KSTT/20S/34/2013


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 20.9.2016

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20S/34/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2013200577 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Božena Husárová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2013200577.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Boženy Husárovej a členov JUDr. Róberta Foltána a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: P. B., bytom X. R. XXX/XX, V. - F., zastúpený advokátkou JUDr. Danielou Lopezovou, Ďatelinová č. 2, Bratislava proti žalovanej: 1/ Sociálna poisťovňa ústredie, ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, 2/ Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava č. BAM-OVPo-73/2013 zo dňa 17.06.2013 a Sociálnej poisťovne ústredie č. 35573-2/2008-BA zo dňa 26.07.2013 takto

rozhodol:

Súd rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava č. BAM-OVPo-73/2013 zo dňa 17.06.2013 podľa § 250j ods.3 O.s.p. z r u š u j e vec jej vracia na ďalšie konanie. Konanie voči žalovanej 1/ z astavuje.

Žalovaná 2/ je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 331,13 eur do troch dní po právoplatnosti rozhodnutia k rukám právnej zástupkyne žalobcu.

Žalovanej 1/ sa náhrada trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Žalobca sa podaním doručeným Krajskému súdu v Trnave dňa 30.08.2013 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava č. BAM-OVPo-73/2013 zo dňa 17.06.2013 ako i stanoviska Sociálnej poisťovne, ústredie č. 35573-2/2008-BA z 26.07.2013 s poukazom na to, že rozhodnutie žalovanej 2/ ako i stanovisko žalovanej 1/ ako i ich postup, nevychádzajú zo spoľahlivo a úplne zisteného skutkového stavu a tak rozhodnutie žalovanej 2/ vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Žalobca poukazoval na to, že mu žalovaná 2/ predpísala za obdobie január 2004 až december 2004 a január 2005 penále vo výške 7.450,89 eur s poukazom na to, že ako zamestnávateľ neodviedol včas poistné a príspevky. Súčasne s uvedeným rozhodnutím bol žalobcovi doručený i formulár „Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále, alebo zníženie výšky penále“, na základe ktorej požiadal žalobca obratom žalovanú 2/ o odpustenie povinnosti zaplatiť penále. Následne bolo vydané rozhodnutie, ktorým čiastočne bolo žalobcovi predpísané penále znížené zo sumy 7.302,05 eur na sumu 5.841,64 eur s tým, že toto penále je žalobca povinný uhradiť najneskôr do 14 dní od doručenia žalovanej 2/. Žalobca má za to, že týmto rozhodnutím boli porušené jeho práva, pretože žalovaná 2/ vôbec neodôvodnila, na základe čoho je žalobca povinný uhradiť za obdobie január 2005 penále vo výške 5.990,48 eur, neuviedla ako k takejto výške penále dospela, iba mu doručila rozhodnutie č. BAM-OVPo-73/2013 zo dňa 17.06.2013. Z takéhoto rozhodnutia sa možno iba domnievať, že žalobca je povinný uhradiť jednak znížené penále zo sumy 7.302,05 eur, ktoré vzniklo do decembra 2004 vo výške 5.841,64 eur a penále za obdobie 01/2005 v sume 5.990,48 eur, čo je spolu 11.832,12 eur, ktorá suma je ale v rozpore s vydaným rozhodnutím žalovanej 2/ č. 704-0212417213/GC04/13 z 24.04.2013, ktorým bolo predpísané penále za január 2004 až december 2004 a január 2005 vo výške 7.450,89 eur. Uvedené rozhodnutie považuje žalobca za nezákonné, nedôvodné a nepreskúmateľné, pričom žalobca v liste zo dňa 09.07.2013, ktorý adresoval žalovanej 1/ vyjadril nesúhlas s takýmto rozhodnutím, požiadal opakovane o odpustenie povinnosti zaplatiť penále, ktoré mu bolo predpísané pobočkou Bratislava a poukázal tiež na to, že dlžné poistenie uhradil v exekučnom konaní a poslednú splátku zaplatil exekútorovi JUDr. Borisovi Sobolovskému dňa 22.02.2010, t.j. ešte do 30.04.2010, ktorá lehota bola stanovená na zaplatenie dlžného poistného pre možnosť použitia „generálneho pardonu“ (§ 293bl zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Exekútor vystavil žalobcovi aj potvrdenie o tom, že uvedenú sumu žalobca zaplatil dňa 22.02.2010.

