KSTT/21CoE/223/2013


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 20.6.2016

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21CoE/223/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2306218670 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Božena Husárová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2306218670.1Uznesenie Krajský súd v Trnave vo veci exekučného konania oprávneného: Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 proti povinnému: S. X., nar. X.X.XXXX, bytom E I., zastúpený opatrovníkom Mgr. Petrom Klimáčekom, Okresný súd Galanta, vedenom súdnym exekútorom JUDr. Ľubomírom Pekárom, Exekútorský úrad Šaľa pod č. EX 5456/06 o vymoženie 232,36 eur s prísl. a trov exekúcie o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Galanta č.k. 15Er 1311/2006-19 zo dňa 25.10.2011 t a k t o

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

Povinnému sa náhrada trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa exekúciu zastavil a skonštatoval, že podnet na zastavenie bol podaný súdnym exekútorom s poukazom na to, že dňom 2.1.2009 už uplynula prekluzívna lehota na vymáhanie práva vyplývajúceho z rozhodnutia vydaného OR PZ Nové Zámky , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2006 a exekúciu sa doposiaľ nepodarilo zrealizovať. Povinný mal dobrovoľne pokutu zaplatiť do 2.1.2006. Súd na uplynutie prekluzívnej lehoty prihliada z úradnej povinnosti, v súčasnej dobe už exekúciu nemožno realizovať, keďže sa predmetné rozhodnutie stalo neúčinným s poukazom na ust. § 57 ods.1 písm. b/ zák.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). O trovách konania súd rozhodol podľa § 197 ods.1 a § 200 ods.1,2 Exekučného poriadku a súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal, pretože si ju neuplatnil.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal oprávnený odvolanie a žiadal, aby odvolací súd predmetné rozhodnutie zrušil a vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie z dôvodov nesprávneho právneho posúdenia veci prvostupňovým súdom.

Oprávnený poukazoval na to, že zákonom č. 298/2008 Z.z. o priestupkoch účinnom o d 1.9.2008 bolo ustanovenie o trojročnej prekluzívnej lehote vypustené a tak od 1.9.2009 sa na výkon rozhodnutia o uložení pokuty nevzťahuje žiadna doba. Exekučný titul bol vydaný pred dňom 1.9.2008, posledný deň prekluzívnej lehoty uplynul po 1.9.2008 a v takom prípade nie je možné postupovať podľa § 57 EP a je potrebné zákon vykladať tak, že ak trojročná prekluzívna lehota uplynula po dni 1.9.2008 nie je možné aplikovať právnu úpravu uvedenú v § 88 ods.1 zákona o priestupkoch v znení účinnom do 31.8.2008, pretože táto už nebola platná a účinná.

Povinný sa k odvolaniu nevyjadril.

Odvolací súd vec prejednal podľa § 212 ods. 1 O.s.p.,. podľa ktorého je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný a podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia ústneho pojednávania keď dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je vecne správne i keď na základe iných právnych dôvodov než uviedol prvostupňový súd.

V súvislosti s podanými opravnými prostriedkami odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že rozsah prieskumu vykonaného v rámci odvolacieho konania je zásadne daný odvolaním (§ 212 ods. 1 O.s.p.), podľa ktorého je odvolací súd viazaný návrhom odvolateľa, ktorý zahrňuje v sebe jednak kvalitatívnu ako i kvantitatívnu stránku a sám odvolateľ si spravidla určuje rozsah, v akom má byť napadnuté rozhodnutie odvolacím súdom preskúmané a dôvody, z ktorých má byť preskúmané.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Na zdôraznenie správnosti výroku rozhodnutia prvostupňového súdu odvolací súd uvádza, že pre posúdenie správnosti súdom prvého stupňa aplikovaného právneho predpisu, konkrétne ust. § 88 ods.1 zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení platnom do 31.8.2008 vzhľadom k tomu, že prechodnými ustanoveniami nie je upravené, ako sa má posudzovať lehota, ktorá začala plynúť pred týmto dátumom je potrebné exekúciu z rozhodnutia vydaného v správnom konaní posudzovať v spojení s predpisom platným v dobe, kedy bolo toto rozhodnutie správneho orgánu vydané, čo bolo pred účinnosťou zák.č. 298/2008 Z.z., ktorým bol novelizovaný zák.č. 372/1990 Zb. Lehota, do uplynutia ktorej možno rozhodnutie vykonať bola správne právne posúdená podľa právneho predpisu, za účinnosti ktorého bolo rozhodnutie vydané (NS ČR sp. zn. 20 Cdo1802/2007, sp. zn. 20 Cdo 43/2010, ÚS ČR II. ÚS 3391/11), z toho dôvodu prvostupňový súd správne rozhodol, keď exekúciu zastavil. Odvolací súd sa týmto rozhodnutím prvostupňového súdu stotožnil a podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. ho potvrdil.

O trovách odvolacieho konania súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. a v konaní úspešnému povinnému nárok na náhradu nepriznal, pretože mu žiadne trovy nevznikli.

Senátom odvolacieho súdu bolo toto rozhodnutie prijaté v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.