KSTT/23Co/64/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/64/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2296899352 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Jankovičová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2296899352.5Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a sudkýň: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Ľubica Bundzelová, v právnej veci žalobcov: 1/ Y. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. X-X/X/X, A-XXXX P., Rakúsko, korešpondenčná adresa: W. XX, XXX XX P., zastúpený advokátom-konateľom spoločnosti Hudec, s.r.o., Lazaretská 23, Bratislava, IČO: 36 855 260, 2/ N. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. X-X/X/X, A-XXXX P., Rakúsko, zastúpená na základe plnej moci žalobcom 1/, proti žalovaným: 1/ H. L., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom W. XX, XXX XX P., 2/ V. L., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom P., o zaplatenie 12.723,97 eur s príslušenstvom, o vydanie opravného uznesenia, na odvolanie žalobcu 1) proti uzneseniu Okresného súdu Dunajská Streda, č. k. 9C/158/1996-841 zo dňa 20. júna 2016, takto

rozhodol:

Uznesenie súdu I. inštancie s a p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd I. inštancie odsekom I. výroku návrh žalobcu 2/ na vydanie opravného uznesenia k uzneseniu č. k. 9C/158/1996-810 zo dňa 14.04.2016 zamietol, odsekom II. výroku návrh žalobcu 2/ na vydanie opravného uznesenia k uzneseniu č. k. 9C/158/1996-812 zo dňa 14.04.2016 zamietol, odsekom III. výroku návrh žalobcu 2/ na vydanie opravného uznesenia k rozsudku č. k. 9C/158/1996-818 zo dňa 14.04.2016 zamietol, odsekom IV. výroku návrh žalobcu 2/ na vydanie opravného uznesenia k opravnému uzneseniu č. k. 9C/158/1996-826 zo dňa 14.04.2016 zamietol.Rozhodnutie odôvodnil tým, že pri vyhlásení a následnom písomnom vyhotovení uznesenia č. k. 9C/158/1996-810 súd vychádzal z prednesu žalobcu 1/, ktorý je súčasne zástupcom žalobcu 2/ ako aj uznesenia č. k. 9C/158/1996-273 zo dňa 16.12.2009, ktorým súd pripustil zmenu petitu návrhu, keď žalobcovia namiesto sumy 12.723,97 eur s príslušenstvom žiadali priznať už len sumu 11.930,25 eur s príslušenstvom. Na pojednávaní vytýčenom na deň 14.04.2016 žalobca 1/ vyhlásil, že si nárokuje sumu 7.014,71 eur a s poukazom na uvedené tak súd vychádzajúc z poslednej pripustenej zmeny petitu návrhu zo dňa 16.12.2009, konanie voči žalovaným 1/ a 2/ čiastočne zastavil čo do sumy 4.915,54 eur, t. j. 11.930,25 eur mínus 7.014,71 eur prestavuje sumu 4.915,54 eur. Späťvzatie žaloby je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie žaloby vziať ďalším úkonom späť. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektívneho hľadiska, teda podľa toho ako sa navonok prejavuje, pričom vnútorný rozpor medzi tým, čo účastník zamýšľa, a tým, čo navonok skutočne prejavil, nezbavuje procesný úkon účinkov, ktoré s týmto prejavom vôle procesné právo spája. (Uznesenie NS SR, sp. zn. 6 Sžo sp. zn. 372/2009).

2. Pri vyhlásení a následnom písomnom vyhotovení uznesenia č. k. 9C/158/1996-812 súd vychádzal z prednesu žalobcu 1/, ktorý je súčasne zástupcom žalobcu 2/ ako aj uznesenia č. k. 9C/158/1996-273 zo dňa 16.12.2009, ktorým súd pripustili zmenu petitu návrhu, keď žalobcovia namiesto sumy 12.723,97 eur s príslušenstvom žiadal priznať už len sumu 11.930,25 eur s príslušenstvom. Dôvodom zamietnutia návrhu na vydanie opravného uznesenia vo vzťahu k uzneseniu č. k. 9C/158/1996-812 sú vyššie uvedené dôvody, t. j. ak súd správne vychádzal pri svojich výpočtoch, čo do čiastočného zastavenia konania vo výške 4.915,54 eur, tak potom aj výška uplatneného nároku pripusteného v uznesení o zmene petitu v sume 7.014,71 eur je správna (11.930,25 eur mínus 4.915,54 eur predstavuje sumu 7.014,71 eur).

