KSTT/21Sp/12/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Sp/12/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2016200402 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2016200402.1Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky: C. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XX, XXX XX R., proti odporcovi: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, so sídlom Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda, o preskúmanie rozhodnutí odporcu, t a k t o

rozhodol:

Súd konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1.Navrhovateľka svojim návrhom zo dňa 17.06.2016, doručeným tunajšiemu súdu dňa 22.06.2016, žiadala o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39920-0003 zo dňa 18.01.2016, ktorým tento postupom podľa ust. § 38 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyhovel žiadosti navrhovateľky, ktorú podala dňa 04.11.2015 a nepriznal jej peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, rozhodnutia odporcu č. DS2/OPPnKŤZPaPČ/ SOC/2016/39921-0003 zo dňa 18.01.2016, ktorým tento postupom podľa ust. § 38 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyhovel žiadosti navrhovateľky, ktorú podala dňa 04.11.2015 a nepriznal jej peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, rozhodnutia odporcu č. DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39924-0003 zo dňa 18.01.2016, ktorým tento postupom podľa ust. § 36 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyhovel žiadosti navrhovateľky, ktorú podala dňa 04.11.2015 a nepriznal jej peňažný príspevok na prepravu, rozhodnutia odporcu č. DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39928-0004 zo dňa 18.01.2016, ktorým tento postupom podľa ust. § 22 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 4 tohto zákona nevyhovel žiadosti navrhovateľky, ktorú podala dňa 04.11.2015 a nepriznal jej peňažný príspevok na osobnú asistenciu a rozhodnutia odporcu č. DS1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2015/48143-0003, PP 351/15 PAL zo dňa 10.12.2015, ktorým tento postupom podľa ust. § 17 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyhovel žiadosti navrhovateľky o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Dňa 28.12.2015 podala navrhovateľka proti uvedenému rozhodnutiu odvolanie, pričom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava toto rozhodnutie potvrdilo. 2.Odporca podal k návrhu na preskúmanie napadnutých rozhodnutí vyjadrenie zo dňa 13.12.2016, v ktorom uviedol, že rozhodnutie č. DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39920-0003 zo dňa 18.01.2016 o nepriznaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2016, nakoľko navrhovateľka sa neodvolala, rozhodnutie č. DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39921-0003 zo dňa 18.01.2016 o nepriznaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2016, nakoľko navrhovateľka sa neodvolala, rozhodnutie č. DS2/OPPnKŤZPaPČ/ SOC/2016/39924-0003 zo dňa 18.01.2016 o nepriznaní peňažného príspevku na prepravu nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2016, nakoľko navrhovateľka sa neodvolala, rozhodnutie č. DS2/ OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39928-0004 zo dňa 18.01.2016 o nepriznaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2016, nakoľko navrhovateľka sa neodvolala, rozhodnutie č. DS1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2015/48143-0003, PP 351/15 PAL zo dňa 10.12.2015 o nevyhovení žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím bolo rozhodnutím Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava potvrdené.

Podľa § 492 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Podľa § 247 ods. 2 O.s.p., pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 250b ods. 1 O.s.p., žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Podľa § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p., pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Opravný prostriedok je prípustný, len ak je to ustanovené v tejto časti. Proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný.

Podľa § 57 ods. 2 O.s.p., lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

3.Z predloženého spisového materiálu odporcu súd zistil, že navrhovateľka si napadnuté rozhodnutia č. DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39920-0003 zo dňa 18.01.2016, DS2/OPPnKŤZPaPČ/ SOC/2016/39921-0003 zo dňa 18.01.2016, DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39924-0003 zo dňa 18.01.2016, DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39928-0004 zo dňa 18.01.2016 prevzala dňa 29.01.2016. Lehota na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutí odporcu plynúca z ust. § 250b ods. 1 O.s.p. uplynula dňom 29.03.2016 (v zmysle ust. § 57 ods. 2 veta druhá - posledný deň na podanie žaloby; bežný pracovný deň), pričom návrh na preskúmanie rozhodnutí odporcu bol podaný na pošte až dňa 20.06.2016, a teda oneskorene.

4.Na záver tunajší súd ešte považuje za potrebné uviesť, že navrhovateľka žiadala preskúmať prvostupňové rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda č. DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39920-0003 zo dňa 18.01.2016, DS2/OPPnKŤZPaPČ/ SOC/2016/39921-0003 zo dňa 18.01.2016, DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39924-0003 zo dňa 18.01.2016, DS2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/39928-0004 zo dňa 18.01.2016, avšak podľa § 247 ods. 2 O.s.p. je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť. Navrhovateľka však voči napadnutým rozhodnutiam odporcu odvolania nepodala, a tak nadobudli právoplatnosť. Zároveň súd zdôrazňuje tú skutočnosť, že rozhodnutie odporcu č. DS1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2015/48143-0003, PP 351/15 PAL zo dňa 10.12.2015 o nevyhovení žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím bolo rozhodnutím Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava potvrdené.

5.Vzhľadom na skutočnosť, že návrh na preskúmanie rozhodnutí odporcu bol podaný po uplynutí zákonom stanovenej dvojmesačnej lehoty, súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

6.O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 246c O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie len zo strany odporcu a zúčastnenej osoby v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, dvojmo prostredníctvom tunajšieho súdu na Najvyšší súd SR v Bratislave, nakoľko navrhovateľ sa podania odvolania voči rozhodnutiu vzdal.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.