KSTT/14S/33/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/33/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2017200161 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2017200161.1Uznesenie Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Bibiány Ťažiarovej a JUDr. Róberta Foltána, v právnej veci žalobkyne: Mgr. RNDr. R. V., PhD., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. X. XXX, XXX XX Y. X., proti žalovanej: Trnavská univerzita v Trnave, so sídlom Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. VR_2544-2017 zo dňa 04. apríla 2017, o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, t a k t o

rozhodol:

I. Správny súd konanie o návrhu žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia z a s t a v u j e.

II. Správny súd u k l a d á Slovenskej pošte, a.s. - prevádzkovateľ systému eKolok, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, vrátiť zaplatený súdny poplatok v sume 33,- Eur v lehote 15 dní od právoplatnosti uznesenia k rukám žalobkyne Mgr. RNDr. R. V., PhD., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. X. 364, XXX XX Y. X..

odôvodnenie:

1. Žalobkyňa sa žalobou zo dňa 04.06.2017, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 05.06.2017, domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. VR_2544-2017 zo dňa 04.04.2017, ktorým žalovaná podľa ust. § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie žalobkyne zamietla a napadnuté prvostupňové rozhodnutie kvestora Trnavskej univerzity v Trnave č. VR_2126-2017 zo dňa 16.3.2017 potvrdila. Prvostupňovým rozhodnutím č. VR_2126-2017 zo dňa 16.03.2017 kvestor Trnavskej univerzity v Trnave nevyhovel žiadosti žalobkyne o sprístupnenie informácie:

- plat a odmeny poskytnuté dekanovi Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie od 01.01.2012 do 28.02.2017, - plat a odmeny poskytnuté prodekanom (menovite) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie od 01.01.2012 do 28.02.2017, - plat a odmeny poskytnuté vedúcim katedier (menovite) Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie od 01.01.2012 do 28.02.2017, - plat a odmeny poskytnuté tajomníkovi Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za obdobie od 01.01.2012 do 28.02.2017, - plat a odmeny poskytnuté iným vedúcim zamestnancom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave zo obdobie od 01.1.2012 do 28.02.2017, ktorú žalobkyňa podala dňa 06.03.2017 elektronickou formou.

2. Podaním zo dňa 28.08.2017, doručeným tunajšiemu správnemu súdu dňa 31.08.2017, sa žalobkyňa domáha nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým správny súd uloží žalovanej, aby sa zdržala vyjadrovania o šikanóznom výkone práva a zneužití práva žalobkyňou v súvislosti s podávaním žiadostí o sprístupnenie informácií. Žalobkyňa sa týmto návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáha toho, aby bola žalovanej uložená povinnosť zdržať sa difamačných výrokov na adresu žalobkyne o šikanóznom výkone práva pri podávaní žiadostí o sprístupnenie informácií, ktorých šírenie poškodzuje dobré meno žalobkyne, neoprávnene zasahuje do jej osobnostných práv a nepriamo vplýva na jej zdravotný stav, ktorý je výsledkom mobbingu a bossingu žalobkyne počas trvania jej pracovného pomeru u žalovanej za to, že žalobkyňa uplatňuje svoje právo v súvislosti so spôsobenou ujmou na zdraví. Nezmyslené osočovanie a atakovanie žalobkyne žalovanou je podľa žalobkyne zrejmou pomstou žalovanej.

3. Poplatok za návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v hodnote 33,- Eur zaplatila žalobkyňa bez výzvy správneho súdu.

4. V súvislosti s návrhom žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia správny súd poznamenáva, že správne súdnictvo je upravené v zákone č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), pričom podľa ust. § 25 SSP sa použijú na konanie pred správnym súdom primerane ustanovenia prvej (všeobecné ustanovenia) a druhej časti (konanie v prvej inštancii) Civilného sporového poriadku okrem ustanovení o intervencii.

5. Podľa § 99 písm. b) SSP, správny súd konanie uznesením zastaví, ak zistil taký nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, a nebol dôvod na odmietnutie žaloby podľa § 98 ods.1.

6. Nakoľko inštitút neodkladného opatrenia je v súčasnosti zaradený do tretej časti CSP, ide o ustanovenia, ktoré pre správne súdnictvo nie je možné použiť. Vzhľadom k uvedenému, správny súd konanie o tomto procesnom návrhu žalobkyne postupom podľa ust. § 25 SSP v spojení s ust. § 99 písm. b) SSP zastavil. Konanie bude ďalej pokračovať už len v časti preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia žalovanej č. VR_2544-2017 zo dňa 04.04.2017.

7. Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, poplatková povinnosť vzniká podaním žaloby, návrhu, odvolania, žaloby na obnovu konania, dovolania, kasačnej sťažnosti alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom žalobca alebo navrhovateľ, odvolateľ, ten, kto podal žalobu na obnovu konania, dovolateľ a ten, kto podal kasačnú sťažnosť.

8. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb., poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu. Poplatok sa taktiež vráti, ak súd konanie zastaví pre nedostatok právomoci. Poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti sa vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená odôvodnene; ak poplatok v takomto prípade ešte nebol zaplatený, súd uznesenie o uložení povinnosti zaplatiť poplatok zruší. O vrátení poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý bezdôvodne zaplatený poplatok prevzal.

9. Vzhľadom k tomu, že žalobkyňa zaplatila súdny poplatok za návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, pričom ho nebola povinná platiť, správny súd uložil Slovenskej pošte, a.s. - prevádzkovateľ systému eKolok vrátiť zaplatený súdny poplatok v sume 33,- Eur v lehote 15 dní od právoplatnosti uznesenia k rukám žalobkyne Mgr. RNDr. R. V., PhD., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. X. XXX, XXX XX Y. X..

10. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Trnave prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení zák. č. 33/2011 Z.z.). Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná sťažnosť.

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná kasačná sťažnosť, ktorá musí byť podaná v lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia oprávnenému subjektu prostredníctvom Krajského súdu v Trnave na Najvyšší súd SR.

Kasačnú sťažnosť môže podať účastník konania a osoba zúčastnená na konaní podľa § 41 ods. 2 SSP, ak bolo rozhodnuté v ich neprospech. V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (sťažnostné body) a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).

Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.