KSTT/10Co/186/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 10Co/186/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2214211796 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2214211796.1Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobkyne: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, zastúpenej splnomocnenkyňou: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Bratislava, Pajštúnska 5, IČO: 36 613 843, proti žalovanej: Y. K., nar. XX. M. XXXX, bytom O. N., A. XXXX/XX, o 2.080 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Dunajská Streda zo 14. septembra 2015 č. k. 11C/407/2014-70 takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolanie o d m i e t a .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil povinnosť žalovanej zaplatiť žalobkyni sumu 1.690 eur, úrok z omeškania zo splátok za obdobie od 11. júna 2011 do 4. novembra 2012 vo výške 35,48 eur, ročný úrok z omeškania zo sumy 1.690 eur od 5. novembra 2012 do zaplatenia a trovy konania vo výške 210,48 eur. Vo zvyšku žalobu zamietol. Rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 52 ods. 1 až 4, § 101, § 517 ods. 2 O. z. (Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení), § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1, 2 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia O. z.. Vecne zdôvodnil uzavretou zmluvou o spotrebiteľskom úvere, na základe ktorej žalobkyňa dôvodne uplatnila nepremlčané dlžné splátky úveru v celkovej výške 1.690 eur, ako splátky splatné od 10. júna 2011 do 10. septembra 2015, pričom v prevyšujúcej časti žalobu zamietol s poukazom na premlčanie uplatňovaného nároku. Obdobne posúdil aj uplatňované úroky z omeškania z jednotlivých splátok. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil poukazom na ustanovenie § 142 ods. 2 O. s. p. (Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení) a na základe pomeru úspechu a neúspechu účastníkov v konaní priznal náhradu trov konania žalobkyni v rozsahu 58%.

Proti tomuto rozsudku v zamietajúcej časti vo veci samej podala odvolanie žalobkyňa s návrhom na jeho zmenu (v napadnutom rozsahu) vyhovením žalobe, alternatívne jeho zrušením a vrátením veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odvolanie obsahovo odôvodnila nesprávnym právnym posúdením veci a nedostatočne zistením skutkového stavu.

Žalovaná odvolací návrh nepodala.

Podľa § 204 ods. 1 vety prvej O. s. p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa § 57 ods. 1 O. s. p. do uplynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, podľa odseku 2 vety druhej tohto ustanovenia ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň a napokon podľa odseku 3 tu citovaného ustanovenia O. s. p. lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (pošta).

Napokon podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Z obsahu spisu v prejednávanej veci vyplýva, že napádaný rozsudok bol žalobkyni (prostredníctvom jej splnomocnenej zástupkyne pre celé konanie) doručené do vlastných rúk 30. septembra 2015. Zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania tak tejto účastníčke začala plynúť nasledujúcim dňom (1. októbra 2015) a posledný deň tejto lehoty tak pripadol na 15. október 2015 (štvrtok). Vzhľadom k tomu, že žalobkyňa, prostredníctvom splnomocnenej zástupkyne, podala odvolanie na poštovú prepravu až 16. októbra 2015. Odvolanie bolo podané po uplynutí zákonom stanovenej 15-dňovej lehoty a teda oneskorene.

Odvolaciemu súdu preto po prejednaní veci bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. (bez ohľadu na oneskorenosť odvolania tu nešlo o prejednanie veci samej a ani o žiaden zo zákonom predpokladaných prípadov, v ktorých by bolo namieste pojednávanie odvolacieho súdu) neostávalo iné, než oneskorené odvolanie odmietnuť.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 a analogicky podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania. Odvolacie konanie skončilo odmietnutím odvolania, ktorý výsledok zavinila žalobkyňa, ale v tomto štádiu odvolacieho konania žalovanej trovy nevznikli, ani nebol z jej strany podaný návrh na priznanie náhrady trov odvolacieho konania

Uznesenie prijal senát odvolacieho súdu hlasovaním v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Toto uznesenie nemožno napadnúť odvolaním.