KSTT/21Sp/6/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Sp/6/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200194 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Božena Husárová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200194.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave sudkyňou JUDr. Boženou Husárovou v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, proti odporcovi: Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, Vajanského 2, Trnava, za účasti D. E., nar. XX.XX.XXXX, E. XX, W., zastúpená JUDr. Michal Krutek, s.r.o., Hlavná 11, Trnava, o návrhu na preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. V 1950/2012-03 zo dňa 07.11.2014 t a k t o

rozhodol:

Súd napadnuté rozhodnutie odporcu č. V 1950/2012-03 zo dňa 07.11.2014 potvrdzuje.

Navrhovateľovi súd právo na náhradu trov konania nepriznáva.

Účastníkovi konania D. E. súd právo na náhradu trov konania nepriznáva.

Navrhovateľ je povinný zaplatiť súdny poplatok v sume 35,- eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

odôvodnenie:

Navrhovateľ sa návrhom, ktorým je odvolanie ako opravný prostriedok podané proti rozhodnutiu správneho orgánu - žalovaného domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia, ktorým žalovaný podľa ust. § 31 ods. 3 zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností vedenom, pod č. V 1950/2012-03 zo dňa 07.11.2014, prílohou ktorého bola Zmluva o zriadení záložného práva č. 066/2012-ŠTE zo dňa 23.04.2012 v nadväznosti na Zmluvu o úvere č. 207200265 zo dňa 21.07.2011 ako zabezpečenie úverového záväzku k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č.XXX, k.ú. U. v podielovom spoluvlastníctve D. E. vo veľkosti 1/27 k celku .

Odporca rozhodnutie odôvodnil poukazom na ust. § 22 ods. 2, § 37 ods.1 a § 39 Obč. zák. v spojení s ust. § 31 ods.1,3 zák. č. 162/1995 katastrálneho zákona a konštatovaním, že v konaní boli zistené nedostatky v zastupovaní D. E. ako záložcu, za ktorú Zmluvu o zriadení záložného č. 066//2012-ŠTE zo dňa 23.04.2012 podpísal splnomocnenec - ProHelp - združenie občianskoprávnej pomoci a to na základe Dohody o splnomocnení č. 207200265 zo dňa 21.07.2011. Z listinných dokladov odporca zistil, že zástupcu záložcu vybral veriteľ pri poskytovaní úveru na základe Zmluvy o úvere č. 207200265 zo dňa 21.07.2011, konkrétne spoločnosť Pohotovosť - navrhovateľ a záložca si tak nemal možnosť sám vybrať splnomocneného zástupcu. Správny orgán dospel k tomuto záveru vzhľadom k tomu, že dohoda o splnomocnení je formulár, do ktorého sú dopísané iba údaje o splnomocniteľovi, keď osoba splnomocnenca je už predtlačená a prejav vôle p. E. musel splnomocnencovi odovzdať záložný veriteľ. Splnomocniteľ síce podpísal zmluvu, ale v neprítomnosti splnomocnenca, ktorého si nemohol vybrať sám a správnemu orgánu je z jeho úradnej činnosti známe, že mu nebola predložená taká dohoda v ktorej by bola ako splnomocnenec uvedená i iná osoba ako združenie ProHelp, na základe čoho správny orgán dospel k záveru, že prejavu vôle splnomocniteľa chýba atribút slobody a vážnosti, ako základné podmienky platného právneho úkonu, takéto plnomocenstvo vyhodnotil ako neplatné podľa § 37 ods.1 a §§ 22 ods.2 Obč. zák. a návrh zamietol.

Proti rozhodnutiu správneho orgánu podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie a žiadal, aby konajúci súd predmetné rozhodnutie odporcu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

V dôvodoch odvolania uviedol, že dňa 23.04.2012 bola uzavretá Zmluva o zriadení záložného práva č. 066/2012-ŠTE medzi žalobcom záložným veriteľom a D. E. ako záložcom, resp. dlžníkom, zastúpeným združením ProHelp - združenie občianskoprávnej pomoci na základe Dohody o splnomocnení č. 207200265 zo dňa 21.07.2011.

