KSTN/8CoE/397/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 8CoE/397/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3814207561 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Natália Čekanová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3814207561.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., IČO : 35 807 598, so sídlom Pribinova č. 25, Bratislava, zastúpeného Advocate, s.r.o., IČO : 36 865 141, so sídlom Pribinova č. 25, Bratislava, proti povinnému: B. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. B. XXX/XX, O., t.č. bytom J. U. XXX/ XX, O., o vymoženie 275,- Eur s príslušenstvom, na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza, č. k. 9Er/1526/2014-23, zo dňa 24. júla 2014, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa z r u š u j e a vec v r a c i a tomuto súdu na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že oprávnený návrhom zo dňa 13.02.2014 navrhol vykonať exekúciu voči povinnému na podklade exekučného titulu, ktorým je rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu zo dňa 29.03.2012, sp. zn. SR 11859/11, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 23.04.2012 a vykonateľnosť dňa 26.04.2012. Súdny exekútor predložil súdu prvého stupňa žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd prvého stupňa posudzujúc charakter zmluvy o úvere uzavretej medzi účastníkmi konania dospel k záveru, že ide o spotrebiteľskú zmluvu (s prihliadnutím na povahu účastníkov, obsah zmluvy a vopred pripravený obsah zmluvy na predtlačenom formulári) a na vzťah medzi veriteľom (oprávneným) a dlžníkom (povinným) je potrebné aplikovať ustanovenia spotrebiteľského práva. Preskúmaním rozhodcovskej zmluvy vzhliadol súd prvého stupňa v jej zmluvných dojednaniach nekalú podmienku. Jednostrannosť a nekalosť tohto zmluvného dojednania súd prvého stupňa videl v tom, že faktickým subjektom, ktorý definuje, kto bude riešiť spor zo spotrebiteľskej zmluvy je v tomto prípade veriteľ, čiže oprávnený, pretože tento zostavil znenie rozhodcovskej doložky vo svojej vopred pripravenej formulárovej zmluve. Súd pritom prihliada pri výkone rozhodcovského rozsudku, ktorý bol vydaný bez účasti spotrebiteľa, ex offo na nekalú povahu rozhodcovskej doložky uvedenej v zmluve uzavretej medzi podnikateľom a spotrebiteľom. Existujúca, ale neplatná rozhodcovská doložka nemôže byť potom základom právomoci rozhodcovského súdu. Ak si rozhodca svoju právomoc z takto uzavretej doložky odvodil, na ktorej základe následne vydal exekučný titul, nemožno takéto rozhodnutie považovať za rozhodnutie vydané osobou na to oprávnenou. Uvedené spôsobuje, že pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie neprebehlo riadne rozhodcovské konanie, ktorého výsledkom by bol rozhodcovský rozsudok, na podklade ktorého by mohla vedená exekúcia. S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti, súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v celosti. Predložený rozhodcovský rozsudok vzhľadom na absenciu právomoci rozhodcu v danej veci konať, a to s poukazom na neplatnosť rozhodcovskej doložky, nemožno považovať za spôsobilý exekučný titul.

Proti uvedenému uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolanie oprávnený. Súdu prvého stupňa vyčítal nesprávne právne posúdenie veci (ustanovenie § 205 ods. 2 písm. f) zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších právnych predpisov). Oprávnený má za to, že súd na správne zistený skutkový stav veci nesprávne aplikoval právny predpis. Oprávnený bol toho názoru, že v rámci preskúmavania exekučného titulu po materiálnej stránke, nemôže exekučný súd skúmať samotné rozhodcovské konanie, nakoľko samotné ustanovenie, o ktoré sa opiera súd v napadnutom uznesení, stanovuje podmienku na zastavenie exekúcie tak, že rozhodcovský rozsudok a nie rozhodcovské konanie zaväzuje k niečomu nedovolenému. Oprávnený ďalej namietal neúplné zistenie skutkového stavu veci súdom prvého stupňa (ustanovenie § 205 ods. 2 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších právnych predpisov). Poukázal na to, že exekučný titul bol vydaný oprávneným orgánom v konaní vedenom v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedeného oprávnený navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Odvolací súd preskúmal vec v rozsahu podaného odvolania podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania v súlade s § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že uznesenie súdu prvého stupňa je potrebné zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie /§ 221 ods. 1 písm. h/, ods. 2 O.s.p./.

V preskúmavanej veci je nepochybné, že na základe žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia sa súd prvého stupňa správne zameral na skúmanie obsahu daného exekučného titulu, ktorým je rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu pri spoločnosti Slovenská rozhodcovská a.s., Bratislava, sp. zn. SR 11859/11 dňa 29.03.2012. Súd prvého stupňa postupoval správne, keď vyzval oprávneného na doloženie konkrétnej rozhodcovskej zmluvy, príp. rozhodcovskej doložky, na základe ktorej bol vydaný daný exekučný titul tak, aby mohol posúdiť obsah tohto právneho úkonu. Hoci bolo súdu prvého stupňa oprávneným doručené elektronické podanie, ktoré malo obsahovať predmetnú rozhodcovskú zmluvu uzatvorenú medzi účastníkmi konania, táto bola doručená v nečitateľnej podobe. Súd prvého stupňa následne napadnutým uznesením žiadosť o udelenie poverenia zamietol, a to s poukazom na neprijateľný charakter rozhodcovskej doložky, hoci jej obsah nie je možné preskúmať.

Úlohou súdu prvého stupňa bude preto v ďalšom konaní vyzvať oprávneného na predloženie konkrétnej rozhodcovskej zmluvy, príp. rozhodcovskej doložky, v čitateľnej podobe, na základe ktorej bol vydaný daný exekučný titul tak, aby mohol posúdiť obsah tohto právneho úkonu. V prípade, ak oprávnený doloží príslušné dôkazy, je súd prvého stupňa oprávnený v spojitosti s ustanoveniami § 45 ods. 1, 2 zákona č. 244/2002 Z. z. a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka chrániacimi spotrebiteľa posudzovať primeraný, resp. neprimeraný (nekalý) charakter jednotlivých ustanovení predmetnej zmluvy, a predovšetkým, posudzovať konkrétne znenie rozhodcovskej doložky, na základe ktorej si založil právomoc rozhodcovský súd, ktorý vydal rozhodcovský rozsudok, predložený oprávneným ako exekučný titul.

Vysloveným právnym názorom je súd prvého stupňa viazaný (§ 226 O.s.p.).

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne v pomere tri ku nule.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je p r í p u s t n é.