3. Pokiaľ ide o navrhovanú opravu rozsudku č. k. 9C/158/1996-818, čo do výroku I - výšky priznanej istiny, súd mal za to, že predmetná oprava bola vykonaná opravným uznesením č. k. 9C/158/1996-826 na základe návrhu žalobcu 1/ zo dňa 16.04.2016. V prípade uplatneného príslušenstva súd nemohol vyhovieť návrhu na opravu predmetnej časti rozsudku, nakoľko vychádzal z uznesenia č. k. 9C/158/1996-273 zo dňa 16.12.2009, ktorým súd pripustil zmenu petitu návrhu, pričom samotný žalobca 1/ (aj ako zástupca žalobcu 2/) na pojednávaní konanom dňa 14.04.2016 vyhlásil, že príslušenstvo pohľadávky si uplatňuje podľa pripusteného petitu návrhu z č. l. 273 v spise (pozn. jedná sa o uznesenie č. k. 9C/158/1996-273). S vyššie uvedeným súvisí aj zamietnutie návrhu žalobcu 2/ na vydanie opravného uznesenia k opravnému uzneseniu č. k. 9C/158/1996-826, nakoľko predmetné uznesenie bolo vydané v súlade s navrhovanou opravou zo strany žalobcu 1/ a nadväzuje na vyššie uvedené skutočnosti.

4. Na základe vyššie uvedených skutočností má súd za to, že neboli splnené podmienky na vydanie opravných uznesení, a preto súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia a návrhy žalobcu na vydanie opravných uznesení zamietol.

5. V závere súd poukázal na skutočnosť, že žalobcovia mali počas celého súdneho konania právo disponovať so svojím návrhom, toto svoje právo opakovane využili, či už samostatnými písomnými návrhmi alebo návrhmi prednesenými na jednotlivých pojedná-vaniach vytýčených v priebehu súdneho konania. Súd rozhodoval a pripúšťal o navrhovaných zmenách petitu návrhu ako aj čiastočných späťvzatiach v súlade s právom žalobcov disponovať s návrhom. Preto sa opätovné návrhy, či už zo strany žalobcu 1/ ako aj zo strany žalobcu 2/ javia súdu ako úmyselné konanie smerujúce k bezdôvodnému predlžovaniu sporu v snahe zmiasť súd a takouto cestou dosiahnuť priznanie nároku, na ktorý žalobcovia nemajú nárok, resp. si ho v konaní neuplatnili.

6. Proti uznesenie súdu I. inštancie podal odvolanie žalobca 1/. Uviedol, že na č. l. 273 je uznesenie zo dňa 16.12.2009, ktorým súd súhlasil so zmenou petitu návrhu v celkovej sume 12.723,97 eur s príslušenstvom. Na č. l. 802 v poslednom odseku je zápisnične podchytené, keď súdu oznámil, že: „... sa naďalej domáhame vydania bezdôvodného obohatenia od 1.1.1994 až do 30.11.1996 a to v celkovej sume 7.041,71 eur, a to z dôvodu ...“. Na č. l. 803 v poslednom odseku je zápisnične podchytené: „Naďalej si nárokuje na sumu 7.014,71 eur s príslušenstvom a nasledovne: ...“ a nasledujú jednotlivé sumy, mesiace a dátumy s príslušnou výškou úroku z omeškania. Po vymenovaní týchto súm a mesiacov od januára 1994 do novembra 1996 je na č. l. 804 ešte uvedené: „... Navrhovateľ 1/ navrhuje príslušenstvo priznať podľa pripusteného petitu návrhu (č. l. 273 v spise).“. Na to bolo vyhlásené uznesenie: „Súd pripúšťa zmenu petitu návrhu, čo do výšky uplatneného návrhu (rozumej súm, mesiacov a úrokov z omeškania) 7.014,71 eur spolu s príslušenstvom.“. Je nesporné, že celková suma za uplatnených 35 mesiacov predstavuje sumu 6.782,36 eur a nie 7.014,71 eur a je úplne jedno, že túto nesprávnu sumu oznámil súdu ako navrhovateľ 1/ on sám. Pripustenie zmeny petitu návrhu v jednotlivých sumách a daného obdobia nezodpovedá správnemu súčtu jednotlivých súm tak, že došlo k nesprávnosti údaja navrhovateľa 1/ a túto nesprávnosť súd automaticky prevzal bez akejkoľvek kontroly jeho správnosti. Má za to, že je to predovšetkým úlohou súdu preveriť vždy správnosť alebo nesprávnosť údajov pred-ložených účastníkom konania, lebo za daného stavu by bolo pripustenie takéhoto návrhu celkom zmätočné, rozporuplné a nevykonateľné. Preto úvahy sudkyne, na základe ktorých tieto návrhy na opravu zamietla nezdieľa a nevie jej motiváciu ani pochopiť. Ďalej poukázal na uznesenie NS SR sp. zn. 6Sžo/372/2009. Na základe uvedeného navrhol, aby odvolací súd pochybenie súdu I. inštancie zmenil a napravil.

7. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 34 ods. 1 CSP), potom čo zistil, že odvolanie je podané včas a oprávnenou osobou (§ 355 a § 357 CSP), proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné (§ 355 ods. 2 CSP), po skonštatovaní, že odvolanie má zákonom predpísané náležitosti (§ 363 CSP) a že odvolateľ použil zákonom prípustné odvolacie dôvody (§ 365 CSP), preskúmal napadnuté rozhodnutie v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 367 ods. 3 CSP), bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 CSP a contrario) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné a napadnuté uznesenie súdu I. inštancie je vecne správne.

8. Predmetom konania bola žaloba o zaplatenie sumy 916,12 eur s príslušenstvom, keď súd I. inštancie uznesením pod č. k. 9C 158/1996-273 zo dňa 16.12.2009 súhlasil so zmenou petitu žaloby tak, že žalovaní 1/, 2/ (v tom čase aj 3/) sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcom 1/ a 2/ sumu 11.930,25 eur titulom vydania bezdôvodného obohatenia podľa § 451 OZ spolu s príslušenstvom a sumu 793,72 eur titulom vydania bezdôvodného obohatenia podľa § 454 OZ spolu s príslušenstvom, teda spolu 12.723,97 eur istiny s príslušenstvom.

9. Súd uznesením pod č. k. 9C 158/1996-810 zo dňa 14.04.2016 konanie voči žalovaným 1/ a 2/ čo do sumy 4.915,54 eur spolu s príslušenstvom zastavil.

10. Uznesením pod č. k. 9C 158/1996-812 zo dňa 14.04.2016 pripustil zmenu petitu žaloby čo do výšky uplatneného nároku 7.014,71 eur spolu s príslušenstvom.

11. Súd rozsudkom pod č. k. 9C 158/1996-818 zo dňa 14.04.2016 výrokom I. žalovaných 1/ a 2/ zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcom 4.915,54 eur spolu s 24%-ným ročným úrokom z omeškania zo sumy: 132,77 eur od 01.02.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.03.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.04.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.05.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.06.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.07.1994 do zaplatenia, 9,86 eur od 01.08.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.09.1994 do zaplatenia, 80,10 eur od 01.10.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.11.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.12.1994 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.01.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.02.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.03.1995 do zaplatenia, s 22%-ným úrokom z omeškania ročne zo sumy: 182,56 eur od 01.04.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.05.1995 do zaplatenia, 6,97 eur od 01.06.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.07.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.08.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.09.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.10.1995 do zaplatenia s 19,5%- ným úrokom z omeškania ročne zo sumy: 182,56 eur od 01.11.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.12.1995 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.01.1996 do zaplatenia, s 17,6%-ným úrokom z omeškania ročne zo sumy: 232,35 eur od 01.02.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.03.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.04.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.05.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.06.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.07.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.08.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.09.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.10.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.11.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.12.1996 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

