KSTN/5CoE/102/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoE/102/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3216201850 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Denis Vékony ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3216201850.2Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Denisa Vékonyho a sudkýň JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Márie Vrtochovej v exekučnej veci oprávneného: GE Money, a.s. "v likvidácii", so sídlom Bratislava, Bottova 7, IČO: 17 324 220, dobrovoľne vymazaného z obchodného registra dňa 02.08.2016, proti povinnému: O. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. nad D., I. XXX/XX pre vymoženie 3 425,79 eur s príslušenstvom, na odvolanie spoločnosti BL Finance, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 44 307 683 proti uzneseniu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou č.k. 3Er/286/2016-34, zo dňa 12. októbra 2016, takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolanie spoločnosti BL Finance, s. r. o. o d m i e t a.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie s poukazom na § 44 ods. 2, § 37 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (ďalej len ako „Exekučný poriadok“), § 161 ods. 1 a 2, § 61, § 62, § 67 zákona č. 160/2015 Civilného sporového poriadku (ďalej len ako „CSP“) a § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žiadosťou doručenou Okresnému súdu Bánovce nad Bebravou dňa 02.06.2016 požiadal súdny exekútor o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a to na základe návrhu oprávneného zo dňa 31.12.2011. Dňa 09.08.2016 bola Okresnému súdu Bánovce nad Bebravou doručená "Žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie-opakovaná", ku ktorej bol pripojený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie zo dňa 31.12.2011, exekučný titul, Rámcová zmluva o postúpení pohľadávok a Generálne plnomocenstvo spoločnosti BL Finance, s.r.o.. V zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku súd prvej inštancie preskúmal žiadosť, návrh na vykonanie exekúcie i exekučný titul a zistil rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a návrhu na vykonanie exekúcie so zákonom, nakoľko z výpisu z obchodného registra súd zistil, že oprávnený subjekt bol dňa 02.08.2016 dobrovoľne vymazaný z obchodného registra bez právneho nástupcu. Vzhľadom na túto skutočnosť mal súd prvej inštancie za preukázané, že oprávnený neexistuje a teda nemá spôsobilosť mať práva a povinnosti, ani spôsobilosť byť účastníkom konania a nakoľko ide o neodstrániteľný nedostatok podmienok konania súd prvej inštancia žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia zamietol. Záverom dodal, že o návrhu BL Finance, s.r.o. na zmenu strany konania v zmysle § 80 Civilného sporového poriadku zo dňa 31.08.2016 doručenom Okresnému súdu Bánovce nad Bebravou dňa 05.09.2016 nie je možné rozhodovať, nakoľko súd zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia a konanie bude zastavené.

2. Proti tomuto uzneseniu podala spoločnosť BL Finance, s. r. o. odvolanie z dôvodu nesprávneho procesného postupu súdu, čím znemožnil strane aby uskutočňovala jej patriace práva a z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že pôvodný oprávnený GE Money, a. s. ako postupca a spoločnosť BL Finance, s. r.o. ako postupník uzavreli Rámcovú zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 12.06.2014. Predmetom zmluvy bol odplatný prevod pohľadávok pôvodného veriteľa v postavení postupcu na oprávneného v postavení postupníka, vrátane pohľadávky vzniknutej zo zmluvy o úvere č. 1897202, v súvislosti s ktorou pôvodný veriteľ inicioval konanie o jej vymoženie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je teda súčasným veriteľom pohľadávky voči povinnému oprávnený, teda spoločnosť BL Finance, s.r.o., na ktorú na základe uvedenej zmluvy prešlo právo z exekučného titulu. Nakoľko exekučné konania začalo na návrh pôvodného oprávneného avšak následne práva z exekučného titulu prešli na nový subjekt a to v dôsledku uzavretia zmluvy, novým oprávneným subjektom sa tak stala spoločnosť BL Finance, s.r.o., ktorá túto skutočnosť riadne preukázala. S poukazom na § 37 ods. 3 Exekučného poriadku má tak zato, že súdu bolo riadne preukázaný prevod práv na spoločnosť BL Finance, s.r.o. a preto žiada odvolací súd aby napadnuté uznesenie zrušil a vrátil vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

