KSTT/21CoZm/3/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21CoZm/3/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2115212174 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Božena Husárová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2115212174.2Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Boženy Husárovej a sudcov JUDr. Róberta Foltána a JUDr. Bibiány Ťažiarovej v právnej veci žalobcu: Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO 35 831 154, zastúpený advokátom JUDr. Jánom Šoltésom, Karadžičova 8, P.O.BOX 205, Bratislava, proti žalovaným: 1/ R. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. č. XXX, 2/ K. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. č. XXX, o zaplatenie 3.381,71 eur s prísl., o odvolaní žalovaných 1/ a 2/ proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č.k. 23CbZm/31/2015-22 zo dňa 14.10.2016 takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie odmietol s poukazom na § 175 ods. 1, 3 a 4 O.s.p. a § 41 ods. 2 O.s.p. podanie žalovaných, ktoré posúdil ako námietky podané proti zmenkovému platobnému rozkazu, i keď boli označené ako odvolanie. Súd skonštatoval, že námietky ako procesná obrana proti zmenkovému platobnému rozkazu neboli podané včas, pretože námietky musí žalovaný podať v lehote 3 dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu. Žalovaný 1/ zmenkový platobný rozkaz prevzal dňa 01.07.2015, námietky doručil spolu i so žalovanou 2/ na súd dňa 09.07.2015, keď na poštovú prepravu boli podané dňa 08.07.2015. Lehota na podanie námietok začala teda plynúť dňom 02.07.2015 a posledný deň lehoty pripadol na deň 06.07.2015, z čoho vyplýva, že námietky neboli podané včas a žalovaní právny dôvod vzniku žalobcom uplatnenej pohľadávky ani jej výšku nenamietali. Vzhľadom na tieto skutočnosti prvoinštančný súd podanie posúdené ako námietky proti platobnému rozkazu vyhodnotil ako oneskorene a neodôvodnené a uznesením, ktoré bolo vydané vydaným vyšším súdnym úradníkom dňa 14.10.2016 ich odmietol.

2. Žalovaný 1/ a 2/ podali proti tomuto uzneseniu odvolanie, v ktorom uviedli, že nevlastnia žiaden majetok, nemajú ani dostatok finančných prostriedkov, aby plnili v súlade so zmenkovým platobným rozkazom, preto žiadajú, aby ho odvolací súd zmenkový platobný rozkaz zrušil a akceptoval, že by platili od 01.01.2017 sumu 200,- eur mesačne, čím by svoj dlh v lehote 18 mesiacov splatili.

3. Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z. z., ďalej C.s.p.), ktorý nahradil a zrušil do 30. júna 2016 účinný zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej O.s.p.). Odvolací súd pristupujúci k rozhodovaniu v tejto veci po 1. júli 2016, postupoval na základe prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 C.s.p. (podľa ktorého, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti) už podľa C.s.p. Keďže ale odvolanie bolo podané ešte pred 1. júlom 2016, podmienky jeho podania bolo nutné posúdiť podľa právneho stavu existujúceho v čase podania odvolania, teda podľa príslušných ustanovení O.s.p.. Dôvodom pre takýto postup je nevyhnutnosť rešpektovania základných princípov C.s.p. o spravodlivosti ochrany porušených práv a právom chránených záujmov tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty, vrátane naplnenia legitímnych očakávaní strán odvolacieho konania, ktoré začalo, avšak neskončilo, za účinnosti skoršej úpravy procesného práva (čl. 2 ods. 1 a 2 C.s.p.), ako aj potreba ústavne konformného i eurokonformného výkladu noriem vnútroštátneho práva (čl. 3 ods. 1 C.s.p.).

4. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 34 C.s.p.), po zistení, že odvolanie bolo podané včas (§ 204 ods. 1 v čase podania odvolania účinného zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku - ďalej O.s.p., aktuálne § 362 ods. 1 C.s.p.), oprávneným subjektom - stranou, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 201 O.s.p., akt.§ 359 C.s.p.), proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie, proti ktorému zákon odvolanie v čase jeho podania pripúšťal (§ 201 a 202 O.s.p., akt.§ 355 ods. 1 C.s.p.), preskúmal napadnuté rozhodnutie v medziach daných rozsahom (§ 379 C.s.p.) a dôvodmi odvolania (§ 380 ods. 1 C.s.p.), s prihliadnutím ex offo na prípadné vady týkajúce sa procesných podmienok (§ 380 ods. 2 C.s.p.), súc pritom viazaný skutkovým stavom ako ho zistil súd prvej inštancie bez potreby zopakovať alebo doplniť dokazovanie (§ 383 C.s.p.), postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 C.s.p. a contrario), a dospel k záveru, že odvolaniu žalovaných je treba priznať úspech, keďže súd prvej inštancie nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces a súd prvej inštancie v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia veci nevykonal navrhované dôkazy, v dôsledku čoho bolo potrebné napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie zrušiť (§ 389 ods. 1 písm. b) a c) nakoľko nebolo účelné doplniť dokazovanie odvolacím súdom, vec mu vrátiť na ďalšie konanie podľa § 391 ods. 1 C.s.p.

5. Podľa § 389 ods.1 C.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší, len ak a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, ak tento nedostatok nemožno napraviť v konaní pred odvolacím súdom, c) súd prvej inštancie v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia veci nevykonal navrhované dôkazy, ak nie je účelné doplniť dokazovanie odvolacím súdom, alebo d) nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali.

6. Konštatovanie, že vada konania vymedzená v práve odcitovanom ustanovení základného predpisu občianskeho procesného práva Slovenskej republiky je vo svojej podstate porušením základného práva účastníka súdneho konania na spravodlivý proces (inak práva zaručeného okrem zákonov i článkom 46 a nasledujúcimi Ústavy Slovenskej republiky, čiže ústavného zákona SNR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov a tiež článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, patrí už k záverom ustálenej rozhodovacej praxe súdov a je súladná i s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

7. Podľa § 380 C.s.p. (1) Odvolací súd je odvolacími dôvodmi viazaný. (2) Na vady, ktoré sa týkajú procesných podmienok, prihliadne odvolací súd, aj keď neboli v odvolacích dôvodoch uplatnené.

Podľa § 239 C.s.p. 1) Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. (2) Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.

8. Odvolací súd pri preskúmaní správnosti vydaného rozhodnutia súdom prvej inštancie zistil, že zmenkový platobný rozkaz bol vydaný za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku, ktorý predchádzal v súčasnosti platnému Civilnému sporovému poriadku.

9. Právna úprava zmenkového platobného rozkazu bola ale zák. č. 438/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov zmenená a bola zo zákona vypustená. Zároveň bol zmenený i zák. č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový zákon, ktorý bol upravený v § 17 v súvislosti so zaviazanosťou zo zmenky. 10. Ako je uvedené v čl. VI. § 25g - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia, ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov, ak nie je ustanovené inak. Na lehoty, ktoré do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu. Ide o intertemporálne ustanovenie, podľa ktorého zmenkový platobný rozkaz, ktorý bol doručený do dňa účinnosti tohto zákona súd posudzuje podľa doterajších predpisov, ale ktorý nebol doručený niektorému z odporcov do dňa účinnosti tohto zákona, súd vo vzťahu k tomto odporcovi zruší a nariadi pojednávanie.

11. Z obsahu spisu odvolací súd mal preukázané, že zmenkový platobný rozkaz nebol vôbec doručený žalovanej 2/, čo je konštatované i v uznesení o odmietnutí námietok. Uvedený procesný nedostatok zakladá vadu konania týkajúcu sa procesných podmienok, na ktorú prihliadne odvolací súd, aj keď nebola v odvolacích dôvodoch uplatnená (§ 380 ods. 2 C.s.p.).

12. Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd musí konštatovať, že procesná vada, i keď nebola odvolateľmi v odvolacích dôvodoch vytknutá a namietaná, patrí medzi vady, na ktoré súd prihliada z úradnej povinnosti a tak odvolací súd rozhodnutie podľa § 389 ods. 1 písm. a) C.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, v zmysle platných právnych predpisov.

13. Odvolací súd dáva zároveň do pozornosti súdu prvej inštancie i právnu úpravu uvedenú v § 239 C.s.p., ktorá sa týka uznesenia, ktoré bolo vydané súdom prvej inštancie vyšším súdnym úradníkom za účinnosti zák. č. 160/2015 Z.z., ktorou sa zrejme súd prvej inštancie vôbec nezaoberal. Uvedené nedostatky rozhodnutia súdu prvej inštancie tak založili také procesné nedostatky, pre musel odvolací súd rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. Prvoinštančný súd sa tak bude riadiť platným procesným poriadkom pri akceptovaní zák. č. 438/2015 Z.z. a po dodržaní predpísaného postupu o veci opäť rozhodne. V novom rozhodnutí súd zároveň rozhodne i o trovách odvolacieho konania (§ 396 ods. 3 C.s.p.).

Senátom odvolacieho súdu bolo toto rozhodnutie prijaté v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.). Dovolanie je podľa § 421 C.s.p. prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.). Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 C.s.p.). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 C.s.p. nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvom pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 C.s.p. ). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 C.s.p.). Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C.s.p.). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 C.s.p.). Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 C.s.p.). Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 C.s.p.). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.). Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C.s.p.). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 C.s.p.). Dovolanie prípustné podľa § 420 C.s.p. možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 C.s.p.). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 C.s.p.). Dovolanie prípustné podľa § 421 C.s.p. možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 C.s.p.). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 C.s.p.). Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prevej inštancie alebo pred odvolacím súdom (§ 433 C.s.p.). Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 434 C.s.p.). V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania (§ 435 C.s.p.).