12. Výrokom II. zaviazal žalovaných 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcom sumu 461,78 eur z titulu bezdôvodného obohatenia so 17,6%-ným úrokom z omeškania ročne zo sumy 66,38 eur od 06.05.1996 do zaplatenia, 40,66 eur od 21.05.1996 do zaplatenia, 33,19 eur od 28.06.1996 do zaplatenia, 33,19 eur od 08.08.1996 do zaplatenia, 33,19 eur od 02.09.1996 do zaplatenia, 33,19 eur od 01.10.1996 do zaplatenia, 33,19 eur od 07.11.1996 do zaplatenia, 33,19 eur od 03.12.1996 do zaplatenia, 66,38 eur od 23.01.1997 do zaplatenia, 33,19 eur od 04.03.1997 do zaplatenia, s úrokom z omeškania 13,00 % ročne zo sumy 56,03 eur od 04.06.2003 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

13. Výrokom III. návrh vo zvyšku zamietol a výrokom IV. rozhodol o náhrade trov konania tak, že o nich rozhodne, do 30 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.

14. Následne opravným uznesením pod č. k. 9C 158/1996-826 zo dňa 14.04.2016 opravil výrok I. rozsudku tak, že sa opravuje suma istiny, na úhradu, ktorej boli zaviazaní žalovaní 1/ a 2/ z nesprávneho znenia „4.915,54 eur“ na správne znenie „5.988,64 eur“, výrok rozsudku po oprave teda znie: Žalovaní 1/ a 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcom 5.988,64 eur spolu s 24%-ným ročným úrokom z omeškania zo sumy: 132,77 eur od 01.02.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.03.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.04.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.05.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.06.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.07.1994 do zaplatenia, 9,86 eur od 01.08.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.09.1994 do zaplatenia, 80,10 eur od 01.10.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.11.1994 do zaplatenia, 132,77 eur od 01.12.1994 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.01.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.02.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.03.1995 do zaplatenia, s 22%-ným úrokom z omeškania ročne zo sumy: 182,56 eur od 01.04.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.05.1995 do zaplatenia, 6,97 eur od 01.06.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.07.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.08.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.09.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.10.1995 do zaplatenia s 19,5%-ným úrokom z omeškania ročne zo sumy: 182,56 eur od 01.11.1995 do zaplatenia, 182,56 eur od 01.12.1995 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.01.1996 do zaplatenia, s 17,6%-ným úrokom z omeškania ročne zo sumy: 232,35 eur od 01.02.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.03.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.04.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.05.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.06.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.07.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.08.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.09.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.10.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.11.1996 do zaplatenia, 232,35 eur od 01.12.1996 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Odsekom druhým opravného uznesenia súd prvej inštancie opravil odôvodnenie rozsudku Okresného súdu Dunajská Streda zo dňa 14.04.2016 č. k. 9C/158/1996-818 a to tak, že na str. 6 posledný odsek sa opravuje suma do ktorej súd zamietol návrh z nesprávneho znenia „2.099,57 eur“ na správne znenie „1.026,07 eur (7.014,71 eur - 5.988,64 eur) ako neopodstatnený“; posledný odsek na strane 6 odôvodnenia rozsudku po oprave teda znie: „Taktiež súd zamietol návrh, čo do sumy 1.026,07 eur (7.014,71 eur - 5.988,64 eur) ako neopodstatnený. Ostatné časti rozsudku ostávajú bez zmeny.

15. Na základe návrhu žalobcu 2/ o vydanie opravného rozhodnutia v prípade rozhodnutí vydaných pod č. k. 9C 158/1996-810 zo dňa 14.4.2016, 9C 158/1996-812 zo dňa 14.4.2016, 9C 158/1996-818 zo dňa 14.4.2016 a 9C 158/1996-826 zo dňa 14.4.2016 súd návrh zamietol. Súd návrh na vydanie opravného uznesenia zamietol z dôvodu, že v prípade uznesenia pod č. k. 9C 158/1996-810 vychádzal z prednesu žalobcu 1/, keď namiesto sumy 12.723,97 eur na pojednávaní dňa 14.04.2016 tento žiadal priznať iba sumu 7.014,71 eur (11.930,25 eur - 7.014,71 eur = 4.915,54 eur). Pokiaľ ide o uznesenie pod č. k. 9C 158/1996-812 taktiež vychádzal z prednesu žalobcu 1/, a v prípade navrhovanej opravy rozsudku pod č. k. 9C 158/1996-818, tento bol opravený čo do istiny opravným uznesením a čo do príslušenstva, žalobca na pojednávaní konanom dňa 14.04.2016 vyhlásil, že príslušenstvo pohľadávky si uplatňuje podľa pripusteného petitu návrhu z č. l. 273 v spise. S uvedeným súvisí aj zamietnutie návrhu na opravu opravného uznesenia pod č. k. 9C 158/1996-826.

