KSTT/11Co/14/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/14/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2714207464 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Hýbelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2714207464.1Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Hýbelovej a členov Mgr. Fedora Benku a Mgr. Kataríny Arnouldovej, v právnej veci žalobcu: Friendly Finance Slovakia, s.r.o., Hlavná 104, Košice, IČO: 47 243 383, zastúpeného Mgr. Henrichom Schindlerom, advokátom, Janka Kráľa 7, Banská Bystrica, proti žalovanej: N. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom Z. XXX/X, K., o zaplatenie 532,03 eur s príslušenstvom, o čiastočnom späťvzatí žaloby žalobcu po vyhlásení rozsudku Okresného súdu Skalica zo dňa 29. októbra 2015, č.k. 7C/921/2014-52, takto

rozhodol:

I. Odvolací súd pripúšťa čiastočné späťvzatie žaloby o zaplatenie sumy 50 eur, rozsudok súdu prvej inštancie v tejto časti a vo výroku o náhrade trov konania ruší a konanie v späťvzatom rozsahu zastavuje.

II. Žalobca má nárok na náhradu trov konania v rozsahu 50 %.

odôvodnenie:

1. Rozsudkom, č.k. 7C/921/2014-52 zo dňa 29. októbra 2015, súd prvej inštancie zastavil konanie v časti o zaplatenie 20 eur, žalovanej určil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 260 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,5 % ročne zo sumy 350 eur od 12.11.2013 do 17.2.2014, zo sumy 260 eur od 18.2.2014 do zaplatenia, a to do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku súd návrh zamietol a žalovanej určil povinnosť zaplatiť žalobcovi k rukám právneho zástupcu náhradu trov právneho zastúpenia v sume 20,50 eur a náhradu iných trov konania v sume 16,50 eur, do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. V odôvodnení súd skonštatoval, že žalobca poskytol žalovanej úver vo výške 350 eur, pričom súd vzhľadom na nedostatky zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru považoval úver za poskytnutý bezúročne a bez poplatkov a keďže žalovaná zaplatila z titulu splácania úveru dňa 17.2.2014 len sumu 90 eur, súd určil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi rozdiel skutočne poskytnutej sumy a splatenej sumy t.j. sumu 260 eur a vo zvyšku návrh zamietol. Úrok z omeškania priznal vo výške 5,5% ročne zo sumy 350 eur od 12.11.2013 t.j. odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti úveru do 17.2.2014, kedy bola uhradená suma 90 eur a zo sumy 260 eur od 18.2.2014 do zaplatenia v súlade s citovanými predpismi.

2. Podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 4.12.2015 daného na poštovú prepravu dňa 2.12.2015, teda pred nadobudnutím právoplatnosti citovaného rozsudku, vzal žalobca žalobu čiastočne späť, keď uviedol, že žalovaná dňa 5.11.2015 uhradila časť svojho dlhu vo výške 50 eur, preto v tejto časti berie návrh na vydanie platobného rozkazu späť.

3. Žalovaná bola s čiastočným späťvzatím žaloby oboznámená, na výzvu súdu, ktorá jej bola doručená dňa 18.12.2015, aby oznámila, či so späťvzatím žaloby súhlasí, nereagovala.

4. Krajský súd v Trnave ako súd odvolací (§ 34 CSP) postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania vzhľadom na dispozitívny úkon žalobcu - čiastočné späťvzatie žaloby dospel k záveru, že je dôvodné v súlade s ustanovením § 370 ods. 1 CSP pripustiť späťvzatie žaloby a podľa § 370 ods. 2 CSP napadnutý rozsudok zrušiť a konanie zastaviť.

5. Podľa § 370 ods. 1, 2 CSP, ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví. Podľa odseku 3, ak je žaloba vzatá späť sčasti, použijú sa ustanovenia predchádzajúcich odsekov primerane.

6. Žalobu možno vziať späť až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie. Aby späťvzatie žaloby po vynesení rozhodnutia prvoinštančným súdom bolo účinné, je potrebné, aby odvolací súd späťvzatie pripustil. Späťvzatie žaloby odvolací súd nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí.

7. Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd podľa § 370 ods. 1, 2, 3, CSP pripustil čiastočné späťvzatie žaloby a to v časti o zaplatenie istiny 50 eur, v tejto časti napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a konanie zastavil. Zároveň zrušil rozsudok súdu prvej inštancie aj v závislom výroku o náhrade trov konania.

8. O nároku na náhradu trov konania rozhodol odvolací súd podľa ustanovenia § 396 ods.1, § 255 ods.1,2, § 256 ods.1, §262 ods. 1,2 CSP. Ak nejde o prípad, kedy bolo žalobe celkom vyhovené, musí byť v zmysle § 255 CSP náhrada trov pomerne rozdelená. To vyžaduje určiť pomer úspechu vo veci a od úspechu víťaznej strany odpočítať jej neúspech. V prípade, ak konanie bolo sčasti zastavené súd prihliadne na to, či a kto zavinil, že k zastaveniu muselo dôjsť. Vždy platí, že kto zavinil čiastočné zastavenie konania mal ohľadne tejto časti žaloby neúspech a úspech sa z hľadiska posudzovania náhrady trov konania pripočíta opačnej strane. S poukazom na vyššie uvedené o nároku na náhradu trov odvolací súd rozhodol tak, že žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 50%. Žalobca sa žalobou domáhal zaplatenia sumy 532,03 eur. Po podaní žaloby zobral žalobu čiastočne späť v sume najskôr 90 eur a následne 50 eur, z dôvodu, že žalovaná uvedené sumy uhradila, teda zavinila zastavenie konania v tomto rozsahu a žalobcovi bola priznaná suma 260 eur, takže žalobca bol úspešnejším účastníkom a dosiahol čistý úspech 50% ako rozdiel 75% (priznaná suma a zastavené konanie, t.j. 260 eur + 90 eur + 50 eur) a 25% ( zamietnutá suma 132,03eur).

9. Uvedené uznesenie bolo v senáte prijaté pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP). Dovolanie je podľa § 421 CSP prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP). Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvom pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP). Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP). Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP). Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1). Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP). Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP). Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 CSP). Dovolací dôvod nemožno vymedziť tak, že dovolateľ poukáže na svoje podania pred súdom prvej inštancie alebo pred odvolacím súdom (§ 433 CSP). Dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 434 CSP). V dovolaní nemožno uplatňovať nové prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem skutočností a dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podaného dovolania (§ 435 CSP).