KSTT/23Co/92/2015


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 5.10.2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/92/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2314213610 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Jankovičová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2314213610.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Iveta Jankovičová a sudkýň: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Gabriela Brišková, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom 851 02 Bratislava, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom 851 02 Bratislava, Pajštúnska 5, proti žalovanému: D. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom XXX XX E. č. XXX, zastúpený K. B., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom XXX XX E. č. XXX, o zaplatenie 1.549,80 eur s prísl., na odvolanie žalovaného proti rozsudku Okresného súdu v Galante, č.k. 17C/292/2014-59 zo dňa 21. októbra 2014, v časti vyhovenia nároku, okrem časti zamietnutia a súvisiacej náhrady trov konania, takto

rozhodol:

I. Rozsudok súdu prvej inštancie s a p o t v r d z u j e v napadnutej časti.

II. Žalobcovi sa priznáva náhrada trov odvolacieho konania v plnom rozsahu.

odôvodnenie:

1. Prvostupňový súd rozhodol odvolaním napadnutým rozsudkom, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi istinu vo výške 1.018,44 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 33,24 eura a s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 1.018,44 eura od 7.8.2012 do zaplatenia, a to v mesačných splátkach po 50 eur, kde splátky sú zročné vždy do 15-teho dňa toho ktorého mesiaca počnúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku, pod hrozbou straty výhody splátok. Vo zvyšnej časti súd návrh zamietol. O trovách rozhodol tak, že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi na účet právneho zástupcu navrhovateľa, vedený v S. S. a.s., č. XXXXXXXXXX/XXXX, IBAN : S XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, SWIFT kód: M. , VS : XXXXXXXXX, náhradu trov konania vo výške 24,56 eura titulom súdneho poplatku a vo výške 125,80 eura titulom trov právneho zastúpenia, a to všetko do 30 dní od právoplatnosti rozsudku.

2. Podľa § 5b zák. č. 250/2007 Z.z. súd musí prihliadať na premlčanie ex offo, teda naň prihliada v spotrebiteľských vzťahoch aj bez námietky odporcu. Súd sa môže zaoberať premlčaním bez toho, aby skúmal samotnú existenciu subjektívneho práva veriteľa. Prax súdov v danom prípade uprednostňuje hľadisko procesnej ekonómie. Ak súd zistí, že uplatnený nárok je premlčaný a dlžník vzniesol námietku premlčania (v danom spotrebiteľskom vzťahu aj bez námietky), súd už bližšie neskúma existenciu subjektívneho práva veriteľa. Vychádza z toho, že tak či tak by žaloba s uplatnenou premlčanou pohľadávkou bola v takom prípade zamietnutá. Navrhovateľ súdu uviedol a odporca to nijako nenamietal, že zročnosť celého dlhu nastala dňa 6.8.2012, a teda dňa 7.8.2012 mohol navrhovateľ žalovať odporcu o zaplatenie dlžnej sumy. S poukazom na citované zákonné ustanovenia súd potom musí skonštatovať, že splátky splatné od 10.6.2010 do 10.5.2011 sú premlčané (keďže návrh na súd bol podaný dňa 3.6.2014) a rovnako tak aj úroky z omeškania z týchto splátok, ako si ich vyčíslil navrhovateľ vo svojom návrhu. Nepremlčané tak zostávajú splátky splatné od 10.6.2011 až do vyhlásenia zročnosti celého dlhu vrátane príslušenstva. Súd preto priznal navrhovateľovi nielen uvedené splátky ale aj úroky z omeškania z týchto splátok v celkovej sume 33,24 eura (splátky splatné od 10.6.2011 do 10.7.2012) a priznal aj splátky, ktorých zročnosť nastala dňa 6.8.2012 spolu s príslušenstvom. Z uvedeného vyplýva, že premlčaných je 12 splátok po 44,28 eura t. j. 531,36 eura spolu s úrokmi za omeškania vo výške 78,91 eura. V tejto časti potom súd návrh zamietol, nakoľko bol podaný nedôvodne.

3. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný, poukázal na to, že proti platobnému rozkazu bol podaný odpor, že v čase podania na súd je pohľadávka premlčaná, preto nemôže súd priznať oprávnenej osobe právo priznať. Podľa § 4 ods. 2 zák. č. 258/2001 Z.z. v znení účinnom ku dňu podpisu zmluvy, zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať výšku splátok, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, priemernú hodnotu RPMN. V prípade, že takáto náležitosť chýba, považuje sa podľa § 4 ods. 3 cit. zákona poskytnutý úver za bezúročný a bez poplatkov. Poplatok za správu úveru prináša osoh pre veriteľa, čo je prenesené na dlžníka. Preto sa dovolával, aby premlčané právo súd nepriznal.

4. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 34 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku účinného od 1.7.2016 - ďalej len CSP), po zistení, že odvolanie bolo podané včas (§ 204 ods. 1 v čase podania odvolania účinného zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku - ďalej OSP, aktuálne § 362 ods. 1 CSP), oprávneným subjektom - stranou, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 201 OSP, akt.§ 359 CSP), proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie, proti ktorému zákon odvolanie v čase jeho podania pripúšťal (§ 201 a 202 OSP, akt.§ 355 ods. 1 CSP), po skonštatovaní, že podané odvolanie má zákonné náležitosti (§ 205 ods. 1 OSP, akt. § 127 a § 365 CSP) a že odvolateľ použil zákonom prípustné odvolacie dôvody (§ 205 ods. 2 , ktoré má ekvivalent v § 365 ods. 1 CSP), preskúmal napadnuté rozhodnutie v medziach daných rozsahom (§ 379 CSP) a dôvodmi odvolania (§ 380 ods. 1 CSP), s prihliadnutím ex offo na prípadné vady týkajúce sa procesných podmienok, ktoré nezistil (§ 380 ods. 2 CSP), súc pritom viazaný skutkovým stavom ako ho zistil súd prvej inštancie bez potreby zopakovať alebo doplniť dokazovanie (§ 383 CSP), postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP a contrario), keď miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku bolo oznámené na verejnej tabuli a na webovej stránke súdu minimálne 5 dní pred jeho vyhlásením (§ 219 ods. 3 CSP), a dospel k záveru, že napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie je vo výroku vecne správny, v dôsledku čoho boli splnené podmienky pre jeho potvrdenie v zmysle § 387 ods. 1 a 2 CSP.

5. Pretože odvolací súd preberá súdom prvej inštancie zistený skutkový stav pokiaľ ide o zistené skutočnosti právne rozhodné pre posúdenie žalobcom uplatneného nároku a pretože v celom rozsahu zdieľa i jeho právny záver vo veci, pričom sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia s poukazom na ust. § 387 ods. 2 CSP odvolací súd konštatuje správnosť jeho dôvodov a odkazuje na (výstižné, správne a presvedčivé) odôvodnenie písomného vyhotovenia preskúmavaného rozsudku. Odvolací súd nenachádza dôvod, pre ktorý by sa mal od skutkových alebo právnych záverov súdu prvej inštancie odchýliť a nemôže preto dať za pravdu odvolateľovi. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia dopĺňa iba nasledovné:

6. V zmysle § 5b zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení účinnom od 1.5.2014 po novelizácii zák. č. 103/2014 Z.z. orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď inak by bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával. Preto sa súd I. stupňa správne vyporiadal s otázkou premlčania uplatneného nároku.

7. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalobca v časti zamietnutia z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci a nedostatočného zistenia skutkového stavu, čo odôvodnil s poukazom na ustanovenie § 387 ods. 1, 392 ods. 2 a 397 Obchodného zákonníka, pretože zastáva názor, že súd nesprávne aplikoval ustanovenie Občianskeho zákonníka týkajúce sa premlčacej doby, nakoľko bolo potrebné aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, keďže ide o zmluvu o úvere, a teda o absolútny obchodnoprávny vzťah. Krajský súd v Trnave rozsudkom č.k. 23Co/92/2015 - 144 zo dňa 5. októbra 2015 o tomto odvolaní rozhodol tak, že rozsudok vtedy súdu prvého stupňa potvrdil v napadnutej časti a v súvisiacej časti náhrady trov konania. Účastníkom náhrada trov odvolacieho konania nepriznal. 8. V odôvodnení poukázal súd I. inštancie ako aj odvolací súd vo svojom rozhodnutí č.k. 23Co/92/2015 - 144 zo dňa 5. októbra 2015, že zročnosť celého dlhu nastala dňa 6.8.2012, a teda dňa 7.8.2012 žalobca žalovať žalovaného o zaplatenie dlžnej sumy. Súd skonštatoval, že splátky splatné od 10.6.2010 do 10.5.2011 sú premlčané (keďže návrh na súd bol podaný dňa 3.6.2014) a rovnako tak aj úroky z omeškania z týchto splátok, ako si ich vyčíslil žalobca vo svojom návrhu. Nepremlčané tak zostávajú splátky splatné od 10.6.2011 až do vyhlásenia zročnosti celého dlhu vrátane príslušenstva. Súd preto priznal žalobcovi nielen uvedené splátky, ale aj úroky z omeškania z týchto splátok v celkovej sume 33,24 eura (splátky splatné od 10.6.2011 do 10.7.2012) a priznal aj splátky, ktorých zročnosť nastala dňa 6.8.2012 spolu s príslušenstvom. Z uvedeného vyplýva, že premlčaných je 12 splátok po 44,28 eura t. j. 531,36 eura spolu s úrokmi z omeškania vo výške 78,91 eura. Preto aj v tejto časti potom súd správne návrh zamietol.

9. Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 387 CSP vo výroku ako vecne správny potvrdil.

10. O nároku na náhradu trov konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 a § 262 ods. 1 CSP, podľa ktorého o nároku rozhoduje súd v rozhodnutí, ktorým končí konanie.

11. Podľa ust. § 262 ods. 2 CSP o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

12. Preto odvolací súd poukazuje na cit. ust. CSP, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto rozhodnutia, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

13. Senát odvolacieho súdu toto rozhodnutie prijal pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je podľa § 421 CSP prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvom pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP).

Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP). Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1). Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP).

Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 CSP).

Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP).

Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 CSP).

Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 CSP).

Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prevej inštancie alebo pred odvolacím súdom (§ 433 CSP).

Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 434 CSP). V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania (§ 435 CSP).