KSTN/6Co/183/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/183/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3811216959 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3811216959.1Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa I. O. so sídlom XX E. Z., P.O.Y. XXXX, Z. X., X., Y. E. ostrovy IČ /reg.č./: 609191, zast. Advokátskou kanceláriou C. s.r.o. G. XX, D., v zast. JUDr. D. C., advokát a konateľ proti odporcom v 1.rade V. L. nar. XX.X.XXXX, bytom P. XXX/XX, U., t: č. U. XXXX/XXX, E. X - V., B. republika a v 2.rade B. L. nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XXX/XX, U., t.č. U., J. X/X o zaplatenie 1.951,54 eur s príslušenstvom na odvolanie odporcov proti rozsudku Okresného súdu Prievidza zo dňa 19. januára 2012, č. k.11C/162/2011-73, v senáte jednohlasne takto

rozhodol:

Rozsudok okresného súdu z r u š u j e a vec v r a c i a okresnému súdu na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Rozsudkom Okresného súdu Prievidza zo dňa 19. januára 2012, č. k.11C/162/2011-73, bolo rozhodnuté tak, že odporcovia v 1. a v 2.rade sú povinní zaplatiť navrhovateľovi spoločne a nerozdielne sumu 1.951,54 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne od 27.09.2011 do zaplatenia a nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume 329,98 eur, na účet JUDr. D. C., advokáta so sídlom D., G. XXXX/XX, a to všetko v mesačných splátkach po 30 eur od mesiaca marca 2012 až do zaplatenia, vždy do 21. dňa každého mesiaca, pod stratou výhody splátok, pričom plnením jedným z odporcov zaniká plnenie druhého odporcu.

V odôvodnení rozsudku okresný súd uviedol, že navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu o vydanie súdneho rozhodnutia, ktorým mu súd prizná žalovanú sumu 1.951,54 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne od 27.09.2011 do zaplatenia a žiadal priznať i trovy konania.

Okresný súd určil termín pojednávania na 20.11.2011 a 19.01.2012, na ktoré sa navrhovateľ nedostavil, doručenie vykázané mal, svoju neúčasť ospravedlnil písomne a nežiadal súd o odročenie pojednávania. Odporkyňa v 1. rade v prvom prípade svoju neúčasť neospravedlnila a nežiadala súd o odročenie pojednávania, pričom predvolanie prevzala včas a riadne 12.12.2011. V druhom prípade predvolanie prevzala 06.01.2012, svoju neúčasť ospravedlnila a nežiadala súd o odročenie pojednávania. Okresný súd pojednával bez prítomnosti navrhovateľa a odporkyne v 1. rade.

