KSTT/21Cob/105/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/105/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2115230069 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2115230069.1



Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa G & T International, s.r.o., so sídlom Horné Mýto 149, IČO: 36 259 284, právne zastúpený: Mgr. Jaroslavom Sabolom, Černyševského 11, 851 01 Bratislava, o návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, o odvolaní proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č.k. 36Nsre/69/2015-46 zo dňa 30.12.2015, takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolaním napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručeným obmedzením do obchodného registra podaný dňa 20.11.2015 bol odmietnutý vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Trnava (ďalej len súd prvého stupňa) oznámením zo dňa 24.11.2015 s odôvodnením, že navrhovateľ v zmysle § 15c zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obchodnom registri) najneskôr pri podaní návrhu na zápis zmeny nepodal náležitý návrh na zápis premeny menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na euro, keď pred zapísaním akejkoľvek zmeny do obchodného registra je nevyhnutné, aby navrhovateľ zákonom stanoveným spôsobom rozhodol o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty vkladov do základného imania zo slovenskej meny na euro a v tomto zmysle rozšíril svoj pôvodný návrh aj o premenu na euro. Navrhovateľ žiadal vykonať výmaz konateľa pána Takácsa ku dňu 09.08.2015, keď súdu doručil vzdanie sa funkcie konateľa s úradne osvedčeným podpisom konateľa, avšak žiadnym spôsobom nepreukázal doručenie vzdania sa funkcie obchodnej spoločnosti, keď súdu síce doručil podací lístok, z ktorého však nevyplynul obsah zásielky a nepreukázal súdu doručenie vzdania sa funkcie. Podací lístok nie je doklad preukazujúci doručenie príslušného vzdania sa funkcie konateľa spoločnosti. Na posúdenie či došlo k účinnému vzdaniu sa konateľa spoločnosti, musí mať súd jednoznačne preukázané doručenie oznámenia o vzdaní sa funkcie konateľa predmetnej spoločnosti, keď v danej veci nie je možné aplikovať ani tzv. fikciu doručenia v zmysle § 48 ods. 2 O.s.p., nakoľko tá upravuje len postup súdu a účastníkov konania v občianskom súdnom konaní, nie postup dvoch subjektov súkromného práva k úprave ich vzájomných vzťahov mimo rámca občianskeho súdneho konania.

Navrhovateľ námietkami proti odmietnutiu vykonania zápisu podanými dňa 15.12.2015 odstraňoval vytknuté nedostatky a to predložením rozhodnutia konateľa o premene vkladov a imania zo slovenských korún na eurá a v predmetnom rozsahu opravil aj návrh.