16. Vzhľadom k odvolacím argumentom žalobcu 1/ bolo posúdiť správnosť rozhodnutia súdu prvej inštancie, pričom odvolací súd sa stotožňuje s právnym a skutkovým posúdením veci súdom prvej inštancie a k argumentom žalobcu uvedených v odvolaní uvádza ešte nasledovné:

17. Podľa § 164 ods. 1, veta prvá OSP, platného a účinného v čase rozhodnutia súdom prvej inštancie, súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom.

18. Podľa § 167 ods. 2 OSP, platného a účinného v čase rozhodnutia súdom prvej inštancie, ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

19. Súdne rozhodnutie je proces duševnej činnosti sudcu, ktorého výsledkom je navonok prejavené súdne rozhodnutie. Pri takomto procese nie je možné predpokladať absolútnu neomylnosť osôb zúčastnených na príprave a tvorbe vonkajšej podoby konkrétneho súdneho rozhodnutia. Preto, ak sa v rozsudku vyskytne chyba v písaní alebo počítaní alebo ak rozsudok obsahuje inú zrejmú nesprávnosť, je povinnosťou súdu tieto pochybenia napraviť. Predmetom opravy môžu byť predovšetkým také očividné pochybenia, ku ktorým došlo pri vyhlásení alebo v písomnom vyhotovení rozsudku, ktoré sa prejavia pisárskou chybou alebo sú následkom chyby v počítaní. Právny pojem „iná nesprávnosť“ je relatívne neurčitý, je však potrebné ho vykladať tak, že ide o nesprávnosť podobnej povahy ako chyba v písaní alebo počítaní, ktorá je následkom náhleho a okamžitého zlyhania duševnej či mechanickej činnosti osoby, ktorá rozsudok vyhlasovala alebo vyhotovovala a ktoré s úplne zjavné.

20. Z vyššie uvedeného vyplýva, že k vydaniu opravného uznesenia, resp. vyhoveniu takéhoto návrhu zo strany súdu môže prísť iba v prípade, ak došlo k chybe v písaní, počítaní resp. inej zrejmej nesprávnosti. V danom prípade však súd I. inštancie správne konštatoval, že neboli splnené podmienky na vydanie opravných uznesení.

21. Z obsahu zápisnice o pojednávaní zo dňa 14.04.2016 jednoznačne vyplýva, že žalobca 1/ (ktorý je i zároveň zástupcom žalobkyne 2/) uviedol, že sa domáha vydania bezdôvodného obohatenia od 01.01.1994 do 30.11.1996 v celkovej výške 7.014,71 eur a výdavky spojené s vyprataním nehnuteľnosti vo výške 793,72 eur, pričom zároveň zobral návrh späť voči pôvodne žalovanému 3/ a voči žalovaným 1/ a 2/ na zaplatenie sumy za obdobie od 01.12.1996 do 31.05.2003. Z uvedeného možno vyvodiť, že pokiaľ žalobcovia pôvodne žalovali (zmena petitu bola pripustená uznesením na č. l. 273) sumu 12.723,93 (11.930,25 eur a 793,72 eur) a na pojednávaní dňa 14.04.2016 trvali iba na sume 7.014,71 eur a titulom nákladov 793,72 eur, súd správne konanie v časti o zaplatenie sumy 4.915,54 eur (11.930,25 eur - 7.014,71 eur) i s príslušenstvom zastavil voči žalovaným 1/ a 2/.