Okresný súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom odporcu v 2. rade, oboznámil listinné dôkazy - žiadosť o úver č.l. 4 - 5, výzva pre odporkyňu v 1. rade č.l. 6, upomienka č.l. 7-8, všeobecné obchodné podmienky č.l. 9 - 15, zmluva o postúpení pohľadávok č.l. 16 - 21, príloha č. 2 č.l. 22, príloha č. 4 č.l. 23, príloha č. 6 č.l. 24, zoznam dlžníkov č.l. 26, oznámenie o postúpení pohľadávok č.l. 27 - 28, zápis o navrhovateľovi č.l. 29 - 32, platobný rozkaz č.l. 36, rozhodnutie sociálnej poisťovne č.l. 54a, vyjadrenie odporkyne v 1. rade č.l. 58-59, vyjadrenie navrhovateľa č.l. 60, originálne vyhotovenie zmluvy č.l. 61 - 64, zoznam platieb č.l. 65-66, 67 a vyjadrenie odporkyne v 1. rade č.l. 68, rozhodnutie sociálnej poisťovne čl. 69-70 a zistil tento skutkový stav : Navrhovateľ návrh na začatie konania odôvodnil tým, že spoločnosť W. H. a.s. so sídlom D. P. XX, Y. sa na základe žiadosti zaviazala poskytnúť odporcom bezúčelový úver vo výške 103.000 Sk, t.j. 3.418,97 eur pri RPMN 14,19 %. Odporcovia sa zaviazali splácať úver v pravidelných mesačných splátkach po dobu 48 mesiacov po čiastkach 4.313 Sk, t.j. 143,16 eur. Tento úver bol odporcom poskytnutý na ich bankový účet prevodom. Súčasťou Zmluvy sú i Všeobecné podmienky (ďalej len VP). Odporcovia sa zaviazali vrátiť okrem istiny aj úroky z úveru, nahradiť celkové náklady spojené s poskytnutím úveru. Odporcovia porušili svoju povinnosť splácať úver, resp. jednotlivé mesačné splátky včas a riadne v súlade so Všeobecnými podmienkami a nereagovali ani na upomienky zo dňa 06.08.2008 a 06.10.2009. Spoločnosť W. H. a.s. zanikla, a to dobrovoľným výmazom v obchodnom registri z dôvodu zlúčenia so spoločnosťou W. v T. plc.,X P. F., I. 1, U. registrovaná v registri U. republiky pod č. 132781, prevádzkujúcu svoju obchodnú činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom W. v T. plc. so sídlom D. P. XX, Y.. Právnym nástupcom spoločnosti W. H. a.s. sa na základe vyššie uvedeného zlúčenia stala spoločnosť W. v T. plc., na ktorú prešli všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti a ktorá v celom rozsahu vstúpila do právneho postavenia zanikajúcej spoločnosti W. H. a.s. Zmluvou o postúpení pohľadávok, ktorá bola uzavretá dňa 16.12.2010 podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákona medzi W. v T. plc. ako postupcom a spoločnosťou I. O. ako postupníkom postúpila spoločnosť W. v T. plc. pohľadávku voči odporcom, vrátane príslušenstva na navrhovateľa, o čom odporcovia boli upovedomení oznámením o postúpení pohľadávky. Podľa záverov okresného súdu dlh odporcov predstavuje 1.951,54 eur. Odporcovia požiadali o úver vo výške 103.000 Sk, o čom svedčí žiadosť zo dňa 06.04.2006, opatrená podpismi obidvoch odporcov. Žiadosť je vyplnená na tlačive citi financial. Predpokladaná mesačná splátka úveru je v tlačive uvedená 4.313 Sk. Na tlačive citi financial zo dňa 13.04.2006 bolo oznámené odporcom schválenie žiadosti o úver vo výške 103.000 Sk, ktorá bola prevodnými príkazmi prevedená v čiastke 20.132,76 Sk a 82.867,24 Sk. Doba splatnosti je 48 mesiacov, dátum poslednej splátky 22.04.2010 a je uvedené i číslo účtu pre splácanie úveru a forma trvalý príkaz. Citi financial oznámil odporkyni v 1.rade, že nespláca úver a dlžná suma predstavuje ku dňu 06.08.2008 4.313 Sk. Ďalším oznámením zo dňa 06.10.2009 bolo odporkyni v 1.rade oznámené, že dlžná čiastka z úveru činí 1.832,02 eur so žiadosťou o okamžitú úhradu. Navrhovateľ súdu predložil VP poskytovania úverov pre fyzické osoby - (W. H. a.s. marec 2003). Ďalej súdu predložil Zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 16.10.2010, uzavretú medzi Citibank v T. plc. ako postupcom a I. O. ako postupníkom, predmetom ktorej sú postúpené pohľadávky vo výške 2.543.228 eur. Súčasťou tejto zmluvy je i zoznam pohľadávok - evidovaný pod názvom Príloha č.2. V zozname je uvedená odporkyňa v 1.rade s dlhom vo výške 1.951,54 eur. Oznámenie o postúpení pohľadávok bolo odporkyni zaslané v písomnom podaní zo dňa 21.01.2011. Právny zástupca navrhovateľa vo svojom písomnom stanovisku z 27.12.2011 uviedol, že okresnému súdu zasiela históriu splácania úveru odporcami, z ktorej vyplýva koľko splátok odporcovia uhradili a uviedol nesplatený dlh. Zároveň z prehľadu vyplýva, koľko z každej uhradenej splátky pripadlo na istinu, koľko na úrok a na poplatky z omeškania (5.195 Sk, 22 x 4.313 Sk, 2.000 Sk, 900 Sk, 5.000 Sk, 6.839 Sk a 7 x 143,17 eur). Žalovaná suma potom pozostáva z istiny vo výške 1.512,87 eur, úrokov vo výške 209,61 eur a z poplatkov z omeškania za zaslanie splátky vo výške 229,06 eur. Z prehľadu (č.l.65) je zrejmé, že skutočne odporcovia uhradili určité sumy a tieto korešpondujú s oznámením právneho zástupcu navrhovateľa.