3. Krajský súd ako odvolací súd preskúmal vec v zmysle § 379, § 380 ods. 1 CSP a dospel k záveru, že odvolanie spoločnosti BL Finance, s.r.o. je potrebné podľa § 386 písm. b) CSP odmietnuť z dôvodu, že odvolanie bolo podané neoprávnenou osobou. Odvolací súd tak rozhodol bez nariadenia pojednávania v zmysle § 385 ods. 1 CSP. 4. Podľa § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu podľa § 41. Ak nastanú skutočnosti, na ktorých základe dochádza k prevodu alebo prechodu práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tieto skutočnosti exekútorovi. Oznámenie musí byť doložené listinou preukazujúcou prevod alebo prechod práv alebo povinností. Návrh na pripustenie zmeny účastníkov konania je exekútor povinný súdu doručiť v lehote 14 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Súd rozhodne do 60 dní od doručenia návrhu uznesením. Rozhodnutie sa doručí exekútorovi, oprávnenému a povinnému, ktorí sú označení v exekučnom titule, a tomu účastníkovi, na ktorého právo alebo povinnosť prešla.

5. Účastníkmi exekučného konania sú predovšetkým oprávnený a povinný. V exekučnom konaní postavenie oprávneného a povinného je procesné, čo znamená, že je rozhodujúce, kto sa v návrhu na vykonanie exekúcie označí za oprávneného a koho uvedie ako povinného bez ohľadu na to, či tomu zodpovedá právny a skutkový stav. V praxi však nemožno vylúčiť prechod alebo prevod práva z exekučného titulu, ktorý môže nastať až po podaní návrhu na vykonanie exekúcie. Ak teda dôjde k takejto právnej skutočnosti, Exekučný poriadok ukladá povinnosť účastníkom konania aby bez zbytočného odkladu túto skutočnosť písomne oznámili súdnemu exekútorovi. Ten následne je povinný v zákonom stanovenej lehote t.j. 14 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel, navrhnúť aby súd pripustil zmenu účastníkov konania. Dovtedy kým súd o tejto zmene právoplatne nerozhodne, naďalej účastníkmi konania budú tie subjekty, ktoré boli vyznačené v návrhu na vykonanie exekúcie.

6. V danej veci odvolací súd z obsahu spisového materiálu zistil, že exekučné konanie za začalo na návrh oprávneného zo dňa 31.12.2011. Súdny exekútor dňa 02.06.2016 podal na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd prvej inštancie listom dňa 06.06.2016 oznámil súdnemu exekútorovi, že dňa 13.01.2012 nebola doručená predmetná žiadosť o udelenie poverenia EX 13802/11, nakoľko dňa 13.01.2012 bola doručená iná žiadosť o udelenie poverenia. Zároveň súd súdneho exekútora vyzval aby súd informoval či oprávnený trvá na podanom návrhu a napravil vytýkané nedostatky, ako aby uviedol, kedy začalo exekučné konanie, aby oprávnený zaplatil súdny poplatok za žiadosť a k návrhu pripojil exekučný titul a udelenú plnú moc právnemu zástupcovi. Z výpisu z obchodného registra mal odvolací súd za preukázané, že dňa 02.08.2016 bol oprávnený dobrovoľne vymazaný bez právneho nástupcu. Dňa 09.08.2016 bola Okresnému súdu Bánovce nad Bebravou doručená "Žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie - opakovaná", ku ktorej bol pripojený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie zo dňa 31.12.2011, exekučný titul, Rámcová zmluva o postúpení pohľadávok a Generálne plnomocenstvo spoločnosti BL Finance, s.r.o.. Dňa 05.09.2016 súdu prvej inštancie bol doručený návrh na zmenu strany konania, ktorú podal právny zástupca spoločnosti BL Finance, s.r.o.. O tomto návrhu súd prvej inštancie rozhodol uznesením č.k. 3Er/286/2016-64 zo dňa 31. marca 2017, ktorým tento návrh na pripustenie zmeny účastníka konania na strane oprávneného zamietol. Rozhodnutie nadobudlo v spojení s uznesením súdu prvej inštancie č.k. 3Er/286/2016-79 zo dňa 15. mája 2017, ktorým bola sťažnosť menovanej spoločnosti zamietnutá, právoplatnosť dňa 01.06.2017.

7. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, odvolací súd dospel k záveru, že keďže v danej exekučnej veci bol návrh na pripustenie zmeny účastníka konania na strane oprávneného právoplatne zamietnutý, je spoločnosť BL Finance, s.r.o. treťou osobou, odlišnou od účastníka exekučného konania a preto je potrebné podľa § 386 písm. b) CSP jej odvolanie proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia odmietnuť ako odvolanie podané osobou neoprávnenou.

8. Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu jednohlasne.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e p r í p u s t n é .

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancie. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolania musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e p r í p u s t n é .

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancie. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolania musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).