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu s odôvodnením, že súdu neboli doručené všetky potrebné prílohy, návrh bol nezrozumiteľný, bol v rozpore s obsahom príloh a pre tieto vady nebolo možné zápis zmien údajov vykonať a preto zamietol námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Navrhovateľ stále nepreukázal doručenie vzdania sa funkcie konateľa a nepredložil žiadnu listinu, ktorá by preukazovala, že vzdanie sa funkcie bolo doručené obchodnej spoločnosti. Navyše navrhovateľ zmenil návrh v rozsahu požadovaného zápisu dňa skončenia funkcie konateľa (pôvodne 09.08.2015 na 29.052015), pričom vyvolal dodatočný nesúlad návrhu s prílohami, keď v zmysle § 66 ods. 2 obchodného zákonníka v prípade nekonania valného zhromaždenia nastáva zánik funkcie konateľa až po uplynutí lehoty 3 mesiacov od doručenia spoločnosti, pričom samotné vzdanie sa funkcie bolo podpísané dňa 04.05.2015, čiže požadovaný dátum rozhodne nemôže byť správny. Navrhovateľ nepreukázal súdu zvolanie valného zhromaždenia, na ktorom malo byť prerokované jeho vzdanie sa funkcie konateľa a nepreukázal súdu doručenie vzdanie sa funkcie konateľa. Podací lístok podľa názoru súdu nemôže byť dokladom preukazujúcim doručenie vzdanie sa funkcie konateľa valnému zhromaždeniu spoločnosti, keď na posúdenie, či došlo k účinnému vzdaniu sa funkcie konateľa musí mať súd jednoznačne preukázané doručenie oznámenia o vzdaní sa funkcie konateľa predmetnej spoločnosti. Súd nemôže v danom prípade aplikovať tzv. fikciu doručenia v zmysle § 48 ods. 2 O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu podal navrhovateľa odvolanie a žiadal, aby odvolací súd zmenil uznesenie tak, že vyhovie podaným námietkam a vykoná výmaz Tomáša Takácsa, nar. XX.XX.XXXX z funkcie konateľa spoločnosti G & T International, s.r.o. s dňom končenia funkcie konateľa 29.05.2015. Odvolateľ namietal, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, keď dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Okresný súd Trnava sa v uznesení žiadnym spôsobom nevysporiadal s prílohami priloženými k námietkam a k tvrdeniam navrhovateľa uvedených v námietkach, že valné zhromaždenie spoločnosti bolo odstupujúcim konateľom Tomášom Takácsom riadne zvolané za účelom prerokovania jeho vzdania sa funkcie konateľa a konalo sa dňa 29.05.2015, čo navrhovateľ preukázal zápisnicou z valného zhromaždenia konaného dňa 29.05.2015 s úradne overeným podpisom konateľa a spoločníka Tomáša Takácsa z listiny prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení konaného dňa 29.05.2015, pozvánkou na valné zhromaždenie adresovanou druhému spoločníkovi zo dňa 27.04.2015, ako aj podacieho lístku k pozvánke na valné zhromaždenie adresovaného druhému spoločníkovi D. R.. Navrhovateľ zmenou návrhu v časti dňa skončenia funkcie konateľa v podaných námietkach nerealizoval svojvoľne ale na pokyn súdu, ktorý v oznámení o odmietnutí vykonania zápisu poukázal na právny názor Okresného súdu Bratislava I vo veci vedenej pod spis. zn. 36Nsre/31/2015, v ktorej judikoval, že keďže je konateľ oprávnený zvolať valné zhromaždenie pri vzdaní sa svojej funkcie konateľa spoločnosti má prioritne postupovať tak, že za účelom prerokovania tohto svojho rozhodnutia zvolá valné zhromaždenie. Až v prípade, že toto spoločníci odignorujú a valné zhromaždenie sa nezíde ani v 3-mesačnej lehote, je konateľ chránený tak, že jeho funkcia zanikne prvý deň po uplynutí tejto lehoty. Okresný súd Trnava v oznámení o odmietnutí vykonania zápisu navrhovateľa vyslovene inštruoval, že uvedené nedostatky môže navrhovateľ odstrániť opravou návrhu a príloh v zmysle vyššie uvedeného textu. Navrhovateľ sa domnieva, že pokiaľ sa konalo valné zhromaždenie za účelom prerokovania vzdania sa funkcie konateľa Tomáša Takácsa ku skončeniu jeho funkcie došlo už dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, teda dňa 29.05.2015, ako to navrhovateľ žiadal v upravenom návrhu priloženom k námietkam.

Odvolací súd vo veci rozhodoval podľa O.s.p., pretože podľa ust. § 396 ods. 5 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len C.m.p.) účinného od 1. júla 2016, konania vo veciach obchodného registra a rozhodovanie o námietkach začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania, pričom zistil, že odvolanie navrhovateľa nie je dôvodné.

Podľa § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára, alebo ním povereného zamestnanca. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je odvolanie z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom spoločnosti. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

Odvolací súd sa stotožňuje s právnou argumentáciou súdu prvého stupňa, že navrhovateľ ani v odvolaní nepreukázal doručenie oznámenia o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti G & T International, s.r.o. a teda nebolo možné posúdiť, či došlo k účinnému vzdaniu sa funkcie konateľa v spoločnosti, keď odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že predložený podací lístok nie je doklad na preukázanie doručenia oznámení o vzdaní sa funkcie konateľa. V tejto súvislosti odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že zo zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti G & T International, s.r.o. konaného dňa 29.05.2015 na Pionierskej ulici č. 15 v Bratislave o 15.00 hod. vyplýva, že valné zhromaždenie bolo ukončené, nakoľko nebolo uznášaniaschopné, pretože sa na valné zhromaždenie nedostavil spoločník D. R., čo má v zmysle článku VII ods. 3 a 5 spoločenskej zmluvy za následok, že valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné a teda ani na tomto zasadnutí orgánu spoločnosti nemohlo dôjsť k vzdaniu sa funkcie konateľa spoločnosti.

Nakoľko ani v odvolacom konaní neboli odstránené vytknuté nedostatky návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov spoločnosti s ručeným obmedzením do obchodného registra, súd považuje rozhodnutie súdu prvej inštancie za vecne správne, a preto ho podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Trnave prijal pomerov hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011 Z.z.)

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.