Z výsluchu odporcu v 2.rade okresný súd zistil, že je starobný dôchodca a býva v prenajatom byte v A. U.. Odporkyňa v 1.rade je jeho manželka, ktorá odišla pred 3 rokmi do E. opatrovať matku a viac sa nevrátila. Nájomné za 1-izbový byt odporca v 2.rade platí vo výške 220 eur mesačne. S odporkyňou v 1.rade nemá kontakt, resp. má ho len sporadicky. Jeho dôchodok činí 340 eur, z toho ma zrážku exekúciou 60 eur. Nevedel s určitosťou uviesť, či Zmluvu o úvere, resp. žiadosť podpísal, pretože mali viacero pôžičiek a úverov. Má dlh okolo 600 až 800 eur, ktorý spláca mesačne po 20 eur. Nevedel uviesť, či odporkyňa v 1.rade prestala splácať úver. Na niektoré veci si nepamätal, pretože mal úraz. Mohol by splácať dlh v mesačných splátkach po 30 eur, pretože dôchodok má aktuálne vo výške 346 eur, z toho má zrážku, zostane mu 286 eur a z toho musí hradiť nájom. Má priateľku, ktorá mu finančne pomáha s nájmom bytu. Z písomných stanovísk odporkyne v 1.rade okresný súd zistil, že nevedela presne uviesť dlžnú sumu. Poberá dôchodok na Slovensku. Žije v Českej republike v E. v podnájme a jej zárobok je 5.000 Kč. Nemá dobrý zdravotný stav, má vysoký tlak a cukrovku. Je občanom Českej republiky a na H. už nemá bydlisko. V ďalšom písomnom stanovisku zo dňa 07.01.2012 uviedla, že dlh uznáva, ale len na polovicu, pretože spolu s odporcom v 2.rade nežijú v spoločnej domácnosti 5 rokov, lebo si našiel priateľku o 45 rokov mladšiu. Z rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie Y. zo dňa 16.12.2011 je zrejmé, že odporkyňa v 1.rade má starobný dôchodok od 01.01.2012 vo výške 343 eur. Odporca v 2.rade má zrážky zo starobného dôchodku, o čom svedčí oznámenie o vykonaní zrážok z 05.12.2010, pričom po vykonaní zrážok v sume 63,91 eur bude dôchodok poukazovaný vo výške 285,39 eur odporcovi v 2.rade mesačne od 20.01.2011.

Na základe výsledkov vykonaného dokazovania okresný súd dospel k záveru, že návrh je podaný dôvodne. Poukázal na znenie § 524 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka a na to, že pre postúpenie pohľadávky sa vyžaduje písomná forma. Postúpenie pohľadávky spočíva v tom, že na základe zmluvy uzavretej medzi doterajším veriteľom (postupcom) a treťou osobou (postupníkom) postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku proti dlžníkovi novému veriteľovi, a to buď za odplatu alebo bezodplatne. Postupník sa stane novým veriteľom. K platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky sa nevyžaduje súhlas dlžníka. Postúpená môže byť iba existujúca pohľadávka. Príslušenstvom pohľadávky sú aj úroky, úroky z omeškania a poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatňovaním pohľadávky.

Okresný súd dospel k záveru, že postupca W. v T. plc. postúpil pohľadávky na postupníka I. O., o čom svedčí Zmluva o postúpení pohľadávok zo 16.12.2010, kde je uvedená aj pohľadávka odporcov vo výške žalovanej sumy. W. v T. plc. mohla postúpiť pohľadávku odporcov aj bez ich súhlasu, pričom je splnená aj ďalšia podmienka písomného prejavu. Navrhovateľ oznámil odporcom postúpenie pohľadávky, ktorá prešla na postupníka aj s príslušenstvom, teda s úrokom za poskytnutie úveru vo výške 209,61 eur a z poplatkov z omeškania vo výške 229,06 eur, nakoľko odporcovia splácali úver, ale nie pravidelne. Preto úrok predstavuje úrok z omeškania z dlžnej splátky uhradenej po splatnosti. Žalovaná suma teda pozostáva nielen z týchto úrokov a poplatkov, ale aj z nesplatenej istiny vo výške 1.512,87 eur. Odporcovia v zásade dlh nenamietali, vzhľadom aj na iné pôžičky si ani jeden presne nepamätal na tento úver, ale vzhľadom na ich mesačné príjmy ako starobných dôchodcov, im okresný súd povolil dlh splácať v mesačných splátkach po 30 eur od mesiaca marca 2012 až do úplného zaplatenia. V danom prípade ide o dlh spoločný a nerozdielny, ktorý vznikol za trvania ich manželstva, preto plnením jedným z odporcov zaniká plnenie druhého odporcu. Odporcovia sa dostali do omeškania s plnením peňažného dlhu, preto sú povinní zaplatiť navrhovateľovi aj úrok z omeškania vo výške 9,5 % ročne podľa nar. vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonáva ustanovenie § 517 odst. 2 Občianskeho zákona.