Nezákonnosť odvolaním napadnutého rozhodnutia navrhovateľ odvodzoval z toho, že príslušný správny orgán nezistil spoľahlivo stav veci, riadne sa neoboznámil s predkladaným návrhom a znením jednotlivých príloh, nesprávne zistil skutkový stav a nesprávne právne posúdil aj plnomocenstvo, ktorého neprípustnosť vidí v dôvode uvedenom v ust. § 22 ods.2 Obč. zák.. Dohoda o splnomocnení ale bola uzavretá slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zastúpení a zároveň obsahuje všetky náležitosti platného právneho úkonu. Záložca sa sám rozhodol zabezpečiť svoj záväzok a sám si vybral splnomocnenca, ktorému vzniklo oprávnenie nakladať s nehnuteľnosťami v mene záložcu, pričom z toho vznikli práva a povinnosti priamo záložcovi. Pri vyslovovaní záveru o rozpore záujmov záložcu a jeho splnomocneného zástupcu nevychádzal správny orgán z presného a úplného zistenia skutkového stavu veci, ale len z nepodloženého predpokladu rozporu, ktorého reálna existencia nebola preukázaná. Dohoda o splnomocnení je samostatne existujúci právny úkon, na ktorom sa nepodieľal zmluvný veriteľ. Správny orgán nevykonal nijaké dokazovanie na podloženie vysloveného tvrdenia o tom, že si splnomocnenca nemohol vybrať dlžník, splnomocnenec poučil záložcu o jeho právach a povinnostiach vyplývajúcich mu zo zmluvy o úvere vrátane skutočnosti, že záložné právo vzniká vkladom do katastra. Okrem toho splnomocniteľ nikdy obsah udeleného plnomocenstva nenamietal a zo spisu nevyplýva, že by veriteľ zastúpenie zástupcom od dlžníka vyžadoval, alebo mu dokonca osobu zástupcu navrhoval. Správny orgán tiež nepreukázal, že by medzi záujmami zástupcu a zastúpeného existoval reálny rozpor a názor správneho orgánu, podľa ktorého záložný veriteľ svojim spôsobom určil zástupcu pre dlžníka nemá žiadnu oporu v listinách, ktoré tvoria obsah správneho spisu , k čomu správny orgán rovnako nevykonal žiadne dokazovanie. Správna orgán tak vydal nezákonné rozhodnutie, pričom je evidentné, že dlžník si dlhodobo neplnil svoje povinnosti, z toho dôvodu navrhovateľ využil zmluvne dohodnutú možnosť zabezpečiť dlh záložným právom. V závere navrhovateľ ako odvolateľ žiadal správny orgán aby rozhodnutie zrušil a vklad záložného práva k nehnuteľnostiam špecifikovaným v zmluve povolil , a ak správny orgán takto nebude postupovať, aby príslušný súd rozhodnutie odporcu zrušil a vec mu vrátil na nové konanie.

Odporca sa k odvolaniu vyjadril a v súlade s odôvodnením napadnutého rozhodnutia žiadal ho ako právne opodstatnené potvrdiť.

D. E., ktorá v písomnom vyjadrení k návrhu uviedla, že poskytnutý úver uhrádza, a chce sa zúčastniť i pojednávania.

Konajúci súd vo veci nariadil pojednávanie, na ktoré sa predvolaní účastníci -navrhovateľ a odporca nedostavili, svoju neprítomnosť ospravedlnili a súhlasili s prejednaním a rozhodnutím veci v ich neprítomnosti.

Súd vec prejednal podľa § 250l ods. 2 v spojení s ust. § 250g ods. 2 O.s.p. a o veci rozhodol v neprítomnosti účastníkov konania a za účasti D. E. ktorá súdu uviedla, že nemá vedomosť o tom, že by prejavila vôľu založiť nehnuteľnosti špecifikované v zmluve o zriadení záložného práva a navrhla, aby súd po preskúmaní odvolania rozhodnutie odporcu potvrdil.

Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu postupom v zmysle Tretej hlavy Piatej časti O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Odporca ako orgán verejnej moci uplatňoval pri vydávaní rozhodnutia svoju kompetenciu v zmysle zák. č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálneho zákona).

V priebehu vkladového konania správny orgán posudzuje, či predložená zmluva obsahuje podstatné náležitosti príslušného zmluvného typu a zároveň skúma, či takáto zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, týkajúcimi sa platnosti právnych úkonov, a to z hľadiska kritérií, ktoré sú príkladmo uvedené v § 31 ods. 1 zák. č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálneho zákona).

Podľa § 31 zák. č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 1)Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, 10b) ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

(3) Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Podľa § 22 zák. č. 40/1964 Zb. Obč.zák. (1) Zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.

(2) Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Obč. zák. Zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu, alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Pre platnosť právneho úkonu ust. § 37 Obč. zák. vyžaduje, aby k prejavu vôle došlo slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, s možným plnením.

Podľa § 22 ods. 5 katastrálneho zákona V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, 7) ak tento zákon alebo iný zákon neustanovuje inak.

Podľa § 46 zák. č. 71/1967 Zb. Správneho poriadku Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Z predloženého spisového materiálu súd zistil, že dňa 21.07.2011 bola splnomocniteľom D. E. podpísaná Dohoda o splnomocnení, majúca preukázať existenciu právneho vzťahu zastúpenia na účely uzatvorenia záložnej zmluvy medzi splnomocniteľom a splnomocnencom ProHelp, združenie občianskoprávnej pomoci, zastúpeným predsedom združenia R. J..