Žalovaná 1/ - Sociálna poisťovňa - ústredie vydala k žiadosti žalobcu o odpustenie penále stanovisko zo dňa 26.7.2013 v ktorom oznámila žalobcovi, že jeho žiadosti o odpustenie povinnosti zaplatiť zvyšnú časť penále nie je možné vyhovieť, pretože dlžné poistenie nebolo do 30.04.2010 poukázané na účet Sociálnej poisťovne a pohľadávka je uhradená až dňom jej pripísania na účet Sociálnej poisťovne. Zároveň v stanovisku žalovaná 1/ uviedla, že ako veriteľ sa činnosťou súdneho exekútora nezaoberá a za jeho postupy pri nakladaní s úhradami v exekučných konaniach nezodpovedá, preto doporučila žalobcovi, aby sa obrátil so svojou žiadosťou na súdneho exekútora. Žalobca takéto stanovisko žalovanej 1/ Sociálnej poisťovne- ústredie považuje za vydané v rozpore so zákonom a žiada súd aj o jeho preskúmanie. Žalobca poukazoval na to, že tak dlžné poistné za január až december 2004, ako i január 2005, ktoré bolo vymáhané exekučnými konaniami prostredníctvom exekútora JUDr. Borisa Sobolovského a JUDr. Branislava Plšku bolo vymožené a uhradené na bankový účet súdneho exekútora v zmysle jeho príkazu a žalobca za oneskorenú úhradu súdnymi exekútormi vymoženej sumy a jej poukázanie na účet Sociálnej poisťovni nezodpovedá, preto s názorom žalovanej 1/ uvedenom v stanovisku k jeho žiadosti sa nemôže stotožniť. Iba Sociálna poisťovňa má možnosť so súdnym exekútorom túto otázku riešiť a zabezpečiť, aby súdny exekútor včas dlžné sumy vymožené od povinného v prospech účtu oprávneného poukazoval. Skutočnosť, že súdny exekútor poukázal vymožené dlžné sumy so značným časovým odstupom po ich uhradení žalobcom, nemôže byť na ujmu jeho práv. Rozhodnutím žalovanej 2/ tak bol žalobca ukrátený na svojich právach a to tým, že nedôvodné boli od neho vymožené finančné prostriedky zadržiavané exekútorom a v tejto súvislosti výška predpísaného penále žalobcovi vychádza z toho, ako by bol v omeškaní až do dňa, kedy plnil žalovanej exekútor a nie kedy svoj záväzok žalobca splnil. Žalobca tiež poukázal na to, že v snahe splniť podmienku „generálneho pardonu“ uhradil zvyšok dlžného poistného na účet súdneho exekútora v dostatočnom predstihu, preto konanie žalovanej 2, ktorá neodpustila žalobcovi povinnosť zaplatiť 80 % penále považuje žalobca za nesprávne a v rozpore so zákonom.

Súd požiadal žalovanú 2/ o vyjadrenie sa k žalobe s tým, aby súdu predložili i administratívny spis a súd tak mohol preskúmať správnosť jej postupu a rozhodnutia. Žalovaná 2/ vo vyjadrení k žalobe zo dňa 17.03.2014 (č.l. 41) uviedla, že svoje vyjadrenie poskytuje iba ako predbežné a nemôže sa vyjadriť s konečnou platnosťou, pretože žalobca podal návrh na obnovu konania, ktorý návrh ale rozhodnutím zo dňa 05.09.2013 žalovaná 2/zamietla. Uvedené rozhodnutie napadol žalobca odvolaním, ktoré bolo odstúpené Sociálnej poisťovni- ústredie, ktorá o odvolaní zatiaľ nerozhodla, t z toho dôvodu sa žalovaná 2/ nemôže k žalobe vyjadriť s konečnou platnosťou a navrhuje, aby konajúci súd konanie o žalobe prerušil a vyčkal do rozhodnutia žalovanej 1/.

