa a narušenie jeho priaznivého psychického a sociálneho vývinu. Preto navrhuje uznesenie potvrdiť.

6. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 34 ods. 1 CSP), potom čo zistil, že odvolanie je podané včas a oprávnenou osobou (§ 355 a § 357 CSP), prejednal vec nielen obsahom a dôvodmi podaného odvolania (§ 65 CMP), pretože konanie možno začať i bez návrhu vo veci starostlivosti o maloleté dieťa, postupom bez nariadenia pojednávania (§ 385 CSP a contrario) pričom dospel k záveru, že nie sú podmienky pre potvrdenie rozhodnutia ani na jeho zrušenie.

7. Podľa § 367 ods. 1 CMP neodkladným opatrením môže súd nariadiť, aby ten. kto má maloletého pri sebe, maloletého odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do osobnej striedavej starostlivosti.

8. Podľa ustanovenia § 365 ods. 1 CMP, ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd neodkladným opatrením nariadi, aby bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí.

9. Neodkladné opatrenie slúži k dočasnému zabezpečeniu ochrany porušených alebo ohrozených práv účastníkov a je namieste ho použiť tam, kde sa vyžaduje okamžitý zásah súdu a existuje naliehavá potreba dočasnej úpravy vzťahov medzi účastníkmi. Pre úspešnosť návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je nevyhnutné, aby boli aspoň osvedčené (teda nemusia byť nepochybne preukázané) základné skutočnosti, potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ale i osvedčenie, že je dané nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy.

10. Predmetom konania na súde prvej inštancie bol návrh Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda na zmenu umiestnenia maloletej z Resocializačného centra G. L., n. o., O. XXXX, U. do Resocializačného centra G. X., o. z., I. X, A.. Návrh navrhovateľ odôvodnil tým, že Akreditačná komisia odporučila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrušiť akreditáciu podľa § 85 ods. 1 písm. a) zák. č. 305/2005 Resocializačnému stredisku G. L., n. o. U., pretože môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa a jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin. Súd prvej inštancie návrhu v plnom rozsahu vyhovel a nariadil neodkladné opatrenie s poukazom na stotožnenie sa dôvodov v návrhu. Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie matka. Odvolací súd posudzoval, či boli splnené podmienky pre nariadenie neodkladného opatrenia v zmysle citovaného ust. § 365 ods. 1 CMP.

11. Z obsahu spisu vyplýva, že bolo vyhovené návrhu ÚPSVaR Nové Zámky, detašované pracovisko Šaľa a uznesením sp. zn. 30PPOm/2/2016-8 zo dňa 16. septembra 2016 bola maloletá dočasne odňatá zo starostlivosti Resocializačného strediska G. L., n. o.. ÚPSVaR Nové Zámky v oznámení súdu zo dňa 16.9.2016 uviedol, že sa oboznámil s obsahom uznesenia o neodkladnom opatrení. S maloletým dieťaťom vykonali pohovor zameraný na objektívne a aktuálne informovanie o danej situácii, jej uľahčenie a zvládnutie. Zisťovali názor maloletého dieťaťa, z ktorého vyplynulo, že maloleté dieťa odmieta odísť z terajšieho zariadenia resocializačného strediska dňa 19.9.2016, nechce odísť vôbec. Nevie si predstaviť, že by malo byť umiestnené v inom resocializačnom stredisku. V Resocializačnom stredisku G. L. n. o. U. sa cíti dobre, nepotrebuje žiadnu pomoc. S poukazom na uvedené, neprišlo k dočasnému umiestneniu maloletého dieťaťa do starostlivosti Resocializačného strediska G. X., I. X, A..

12. Odvolací súd preto zistil, že súd prvej inštancie bez ďalšieho si osvojil tvrdenie ÚPSVaR Nové Zámky o možnom ohrození života a zdravia maloletej Q. a jej priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu. Z návrhu vôbec nebolo zrejmé, na základe akých skutočností k takémuto záveru úrad ako navrhovateľ dospel, o možnom ohrození života a zdravia maloletej Q.. V návrhu vôbec neboli uvedené skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že život a zdravie maloletej Q., jej psychický, fyzický a sociálny vývin si vyžadujú okamžitú ochranu a zásah súdu vydaním takéhoto neodkladného opatrenia. Nevyplýva to ani z rozhodnutia súdu prvej inštancie, pretože nie sú uvedené dôvody pre nariadenie neodkladného opatrenia podľa ust. § 365 zák. č. 161/2015 Z. z., nevyplýva z neho akútna potreba poskytnúť ochranu maloletému dieťaťu. Skutočnosť, ktorou bol zdôvodnený návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, že Akreditačná komisia odporučila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrušiť akreditáciu, nie je osvedčením podmienok uvedených v ust. § 365 ods. 1 CMP. Keďže prípadné zrušenie akreditácie sa nachádza len v štádiu odporučenia akreditačnej komisie predloženej Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v súčasnej dobe sa maloletá nenachádza v situácii ohrozujúcej jej život, zdravie a priaznivý vývoj, nie sú vážnym spôsobom ohrozené alebo narušené, treba skonštatovať, že navrhovateľ neosvedčil vo svojom návrhu akútnu potrebu zásahu súdu vydaním neodkladného opatrenia. Naďalej treba konštatovať, že aj podľa zistenia kolízneho opatrovníka maloletá Q. sa nachádza v Resocializačnom zariadení G. L., n. o., je teda umiestnená v akreditovanom resocializačnom zariadení, kde jej je poskytovaná osobná starostlivosť a pred nariadením neodkladného opatrenia nebola vypočutá k takémuto návrhu, na čo poukazovala v odvolaní aj Okresná prokuratúra v Galante. Odvolací súd tak poukazuje na čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa, kedy štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni. Za týmto účelom sa dieťaťu musí predovšetkým poskytnúť možnosť, aby bolo vypočuté v každom súdnom alebo administratívnom pojednávaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo alebo prostredníctvom zástupcu alebo jeho príslušného orgánu, a spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva. (Dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor, jeho požiadavky majú byť brané do úvahy v každej záležitosti alebo postupne, ktoré sa ho týkajú.)

13. Z vyjadrenia k odvolaniu ÚPSVaR Nové Zámky vyplynulo, že maloletá odmieta ísť z terajšieho zariadenia a nevie si predstaviť, že by bola umiestnená v inom resocializačnom stredisku, pretože tu sa cíti dobre. Tento pohovor bol však vykonaný po rozhodnutí súdu prvej inštancie dňa 19.9.2016. 14. Odvolací súd preto vzhľadom aj na vyjadrenie maloletej, vzhľadom na nepreukázanie osvedčenia vydania neodkladného opatrenia dospel k záveru, že nie je možné nariadiť neodkladné opatrenie pri nesplnení podmienok, neosvedčení predpokladov v zmysle ust. § 365 ods. 1 CMP.

15. Odvolací súd preto podľa ust. § 388 zák. č. 160/2015 Z. z. zmenil rozhodnutie súdu prvej inštancie z dôvodov neosvedčenia predpokladov na vydanie podľa ust. § 365 ods. 1 CMP.

16. Senát odvolacieho súdu rozhodol vo veci pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP). Dovolanie je podľa § 421 CSP prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP). Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvom pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP). Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP). Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP). Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1). Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP). Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP). Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 CSP). Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prevej inštancie alebo pred odvolacím súdom (§ 433 CSP). Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 434 CSP). V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania (§ 435 CSP).