KSTN/8Cob/379/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 8Cob/379/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813215241 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Legerská ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3813215241.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členiek senátu JUDr. Ivice Čelkovej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci žalobcu: BOLTON, s.r.o., IČO: 36 295 906, so sídlom Nové Mesto nad Váhom, J. Kréna 1, právne zastúpeného: SP&R, s.r.o. advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Maróthyho 6, proti žalovanému: Vis Maior Trade, s.r.o., IČO: 45 663 904, so sídlom Bojnice, Kvetová 488/1, v spore o zaplatenie 3.024 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Prievidza zo dňa 2. mája 2014 č. k. 14Cb/22/2013-50, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie z r u š u j e a vec v r a c i a tomuto súdu na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 3.024 Eur s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 3.024 Eur od 31.01.2013 do zaplatenia a k povinnosti nahradiť žalobcovi trovy konania pozostávajúce zo súdneho poplatku 181 Eur a trov právneho zastúpenia 703,28 Eur na účet právneho zástupcu žalobcu. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť mu 3.024 Eur na základe medzi stranami uzatvorenej zmluvy o dielo zo dňa 23.01.2012, kde sa žalovaný zaviazal uskutočniť práce spojené s realizáciou obkladov a dlažieb diela: „Rodinný dom W. Z.“. Súd prvej inštancie nariadil vo veci pojednávanie, na ktoré bol žalovaný riadne a včas predvolaný. Na pojednávaní sa nezúčastnil a svoju neúčasť neospravedlnil, súd prvej inštancie preto pojednával v jeho neprítomnosti. Žalobca na pojednávaní zmenil svoj návrh v tom zmysle, že popri žalovanej sume 3.024 Eur sa domáhal aj úroku z omeškania vo výške 8,75 % zo žalovanej sumy od 31.01.2013 až do zaplatenia a súd prvej inštancie uznesením túto zmenu žaloby pripustil. Z vykonaného dokazovania mal súd prvej inštancie za preukázaný skutkový stav tak, ako ho tvrdil žalobca. S poukazom na ust. § 536 ods. 1 Obch. zák., § 451 ods. 1, 2 Obč. zák., § 456 Obč. zák, § 458 ods. 1 Obč. zák., § 369 ods. Obch. zák. a § 3 ods. 1 nariadenia č. 87/1995 Z.z., účinného do 31.01.2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obč. zák. a na základe vykonaného dokazovania považoval návrh žalobcu za dôvodný, preto mu v celom rozsahu vyhovel. Z pôvodne dohodnutej ceny diela 35.167,56 Eur uhradil žalobca ako objednávateľ žalovanému ako zhotoviteľovi postupnými preddavkovými platbami celkovú sumu 31.135,56 Eur. Ako posledná bola uhradená čiastka 3.024 Eur dňa 19.06.2012. Strany sporu si neskôr Dodatkom č.1 k pôvodnej zmluve dohodli zníženie ceny za dielo na sumu 28.111,56 Eur. Dodatok k zmluve nadobudol platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami dňa 30.01.2013. Od účinnosti dodatku už teda neexistoval právny dôvod, aby mal žalovaný u seba peňažné prostriedky od žalobcu, ktoré prevyšovali novú cenu za dielo. Právny dôvod, na základe ktorého mal u seba túto prevyšujúcu čiastku, t.j. 3.024 Eur, odpadol. Pretože žalovaný túto sumu žalobcovi nevrátil, bezdôvodne sa tak o ňu obohatil. Súd prvej inštancie preto zaviazal žalovaného rozsudkom na vrátenie sumy bezdôvodného obohatenia žalobcovi. Žalovaný bol povinný vrátiť žalobcovi žalovanú sumu dňom účinnosti Dodatku č. 1.. Keďže tak neurobil, nasledujúcim dňom (31.01.2013) sa dostal do omeškania a z uvedeného dôvodu je povinný žalobcovi zaplatiť aj úrok z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo žalovanej sumy od 31.01.2013 do zaplatenia. Žalobca mal vo veci plný úspech, súd prvej inštancie mu v súlade s § 142 ods. 1 O.s.p. priznal plnú náhradu účelne vynaložených trov konania.

2. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote, za účinnosti O.s.p., odvolanie žalovaný. Svoje podanie síce nesprávne označil ako odpor proti platobnému rozkazu, z odôvodnenia podania však jednoznačne vyplýva, že napáda riadnym opravným prostriedkom rozhodnutie súdu prvej inštancie 14Cb22/2013-50 zo dňa 02.05.2014. Žalobu považoval za nedôvodnú, nakoľko v nej neboli započítané položky ako dodaný materiál a vykonané práce nad rámec uzatvorenej zmluvy, z ktorej vyplývala konečná vyúčtovacia faktúra. 3. Žalobca v písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu navrhol odvolaciemu súdu podané odvolanie odmietnuť, resp. napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť a priznať trovy konania. Poprel žalovaným tvrdené vykonanie prác naviac.

4. Od 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP), ktorým bol zrušený zákon č. 99/1963 Zb. O.s.p. v znení neskorších predpisov.

5. Podľa § 470 ods. 1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom jeho účinnosti.

6. Odvolací súd v prvom rade preskúmal žalovaným podaný opravný prostriedok a včasnosť jeho podania. Konštatoval, že hoci žalovaný toto podanie označil ako odpor a napadnutý rozsudok ako platobný rozkaz, z obsahu podania a z jeho odôvodnenia jednoznačne vyplýva, že napáda riadnym opravným prostriedkom rozhodnutie súdu prvej inštancie 14Cb22/2013-50 zo dňa 02.05.2014. Jeho podanie preto spĺňa popri všeobecných náležitostiach v rozsahu § 127 ods. 1 CSP aj náležitosti podľa § 363 CSP s uvedením dôvodov odvolania vo veci samej. Zároveň odvolací súd zistil, že odvolanie bolo podané oprávnenou stranou sporu podľa § 359 CSP, včas v zákonnej lehote na podanie odvolania. Preto následne vykonal preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia a jemu predchádzajúceho konania.

7. Odvolací súd preskúmal vec v rozsahu podaného odvolania podľa § 379 a § 380 ods. 1, 2 CSP a dospel k záveru, že napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné zrušiť z dôvodov podľa § 389 ods. 1 písm. a/ a b / CSP. Odvolací súd rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 ods. 1 CSP, keď v danej veci nebolo potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie a nariadenie pojednávania nevyžadoval ani dôležitý verejný záujem.

8. Podľa § 470 ods. 2 CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany. 9. Obligatórne (§ 380 ods. 2 CSP) sa odvolací súd zaoberal procesnými vadami uvedenými v § 389 ods. 1 písm. a/, b/ CSP. Odvolací súd skúmal splnenie procesných podmienok a postup súdu prvej inštancie v tom smere, či jeho postupom nebolo znemožnené strane sporu, aby uskutočňovala jej patriace práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces a či prípadná existencia nesprávneho procesného postupu ako nedostatku súdu prvej inštancie nemohla byť napravená v konaní pred odvolacím súdom. Vada konania vymedzená v § 389 ods. 1 písm. b/ CSP je vo svojej podstate porušením základného práva účastníka súdneho konania na spravodlivý proces, ktoré právo zaručujú v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky okrem zákonov aj články 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky a článok 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

10. Civilný sporový poriadok, ktorý je od 01.07.2016 právnym predpisom upravujúcim postup súdu, strán sporu a osôb zúčastnených na konaní (§ 1 CSP), spočíva na základných princípoch vyjadrených v čl. 1 - 18. Tieto princípy tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť právne normy Civilného sporového poriadku aplikované a interpretované.

11. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca sa žalobou podanou za účinnosti O.s.p. dňa 18.7.2013 domáhal voči žalovanému zaplatenia 3.024 Eur a náhrady trov konania. Súd prvej inštancie určil pojednávanie na deň 02.05.2014, na ktoré riadne predvolal strany sporu s dostatočným časovým predstihom a pri dodržaní zákonných lehôt v zmysle vtedy platného O.s.p.. Žalovaný sa bez ospravedlnenia na nariadený termín pojednávania nedostavil, ani sa na tento neospravedlnil. Súd prvej inštancie preto mal splnené procesné podmienky na prejednanie veci na tomto pojednávaní. V priebehu pojednávania však žalobca rozšíril podanú žalobu o dovtedy neuplatnený nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo žalovanej istiny od 31.01.2013 do zaplatenia. Súd prvej inštancie o tomto procesnom návrhu žalobcu rozhodol priamo na pojednávaní, na ktorom žalovaný prítomný nebol, uznesením navrhnutú zmenu žaloby pripustil a následne vo veci meritórne rozhodol. Porušil tak ustanovenie vtedy platného § 95 O.s.p., v zmysle ktorého bolo potrebné zmenený návrh ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene. Skutočnosť, že súd prvej inštancie za tejto procesnej situácie, kedy meritórne rozhodol o zmenenej (rozšírenej) žalobe bez toho, aby bola táto doručená žalovanému, predstavuje porušenie základných procesných podmienok v konaní pred súdom prvej inštancie a je dôvodom pre zrušenie rozsudku súdu prvej inštancie vo veci samej podľa § 389 ods. 1 písm. a/ CSP. Uvedeným procesným postupom boli porušené procesné práva žalovaného do tej miery že došlo k odňatiu jeho možnosti konať pred súdom a porušeniu práva na spravodlivý proces. Takéto rozhodnutie je preto potrebné vždy zrušiť. Tým je daný dôvod pre zrušenie rozsudku súdu prvej inštancie vo veci samej podľa § 389 ods. 1 písm. b/ CSP. Dôvod zrušenia rozhodnutia súdu upravený v tomto ustanovení CSP predstavuje dôsledok porušenia čl. 2 CSP, v ktorom je vyjadrený princíp právnej istoty.

12. Pretože rozsudok súdu prvej inštancie nie je z hľadiska odvolacích dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. a) b) CSP správny, odvolací súd podľa § 389 ods. 1 písm. a/ a b/ CSP tento zrušil, nakoľko uvedený nedostatok nie je možné napraviť v odvolacom konaní, a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie podľa § 391 ods. 1 CSP.

13. Z dôvodu, pre ktorý odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie zrušil, sa vecnými námietkami žalovaného uvedenými v odvolaní nezaoberal.

14. Súd prvej inštancie, viazaný právnym názorom odvolacieho súdu podľa § 391 ods. 2 CSP, vo veci opätovne rozhodne. Nedostatky procesného postupu súdu prvej inštancie, tak ako ich odvolací súd zistil a uviedol v tomto zrušujúcom uznesení, odstráni v konaní o novom rozhodnutí vo veci. Doručí žalovanému zápisnicu z pojednávania zo dňa 02.05.2014 na ktorom rozhodol o zmene žaloby a na prejednanie veci nariadi pojednávanie, na ktoré predvolá strany sporu za dodržania lehoty podľa § 178 ods. 2 CSP.

15. Odvolací súd zrušil výrok súdu prvej inštancie o nároku na náhradu trov ako výrok viazaný k meritórnemu rozhodnutiu. Podľa § 396 ods. 3 CSP rozhodne súd prvej inštancie v novom rozhodnutí o veci aj o náhrade trov konania, vrátane trov odvolacieho konania. Pri rozhodovaní o náhrade trov konania bude súd prvej inštancie vychádzať zo zásady zodpovednosti za výsledok v sporovom konaní (zásada úspechu), ktorej kritériom je miera úspechu vo veci zisťovaná u žalobcu aj u žalovaného. Miera úspechu závisí od vzťahu meritórneho rozhodnutia k žalobnému petitu vo veci samej. Povinnosť nahradiť trovy konania sa týka trov spĺňajúcich podmienky v rozsahu § 251 CSP.

16. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerov hlasov tri ku nule (§ 393 ods. 2 CSP).

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) : - dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP) - dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP) - dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP) - dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1, 2 CSP) - v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh, § 428 CSP) - dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (okrem prípadov podľa § 429 ods. 2 CSP). Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).