KSTT/14S/200/2014


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 22.3.2016

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/200/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2014200755 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2014200755.1Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: Alojz Horváth, s miestom podnikania Hlavná 992/45, 924 01 Galanta, IČO: 30 347 963, právne zastúpený: JUDr. Ľubica Masárová, advokátka so sídlom Púchovská 12, 831 06 Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu č. 1100306/1/348371/2014/4779 zo dňa 31.07.2014, o žiadosti žalobcu o odklad vykonateľnosti, takto

rozhodol:

Súd odkladá vykonateľnosť rozhodnutia žalovaného č. 1100306/1/348371/2014/4779 zo dňa 31.07.2014 do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci vedenej na Krajskom súde v Trnave pod sp.zn.14S/200/2014.

odôvodnenie:

Žalobou podanou tunajšiemu súdu dňa 14.10.2014, sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100306/1/348371/2014/4779 zo dňa 31.07.2014, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Trnava č. 9211401/5/541256/2014 zo dňa 10.02.2014, ktorým bol žalobcovi podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vyrubený rozdiel dane v sume 6151,57 Eur, na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2010.

Žalobca okrem iného požiadal o odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia žalovaného. Žiadosť odôvodnil tým, že okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia by mu hrozila závažná ujma. Uviedol, že daňové orgány v prípade núteného výkonu rozhodnutia pristúpia k predaju nehnuteľností vo vlastníctve žalobcu. Takýto postup by znamenal stratu vlastníckych práv k predmetným nehnuteľnostiam, t.j. stav, ktorý by nebolo možné navrátiť do pôvodného stavu v prípade zrušenia napadnutého rozhodnutia súdom z dôvodu jeho nezákonnosti, pričom ide o nehnuteľnosti využívané na podnikanie. Uvedené by preto malo pre žalobcu likvidačné dôsledky a predstavovalo by nielen zásah do ústavného práva vlastniť majetok, ale zároveň aj nenapraviteľný zásah do jeho práva na súkromie a rodinný život.

Podľa § 250c zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „O.s.p.“), žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka.

Súd na základe dôvodov uvedených v žalobcom podanej žiadosti o odklad vykonateľnosti dospel k záveru, že v danom prípade sú splnené podmienky pre odklad vykonateľnosti preskúmavaného rozhodnutia podľa § 250c ods. 1 O.s.p. a rozhodnutie žalovaného možno bez ďalšieho považovať za rozhodnutie okamžitým výkonom, ktorého by žalobcovi hrozila závažná ujma predpokladaná procesným predpisom, preto žiadosti žalobcu vyhovel tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.