O trovách konania okresný súd rozhodol s poukazom na to, že navrhovateľ bol v konaní úspešný. Preto mu priznal trovy konania podľa § 142 odst. 1 O.s.p. v sume 329,98 eur. Tieto pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku z návrhu vo výške 117 eur a z trov právneho zastúpenia. Vo veci boli vykonané 2 úkony právnej služby po 81,33 eur a 2 x režijný paušál po 7,41 eur + 20 % DPH 35,50 eur.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie odporca 2/. V odvolaní uviedol, že s manželkou (odporkyňou 1/) nežije 5 rokov, manželka robí vedúcu reštaurácie a zarába 15.000,- Kč. Odporca 2/ v súlade so svojimi vyjadreniami v konaní pred okresným súdom poukázal na svoje majetkové pomery. Vzhľadom na pomery manželky, ktorá naviac poberá dôchodok vo výške 343,- eur a vzhľadom na to, že manželka potrebovala úver pre brata, odporca 2/ navrhol, aby súd zaviazal odporkyňu 1/ k zaplateniu dlžnej sumy.

Vzhľadom na to, že odvolanie proti rozsudku podal iba odporca 2/, Krajský súd bol povinný posúdiť rozsah tohto odvolania v zmysle ustanovení § 91 O.s.p.. Zo spisového materiálu vyplýva, že odporcovia v čase podpisovania listiny označenej ako „Žiadosť o úver“ (ďalej len Žiadosť, ak nie je uvedené inak) boli manželia, pričom odporkyňa 1/ je v Žiadosti označená ako žiadateľ a odporca 2/ je označený ako spolužiadateľ. Z uvedeného je zatiaľ možné vyvodiť, že odporcovia vykonali uvedený právny úkon v zmysle § 146 ods. 1 Občianskeho zákonníka, z ktorého dôvodu sú odporcovia z takéhoto právneho úkonu oprávnení spoločne a nerozdielne podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Uvedené hmotnoprávne nedielne spoločenstvo odporcov má podľa názoru odvolacieho súdu za následok aj nedielne procesné spoločenstvo v predmetnom konaní podľa § 91 ods. 2 O.s.p., v zmysle ktorého procesné úkony jedného z odporcov platia aj pre druhého odporcu. Z uvedených dôvodov odvolací súd dospel k záveru, podľa ktorého v prejednávanej veci odvolanie odporcu 2/ je potrebné považovať aj za odvolanie odporkyne 1/.

Krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že rozsudok okresného súdu je potrebné podľa § 221 ods. 1 písm. f), h) O.s.p. zrušiť z týchto dôvodov: V prejednávanom prípade niet zrejme pochýb o tom, že predmetom konania je spotrebiteľský vzťah, pričom súd je povinný ex offo posudzovať spotrebiteľský vzťah tiež z hľadiska ustanovení, zabezpečujúcich ochranu spotrebiteľa.

Podľa § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom do 30.06.2006 zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä ročnú percentuálnu mieru nákladov; ak nie je uvedená, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Hoci okresný súd podľa odôvodnenia napadnutého rozhodnutia dospel ku skutkovému záveru, že právny predchodca navrhovateľa sa zaviazal poskytnúť bezúčelový úver pri RPMN 14,19 %, z odôvodnenia napadnutého rozsudku nie je zrejmé, z akého dôkazu okresný súd vyvodil záver o tomto podstatnom údaji z hľadiska aplikácie ustanovenia § 4 ods. 2 písm g) zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom do 30.06.2006.

Podľa obsahu spisového materiálu takýto skutkový záver okresného súdu nemôže mať oporu v Žiadosti (č. l. 4, 5 a 61 až 64), nakoľko Žiadosť takýto údaj o konkrétnom úvere pre odporcov neobsahuje.