22. Obdobne potom na základe dispozičnej vôle žalobcov pripustil zmenu petitu návrhu tak, ako žiadali žalobcovia, to je títo sa domáhali zaplatenia sumy 7.014,71 eur s prísl. titulom vydania bezdôvodného obohatenia za obdobie 01.01.1994 do 30.11.1996. Pokiaľ žalobcovia mali úmysel zobrať návrh späť v časti o zaplatenie sumy 5.941,61 eur, bolo na nich, aby tento návrh i predniesli, či už na zmienenom pojednávaní, resp. doručili súdu, čo však z obsahu spisu nevyplýva.

23. V zmysle už vyššie uvedeného potom neobstojí ani argumentácia žalobcu 1/ v tom, že je potrebné opraviť odôvodnenie rozsudku vydaného pod č. k. 9C 158/1996-818 zo dňa 14.04.2016 a opravného uznesenia vydaného pod č. k. 9C 158/1996-826 zo dňa 14.04.2016, keďže výpočet súdu v tom, v akej výške bolo konanie zastavené pre späťvzatie žaloby je správne už v zmysle vyššie uvedenej argumentácie. Oprava odôvodnenia rozsudku na strane 6 odsek 2 taktiež nie je dôvodná, nakoľko súd opravným uznesením pod č. k. 9C 158/1996-826 zo dňa 14.04.2016 opravil vo výroku I. sumu, ktorá bola priznaná žalobcom 1/ a 2/ a zároveň i odôvodnenie rozsudku v tom, ako k tejto sume dospel. Pokiaľ súd I. inštancie priznal žalobcom istinu vo výške 5.988,64 eur s príslušenstvom a výrokom II. istinu vo výške 461,78 eur s príslušenstvom potom správne súd konštatoval, že vo zvyšku návrh zamieta, pretože žalobcom bola zamietnutá nielen istina vo výške 331,93 eur ako konštatoval žalobca, ale aj časť nepriznanej istiny, ktorú si uplatňovali vo výške 7.014,71 eur, avšak žalovaní boli zaviazaní iba na sumu 5.988,64 eur s príslušenstvom.

24. Napokon neobstojí ani návrh žalobcu 1/ na opravu rozsudku a opravného uznesenia čo do výroku I. v časti príslušenstva (hoci uvedené nie je predmetom odvolania žalobcu), keď podľa názoru žalobcu 1/ bol vynechaný mesiac júl v sume 132,77 eur a mesiac august v sume 9,86 eur má byť s úrokom z omeškania od 01.09.1994 do zaplatenia. Z obsahu výroku však je zrejmé, že žalobcom bol priznaný úrok z omeškania aj za mesiac júl zo sumy 132,77 eur od 01.07.1994 do zaplatenia a nasleduje mesiac august zo sumy 9,86 eur od 01.08.1994 do zaplatenia. Pokiaľ i celková suma, z ktorej súd priznával príslušenstvo nezodpovedá priznanej istine (podľa žalobcu 35 mesiacov predstavuje sumu 6.782,36 eur) a nie 7.014,71 eur, uvedené nie je spôsobené nesprávnym postupom súdu, ale ide o dispozičné oprávnené žalobcov, ktorí si uplatnili istinu vo výške 7.014,71 eur a príslušenstvo v zmysle pripusteného petitu na č.l. 273. Pokiaľ tak ako uviedol žalobca došlo k nesprávnemu výpočtu na strane žalobcu 1/, a tento si uplatnil sumu 7.014,71 eur, súd nemôže bez vôle a dispozičného oprávnenia žalobcov zastaviť konanie v sume, v ktorej z ich strany tento nebol vzatý späť. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ výpočet žalobcov pri uplatňovaní istiny bol nesprávny, súd môže priznať žalobcom iba takú sumu, na ktorú majú nárok a vo zvyšku návrh zamietnuť, čo súd I. inštancie i učinil.

25. Nakoľko odvolací súd sa stotožňuje s tým, že v danom prípade nie sú splnené podmienky na vydanie opravných uznesení, z uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil podľa § 387 ods. 1 CSP.

26. Toto uznesenie bolo prijaté v odvolacom senáte počtom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP). Dovolanie je podľa § 421 CSP prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP). Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvom pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP). Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP). Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP). Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1). Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP). Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP). Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 CSP). Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prevej inštancie alebo pred odvolacím súdom (§ 433 CSP). Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 434 CSP). V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania (§ 435 CSP).