KSTN/8Cob/35/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 8Cob/35/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813206492 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Legerská ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3813206492.3Uznesenie Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členiek senátu JUDr. Ivice Čelkovej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci žalobcu: CD Consulting s.r.o. so sídlom Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, práv. zastúpená advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o. so sídlom Gr? sslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO 36 864 421, proti žalovanému: O.. D. F., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom A. XXX, štátnemu občanovi SR, v spore o zaplatenie 1.315,83 Eur s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby žalobcom vo veci vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 6Cb/93/2013, takto

rozhodol:

Odvolací súd p r i p ú š ť a späťvzatie žaloby žalobcom, rozsudok Okresného súdu Prievidza č. k. 6Cb/93/2013-152 zo dňa 16. decembra 2016 z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e.

Odvolací súd žalovanému nárok na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Okresný súd Prievidza ako súd prvej inštancie rozsudkom 6Cb/93/2013-152 zo dňa 16. decembra 2016 výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. žalovanému náhradu trov konania nepriznal.

2. Žalobca svojím podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 05.01.2017, zobral svoju žalobu v predmetnej právnej veci, bez uvedenia dôvodu, v celom rozsahu späť, žiadal konanie zastaviť a vrátiť súdny poplatok. 3. Súd prvej inštancie doručil uvedené späťvzatie žaloby žalovanému s výzvou, aby sa v lehote 10 dní vyjadril, či s týmto späťvzatím súhlasí. Žalovaný na výzvu súdu nereagoval.

4. Od 01. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP), ktorým bol zrušený zákon č. 99/1963 Zb. O.s.p. v znení neskorších predpisov.

5. Podľa § 470 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP“) ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

6. Podľa § 470 ods. 2 prvá veta CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

7. Podľa § 370 ods. 1, 2 CSP ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví. 8. V intenciách citovaného zákonného ustanovenia, keď žalobca po rozhodnutí súdu prvej inštancie a pred nadobudnutím jeho právoplatnosti, vzal žalobu späť v celom rozsahu, pričom žalovaný nevyslovil nesúhlas so späťvzatím žaloby z vážnych dôvodov, odvolací súd bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 385 CSP, konštatoval, že boli splnené podmienky pre aplikáciu ustanovenia § 370 ods. 1, 2 CSP a pripustil späťvzatie žaloby, vydaný rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a predmetné konanie zastavil.

9. O trovách konania rozhodol odvolací súd na základe ustanovenia § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 256 ods.1 CSP tak, že žalovanému náhradu trov konania nepriznal. Žalobca dôvod späťvzatia neuviedol, teda odvolací súd mal za to, že procesne zavinil zastavenie konania. Žalovaný si však trovy konania neuplatnil a z obsahu spisu mu žiadne odôvodnené a účelne vynaložené trovy preukázateľne nevznikli.

10. O návrhu žalobcu na vrátenie súdnych poplatkov rozhodne súd prvej inštancie. 11. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom hlasov tri ku nule.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) : - dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP) - dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP) - dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP) - dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1, 2 CSP) - v dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh, § 428 CSP) - dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (okrem prípadov podľa § 429 ods. 2 CSP). Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).