Na základe Zmluvy o úvere č. 207200265 zo dňa 21.07.2011 navrhovateľ poskytol D. E. úver vo výške 1000 eur, ktorý sa tento zaviazala splatiť spolu s poplatkom vo výške 872 eur v 12- tich mesačných splátkach po 156 eur.

Odporca síce uvádzal, že Dohoda o splnomocnení je samostatný právny úkon, na ktorom sa on nezúčastňoval, z okolností vyplývajúcich z písomností založených v spise je zrejmé, že Dohoda o splnomocnení bola podpisovaná v bezprostrednej súvislosti s uzavretím úverovej zmluvy a účelom zastúpenia je zabezpečenie splnenia splnomocniteľovho záväzku zo zmluvy o úvere. Súd sa stotožnil s právnym záverom odporcu, podľa ktorého sloboda a vážnosť vôle pri dojednaní plnomocenstva nie je zákonným spôsobom preukázaná tak, aby bolo z nej zrejmé, že splnomocnený zástupca - občianske združenie ProHelp, zastúpené jeho predsedom je oprávnené v mene D. E. ako dlžníka z úverovej zmluvy uzatvoriť zmluvu o zriadení záložného práva predloženú na vklad do katastra nehnuteľností.

Je treba prisvedčiť správnosti postupu odporcu, ktorý sa venoval posúdeniu platnosti Dohody o splnomocnení v súvislosti so skúmaním otázky, či sa predložená Zmluva o zriadení záložného práva, uzavretá medzi navrhovateľom a D. E., zastúpenou združením ProHelp, neprieči zákonu. Takýto postup je zákonom predpokladaný pri rozhodovaní o návrhu na vklad (§ 31 katastrálneho zákona) Zmluvy o zriadení záložného práva predloženej žalobcom a hoci Zmluva o zriadení záložného práva formálne spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, podľa ktorých by bola ako platný právny úkon spôsobilá k zápisu do katastra nehnuteľností formou vkladu, v konaní sú preukázané evidentné nezrovnalosti, ktoré sa týkajú práve hodnovernosti a slobody prejavu vôle záložcu v súvislosti s obsahom Dohody o plnomocenstve.

Len pre úplnosť súd poukazuje i na to, že dôvodne bola zohľadnená aj právna úprava ochrany spotrebiteľa, vzhľadom na zrejmú a bezprostrednú vecnú a časovú súvislosť uzavierania zmluvy o úvere a dohody o plnomocenstve. Aj keď formálne bola dohoda o plnomocenstve uzavretá ako samostatný právny úkon je evidentný vecný súvis oboch uvedených zmlúv z čoho jednoznačne vyplýva potreba aplikácie predpisov vzťahujúcich sa na ochranu spotrebiteľa tak na posudzovanie Dohody o plnomocenstve ako i následne Zmluvy o zriadení záložného práva č. 066/2012-ŠTE.

Vzhľadom na zistené nedostatky, spôsobujúce neplatnosť Dohody o splnomocnení, ako aj Zmluvy o zriadení záložného práva č. 066/2012-ŠTE súd považuje za správny a dostatočne odôvodnený záver o zamietnutí návrhu predloženého na vklad. Súd nepovažuje za dôvodnú odvolaciu námietku, že v súvislosti so záverom o určení splnomocneného zástupcu vopred a nepreukázania rozporu záujmov zástupcu a zastúpeného nebol dostatočne a objektívne zistený skutkový stav. Odporca pri svojom rozhodovaní vychádzal z predloženého návrhu a tento posudzoval z hľadiska zákonných kritérií pre povolenie návrhu na vklad.

Na základe vyššie uvedeného dospel krajský súd k záveru, že odporca rozhodol správne a napadnuté rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol súd v súlade s ust. § 250k ods. 1 O.s.p v zmysle § 250m O.s.p., keď náhradu trov konania navrhovateľovi ako procesne neúspešnému účastníkovi súdneho konania nepriznal a D. E. ako účastníkovi správneho konania, ktorý nemá v súdnom konaní postavenie navrhovateľa ani odporcu nie je možné náhradu priznať vzhľadom na právnu úpravu ust. § 250l O.s.p. v spojení s ust. § 250k O.s.p..

O povinnosti navrhovateľa zaplatiť súdny poplatok súd rozhodol v zmysle ust. § 13 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a pol. 10 písm. b) Sadzobníka súdnych poplatkov, tvoriaceho jeho prílohu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom tohto súdu na Najvyšší súd SR. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.