KSTN/8CoE/22/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 8CoE/22/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813202931 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Legerská ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3813202931.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: D. V., miesto podnikania B. č. XXX, B., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. T. H., advokát, so sídlom E. XX/XX, W. A., proti povinnému: W. K., bytom N. B. XXX/X, Y., o vymoženie istiny vo výške 2.883,60 Eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Prievidza zo dňa 27. februára 2013, č.k. 9Er/626/2013-13, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že oprávnený návrhom sa návrhom domáhal vykonania exekúcie voči povinnému na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica č. N 66/2013, NZ 4315/2013, NCRls 4432/2013 zo dňa 11.2.2013 spísaná notárom Mgr. Petrom Mikitom. Dňa 15.2.2013 predložil súdny exekútor súdu žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd citoval ustanovenie § 44 ods. 2, § 41 ods. 2 písm. c/, ods. 3 EP. Vykonateľnosť notárskej zápisnice nastáva zásadne uplynutím času na dobrovoľné splnenie povinnosti a to na plnenie obsiahnuté v notárskej zápisnici. Jej vykonateľnosť sa skúma rovnako ako pri vykonateľných rozhodnutiach podľa príslušných predpisov procesného práva, t.j. skúma sa formálna a materiálna stránka vykonateľnosti. Formálna stránka spočíva v dodržaní formy notárskej zápisnice tak, ako je upravené v § 47 Notárskeho poriadku a materiálna stránka spočíva v dodržaní tých obsahových náležitostí, ktoré predpisuje § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Notárska zápisnica musí teda obsahovať presnú individualizáciu oprávneného, povinného, presné vymedzenie práv a povinností na plnenie, presný rozsah, obsah a čas plnenia. Najdôležitejšou náležitosťou exekučnej notárskej zápisnice je súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Predložená notárska zápisnica obsahuje právny záväzok osoby povinnej zaplatiť dlh a to na základe Dohody o zaplatení dlhu v splátkach č. 9482012 zo dňa 18.1.2013. Z exekučného titulu vyplýva, že spoločnosť Mediator services, s.r.o., ako zástupca povinnej osoby, vyhlásila za povinného, že uznáva čo do základu, dôvodu a výšky svoj dlh voči oprávnenému, ktorý je popísaný v článku III. notárskej zápisnice. Povinný prostredníctvom vyššie uvedeného zástupcu zároveň vyhlásil, že súhlasí s tým, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom na exekúciu podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku na celý jej majetok hnuteľný, nehnuteľný, hmotný, nehmotný majetok. K notárskej zápisnici je pripojená Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach č. 9482012 zo dňa 18.1.2013, uzavretá medzi účastníkmi konania, a to veriteľom a dlžníkom. V článku III. Dohody o zaplatení dlhu v splátkach č. 9482012 zo dňa 18.1.2013 je uvedené, že v "prípade neplnenia si zmluvných podmienok, najmä nesplatenia čo i len jednej celej splátky v určenom termíne podľa dohody o zaplatení dlhu sa dohodli zmluvné strany na nasledujúcom splnomocnení: Dolu podpísaný dlžník W. K., splnomocňujem aby ma v plnom rozsahu a bez obmedzenia zastupovala v mojom mene a na môj účet spoločnosť Mediator services, s.r.o., vo všetkých veciach týkajúcich sa spísania notárskej zápisnice a jej uzavretie v prospech D. V. ako exekučný titul, podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku........ . Hore uvedené splnomocnenie v celom rozsahu sa udeľuje na dobu určitú do splnenia celého záväzku." Súd uviedol znenie ustanovenia § 22 ods. 2, § 31 ods. 1, 4, 39 OZ. Nakoľko účastníkom uznania dlhu bol aj veriteľ resp. jeho zástupca, došlo k uzavretiu dohody o splnomocnení aj za účasti veriteľa, ktorého záujmy sú alebo môžu byť v rozpore so záujmami dlžníka. Takáto dohoda o splnomocnení podľa § 31 Občianskeho zákonníka je absolútne neplatná pre rozpor záujmov povinného a jeho zástupcu podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zástupca povinného mal hájiť záujem povinného v súvislosti s návratnosťou dlhu do budúcna a nie konať v rozpore so záujmom povinného, teda v jeho neprospech a spisovať notársku zápisnicu, ktorá je exekučným titulom v zmysle § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku. Súd videl rozpor záujmu povinného a jeho zástupcu aj v tom, že zástupca povinného uznal za povinného dlh v časti jeho paušálnej odmeny vo výške 576,72 Eur, ktorú v návrhu na začatie vykonanie exekúcie žiada vymôcť oprávnený. Prejav vôle, ktorý uskutočnil konateľ spoločnosti Mediator services, s.r.o. za povinného do notárskej zápisnice, je v rozpore so záujmom povinného. Na základe takéhoto splnomocnenia preto spoločnosť Mediator services, s.r.o. nemohla platne uskutočniť vyhlásenie do notárskej zápisnice, nakoľko účastník bol neplatne zastúpený, čím notárska zápisnica nespĺňa podmienku spôsobilého exekučného titulu.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote oprávnený a žiadal odvolací súd, aby napadnuté uznesenie zmenil tak, že súdnemu exekútorovi udelí poverenie na vykonanie exekúcie alebo vráti súdu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Má za to, že súd zistený skutkový stav nesprávne právne posúdil, keďže neplatnosť splnomocnenia videl v rozpore záujmov splnomocnenca a splnomocneného. Rozhodnutie súdu považoval za nedostatočne odôvodnené a z tohto dôvodu za nepreskúmateľné. Je toho názoru, že rozpor záujmov by bolo potrebné preukázať dokazovaním v sporovom konaní a nie z úradnej povinnosti exekučného súdu. Poukázal na to, že exekučný poriadok dáva povinnému možnosť brániť sa podaním námietok proti exekúcii, kde by mohol neplatnosť splnomocnenia namietať, či návrhom na zastavenie exekúcie. Splnomocnenie je súčasťou dohody a povinný bol s jeho obsahom dôkladne oboznámený a s týmto bez výhrad súhlasil. Ďalej uviedol, že oprávnený netrval na tom, aby povinný splnomocnil spoločnosť Mediator services, s.r.o. na spísanie notárskej zápisnice. Išlo o dohodu zúčastnených strán. Je toho názoru, že exekučný súd prekročil právomoci, ktoré mu zákon v rámci exekučného konania priznáva, keďže posudzoval otázky týkajúce sa hmotnoprávneho základu exekučného titulu ako aj skutkové otázky, čo do právomoci exekučného súdu nepatrí. Poukázal na rozsudok NS SR zo dňa 25.11.2010, č.k. 3 Cdo 63/2009.