Na základe odôvodnenia napadnutého rozsudku je možné sa len domnievať, že okresný súd tento záver vyvodil z oznámenia právneho predchodcu navrhovateľa zo dňa 13.04.2006 o schválení úveru (ďalej len Oznámenie) na č. l. 6. Z dôvodu, že odôvodnenie napadnutého rozsudku neuvádza, z ktorého dôkazu okresný súd vychádzal pri preukázaní RPMN úveru, nie je zrejmé preskúmať správnosť vyššie uvedeného skutkového záveru okresného súdu, podstatného z hľadiska ustanovenia § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom do 30.06.2006 a teda podstatného aj z hľadiska určenia konkrétnej výšky dlžnej sumy.

Keďže podľa obsahu spisu Žiadosť neobsahuje údaj o RPMN predmetného úveru, z odôvodnenia napadnutého rozsudku nie je zrejmé, prečo okresný súd len na základe obsahu tejto Žiadosti nepostupoval v zmysle § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 258/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, keďže Oznámenie už iba deklaruje, že na základe žiadosti došlo k plneniu (§ 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka - „... alebo iné včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť súhlas ...“). V tejto súvislosti odvolací súd poznamenáva, že akceptácia návrhu zmluvy vyhlásením osoby, ktorej bol návrh určený v zmysle § 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka, nadobúda účinnosť až okamihom, keď vyjadrenie súhlasu dôjde navrhovateľovi (§ 43c ods. 2 Občianskeho zákonníka). V spise pritom chýba doklad, preukazujúci kedy došlo Oznámenie navrhovateľovi zmluvy, teda odporcom, z ktorého dôvodu nie je možné ustáliť, či k uzavretiu zmluvy nedošlo už momentom plnenia zo strany právneho predchodcu navrhovateľa, kedy by v uzavretej zmluve o úvere chýbala ročná percentuálna miera nákladov.

Ak okresný súd napriek vyššie uvedenému považoval Oznámenie za prijatie návrhu zmluvy, nie je zrejmé, či a ako okresný súd aplikoval ustanovenie § 44 ods. 2 Občianskeho zákonníka, keďže pozornosti odvolacieho súdu neušlo, že Oznámenie na rozdiel od žiadosti obsahuje až dva účty, na ktoré bolo plnené zo strany právneho predchodcu navrhovateľa (suma 20.132,76 Sk na účet XXXXXXXXXX/ XXXX - zhodný so Žiadosťou a suma 82.867,24 Sk na účet č. XXXXXXXXXX/XXXX - neuvedený v Žiadosti).

S poukazom na vyššie uvedené odvolací súd dospel k záveru, že odôvodnenie napadnutého rozsudku nie je v súlade s ustanovením § 157 ods. 2 O. s. p., z ktorého dôvodu je rozsudok nepreskúmateľný. V súvislosti s uvedeným záverom odvolací súd považuje za potrebné poukázať aj na ustálenú súdu prax, podľa ktorej konanie a rozhodovanie všeobecných súdov sa uskutočňuje v predpísanom ústavnom a zákonnom rámci, rešpektovanie ktorého vylučuje svojvôľu v ich postupe, pričom vylúčenie svojvôle sa zabezpečuje viacerými prostriedkami, vrátane ich povinnosti svoje rozhodnutia náležite odôvodniť. Odôvodnenie rozhodnutí dovoľuje účastníkom konania posúdiť, ako súd v ich veci vyložil a aplikoval príslušné predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní. Odôvodnenie rozhodnutí súdov tvorí v tomto smere súčasť spravodlivého súdneho procesu a zodpovedá základnému právu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Odňatie tejto možnosti účastníkovi v zásade zakladá dôvod na postup podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p.. S poukazom na uvedené odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. h), f) O.s.p. zrušil napadnutý rozsudok okresného súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude úlohou okresného súdu v zmysle vyššie uvedeného doplniť dokazovanie za účelom ustálenia momentu uzatvorenia zmluvy o úvere a ustálenia obsahu zmluvy k momentu jej uzavretia aj z hľadiska potreby aplikácie ustanovenia § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom do 30.06.2006. Následne bude nevyhnutné podľa správne ustáleného platného obsahu zmluvy o úvere určiť, v akej výške vznikla odporcom povinnosť splatiť úver, aká suma bola už splatená, koľko malo byť a bolo zaplatené z titulu poistného, vyriešenie ktorých otázok je podľa názoru senátu odvolacieho súdu nevyhnutné pre správne rozhodnutie vo veci samej.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné .