KSTT/14S/108/2015


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 3.9.2015

Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/108/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200486 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2015200486.4Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: Obec Smolenice, so sídlom ul. SNP 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00312983, právne zast.: Mgr. Milan Petráš, advokát, so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 2, 917 01 Trnava, za účasti: CHEMOLAK, a.s., so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31 411 851, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. OU-TT-00P3-2015/012200 zo dňa 20.4.2015, takto

rozhodol:

I. Súd konanie z a s t a v u j e.

II. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Žalobou podanou dňa 02.07.2015 sa žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu domáhal zrušenia rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-00P3-2015/012200 zo dňa 20.4.2015, ktorým tento druhostupňový správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č.OU-TT-OSZP3-2015/01557/ŠSOH/Ze zo dňa 12.02.2015, ktorým tento prvostupňový správny orgán schválil program odpadového hospodárstva vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 6 zákona o odpadoch na roky 2011 až 2015 pôvodcu odpadu CHEMOLAK, a.s., Továrenská 7, Smolenice, IČO: 31 411 851, pre prevádzku Továrenská 7, 919 04 Smolenice, za určených podmienok, podľa ktorých pôvodca odpadu je povinný schválený program dodržiavať, v prípade ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu pôvodcu, pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť Okresnému úradu na schválenie a schválený program pôvodcu odpadu je neoddeliteľnou súčasťou vydaného rozhodnutia.

2. Žalobca v žalobe namietal nesprávne posúdenie veci, nedostatočné zistenie skutkového stavu, nepreskúmateľnosť rozhodnutia a pre nedostatok dôvodov skutočnosť, že v konaní správneho orgánu bola zistená taká vada, ktorá mala vplyv na zákonnosť rozhodnutia. Žalobca poukázal najmä na to, že program odpadového hospodárstva považuje za neucelený, nedostatočne spracovaný vzhľadom na skutočnosť, že sa nezaoberá spôsobom nakladania s odpadmi za roky 2011 až 2013 a rovnako neprognózuje množstva produkovaných odpadov na rok 2015. Podľa názoru žalobcu, podľa tabuľky uvedenej v bode 4.2 záväznej časti programu odpadového hospodárstva CHEMOLAK, a.s. bolo v roku 2011 energeticky zhodnotené 100% odpadových olejov pri objeme 1,17 tony, rovnaký pomer t. j. 100% navrhuje u odpadových olejov i v roku 2015, avšak uvedená tabuľka už neustanovuje predpokladané množstvo. Zneškodňovanie spaľovaním v prípade znečistených organických rozpúšťadiel stanovuje znížiť z 15% na 10% a opäť je nutné poznamenať, že stanovenia predpokladaného množstva na rok 2015 je diskutabilné. Za najzávažnejšie porušenie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu považuje žalobca ignorovanie zákona č.24/2006 Z.z. o porušovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v procese schvaľovania POH. Nakoľko POH CHEMOLAK, a.s. jednoznačne uvádza v bode 4.3 cieľ vybudovať vlastné zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov v areáli podniku, žalobca má za to, že orgán štátnej správy nepostupoval v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v rámci správneho konania opomenul postup uvedeným zákonom stanovený. Žalobca považuje rozhodnutie za nepreskúmateľné, keďže správny orgán opiera rozhodovacie dôvody o skutočnosti v konaní nezisťované v prípade zistené v rozpore so zákonom, ako aj skutočnosti, z ktorých nie je zrejmé či boli zisťované. Vadou, ktorá má za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia, tiež je ak v odôvodnení rozhodnutia nie je náležite vecne opísaný skutok, ktorý bol dôvodom pre vydanie rozhodnutia s uvedením dôkazov a ich hodnotením, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia. Z vyššie uvedených dôvodov žiadal žalobca napadnuté rozhodnutie žalovaného zrušiť.

3. V predmetnej veci podal písomné vyjadrenie aj žalovaný dňa 6.8.2015, v ktorom uviedol, že obe rozhodnutia správnych orgánov považuje za vecne správne a námietky žalobcu považuje za nedôvodné.

4. Uznesením Krajského súdu v Trnave sp.zn.14S/108/2015-31 zo dňa 03.09.2015 bol do konania pribratý účastník CHEMOLAK a.s. Smolenice, IČO: 31 411 851, ktorý vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 02.11.2016 uviedol, že žalobu považuje za nedôvodnú a žiadal napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdiť ako vecne správne.

5. Krajský súd vo veci nariadil pojednávanie na deň 10.11.2016, na ktorom zástupkyňa žalovaného uviedla, že program odpadového hospodárstva stratil platnosť v roku 2015 a nový zákon o odpadoch už takýto termín, teda program odpadového hospodárstva, ktorý vypracoval pôvodca odpadu, nepozná.

Z uvedeného dôvodu Krajský súd odročil pojednávanie za účelom zisťovania platnosti napadnutého rozhodnutia vykonaním dotazu na príslušné Ministerstvo životného prostredia SR.

6. Z písomného vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR č.65/2017 zo dňa 02.01.2017 vyplýva, že v zmysle § 135 ods. 4 zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodnutia ktorými boli schválené programy pôvodcov odpadov strácajú platnosť 01. januára 2016. S poukazom na vyššie uvedené ustanovenie zákona o odpadoch schválený program odpadového hospodárstva príslušným Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie pre roky 2011 až 2015 pre pôvodcu odpadu spoločnosť CHEMOLAK, a.s. Smolenice stratil platnosť 01.01.2016.

7. Nakoľko v priebehu konania odpadol dôvod pre pokračovanie v konaní z dôvodu, že zanikli účinky napadnutého rozhodnutia, krajský súd v zmysle § 99 písm. g) SSP konanie zastavil.

8. O trovách konania rozhodol krajský súd v súlade s ustanovením § 170 písm. b) SSP.

9. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Trnave prijal pomerom hlasov 3:0 ( § 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení zák. č. 33/2011 Z.z.).

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná kasačná sťažnosť, ktorá musí byť podaná na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal a v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu oprávnenému subjektu.

V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť označenie napadnutého rozhodnutia; údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené; opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 sa podáva (ďalej len "sťažnostné body"); návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).

Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.

Sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Tieto povinnosti neplatia, ak má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d); je žalovaným Centrum právnej pomoci.