Povinný sa k podanému odvolaniu písomne nevyjadril.

Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa je potrebné podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul; ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c/ a d/ Exekučného poriadku. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne.

Vo všeobecnosti je exekučným titulom vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok (§ 41 ods. 1 Exekučného poriadku). Ustanovenie § 41 ods. 2 Exekučného poriadku ďalej taxatívne vymenúva, na podklade akých rozhodnutí je možné vykonať exekúciu. Okrem iných, exekúciu je možné vykonať na základe notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok, a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba, povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila (§ 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku). Formálna stránka vykonateľnosti notárskej zápisnice spočíva v dodržaní formy zápisnice tak, ako je upravená v ustanovení § 47 Notárskeho poriadku a materiálna stránka spočíva v dodržaní obsahových náležitostí, ktoré predpisuje § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach bola medzi oprávneným a povinným uzavretá dňa 18.01.2013. V čl. III. tejto dohody je uvedené splnomocnenie, z ktorého vyplýva, že povinný ako splnomocniteľ splnomocnil spoločnosť Mediator services, s.r.o. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Dňa 11.02.2013 bola notárom Mgr. Petrom Mikitom so sídlom notárskeho úradu v Trenčíne, spísaná predmetná notárska zápisnica, v ktorej v čl. I. splnomocnenec povinného vyhlásil, že dňa 18.01.2013 uzavrel s oprávneným Dohodu o zaplatení dlhu v splátkach a vymedzil plnenie, ktoré sa zaviazal oprávnenému zaplatiť v zmysle čl. I. a II. Dohody. V čl. III. notárskej zápisnice splnomocnenec povinného súhlasil s vykonateľnosťou tejto notárskej zápisnice.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že záujmy povinného a splnomocneného sú v rozpore podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zmluvná voľnosť povinného pri zvolení si splnomocneného zástupcu bola zjavne obmedzená. Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach obsahovala konkrétneho, vopred označeného zástupcu, pričom povinný nemal možnosť zvoliť si akéhokoľvek iného zástupcu. Vzhľadom na túto skutočnosť nemožno hovoriť o slobodnej vôli povinného pri zvolení si zástupcu. Odvolací súd preto zastáva právny názor, že zástupca povinného v skutočnosti v danej veci nehájil záujmy povinného v súvislosti s návratnosťou dlhu do budúcna, ale hájil predovšetkým záujmy oprávneného ako veriteľa. Tým je spochybnený základný predpoklad pri udelení plnej moci, teda to, že splnomocnenec bude hájiť záujem povinného ako aj slobodná voľba pri výbere svojho splnomocnenca. Pokiaľ teda plnomocenstvo nebolo udelené platne, nemohli neskoršie právne úkony uskutočnené splnomocneným zástupcom nadobudnúť právne účinky voči osobe, v mene ktorej konal. Z toho vyplýva, že ani predložená notárska zápisnica nemôže byť exekučným titulom, na základe ktorého by oprávnenému voči povinnému vznikol nárok, ktorého vymoženia by sa mohol v rámci exekúcie domáhať. Odvolací súd konštatuje, že rozpor záujmov medzi povinným a jeho splnomocnencom je zrejmý zo skutočnosti, že oprávnený žiada vymôcť aj paušálnu odmenu splnomocnenca povinného uznanú v notárskej zápisnici, na ktorú okolnosť správne poukázal aj súd prvého stupňa.

Z dôvodov vyššie uvedených odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je p r í p u s t n é.