Z dôvodu, že súdu nebol stále predložený administratívny spis, bola vyzvaná i žalovaná 1/, aby spis predložila. Dňa 12.09.2014 bola súdu doručená odpoveď žalovanej 1/ zo dňa 05.09.2014 ( č.l. 72), v ktorej žalovaná 1/ oznámila, že konanie vo veci odvolania žalobcu proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava č. 705-0285023313-GC04/13 zo dňa 04.11.2013, ktorým bol zamietnutý návrh žalobcu na obnovu konania je prerušené práve z dôvodu, že prebieha toto súdne konanie, vedené na Krajskom súde v Trnave pod sp. zn. 20S/34/2013 a k uvedenému listu pripojila žalovaná 1/ i rozhodnutie č. 17553-2/2014-BA zo dňa 4.3.2014 o prerušení konanie o obnove konania do právoplatného ukončenia konania na Krajskom súde v Trnave vo veci vedenej pod č.k. 20S/34/2013.

Krajský súd v Trnave ako súd, ktorý je na konanie vecne a miestne príslušný dospel k záveru, že rozhodnutie žalovanej 2/ je potrebné zrušiť.

Podľa § 250j ods. 3 O.s.p. súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolnosti aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak bolo rozhodnutie vydané na základe neúčinného právneho predpisu, ak rozhodnutie nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov, alebo rozhodnutie nepreskúmateľné pre neúplnosť spisov správneho orgánu, alebo z dôvodu, že spisy neboli predložené. Súd zruší rozhodnutie správneho orgánu a konanie zastaví, ak rozhodnutie vydal orgán, ktorý na to nebol podľa zákona oprávnený. Rozsahom a dôvodmi žaloby v týchto prípadoch súd nie je viazaný.

Konajúci súd konštatuje, že napriek opakovaným výzvam adresovaným tak žalovanej 1/ ako i 2/, aby súdu predložili administratívny spis a súd tak mohol preskúmať správnosť a zákonnosť postupov, ktoré predchádzali vydaniu v žalobe uvedeného rozhodnutia, spis nebol súdu predložený bez uvedenia relevantného dôvodu, pričom ak žalovaná 1/ vydala rozhodnutie o prerušení konania, nič jej nemohlo brániť v tom, aby súdu spis zaslala v zmysle výzvy, minimálne k dátumu pojednávania, ktoré predvolanie žalovaná 1/ prevzala. Pre absenciu administratívneho spisu nebolo možné aby súd o žalobe konal a na základe tejto skutočnosti rozhodol tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 248 písm. a) O.s.p. súdy nepreskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov, predbežnej povahy a procesné rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania.

V súvislosti s návrhom žalobcu o preskúmanie stanoviska žalovanej 1/ zo dňa 26.7.2013 č. 35573-2/2003/BA súd poukazuje na to, že ide o podanie žalovanej 1/ adresované žalobcovi, ktoré ale nenesie znaky rozhodnutia, ktoré by bolo preskúmateľné súdom, neboli nim žiadne žalobcove subjektívne práva porušené, stanovisko nie je rozhodnutím, nemá náležitosti vyžadované podľa ust. § 244 ods. 3 O.s.p. a podľa § 248 písm. a) O.s.p. súdy takéto stanoviská nepreskúmavajú, z toho dôvodu súd podľa § 250d ods. 3 O.s.p. konanie o tejto časti žaloby zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods.1 O.s.p. a uložil žalovanej 2/ povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 331,13 eur titulom právneho zastúpenia určené podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. za 2 úkony právnej pomoci (prevzatie a príprava zastúpenia a písomné podanie na súd) po 130,16 eur (1/60 výpočtového základu), k tomu 2x 7,81 eur režijný paušál a 20%DPH keďže právna zástupkyňa žalobcu je platiteľkou dane z pridanej hodnoty, o čom predložila súdu osvedčenie o registrácii. Žalovanej 1/ náhradu trov konania súd nepriznal s poukazom na ust. § 246c ods.1 v spojení s § 146 opds.1 písm.c/ O.s.p.

Senátom Krajského súdu v Trnave bolo toto rozhodnutie prijaté v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Krajského súdu v Trnave na Najvyšší súd SR. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.